Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đònh khoản kế toán

Đònh khoản kế toán

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đònh khoản kế toán

Các bước lập đònh khoản kế toán:

-- Xác đònh các đối tượng liên quan trong

nghiệp vụ kinh tế phát sinh

-- Xác đònh xu hướng vận động (Tăng hay

Giảm) của từng đối tượng KT

-- Xác đònh tính chất của tài khoản sử

dụng

-- Lập đònh khoản KT căn cứ vào các tính

chất trên

-- Sử dụng đònh khoản để ghi vào các TK

liên quanĐònh khoản kế toán

Các loại đònh khoản kế toán:

-- Đònh khoản giản đơn: Là những

đònh khoản liên quan đến 2 tài

khoản kế toán

-- Đònh khoản phức tạp: Là những

đònh khoản kế toán liên quan ít

nhất 3 TK kế toán trở lên.

Lưu ý:

 Nên ghi:

 1Nợ /nhiều Có

 1 Có /nhiều NợIII. MQH GIỮA TK &

BCTC

o

oMQH giữa TK và Bảng cân

đối kế toán

MQH giữa TK và Báo cáo kết

quả kinh doanhMQH giữa TK và Bảng

cân đối kế toán

Cùng phản ánh các đối tượng kế

toán

- Phạm vi, mức độ khác nhau

-Giữa TK & BCĐKT có mối quan hệ mật

thiết với nhau.

-- TK phản ánh, kiểm tra sự vận động

của từng đối tượng kế toán trong

suốt thời gian hoạt động.

-- BCĐKT phản ánh các đối tượng kế

toán sau một kỳ hoạt độngcùng hỗ trợ với nhau, cùng thực

hiện các chức năng của kế toán.MQH giữa tài khoản và

Báo cáo kết quả kinh

doanh

TK doanh thu dùng để ghi nhận tạm

thời các khoản doanh thu phát sinh

trong kỳ.

 TK chi phí dùng để tập hợp chi phí

phát sinh trong kỳ.

 Thông tin trên TK doanh thu và TK chi

phí là cơ sở để xác đònh kết quả

và lập Báo cáo kết quả hoạt động

kinh doanh.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đònh khoản kế toán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x