Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 7 SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN

CHƯƠNG 7 SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mục đích:

Làm quen với các loại sổ kế toán, kỹ

thuật ghi sổ và sửa chữa sai sót trong sổ

kế toán;

Hình dung tổng thể về quy trình kế toán

với chứng từ, sổ kế toán và các Báo

cáo tài chính;

Nắm được cách thức tổ chức sổ trong

mỗi hình thức kế toán; thực hiện được

quá trình ghi chép, xử lý nghiệp vụ trên

sổ kế toán theo từng hình thức kế toán;NỘI DUNG

A. SỔ KẾ TOÁNB. HÌNH THỨC KẾ TOÁNA. SỔ KẾ TOÁN

Khái niệm và ý nghóa

 Các loại sổ kế toán

 Kỹ thuật ghi sổ và sửa kế

toán

I. KHÁI NIỆM VÀ Ý

NGHĨA

Sổ kế toán là những tờ sổ:Có kết cấu tương ứng với nội dung

phản ánh và yêu cầu quản lý

Có liên hệ chặt chẽ với nhau

Dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh

tế phát sinh theo đúng trình tự và

phương pháp nhất đònh.Tổ chức hệ thống sổ kế toán khoa

học sẽ đảm bảo tính kòp thời và

chính xác của thông tin kế toán, đảm

bảo chất lượng công tác kế toán.II. CÁC LOẠI SỔ KẾ

TOÁN

Theo phương pháp ghi chép vào sổ:

 Sổ ghi theo trình tự thời gian

 Sổ ghi theo hệ thống

 Sổ liên hợp

Theo mức độ phản ảnh các đối tượng kế

toán:

 Sổ tổng hợp

 Sổ chi tiết

 Sổ kết hợp kế toán tổng hợp và chi tiết

Theo cách tổ chức sổ:

 Sổ đóng thành quyển

 Sổ tờ rời

 Sổ điện tửIII. KỸ THUẬT GHI SỔ,

CHỮA SỔ

Ghi sổ

Mở sổ

Ghi sổ

Khóa sổIII. KẾ TOÁN GHI SỔ,

CHỮA SỔ

Chữa sổ kế toán (3 phương

pháp)

Phương pháp cải chính

Phương pháp ghi bổ sung

Phương pháp ghi âmIII. KẾ TOÁN GHI SỔ,

CHỮA SỔ

Phương pháp cải chínhSai sót trong diễn giảiSai không liên quan đến quan hệ đối ứngSố liệu sai sót được phát hiện sớm chưa

ảnh hưởng đến số tổng cộng

Cách sửa:Gạch số (hoặc chữ) ghi sai một dòng bằng

chữ đỏGhi lại số (hoặc chữ) đúng bằng mực

thường lên phía trên số (hoặc chữ) đã ghi

sai.Kế toán trưởng và người giữ sổ ký xác

nhận.

III. KẾ TOÁN GHI SỔ,

CHỮA SỔ

Phương pháp ghi bổ sungGhi đúng quan hệ đối ứng tài

khoản nhưng số tiền nhỏ hơn

 Bỏ sót nghiệp vụ kinh tế phát

sinh

Cách sửa:

 Ghi thêm một đònh khoản tương tự

với số phát sinh là số chênh

lệch giữa số đúng với số đã ghi

nhỏ hơn

 Bổ sung đònh khoản bỏ sót

III. KẾ TOÁN GHI SỔ,

CHỮA SỔ

Phương pháp ghi âmGhi đúng quan hệ đối ứng tài

khoản nhưng số đã ghi lớn hơn số

thực tế phát sinh

Ghi sai quan hệ đối ứng tài khoản

Ghi trùng nhiều lần một nghiệp

vụ kinh tế phát sinhIII. KẾ TOÁN GHI SỔ,

CHỮA SỔ

Phương pháp ghi âm (tiếp theo)Cách sửa:

 Ghi lại đònh khoản tương tự nhưng số

phát sinh là chênh lệch giữa số

thực tế và số đã ghi bằng số âm

 Ghi lại bút toán sai quan hệ đối

ứng với số phát sinh là số âm

để huỷ bút toán ghi sai và ghi lại

bút toán đúng.

 Ghi lại bút toán trùng nhiều lần

với số phát sinh là số âm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 7 SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x