Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHÂN LOẠI TÀI KHOẢN TÀI KHOẢN THUỘC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

PHÂN LOẠI TÀI KHOẢN TÀI KHOẢN THUỘC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tải bản đầy đủ - 0trang

I.

c)TÀI KHOẢN KẾ

TOÁNMột số TK kế toán chủ

Tài khoản phảnyếu

ánh các quá trình

kinh doanh:

Hoạt động kinh doanh của doanh

nghiệp luôn luôn bao gồm 2 mặt đối

lập: Chi phí bỏ ra và doanh thu đạt

được.Doanh thu là dòng tài sản chảy

vào góp phần làm tăng vốn chủ

sở hữu.

 Chi phí là dòng tài sản chảy ra

làm giảm nguồn vốn chủ sở hữu.

LN = Doanh thu - Chi phí

LN là nguồn gốc chủ yếu để tạo sựI. TÀI KHOẢN KẾ

TOÁN

c) Tài khoản phản ánh các quá

kinh doanh:

-- Tài khoản doanh thu, thu nhập:

- Trong kỳ: Ghi nhận tạm thời DT

- Cuối kỳ: Kết chuyển DT để

đònh kết quả kinh doanh.

-- Tài khoản chi phí:

- Trong kỳ: Ghi nhận tạm thời CP

- Cuối kỳ: Kết chuyển CP để

đònh kết quả kinh doanh.

-- Tài khoản xác đònh kết quả

doanh:trìnhxácxác

kinhPHÂN LOẠI TÀI KHOẢN

TÀI KHOẢN THUỘC BÁO CÁO

KQHĐKD

TK Chi phíTập

hợp chi

phíKết

chuyển

chi phíTK Xác đònh kết

quảChi

phíThu

nhậpLa

õiLo

ãTK Thu nhậpKết

chuyển

thu nhậpTập

hợp thu

nhập5Mối quan hệ giữa các TK thuộc

511

TK 911 báo cáoTKKQKD

TK 632

Kết chuyển

GVHBK/c DTBHTK 635

Kết chuyển CP

TC

TK 641, TK 642

Kết chuyển

CPBH & CP QLDN

TK 811

Kết chuyển CP

khác

TK 821

K/c CP thuế

TNDNTK 515

K/c DT hoạt động

TC

TK 711

K/c TN khácTK 421

Kết chuyển số

lỗ

Kết chuyển số

lãiVí dụ---Một doanh nghiệp sản xuất, có tài

liệu về tình hình kinh doanh trong quý

1/2005 như sau:

Số lượng sản phẩm tiêu thụ là

18.000 sản phẩm, giá thực tế xuất

kho100.000đ/sp,

giá

bán

120.000đ/sp.

Thu

lãi

tiền

gửi

ngân

hàng:

2.400.000đ

Thu nhập khác: 12.000.000, chi phí

khác: 23.000.000đ

Chi phí bán hàng tập hợp được là

43.000.000đ, chi phí quản lý doanh

nghiệp là 57.000.000đ

Chi

phí

thuế

thu

nhập

DN20.000.000đII. GHI SỔ KÉP

Khái niệm

Nguyên tắc ghi sổ kép

Đònh khoản kế toánKhái niệm ghi sổ kép

là việc phản ánh các nghiệp

vụ kinh tế phát sinh vào các

tài khoản kế toán

theo đúng nội dung kinh tế của

nghiệp

vụmối

quan

hệ

Được Luca Pacioli (Italia)

khách

quan

đưa ra vào

thếgiữa

kỷ 15.chúng.Nguyên tắc ghi sổ kép

Ghi Nợ tài khoản này thì phải

ghi Có tài khoản kia (Quan hệ

đối ứng)

o Số tiền ghi bên Nợ tài khoản

này đối ứng với số tiền ghi

Có cho tài khoản kia trong một

nghiệp vụ kinh tế phát sinh

luôn luôn bằng nhau.

TỔNG PHÁT SINH

TỔNG

SINH

o HệPHÁT

quả của ghiCÓ

sổCỦA

kép

CÁC TÀI

N CỦA CÁC TÀI

o=KHOẢNKHOẢNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHÂN LOẠI TÀI KHOẢN TÀI KHOẢN THUỘC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x