Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
B. HÌNH THỨC KẾ TOÁN

B. HÌNH THỨC KẾ TOÁN

Tải bản đầy đủ - 0trang

B. HÌNH THỨC KẾ

TOÁNHình thức

CÁI

Hình thức

Hình thức

SỔ

Hình thức

TỪkế toán NHẬT KÝ – SỔ

kế toán NHẬT KÝ CHUNG

kế toán CHỨNG TỪ GHI

kế toán NHẬT KÝ CHỨNGHÌNH THỨC NHẬT KÝ

SỔ CÁI

Sổ kế toán sử dụng:

 Sổ tổng hợp: Nhật ký – sổ cái

 Sổ chi tiết: Các sổ (thẻ) chi tiết

Điều kiện vận dụng:

 Quy mô nhỏ

 Có ít nghiệp vụ kinh tế phát sinh

 Sử dụng ít tài khoảnHÌNH THỨC NHẬT KÝ SỔ CÁI

CHỨNG TỪ GỐC

SỔ QUỸBẢNG TỔNG HP

SỔ CHI TIẾT

CHỨNG TỪ GỐCNHẬT KÝ – SỔ CÁIBảng tổng hợp

chi tiếtBÁO CÁO KẾ TOÁNHÌNH THỨC CHỨNG TỪ

GHI SỔ

Sổ kế toán sử dụng:

Sổ tổng hợp:Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

Sổ cáiSổ chi tiết: Các sổ (thẻ) chi tiếtHÌNH THỨC CHỨNG TỪ

GHI SỔ

Đặc điểm:

Mọi NVKT phát sinh được đònh khoản

trên các chứng từ ghi sổ

Ghi chép thủ công, còn trùng lắp,

không kòp thờiĐiều kiện vận dụng: DN có nhiều

NVKT phát sinh, sử dụng nhiều tài

khoảnCHỨNG TỪ GỐC

CHỨNG TỪ

GHI SỔỔ QUỸ

Sổ đăngCTGSSỔ CÁIBẢNG CÂN ĐỐI

TÀI KHOẢN

BÁO CÁO KẾ TOÁNSỔ CHI TIẾTBẢNG TỔNG HP

CHI TIẾTHÌNH THỨC NHẬT KÝ

CHUNG

Sổ kế toán sử dụng:

Sổ tổng hợp:

--Nhật ký chung

Các Nhật ký chuyên dùng (Nhật ký

đặc biệt)

Sổ cáiSổ chi tiết: Các sổ (thẻ) chi tiếtHÌNH THỨC NHẬT KÝ

CHUNG

Đặc điểm:Kết cấu sổ và ghi chép đơn giản,

thuận lợi cho việc ứng dụng tin học

Ghi chép trùng lắp

Trình tự xử lý nghiệp vụ nhanhĐiều kiện vận dụng: mọi loại hình

DN, nhất là trong điều kòên ứng

dụng tin họcỔ QUỸCHỨNG TỪ GỐCNK CHUYÊN

DÙNGSỔ CHI TIẾTNHẬT KÝ

CHUNGSỔ CÁIBẢNG TỔNG HP

CHI TIẾTBẢNG CÂN ĐỐI

TÀI KHOẢNBÁO CÁO KẾ TOÁNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

B. HÌNH THỨC KẾ TOÁN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x