Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP TÀI KHOẢN VÀ ĐỐI ỨNG TÀI KHOẢN

CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP TÀI KHOẢN VÀ ĐỐI ỨNG TÀI KHOẢN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mục đích:

Sau khi học xong chương này sinh viên sẽ :Hiểu khái niệm, đặc điểm tài khoản

kế toán;

 Nắm vững cách ghi chép các loại tài

khoản kế toán;

 Nắm vững phương pháp phản ánh

nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài

khoản;

 Nhận rõ mối quan hệ giữa tài khoản

với các Báo cáo tài chính;

 Nắm vững nguyên tắc và phương

pháp đối chiếu, kiểm tra số liệu của

kế toán

Nội dung

1.

2.

3.

4.

5.

6.Tài khoản kế toán

Đối ứng tài khoản

Mối quan hệ giữa TK và báo cáo

tài chính

Kế toán tổng hợp và kế toán chi

tiết

Đối chiếu, kiểm tra số liệu kế

toán

Hệ thống tài khoản kế toánI. TÀI KHOẢN KẾ

TOÁN

1. Khái niệm, đặc điểm

Tài khoản kế toán là việc phân

loại để tổ chức phản ánh và kiểm

tra một cách thường xuyên, liên tục

và có hệ thống tình hình và sự vận

động của từng đối tượng kế toán.

Nhận xét:

-- Mỗi một đối tượng kế toán sẽ

được mở cho 1 tài khoản riêng

-- Mỗi một tài khoản sẽ có một

tên riêng phù hợp với tên gọi của

đối tượng mà nó phản ánh

-- Tài khoản kế toán phản ánhI. TÀI KHOẢN KẾ

TOÁN

-Là một công cụ của kế toán

Ghi chép, theo dõi tình hình và sự biến

động của từng loại tài sản, nợ phải

trả, nguồn vốn chủ sở hữu, thu

nhập hoặc chi phí cụ thểI. TÀI KHOẢN KẾ

TOÁN

2. Kết cấu của tài khoản kế toán

NVKTPS làm các đối tượng kế toán

vận động biến đổi theo cách thức

khác nhau nhưng không ngoài 2 mặt

đối lập: Tăng lên hoặc giảm đi

=> kết cấu của tài khoản cũng chia

thành 2 bên để phản ánh hai mặt

vận động trái ngược đó.

Bên trái của TK gọi là Bên Nợ

Bên phải của TK gọi là Bên CóI. TÀI KHOẢN KẾ

TOÁN

2. Kết cấu của tài khoản kế toán

Thực tế tài khoản kế toán được

trình bày dưới dạng một trang sổ,

các trang sổ tài khoản được đóng

thành quyển gọi là Sổ Cái.

Sổ Cái TK……

Chứng

Diễn giải

TK

Số tiền

Ghi

từđối

ứngSố Ngà

y

Số dư đầu kỳ

Số phát sinh

trong kỳ

chú

NợI. TÀI KHOẢN KẾ

TOÁN

2. Kết cấu của tài khoản kế toán

Để thuận tiện cho việc học tập,

nghiên cứu và đôi khi cả trong thực

tế, người ta trình bày một tài

khoản kế toán theo cách giản lược

dưới dạng

gọi là tài

Nợ chữ T,

TK…

Cókhoản

chữ T.

……I. TÀI KHOẢN KẾ

TOÁN

3.Một số TK kế toán chủ yếu

và cách ghi chép vào TK

Căn cứ vào nội dung kinh tế,

tài khoản kế toán được chia

làm 3 loại:

TK tài sản

TK nguồn vốn

TK phản ánh các quá trình

kinh doanh.I.

a)TÀI KHOẢN KẾ

TOÁN

Một số TK kế toán chủ

Cách ghi vào TK

khoản tài yếuTài

sản:những

TK

phản ánh các

đối

tượng

kế

toán là tài sản

của đơn vò.

Các TK TS phản

ánh

tình

hình

hiện có, tăng,

giảm của các

loại tài sản.TSTK TSDĐK: xxx

SPS tăngSPS giảmCộng SPS

tăng

DCK: xxxCộng SPS

giảmDCK= DĐK + PS Nợ- PS

Ví dụ1.

2.

3.

4.Tồn quỹ tiền mặt đầu tháng

1/2005 là 100.000.000.

Trong tháng có các nghiệp vụ

kinh tế phát sinh liên quan đến

tiền mặt như sau:

Rút tiền gửi ngân hàng nhập

quỹ tiền mặt 25.000.000

Chi tiền mặt trả lương 20.000.000

Chi tiền mặt tạm ứng cho công

nhân viên 22.000.000

Nộp tiền mặt vào ngân haøng

24.000.000Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP TÀI KHOẢN VÀ ĐỐI ỨNG TÀI KHOẢN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×