Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Là thước đo tiêu chuẩn để đánh giá kết quả lao động, là cơ sở để tính đơn giá tiền lương và là nhân tố chủ yếu để tính tiền lương cho lao động. Vì thế để tiền lương tính cho người lao động thật công bằng và hợp lý cần phải xem xét kĩ lưỡng công tác xây dự

Là thước đo tiêu chuẩn để đánh giá kết quả lao động, là cơ sở để tính đơn giá tiền lương và là nhân tố chủ yếu để tính tiền lương cho lao động. Vì thế để tiền lương tính cho người lao động thật công bằng và hợp lý cần phải xem xét kĩ lưỡng công tác xây dự

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Là thước đo tiêu chuẩn để đánh giá kết quả lao động, là cơ sở để tính đơn giá tiền lương và là nhân tố chủ yếu để tính tiền lương cho lao động. Vì thế để tiền lương tính cho người lao động thật công bằng và hợp lý cần phải xem xét kĩ lưỡng công tác xây dự

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×