Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. KT TỔNG HP – KT CHI TIẾT

IV. KT TỔNG HP – KT CHI TIẾT

Tải bản đầy đủ - 0trang

KT tổng hợp – KT chi

tiết

TK cấp

I

TK cấp

IITK cấp

IITK cấp

I

TK caáp

IISCT SCT SCT SCT SCT SCT SCTSCT SCT SCT SCTKT tổng hợp – KT chi

tiết

Khi ghi chép các NVKT phát sinh,

phải ghi chép đồng thời trên TK cấp

I, TK cấp II, cấp III và các sổ chi tiết

có liên quanSố dư TK tổng hợp = tổng SD các TK chi

tiết thuộc nó

SPS trên TK tổng hợp = tổng SPS các TK chi

tiết thuộc nóV. Đối chiếu, kiểm tra

số liệu ghi chép của

kế toán - Căn cứ

(1)     TỔNG TÀI SẢN = TỔNG NGUỒN

VỐN

  số dư Nợ các TK =  số dư Có các TK

(2) Nguyên tắc ghi sổ kép

=> TỔNG SPS N CÁC TK = TỔNG SPS CÓ

CÁC TK

(3)Mối quan hệ giữa TK tổng hợp và TK chi

tiết

=>Tổng SD các TK chi tiết = SD TK tổng hợp

Tổng SPS trên TK chi tiết = SPS trên TK

tổng hợpĐối chiếu, kiểm tra số

liệu ghi chép của kế toán

1. Bảng cân đối số phát sinh: Cân đối

số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ

và số dư cuối kỳ của tất cả các

tài khoản tổng hợp

2. Bảng tổng hợp chi tiết : Cân đối số

dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ và

số dư cuối kỳ của tài khoản tổng

hợp và tài khoản chi tiết thuộc nó.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. KT TỔNG HP – KT CHI TIẾT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×