Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. Đối chiếu, kiểm tra số liệu ghi chép của kế toán - Căn cứ

V. Đối chiếu, kiểm tra số liệu ghi chép của kế toán - Căn cứ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đối chiếu, kiểm tra số

liệu ghi chép của kế toán

1. Bảng cân đối số phát sinh: Cân đối

số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ

và số dư cuối kỳ của tất cả các

tài khoản tổng hợp

2. Bảng tổng hợp chi tiết : Cân đối số

dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ và

số dư cuối kỳ của tài khoản tổng

hợp và tài khoản chi tiết thuộc nó.KIỂM TRA VIỆC GHI SỔ KÉP

- BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢNTài

khoảnDư đầu

kỳ

Nợ CóCộngAAPhát sinh

trong kỳ

Nợ

BB-Dư cuối

kỳ

Nợ CóCC

14BẢNG TỔNG HP CHI

TIẾT

Mục đích:

 Kiểm tra đối chiếu số liệu trên các

TK tổng hợp và TK chi tiết

VI. GIỚI THIỆU HỆ

THỐNG TÀI KHOẢN KẾ

TOÁN DNTheo nội dung của tài khoản

TK tài sản

TK nguồn vốn

TK phản ánh các quá trình kinh doanhMức độ phản ánh các đối

tượng kế toánKế toán tổng hợp

Kế toán chi tiếtVI. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

Theo công dụng và kết cấu

Tài khoản cơ bản

 Nhóm TK phản ánh giá trò tài sản

 Nhóm TK phản ánh nguồn vốn

 Nhóm tài khoản lưỡng tính

Tài khoản nghiệp vụ

 Nhóm tài khoản tập hợp, phân

phối

 Nhóm tài khoản tính giá thành

 Nhóm tài khoản điều chỉnh

 Nhóm tài khoản so sánhHệ thống tài khoản kế toán là

một tập hợp gồm toàn bộ các

TK sử dụng được sắp xếp dựa

trên những nguyên tắc nhất

đònh.

Hệ thống tài khoản kế toán DN

Việt Nam

Loại

1:

Tài

sản Loại 3: Nợ phải trả

ngắn hạn

Loại 4: Nguồn vốn

Loại 2: Tài sản dài chủ sở hữu

hạn

Loại 6: Chi phí SXKD

Loại 8: Chi phí khácLoại 5: Doanh thu

Loại 7: Thu nhập khácLoại 9: Kết quả kinh doanh

TK ngoài bảng: TK loại 0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. Đối chiếu, kiểm tra số liệu ghi chép của kế toán - Căn cứ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x