Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bản dịch cho bài luận tiếng anh về giao thông

Bản dịch cho bài luận tiếng anh về giao thông

Tải bản đầy đủ - 0trang

Do độ phức tạp của các nguyên nhân dẫn đến tình trạng tắc đường, khó có ai có thể

đưa ra một cách giải quyết triệt để cho vấn đề này. Tuy nhiên, một ý kiến đưa ra là cần

phải nâng cấp hệ thống giao thơng cơng cộng nhắm khuyến khích người dân đi làm

bằng các phương tiện như xe buýt hay các tuyến tàu nội thành. Một cách giải quyết

khác là đưa ra đánh thuế việc sử dụng các phương tiện cá nhân, nhất là trong giờ cao

điểm. London hiện đã đưa ý kiến này vào thực tiễn và giành được những thành công

nhất định như việc lượng phương tiện lưu thông trong thành phố đã giảm đi đáng kể

Kết lại, lượng phương tiện trong các khu vực nội thành đã tăng lên do một vài tác nhân

nêu trên. Mặc dù việc giải quyết triệt để vấn đề trên là một bài tốn nan giải, chính

phủ nên đưa đưa ra một sơ biện pháp tạm thời như khuyến khích người dân sử dụng

các phương tiện công cộng hay đánh thuế việc sử dụng các phương tiện cá nhân trong

thành phốBài luận tiếng anh về Làm việc nhóm

Nowadays, teamwork is an essential element of the society. We all work with people

everyday. A co-worker is a person with whom we work closely and share tasks. In my

opinion, the important characteristics of a co-worker should be as followed.

First of all, an important character of a co-worker should be reliability. As we often

have to encounter a lot of problems at work, it is a good thing to work with someone

that we can always count on. A reliable co-worker can help us with problems that we

cannot solve by ourselves. Also, if we happen to be absent from work, a reliable coworker can always backup what we have been working on and make correct decisions

even without us.

Last of all, another important character of a co-worker should be responsibility. Indeed,

no one would want an irresponsible person as his or her co-worker. It would be a

nightmare if your co-worker does not do anything and leave everything for you to

finish. On the other hand, a responsible co-worker not only do his own part of work,

but also, as soon he finishes his own, helps you finish yours, which in turn enhances

the efficiency of the work. A responsible co-worker can help others work more

efficiently by giving others aid in addition to getting their part of job done.

To summarize, as I have stated above, a good co-worker should be reliable and

responsible. A co-worker that possesses these characteristics can certainly help

enhance the progress of work and benefits his or her colleagues as well.

Bài dịch:

Hiện tại thì, làm việc nhóm là một phần rất thiết yếu trong cuộc sống. Chúng ta làm

việc cùng rất nhiều người mỗi ngày. Đồng nghiệp là một người mà chúng ta làm việc

và chia sẻ nhiệm vụ cùng nhau. Theo quan điểm của tơi thì những tính cách quan

trọng nhất của một người đồng nghiệp là những điều sau

Thứ nhất, một tính cách quan trọng là sự tin cậy. Vì chúng ta thường có nhiều vấn đề

trong cơng việc, thật tốt khi có ai đó để giúp đỡ mình. Một người đồng nghiệp có thể

tin tưởng có thể giúp đỡ chúng ta với những vấn đề mà chúng ta khơng giải quyết

được. Nếu chúng ta nghỉ làm, họ có thể hỗ trợ những việc chúng ta đang làm dở và

quyết định đúng đắn khi khơng có chúng ta.3Một tính cách khác là trách nhiệm. Thực tế, không ai muốn làm việc cùng một người

đồng nghiệp vô trách nhiệm. Sẽ là một ác mộng nếu đồng nghiệp khơng làm gì và để

bạn gánh vác tất cả mọi việc. Nói cách khác, một đồng nghiệp có trách nhiệm là người

khơng chỉ làm việc của họ mà còn giúp đỡ bạn khi họ hồn thành cơng việc. Một đồng

nghiệp có trách nhiệm có thể giúp đỡ người khác làm việc hiệu quả bằng việc giúp đỡ

ngồi việc họ đã hồn thành

Tóm lại, như tôi đã nêu ra, một người đồng nghiệp cần phải tin cậy và trách nhiệm.

Một người đồng nghiệp sở hữu những tính cách này chắc chắn sẽ giúp nâng cao tiến

độ cơng việc và lợi ích cho đồng nghiệp.Bài luận tiếng anh: “Khi cuộc sống khơng có Internet”.

Because of the deep penetration of the Internet across the world, it would indeed be a

big problem if the ‘Internet plug’ was pulled out from our lives. We have become

dependent on the Internet for most of the things we want to do such as learning,

shopping, socializing, or entertaining ourselves. It has become a way of life for many

of us. In the absence of the Internet, the implications would be devastating.

Vì sự thâm nhập sâu của mạng máy tính với thế giới, sẽ là một vấn đề lớn nếu khơng

có kết nối Internet. Chúng ta đã quá phụ thuộc vào Internet cho hầu hết những thứ

chúng ta muốn làm, như học, mua sắm, hòa nhập xã hội, hay giải trí. Nó đã trở thành

một phần cuộc sống của rất nhiều người. Nếu không có Internet, mọi thứ sẽ bị đảo lộn.

The impact of having no Internet on your overall living style would depend upon how

often you use it, and what you use it for. If you were an Internet addict, you would find

that your life has come to a screeching halt.

Ảnh hưởng của việc khơng có Internet sẽ phụ thuộc vào mức độ thường xuyên mà bạn

sử dụng nó và việc bạn dùng nó vào việc gì. Nếu bạn là người nghiện Internet, bạn sẽ

thấy cuộc sống trở nên kẹt cứng.

People use the Internet to stay connected to our friends and family. If you had gotten

very used to socializing online, you would now be clueless as to how you could share

those pictures of your recent trip you went for, with your friends spread across the

globe. It would be difficult to meet and interact with people living outside your locality.

Mọi người sử dụng Internet để giữ liên lạc với bạn bè và gia đình. Nếu bạn đã quá quen

với việc kết bạn trên mạng, bạn giờ đây sẽ không thể nào chia sẻ những bức ảnh của

những chuyến đi gần đây, với bạn bè ngồi nước. Sẽ rất khó khăn để gặp gỡ và tương

tác với bạn bè.

With no way to communicate using emails, instant messaging, chat, or social media,

we would have to resort to those old ways of communicating with people. We would

have to resort to the option of a face-to-face interaction, telephone conversation, or

sending and receiving snail mail.

Khơng có cách nào để liên lạc qua việc sử dụng thư điện tử, tin nhắn nhanh, chat hay

mạng xã hội, chúng ta phải sử dụng những cách truyền thống đó là gặp trực tiếp, điện

thoại, hay thư tay.

The Internet has become a gigantic sea of information and resources. No Internet

would mean no instant and easy access to information at the click of a button. You

would have to walk down to your local library and actually search the whole place to4get the information you are looking for, with little chances that you will find what you

seek instantly. Students who were in the habit of using the Internet for completing

their assignments and projects will have a tough time figuring out an alternative.

Mạng xã hội trở thành kho tri thức lớn. Khơng có mạng nghĩa là khơng có cách nào để

truy cập thơng tin với một cái click chuột. Bạn phải đến thư viện hay những địa điểm

cần để tìm kiếm thơng tin, với rất ít cơ hội mà bạn có thể tìm kiếm được. Sinh viên có

thói quen sử dụng mạng để hồn thành các bài tập và dự án sẽ mất nhiều thời gian để

tìm ra phương pháp thay thế.

To sum up, the Internet now plays an important role in our daily life. If there were no

its existence, you couldn’t read this example essay.

Tóm lại, mạng Internet đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Nếu

khơng có sự tồn tại của nó, bạn sẽ khơng thể đọc được ví dụ mẫu này.BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ LỢI ÍCH CỦA VIỆC CHƠI THỂ

THAO

Playing sport is necessary because it brings about physical strength and mental power

to the person involved in this on regular basis. Outdoor sports such as football, cricket,

volleyball, hockey, running, etc help in improving physical health and mental fitness.

However, some indoor games and sports like brain games, chess, Sudoku, etc improve

mental power and concentration level.

Sports and games are very beneficial to us as they teach us punctuality, patient,

discipline, teamwork and dedication. Being involved in the sports activities helps us in

getting protected with numerous diseases such as arthritis, obesity, heart problems,

diabetes, etc.

It teaches us to go ahead in life by removing all the weaknesses. It makes us bold and

gives the feeling of happiness by reducing the occurrence of anxiety and angry. It

makes us physically fit and be mentally comfort, which we can easily deal with all the

problems.

Bài dịch bài luận tiếng anh về Lợi ích của việc chơi thể thao

Thể thao thực sự cần thiết vì nó mang lại sức khỏe và trí tuệ cho người khi họ tham gia

vào những hoạt động này. Những hoạt động ngồi trời như đá bóng, cricket, bóng

chuyền, khúc cơn cầu, chạy……..giúp cải thiện thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, một

số môn trong nhà như những trò trí tuệ, cờ, Sudoku,… lại giúp tăng sự tập trung.

Thể thao và những trò chơi rất có ích với chúng ta vì chúng dạy chúng ta về sự đúng

giờ, kiên nhẫn, kỷ luật, đồng đội và sự cống hiến. Tham gia vào các hoạt động thể

thao bảo vệ chúng ta khỏi một số bệnh như viêm khớp, béo phì, tim mạch, tiểu

đường….

Nó dạy chúng ta phải tiến lên phía trước và bỏ qua những điểm yếu. Nó làm cho chúng

ta trở nên dũng cảm, mang đến niềm vui bằng việc xóa bỏ nỗi buồn hay giận giữ. Thể

thao giúp chúng ta khỏe mạnh và thoải mái tinh thần làm cho chúng ta cũng sẽ giải

quyết các vấn đề dễ dàng hơn.5BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ MÔN HỌC YÊU THÍCH

My favourite subject in high school is English. I not only want to become fluent in

foreign language but also desire to deeply understand the beauty of this language. In

my opinion, English is one of the most powerful tools that exists nowadays to

communicate to other people. It makes easier to make friends around the world. By

using english, we can explore the world in a deeper way.

Mơn học u thích của tơi ở trường trung học là tiếng Anh. Tôi không chỉ muốn trở nên

thơng thạo tiếng anh mà còn muốn hiểu sâu sắc về vẻ đẹp của ngôn ngữ này. Theo

tôi, tiếng Anh là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất tồn tại hiện nay để giao tiếp

với người khác. Nó giúp cho việc kết bạn trên khắp thế giới trở nên dễ dàng hơn. Bằng

cách sử dụng tiếng anh, chúng ta có thể khám phá thế giới một cách sâu sắc hơn.

Thanks to this language, I can understand more about different cultures. I am the kind

of person who love traveling. Therefore, it’s essential to master in English if you want

to communicate to the local people.In addition, you won’t feel lost in the middle of a

city because you can ask the natives for help. It was such an amazing method of

communication when I travelled in Japan, French or Korea without knowing the local

languages.

Nhờ ngơn ngữ này, tơi có thể hiểu thêm về các nền văn hố khác nhau. Tơi là người

u thích du lịch. Do đó, tơi nghĩ cần phải thành thục tiếng Anh nếu bạn muốn giao

tiếp với người dân địa phương. Ngồi ra, bạn sẽ khơng cảm thấy bị lạc giữa thành phố

vì bạn có thể nhờ người bản xứ giúp đỡ. Đó là một phương pháp giao tiếp tuyệt vời khi

tôi đi du lịch tại Nhật Bản, Pháp hoặc Hàn Quốc khi mà không biết tiếng địa phương.

Furthermore, I believe that English helps a lot to get access to the latest information

about scientific topics such as Economics, which by the way was my major at

university. If you want to be at the forefront in your professional field, nothing is better

than reading the different articles. Whilst, most of them are written in English.

Hơn nữa, tôi tin rằng tiếng Anh giúp rất nhiều khi tiếp cận với các thông tin mới nhất

về các chủ đề khoa học như Kinh tế, nhân tiện cũng là chuyên ngành của tôi tại trường

đại học. Nếu bạn muốn là người tiên phong trong lĩnh vực chun mơn của bạn, khơng

có gì là tốt hơn so với đọc nhiều các bài báo khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết chúng đều

được viết bằng tiếng Anh.

In conclusion, I think that there are many reasons to learn English because of it’s

benefits. If you really fall in love with English, you will never want to give up it for any

reasons.

Tóm lại, tơi nghĩ rằng có nhiều lý do để học tiếng Anh vì những lợi ích mà nó mang lại.

Hãy tin rằng nếu bạn thực sự yêu thích tiếng Anh, bạn sẽ khơng bao giờ muốn từ bỏ

nó vì bất kỳ lý do gì.BÀI LUẬN MẪU TIẾNG ANH VỀ TRƯỜNG HỌC HAY

Today if there is any institution which has the greatest influence on us after the family,

it is the school. The time that we spend in school are not only time spent in learning

and filling our minds with knowledge, but also time spent forming our character,

acquiring various attitudes and imbibing basic principles of life. The basic traits of our

personality are formed during our school days.6The name of my school is Nguyen Binh Khiem High School. It is situated in the suburb

of Hai Phong city. It is considered to be one of the finest schools in the city, highly

acclaimed for its excellent for number of talented students. The school building is an

impressive structure. It consists of four three – floor blocks and has about 36

classrooms. Classrooms are spacious and airy.

Two staircases at both ends lead to the floors. The school has a well-equipped library,

a well- established science laboratory and two excellent computer room, all of which

are situated on the a separate block.

There is an area for learning physical education and sports. Two cemented basketball

courts stand in the right corner, while the school’s football field is in the center of the

area. On the left center, there are two courts for badminton and volleyball. A small

garden full of flower plants surrounds the school building adding to the charm and

beauty of the entire complex.

My school has over 1200 students. Our headmaster is an experienced and efficient

person who has been at his job for the last 10 years and more. Under his able

direction, the school has been obtaining many good result and gain the dispute in the

city. The teachers here are well-experienced and knowledgeable in their subjects.

A lot of emphasis are given to character formation, moral education and acquiring

good values of life. Although the school environment is rather strict and time-table

based, but there is lot of fun and joy in the school. Matches, tournaments, musical

shows, competitions, events, etc. make my school life lively, interesting and

enjoyable.

I am proud to be a student of Nguyen Binh Khiem High school.

Bài dịch sang tiếng việt

Ngày nay, nếu có bất cứ nơi nào có ảnh hưởng lớn nhất đối với chúng tơi sau khi gia

đình, đó là trường học. Thời gian mà chúng ta dành ở trường không chỉ là thời gian để

học và trau dồi kiến thức, mà còn là thời gian để tạo nên tính cách của chúng ta, có

được tư cách và trải nghiệm những nguyên tắc cơ bản của cuộc sống. Các đặc điểm cơ

bản của tính cách của chúng ta được hình thành trong những ngày học của chúng ta.

Tên của trường tôi là trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nó nằm ở ngoại ơ thành phố

Hải Phòng. Nó được coi là một trong những trường tốt nhất trong thành phố, rất được

hoan nghênh vì sự xuất sắc của nó đối với số học sinh tài năng. Việc xây dựng trường

học là một cấu trúc ấn tượng. Nó bao gồm bốn khối ba tầng và có khoảng 36 phòng

học. Các lớp học rộng rãi và thoáng mát.

Hai cầu thang ở cả hai đầu dẫn đến phòng học. Trường có một thư viện đầy đủ tiện

nghi, phòng thí nghiệm khoa học được trang bị tốt và hai phòng máy tính tối tân, tất

cả đều nằm trên một khối riêng biệt.

Có một khu vực để học thể dục và chơi thể thao. Hai sân bóng rổ xi măng ở góc phải,

trong khi sân bóng đá của trường nằm ở trung tâm của khu vực. Ở trung tâm trái, có

hai sân cho cầu lơng và bóng chuyền. Một khu vườn nhỏ đầy hoa bao quanh tòa nhà

của trường học thêm vào nét duyên dáng và vẻ đẹp của tồn bộ khn viên.

Trường tơi có trên 1200 sinh viên. Hiệu trưởng của chúng tơi là một người có kinh

nghiệm và làm việc hiệu quả đã ở chức vụ này được hơn 10 năm. Dưới sự chỉ đạo của7thầy, nhà trường đã đạt được nhiều kết quả tốt và giành được tranh chấp trong thành

phố. Các giáo viên ở đây có kinh nghiệm và hiểu biết về mơn học của mình.

Trường nhấn mạnh vào việc hình thành nhân vật, giáo dục đạo đức và có được những

giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Mặc dù môi trường học tập khá nghiêm khắc và dựa thời

gian biểu, nhưng có rất nhiều niềm vui trong trường. Những trận đấu, giải đấu, chương

trình ca nhạc, cuộc thi, sự kiện, làm trường học của tôi sống động và thú vị.

Tôi tự hào là một học sinh của trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.Bài luận viết về áo dài bằng tiếng anh

Ao Dai the a traditional dress of Vietnam. It is one of the symbols of Vietnam. When

one hears about Vietnam, the word “Ao Dai” will most probably be mentioned.

Ao Dai những chiếc váy truyền thống của Việt Nam. Đây là một trong những biểu

tượng của Việt Nam. Khi người ta nghe về Việt Nam, từ “Ao Dai” chắc chắn sẽ được

nhắc đến đầu tiên.

Early versions of the “Ao Dai” date back to 1744 when Lord Vu Vuong of the Nguyen

Dynasty decided both men and women should wear an outfit of pants and a gown that

buttoned down the front. What wasn’t, until 1930 that “Ao Dai”appear similar to what

it looks today. Now, Men wear it less, generally only on ceremonial occasions such as

weddings or funerals. During the 1950s two tailors in Saigon started producing “Ao

Dai” with raglan sleeves. This creates a diagonal seam running from the collar to the

underarm. This style is still preferred today“Ao Dai” is made individually to fit each

customer’s shape to create the most flattering look.

Phiên bản đầu tiên của “Áo Dài” ngày trở lại năm 1744 khi Chúa Vũ Vương của triều

đại nhà Nguyễn đã quyết định cả nam giới và phụ nữ nên mặc một bộ trang phục

quần và áo chồng cài nút xuống phía trước. Mãi cho đến năm 1930 “Áo Dài” xuất

hiện tương tự như những gì nó trơng ngày hơm nay. Ngày nay, đàn ơng mặc nó ít

thường xuyên hơn, thường chỉ vào những dịp lễ như đám cưới. Trong những năm 1950

hai thợ may ở Sài Gòn bắt đầu sản xuất “Áo Dài” với tay áo lửng. Điều này tạo ra một

đường may chéo chạy từ cổ đến nách. Phong cách này được ưa thích hiện nay vẫn “Ao

Dai” được làm riêng để phù hợp với hình dạng của từng khách hàng để tạo ra những

cái nhìn đẹp nhất.

Its body-hugging top flows over wide trousers that brush the floor.The pants should

reach the soles of the feet and flow along the floor. Comfortability is always taken into

account for fashions and beauty. Tailors must be skills so as to ensure the wearer has

freedom of movement. Despite it being a long robe, “Ao Dai” is cool to wear. Synthetic

or silk fabrics are best to use because they do not crush and dry quickly. For this

reason “Ao Dai” is a practical uniform for daily wear.

Thân áo che lấy quần và chạm sàn nhà. Quần cũng phải che ngón chân và chạm sàn

nhà. Sự thoải mái luôn được ưu tiên thời trang và làm đẹp. Thợ may phải có những kỹ

năng để đảm bảo cho người mặc có thể di chuyển tự do. Mặc dù nó là một chiếc áo

chồng dài, “Áo Dài” khá thoải mái để mặc. Vải tổng hợp hoặc lụa là tốt nhất để sử

dụng vì chúng khơng bị nhàu và hanh khơ. Vì lý do này “Ao Dai” là một bộ đồng phục

thiết thực cho các mặc hàng ngày.

The color can show the wearer’s age and status. Young girls wear pure white, fullylined outfits symbolizing their purity. Older but unmarried girls move into soft pastel8shades. Only married women wear “Ao Dai” in strong, rich colors, usually over white or

black pants. “Ao Dai”is rarely seen in places where manual work is practiced. In the

nineties the Ao dai become popular again. It has become standard and common attire

for female students as well and staff at offices and hotels.

Các màu sắc có thể hiển thị độ tuổi và địa vị của người mặc. Cô gái trẻ mặc trang

phục màu trắng tinh khiết tượng trưng cho sự tinh khôi của họ. Cơ gái lớn tuổi nhưng

chưa lập gia đình chuyển sang màu hồng mềm mại. Chỉ có phụ nữ đã lập gia đình mặc

ái dài màu tối, thường là trên quần màu trắng hoặc đen. Áo dài là hiếm thấy ở những

nơi làm việc thủ cơng. Trong những năm chín mươi, Áo dài trở nên phổ biến một lần

nữa. Nó đã trở thành tiêu chuẩn và trang phục phổ biến cho học sinh nữ như là tốt và

nhân viên tại các văn phòng và khách sạn.

Ao dai nowadays is very popular with different designs and colors. “Ao Dai”has

become the most preferred dress for formal occasions and traditionally ceremonies.

Today, “Ao Dai” has been modified. Its length is cut shorter usually just below the

knee. Variations in the neck, between boat and mandarin style, are common. Access

to new fabrics have made for some interesting design most visitors to Vietnam admire

local tailors’ skills when making ao dai. It is hard to think of a more elegant, demure

and charming outfit, that suits Vietnamese women of different ages, than Ao Dai.

Áo dài hiện nay là rất phổ biến với thiết kế khác nhau và màu sắc. Áo dài đã trở thành

trang phục ưa thích nhất cho những dịp trang trọng theo truyền thống và nghi lễ. Hôm

nay, Áo dài đã được sửa đổi. Chiều dài của nó được cắt ngắn hơn thường ngay dưới

đầu gối. Biến thể ở cổ khá phổ biến. Ứng dụng một số mẫu vải mới đã làm cho một số

thiết kế thú vị nhất Việt Nam cho phép khách thăm quan được chiêm ngưỡng kỹ năng

của thợ may địa phương khi may áo dài. Thật khó để nghĩ ra một bộ trang phục thanh

lịch, kín đáo và duyên dáng, phù hợp với phụ nữ Việt Nam ở các độ tuổi khác nhau,

hơn Áo Dài.Bài luận tiếng anh về tình bạn đẹp và trong sáng

True friendship is a feeling of love, sharing and caring. It is a feeling that someone

understands and appreciates you as you are, without any exaggeration, flattery and

pretensions. It gives a feeling that you are “unique” and that you are “someone” and

not a faceless being in the crowd. A true friend stands by you through thick and thin.

Tình bạn chân thật là một cảm giác của yêu thương, chia sẻ và chăm sóc lẫn nhau. Đó

là cảm giác rằng ai đó hiểu và đánh giá cao chính bản thân bạn, khơng có chút cường

điệu, nịnh bợ và giả tạo. Nó cho bạn cảm giác rằng bạn là “độc nhất” và bạn là “một ai

đó” chứ khơng phải là một người vơ danh trong đám đông. Một người bạn đúng nghĩa

sẽ luôn ở bên bạn dù trong hồn cảnh khó khăn, gian khổ.

Lasting friendship is indeed, a blessing. Good friends are great pillars of life. They help

us to stand tall and erect in life. Friendship can make or break us. It can lead to good

careers and proper living. It does not matter how often you meet your friends, but how

much you care and feel for another in good times as well as in bad times. True

friendship is a great asset in life.

Tình bạn lâu bền thực sự là một phước lành được ban cho. Bạn bè tốt sẽ là trụ cột

tuyệt vời trong cuộc sống. Họ giúp chúng ta đứng vững trong cuộc sống. Tình bạn có

thể tạo ra hoặc là hủy hoại chúng ta. Nó có thể dẫn đến một sự nghiệp tốt đẹp và

cuộc sống lý tưởng. Không quan trọng bạn thường xuyên gặp bạn bè, nhưng quan9trọng hơn là bạn quan tâm và cảm thấy như thế nào cho đối phương trong lúc tốt đẹp

hay hoạn nạn. Tình bạn thật sự là một tài sản tuyệt vời trong cuộc sống.

Friends are needed in every stage of life. Friendship has no age limit. Every group of

people-children, youth, elders, very elderly people, etc. have their friends. Famous

saying states that: “To live life without the experience of friendship, is life without

living”.

Bạn bè luôn là điều cần thiết trong mỗi giai đoạn của cuộc sống. Tình bạn khơng có

giới hạn tuổi tác. Mỗi nhóm người – trẻ em, thanh niên, người già, đều có những người

bạn của riêng họ. Như có câu nói nổi tiếng nói rằng: “Một cuộc sống mà khơng trải

qua tình bạn, kết bạn với nhau, sẽ là một cuộc sống mà không phải như

chúng ta đang sống.”Bài luận tiếng anh về mẹ

My mother is the most important person in my life. She is an inspiration to everything

I do. I would not call her a friend, but she is an extraordinary person. She has been in

my life since I was born and she will always be in my life no matter what happens. She

is the one who has suffered to bring me into this world. I have learnt to love her since

the day I was born.

Mẹ tôi là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Bà là một nguồn cảm hứng cho tất

cả những gì tơi làm. Tơi sẽ không gọi bà là một người bạn, nhưng bà là một người phi

thường. Mẹ đã có mặt trong cuộc đời tôi kể từ khi tôi được sinh ra và sẽ ln ln được

trong cuộc sống của tơi dù có vấn đề gì xảy ra. Mẹ là người đã phải chịu đựng nhiều

thứ để đưa tôi đến thế giới này. Tôi đã học cách yêu mẹ từ ngày tôi chào đời.

My mother was the first person to teach me to draw and walk, and she was with me

when I took my first step ever! She has taught me to believe in people and not to have

grudges against one another. She always encouraged me to go along when I was

ready to give up. She made sure that I was safe and happy throughout my childhood.

It is the unconditional love that my mother gives to me. It is hard to describe the

feeling that a mother has towards her children.

Mẹ tôi là người đầu tiên dạy tôi vẽ và đi bộ, và bà đã ở bên tôi khi tôi bước đi đầu tiên!

Bà đã dạy tơi tin vào người và khơng có ác cảm với nhau. Mẹ ln khuyến khích tơi đi

cùng khi tơi đã muốn từ bỏ. Bà đảm bảo rằng tôi đã được an toàn và hạnh phúc trong

suốt thời thơ ấu của tơi. Đó là tình u vơ điều kiện mà mẹ tơi dành cho tơi. Thật khó

để miêu tả cảm giác mà một bà mẹ dành cho con mình.

Mothers give an awful lot of support to their children, whether it involves very visible

support or simple back encouragement. Not only do mothers support their children,

but they also often hold the whole family structure together. When all is well, a mother

puts her children before anything else, including their own comfort and happiness.

Describing a mother’s love is virtually impossible. It is a feeling that can only truly be

understood by those that experienced it. Famous saying states that “God could not be

everywhere and so he invented mothers”!

Các bà mẹ chăm sóc con rất nhiều, cho dù nó có hỗ trợ có thể thấy được hay đơn giản

là sự khích lệ sau lưng. Khơng chỉ hỗ trợ con cái, mà còn thường xuyên đảm bảo tồn

bộ cấu trúc gia đình. Khi mọi chuyện trở nên tốt đẹp, một người mẹ đặt con mình trước

mọi thứ khác, kể cả sự thoải mái và hạnh phúc của chính họ. Mơ tả tình u của một

người mẹ hầu như khơng thể. Đó là cảm giác chỉ có thể hiểu được bởi những người đã

trải nghiệm nó. Một câu nói nổi tiếng rằng “Chúa khơng thể ở mọi nơi và do đó ơng đã

phát minh ra các bà mẹ”!10Bài luận tiếng anh về thần tượng my idol Daddy

An idol is a person who has a big influence on your life in many ways. I consider my

Dad as my idol. He is the most respectable and important person in my life. He has

influenced not only my life but the life of my whole family.

My Dad is working as a Regional Manager in State Bank of India. He has worked very

hard in his entire life to make sure that I and all my family members have everything

that we need and do not lack anything.

Since my childhood he has taught me and my siblings’ important values and value for

money that we apply in our everyday life. He is my real life hero and pillar of my life to

make me strong and keep moving.

He has taught me how to avoid fighting on little things. He has always told me to

sacrifice things for others and face the hardships. I discuss my personal problems with

my Dad and he always guides me how to deal with them in the most possible way. Not

only I but also my friends discuss their personal issues with my Dad.

He is patient, caring, loving and understanding. He listens to my ideas about

successful life diligently and shows me how to reach that point. Even in bad situations

he keeps himself collected and cool and never loses his temper.

My family plays an important role in my father’s life. Owing to his job he is always

occupied with work pressure. But then he manages to take out time for us from his

busy schedule. He is the strongest person I have ever known.

He has always guided us to live a spiritual and free life. He will always be my hero. To

me, he is the best father in the world and my love and respect for him cannot be

framed in words.

2. Bài dịch

Thần tượng là một người có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của bạn theo nhiều cách. Tôi

coi bố của tôi là thần tượng của tôi. Ông ấy là người đáng kính và quan trọng nhất

trong cuộc đời tơi. Ơng có ảnh hưởng khơng chỉ đến cuộc sống của tôi mà là cả cuộc

đời của cả gia đình tơi.

Bố tơi đang làm Giám đốc Khu vực Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ. Ông đã làm việc rất

chăm chỉ trong suốt cuộc đời của mình để đảm bảo rằng tơi và tất cả thành viên trong

gia đình tơi có tất cả những gì chúng tơi cần và khơng thiếu thứ gì.

Từ thời thơ ấu của mình, ơng đã dạy cho tôi và các con tôi các giá trị quan trọng và giá

trị đồng tiền mà chúng tôi áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Ông ấy là người anh

hùng thực sự của tôi và trụ cột của cuộc đời tôi để làm cho tôi mạnh mẽ và tiếp tục

bước tiếp.

Ơng ấy đã dạy tơi cách tránh tranh cãi trong những thứ nhỏ nhặt. Ơng ln nhắc nhở

tơi phải hy sinh mọi thứ cho người khác và phải đối mặt với những khó khăn. Tơi chia

sẻ về các vấn đề cá nhân của tôi với bố tôi và ông luôn hướng dẫn tôi làm thế nào để

đối phó với chúng theo cách có thể nhất. Khơng chỉ tơi mà cả bạn bè tôi cũng thảo

luận về các vấn đề cá nhân của họ với cha tôi.11Bố luôn kiên nhẫn, chăm sóc, u thương và hiểu biết. Ơng ln lắng nghe những ý

tưởng của tôi về cuộc sống và chỉ tôi biết làm thế nào để đạt được điểm đó. Ngay cả

trong những tình huống tồi tệ, ơng vẫn kín đáo và lạnh lùng và khơng bao giờ mất bình

tĩnh.

Gia đình tơi đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của cha tơi. Do cơng việc của

mình, ơng ln bị áp lực cơng việc. Nhưng sau đó ơng đã dành thời gian cho chúng tơi

từ lịch trình bận rộn. Ơng là người mạnh mẽ nhất mà tơi từng biết.

Bố luôn hướng dẫn chúng tôi sống một cuộc sống thiêng liêng và tự do. Anh ấy sẽ luôn

là anh hùng của tôi. Đối với tôi, ông ấy là người cha tốt nhất trên thế giới và tình u

của tơi và sự tôn trọng đối với bố không thể miêu tả bằng lời.

Cha mẹ ln là những người có tầm ảnh hưởng to lớn đối với cuộc sống chúng ta. Họ

luôn hy sinh tất cả để chúng ta được vui. Và họ xứng đáng là thần tượng của chúng ta

trong suốt cuộc đời.Bài luận tiếng anh hệ quả của ô nhiễm môi trường

Environmental pollution has made negative effects on the life of every living things on

Earth. Nearly all of our achievements in the fields of industrial progress, science and

technology have been realized at the cost of our health so far. Even our flora and

fauna have been found to be at risk of extinction.

All this really makes us wondering whether all our gains and industrial civilization

really enable us to climb the peaks of prosperity or simply bring us down the blind

alleys of adversity. Many programs against environmental pollution are strenuously

implemented against the indiscriminate violations committed daily in the name of

development.

The environmental pollution is not only caused by the emission from nuclear tests or

industries. The smoke from the automobiles and other vehicles, the increasing use of

synthetic detergents, nitrogen insecticides and fertilizers contaminate both air and

water.

The water we use to drink the vegetables are all contaminated. As a result, our

world is suffering from a number of incurable diseases.Nothing in this world is immune, no life is safe and the prospect of this world is

bleak.The factories are mostly built in residential areas and the smoke-emitting

vehicles ply through the congestion areas. Besides causing immense

disturbances, it also leads to increasing number of case of pulmonary

thrombosis and tuberculosis and various sorts of brain and heart complications.Air-pollution may cause severe lung diseases, brain-disorder diseases, asthma

etc.Soil-pollution may negatively affect farm output ratio. It can also contaminate

the ground water.Noise-pollution have negative effects on hearing ability. It can also cause

deafness, tiredness, and mental losses.12The heat generated by industries and vehicles causes thermal pollution by

raising the environmental temperature of the nearby areas.The birth of mills and factories is the result of the growth of industry in this machinepredominated period. As long as they will be there, they must emit smoke, pollute the

air and hasten our end by slow-poisoning.

2. Bài dịch bài luận tiếng anh ơ nhiễm mơi trường

Ơ nhiễm mơi trường đã và đang gây ảnh hưởng tiêu cực lên sinh vật sống trên trái đất.

Gần như mọi thành tựu về tiến bộ công nghiệp, công nghệ và khoa học đều được cho

là ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Ngay cả động và thực vật cũng có nguy cơ bị

tuyệt chủng.

Tất cả điều này thực sự khiến chúng ta phải suy nghĩ liệu những thành tựu và cách

mạng công nghiệp có đưa chúng ta lên đỉnh cao của sự phồn thịnh hay lại đưa chúng

ta vào nghịch cảnh. Nhiều chương trình chống ơ nhiễm mơi trường được thực hiện kịch

liệt chống lại các hành vi vi phạm cam kết hàng ngày dưới cái tên của sự phát triển.

Ơ nhiễm mơi trường khơng chỉ đến từ khí thải từ những vụ thử hạt nhân hay cơng

nghiệp. Khói từ ơ tơ và những phương tiện khác, sự gia tăng sử dụng các chất tẩy rửa

tổng hợp, thuốc trừ sâu và phân bón nitơ gây ơ nhiễm khơng khí và nước.

Nước chúng ta sử dụng để tưới rau bị ơ nhiễm. Do đó, thế giới đang phải đối mặt

với những căn bệnh không thể chữa được.Khơng có gì là miễn dịch, khơng có sự sống nào được an toàn và viễn cảnh của

thế giới là mù mịt.Các nhà máy được xây dựng chủ yếu là ở các khu vực dân cư và các loại xe thải

khói vẫn miệt mài qua những khu vực tắc nghẽn. Bên cạnh gây ra những ảnh

hưởng to lớn, nó cũng dẫn đến gia tăng số trường hợp mắc bệnh động mạch

phổi và bệnh lao và các loại bệnh khác về biến chứng não bộ và tim.Ơ nhiễm khơng khí có thể gây bệnh phổi nặng, bệnh não rối loạn, hen suyễn, vvĐất ơ nhiễm có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ lệ sản lượng nơng nghiệp. Nó

cũng có thể gây ơ nhiễm nguồn nước ngầm.Ơ nhiễm tiếng ồn có ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng nghe. Nó cũng có thể gây

điếc, mệt mỏi, và tổn thất về tinh thần.Nhiệt sinh ra bởi các ngành cơng nghiệp và các loại xe gây ô nhiễm nhiệt bằng

cách tăng nhiệt độ môi trường của các khu vực lân cậnSự ra đời của các nhà máy, xí nghiệp là kết quả của sự tăng trưởng của ngành công

nghiệp trong thời kỳ máy chiếm ưu thế này. Chừng nào chúng còn ở đó, chúng vẫn

thải ra khói, gây ơ nhiễm khơng khí và đẩy nhanh sự sống còn của chúng tơi bằng

cách gây ngộ độc từ từ.Bài luận tiếng anh về bảo vệ môi trường

When people use something, ( something is glass bottles, paper – aluminum) we have

2 choices: the first, throw them in the trash and the second , recycle them. which is

the solution you choose ?13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bản dịch cho bài luận tiếng anh về giao thông

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×