Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần 3:MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐÓI VỚI CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY.

Phần 3:MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐÓI VỚI CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệpGVHD: Th.S Hồ Phước DũngBan kiểm soát là những người giữ chức vụ trong công ty. Nếu họ quan tâm đến lợi

ích và thơng đồng với nhau thì rất khó phát hiện và ngăn ngừa những gian lận

Thực tế tại công ty công việc kiểm tra, đối chiếu thường do các nhân viên phụ

trách các chứng từ, sổ sách của các phòng ban tự kiểm tra, đối chiếu với nhau.

Đến cuối quý các chi nhánh mới báo cáo tình hình kinh doanh về cho cơng ty nên

cơng ty khơng theo dõi cụ thể được tình hình từng tháng một. Do đó, khơng theo dõi

kịp thời những sai sót xảy ra.

Cơng ty chưa phân cấp cho các đơn vị trực thuộc định khoản tài khoản kế tốn vì

thế công việc của công ty luôn bị ùn vào cuối q, cơng việc kiểm tra, kiểm sốt gạp

nhiều hạn chế.

Cơng ty kiểm kê hàng hóa định kỳ, nên khơng kiểm soát được lượng hàng tồn

thực sự trong kho, dễ dẫn đến hàng thực tế trong kho khơng còn để cung cấp cho

khách hàng.

Phần mềm kế toán chưa được thực hiện ở hầu hết các phần hành kế toán (chỉ mới

áp dụng tại kế toán ngân hàng và kế toán tiền mặt). Vì thế cơng việc làm thủ cơng dễ

xảy ra sai sót trong tính tốn, rút số dư,…

Dưới đây là những bất cập trong chu trình bán hàng – thu tiền:

Tại cơng ty chưa có bảng quy định theo dõi chi tiết về các bước trong việc bán

hàng – thu tiền, tức là chưa có những quy định chung, thống nhất về các công việc

diễn ra trong từng khâu như nhận ĐĐH, kiểm tra công nợ, kiểm tra hàng xuất kho

(kiểm tra bao bì, thùng, chai lọ… các kiện hàng. Hơn nữa, do cơng ty có nhiều hiệu

thuốc chun doanh và hiệu thuốc trung tâm nên một số mặt hàng được xuất thẳng

từ các địa điểm này, việc khơng có một quy định thống nhất trong việc xuất hàng .

Vì thế thước đo để đánh giá việc kiểm soát chu trình là khơng có.

Các u cầu bán hàng khơng được đánh số thứ tự theo thời gian bán hàng nên dễ

xảy ra nhầm lẫn và sai sót. Mặt khác, các đơn đặt hàng là các tờ rời, khơng được

đóng thành tập nên dễ xảy ra mất mát, hơn nữa, khi cần cung cấp thơng tin cho quản

lý thì phải mất nhiều thời gian để tìm kiếm lại.

Các khâu trong việc bán hàng còn thực hiện thủ cơng nên trong qua trình luân

chuyển dễ xảy ra các gian lận, việc cố tình gây ra sai sót khó kiểm sốt .

2. Các giải pháp hồn thiện chu trình bán hàng và thu tiền.

2.1. Hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội bộ.

Việc xây dựng các thủ tục kiểm soát là nhằm thực hiện mục tiêu của KSNB, do

đó hệ thống KSNB muốn hoạt động có hiệu quả thì các thủ tục kiểm sốt phải rõ ràng,

cụ thể cho từng loại nghiệp vụ kinh tế và phù hợp với nét đặc thù riêng của cơ cấu tổ

chức trong Cơng ty. Thủ tục kiểm sốt phải đảm bảo sự đúng đắn của tất cả các nghiệp

vụ kinh tế phát sinh, nó phải ngăn ngừa được những gian lận, sai sót trong xử lý

nghiệp vụ từ khâu chứng từ đến khâu in ra các báo cáo.

Phải có sự phân cơng, phân nhiệm rõ ràng tránh các trường hợp kiêm nhiệm

nhiều nhiệm vụ, đặc biệt là đơn vị nên thành lập cho mình một người hoặc một bộ

phận tín dụng chịu trách nhiệm xem xét giám sát nhân viên, khách hàng thanh toán,

các chứng từ phải được đánh số trước và theo thứ tự, các nghiệp vụ phải được uỷ

quyền đúng chức năng nhiệm vụ, việc ghi chép số liệu phải được thực hiện khi các

nghiệp vụ xảy ra và ghi hàng ngày, có sự tổng hợp và kiểm tra đối chiếu hàng kỳ và

chéo với nhau. Yêu cầu các cá nhân, đơn vị phải thực sự nghiêm chỉnh chấp hành

các chế độ tài chính kế tốn và các chính sách thủ tục đã được quy định. Các cá

SVTH: Lương Thị Mỹ Hoài_Lớp: 34K06.3Trang 49Chuyên đề tốt nghiệpGVHD: Th.S Hồ Phước Dũngnhân, bộ phận công ty phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các thơng tin, tài liệu

cần thiết phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm sốt. Cơng ty cần có quy định rõ ràng

thời gian luân chuyển các chứng từ ở các bộ phận liên quan đến phòng kế tốn để kế

tốn kịp thời ghi sổ.

Công ty nên ban hành các quy tắc chuẩn mực của hệ thống KSNB dưới dạng

văn bản gửi đến từng nhân viên để tránh ban lãnh đạo và nhân viên rơi vào tình trạng

xung đột quyền lợi với doanh nghiệp.

Ban lãnh đạo phải thường xuyên cập nhật thông tin trên thị trường về đối thủ

cạnh tranh, nhu cầu khách hàng,...Từ đó xác định được những rủi ro tiềm ẩn để có

những biện pháp ngăn chặn những rủi ro đó bằng cách khơng ngừng hồn thiện hơn hệ

thống KSNB nói chung và chu trình bán hàng và thu tiền nói riêng

.

2.1.1. Hình thành kiểm tốn nội bộ ở Cơng ty

Kiểm tốn nội bộ có thể đem lại cho doanh nghiệp rất nhiều lợi ích. Đây là cơng

cụ giúp phát hiện và cải tiến những điểm yếu trong hệ thống quản lý của doanh

nghiệp. Thông qua công cụ này, Ban Giám Đốc và Hội đồng quản trị có thể kiểm

sốt hoạt động tốt hơn, quản lý rủi ro tốt hơn, tăng khả năng đạt được các mục tiêu

kinh doanh. Một doanh nghiệp có kiểm tốn nội bộ sẽ làm tăng niềm tin của các cổ

đông, các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán về hệ thống quản trị ở đây. Đối với

các cơng ty có kiểm tốn nội bộ thì thường có báo cáo tài chính đúng hạn, có mức

độ minh bạch và tính chính xác cao, khả năng gian lận thấp và hiệu quả kinh doanh

cao hơn.

Là một công ty tương đối lớn, có mạng lưới tiêu thụ rộng khắp cả nước, có nhiều

chi nhánh và đơn vị trực thuộc nhưng hiện nay tại cơng ty chưa có bộ phận kiểm

tốn nội bộ. Trong cơng ty cũng có lập Ban kiểm sốt nhưng sự hoạt động khơng

hiệu quả. Hầu như là ban kiểm sốt khơng hoạt động, thành viên trong ban kiểm sốt

khơng độc lập với các bộ phận do đó tính hiệu quả từ ban kiểm sốt là rất thấp.

Trong cơng ty có nhiều bộ phận thực hiện các nhiệm vụ khác nhau, vì vậy để kiểm

sốt tốt cần có bộ phận kiểm tốn nội bộ đảm nhận việc kiểm sốt nội bộ trong cơng

ty góp phần bảo vệ, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, ngăn ngừa và phát hiện kịp

thời mọi hành vi gian lận, sai sót trong cơng ty.

Lập ra một bộ phận kiểm tốn nội bộ trong cơng ty thì việc kiểm sốt, kiểm tra

công việc của các nhân viên được chặt chẽ hơn, nhân viên sẽ làm việc một cách tập

trung và sai sót gian lận sẽ giảm xuống. Nhưng để bộ phận kiểm tốn nội bộ hoạt

động hiệu quả thì các nhân viên trong bộ phận kiểm toán nội bộ phải độc lập, tách

biệt với các bộ phận khác trong công ty, và bộ phận này phải trực thuộc một cấp cao

và được giao một quyền hạn tương đối rộng rãi đủ để khơng giới hạn hoạt động của

nó.

Cơng ty có quy mô lớn, mạng lưới tiêu thụ rộng khắp, do đó nhu cầu tổ chức bộ

phận kiểm tốn nội bộ là nhu cầu thực sự khách quan và cần thiết. Cơng ty có thể

thành lập một ban kiểm tốn nội bộ gồm trưởng ban kiểm toán và các kiểm toán

viên.

 Trưởng ban kiểm toán nội bộ nên thường xuyên duy trì các cuộc họp với giám

đốc và trưởng ban kiểm sốt. Đồng thời phải thường xun có các báo cáo tóm tắt

gửi cho những người có quyền hạn trong cơng ty.SVTH: Lương Thị Mỹ Hoài_Lớp: 34K06.3Trang 50Chuyên đề tốt nghiệpGVHD: Th.S Hồ Phước Dũng

Kiểm toán viên kiểm tra, kiểm toán và điều tra các vấn đề liên quan đến hoạt

động của cơng ty. Kiểm tốn viên phải được giao quyền hạn rộng để họ có thể tiếp

cận tự do với sổ sách kế tốn của cơng ty.

Vậy bộ máy quản lý của công ty sẽ thay đổi như sau:

ĐẠI HỘI ĐỒNG

CỔ ĐƠNGHội đồng quản trịBan kiểm sốtTỔNG GIÁM ĐỐCPhòng

KD-XNKPhòng kế

tốn tài vụPhòng tổ

chức HCKiểm tốn nội

bộPhòng

kế hoạchPhân

xưởng SX2.1.2. Hồn thiện kiểm sốt trong việc sử dụng máy vi tính.

Hiện tại cơng ty áp dụng phần mềm kế tốn ở một số phần hành. Vì thế cơng ty

nên nhanh chóng và kịp thời áp dụng kế toán máy trong việc hạch toán các nghiệp

vụ kế toán vào tất cả các phần hành kế tốn. Việc tiếp cận với máy vi tính đảm bảo

cơng việc thực hiện khoa học và nhanh chóng hơn. Nhưng cơng ty nên tăng cường

kiểm sốt truy cập hệ thống xử lý thơng tin kế tốn để đảm bảo tính an tồn và trung

thực của thơng tin.

Đối với việc truy cập sử dụng hệ thống: yêu cầu đặt mật khẩu đối với từng

người có quyền truy cập vào thông tin. Khi đặt mật khẩu, không nên dùng mật khẩu

trùng với tên người dùng, hạn chế việc sử dụng ngày sinh của cá nhân để cài mật

khẩu. Đặc biệt khi khơng sử dụng nữa thì phải thốt khỏi hệ thống để tránh người

ngồi truy cập vào được.

Kiểm sốt truy cập dữ liệu: Người dùng cần đặt mật mã cho các tệp tin lưu trong

hệ thống, đảm bảo chỉ có người có trách nhiệm liên quan đến tệp tin đó mới có thể

truy cập vào tệp tin đó.

Kiểm sốt q trình nhập liệu: Việc nhập liệu là rất quan trọng, thường trong

phần mềm kế tốn đã hồn chỉnh việc chi tiết nhập liệu, đòi hỏi người nhập liệu phải

thận trọng, kiểm tra kỹ các thông tin khi nhập liệu vào máy, đảm bảo nhập đúng các

thông tin yêu cầu trên máy.

2.1.3. Hồn thiện bộ máy kế tốn tại cơng ty.

Cơng ty nên tổ chức thực hiện phân công lại công việc cho phòng kế tốn. Nên

thực hiện việc cắt giảm số lượng nhân viên trong phòng kế tốn. Để giảm bớt sự

trùng lặp ghi sổ giữa các hiệu thuốc với kế tốn cơng nợ thì cơng ty nên kiểm sốt

SVTH: Lương Thị Mỹ Hoài_Lớp: 34K06.3Trang 51Chuyên đề tốt nghiệpGVHD: Th.S Hồ Phước Dũngngay từ đầu tại các cơ sở bán hàng của công ty. Hàng tuần, các cửa hàng sỉ sẽ báo

cáo tình hình kinh doanh của cửa hàng thơng qua các báo cáo bán hàng, báo cáo

kinh doanh gửi lên cho kế tốn cơng nợ. Kế tốn cơng nợ sẽ thực hiện việc theo dõi

công nợ mua và bán của các cửa hàng sỉ và các cửa hàng chuyên doanh, đồng thời sẽ

có kế tốn tiêu thụ theo dõi về tình hình bán hàng ở các hiệu thuốc. Như vậy sẽ làm

giảm bớt một lượng nhân viên kế toán công nợ trong công ty, giảm thiểu được việc

trùng lắp trong bộ máy kế tốn.

2.2. Hồn thiện kiểm sốt nội bộ đối chu trình bán hàng và thu tền.

Trong thời buổi kinh tế thị trường ngày nay, sự biến động trong kinh doanh là thường

xuyên, phương tiện không những giúp phát hiện và cải tiến những yếu điểm trong hệ

thống quản lý mà còn đem lại lợi ích cho doanh nghiệp. Đó chính là hệ thống kiểm

sốt nội bộ. Thơng qua nó Cơng ty có thể kiểm sốt các hoạt động, quản lý tốt hơn, các

mục tiêu kinh doanh sẽ được thực hiện tốt mà còn đem lại nhiều kết quả hơn mong

đợi. Nhưng thị trường luôn bất ổn cho nên hệ thống KSNB cũng cần có những cải tiến,

cần được hồn thiện để hệ thống hoạt động có hiệu quả. Sau đây em xin đề xuất một

số ý kiến nhằm hồn thiện hệ thống kiểm sốt nói chung và chu trình bán hàng nói

riêng tại Cơng ty

2.2.1.Hồn thiện kiểm sốt đối chu trình bán hàng.

Hiện tại các u cầu bán hàng tại công ty chưa được đánh số thứ tự. Vì vậy, để

quản lý tốt các đơn đặt hàng thì cơng ty nên đánh số thứ tự các u cầu bán hàng và

quản lý các đơn đặt hàng này theo thứ tự đó, cũng có thể quản lý theo thời gian .

Hàng tháng, bộ phận bán hàng ở phòng KD-XNK sẽ lập báo cáo liệt kê các yêu cầu

bán hàng cả khách hàng đã đồng ý giao dịch gửi lên phòng kế tốn để kiểm tra, đối

chiếu với các chứng từ liên quan về việc bán hàng để biết nghiệp vụ đã xảy ra là có

thật.

Để theo dõi tốt việc bán hàng, các yêu cầu bán hàng phải được lưu thành tập theo

số thứ tự của đơn đặt hàng. Hàng tháng, bộ phận bán hàng ở phòng kinh doanh sẽ

lập báo cáo liệt kê các đơn đặt hàng đã nhận của khách hàng gửi lên phòng kế tốn

để kiểm tra, đối chiếu với các chứng từ liên quan về việc bán hàng để chứng minh

các yêu cầu bán hàng là có thật, từ đó có thể kiểm sốt việc bán hàng tốt hơn.

Bảng kê đơn đặt hàng do khách hàng yêu cầu được tập hợp trong tháng có thể

lập theo mẫu:

CTY CP Dược- thiết bị y tế Đà Nẵng

BẢNG KÊ ĐƠN ĐẶT HÀNG

Tháng….Năm…..

Phản hồi từ

Ngày giao

Đơn đặt hàng

Khách hàng

công ty

hàng

Số

Ngày

Đà Nẵng ngày tháng năm

Phòng kinh doanh

Người lập

Mặt khác cơng ty nên thường xun hốn đổi vị trí các nhân viên bán hàng để

tránh tình trạng một người có quan hệ với một số khách hàng nhất định trong một

SVTH: Lương Thị Mỹ Hoài_Lớp: 34K06.3Trang 52Chuyên đề tốt nghiệpGVHD: Th.S Hồ Phước Dũngthời gian dài. Công ty cũng nên áp dụng một chính sách kỷ luật chặt chẽ khi phát

hiện nhân viên nhận tiền hoa hồng không được phép và định kỳ nên tiến hành kiểm

tra việc này.

Công ty phải thiết lập một chính sách bán nợ rõ ràng. Theo dõi các khách hàng

thường giao dịch, mỗi khách hàng 1 tờ ghi tất cả thơng tin về tình hình tài chính, khả

năng thanh tốn và uy tín trong thanh tốn.

Bộ phận gửi hàng cần riêng biệt với bộ phận kho. Bộ phận này nên do phòng

KD-XNK quản lý và điều hành.

Đồng thời ở bộ phận kho, hàng tháng nên lập bảng kê xuất chi tiết hàng hóa gửi lên

phòng kế tốn để đối chiếu với hóa đơn mà phòng kế tốn đã nhận được trong tháng

nhằm tránh tình trạng thiếu, thừa hóa đơn tại phòng kế tốn. Mẫu bảng kê xuất chi

tiết:

CTY CP Dược – thiết bị y tế Đà Nẵng

Số 02- Phan Đình Phùng- Đà Nẵng

BẢNG KÊ XUẤT CHI TIẾT

Chứng từ

Số

NgàyKhách

hàngDiễn

giảiĐVTSố

lượngĐơn

giáThành

tiềnTK

NợTK

Thủ kho

Để tránh tình trạng gian lận về khoản chiết khấu, giảm giá hàng bán, công ty nên

ghi rõ một bảng phụ lục chiết khấu cho từng loại hàng, số lượng hàng mua bao nhiêu

thì được hưởng chính sánh và bảng báo giá để đảm bảo số tiền ghi nhận là phù hợp

và chính xác.

Để tránh việc kế tốn ghi giá vốn hàng hóa khơng đúng. Vì một mặt hàng công ty

mua ở nhiều công ty khác nhau do vậy khi mua hàng xong cơng ty phải tính giá vốn cụ

thể cho từng mặt hàng và niêm yết có dấu đỏ công ty. Đồng thời công ty phỉa thường

xuyên theo dõi để kiểm sốt giá vốn có thể thay đổi và thay đổi bảng giá đã niêm yết.

Khi lập và kiểm tra hóa đơn phaỉ đầy đủ chứng từ liên quan, đầy đủ các chữ ký

trên hóa đơn.

Tỷ lệ chiết khấu được công ty quy định ngay trên hợp đồng kinh tế đối với từng

khách hàng. Do đó khi bán nhân viên sẽ dựa vào đó để tính số tiền chiết khấu cho

khách hàng có thể xảy ra sự ghi nhầm tỉ lệ chiết khấu nên công ty nên theo dõi

những khách hàng chung tỉ lệ chiết khấu lại với nhâu và lập ra một danh sách.

Công ty cần quy định chính sách CKTM, xét duyệt hàng bán trả lại và giảm giá

hàng bán rõ ràng. Có bộ phận độc lập chịu trách nhiệm tiếp nhận, xét duyệt, khấu trừ

nợ phải thu có liên quan đến các khoản trên.

2.2.2. Hồn thiện kiểm sốt đối chu trình thu tiền.

Cơng ty nên có quy định cụ thể về thời gian luân chuyển của bộ chứng từ bán hàng

cho kế tốn cơng nợ. Sau ngày bán hàng bao nhiêu ngày thì phải chuyển bộ chứng từ

bán hàng cho kế tốn cơng nợ để tiến hành ghi nhận khoản nợ phải thu khách hàng.

Phải tách biệt hóa đơn thu bằng tiền mặt, tiền ngân hàng. Phải có dấu hiệu để phân

biệt những phiếu thu đã ghi sổ và chưa.

Thường xuyên đối chiếu công nợ với khách hàng để có biện pháp đòi nợ hợp lý

SVTH: Lương Thị Mỹ Hoài_Lớp: 34K06.3Trang 53Chuyên đề tốt nghiệpGVHD: Th.S Hồ Phước DũngKế tốn cơng nợ nên hạch toán rõ ràng, riêng biệt các khoản chiết khấu, giảm giá

hàng bán, tức là thay vì chỉ định khoản một bút toán ghi tăng hàng tồn kho với giá

trị sau khi đã trừ chiết khấu, thì kế tốn cơng nợ nên tách biệt hai định khoản này

trước khi ghi sổ: một bút toán phản ánh giá trị hàng bán ra thực tế và một bút toán

phản ánh khoản chiết khấu giảm giá được hưởng để dễ quản lý khoản chiết khấu

khách hàng được hưởng,.

Vì khách hàng Cơng ty nhiều, nên việc quản lý thời gian có thể nợ của khách hàng

để đảm bảo tách việc thu tiền không được là rất cần thiết. Kế toán theo dõi nợ phải

thu nên lập sổ theo dõi tình hình thanh tốn tiền hàng đối với từng khách hàng, để dễ

theo dõi quá trình thu tiền hơn.

SỔ THEO DÕI THANH TỐN

Khách hàng:

Tháng:

SốngàyHóa đơn

Số tiền

Chiết khấuPhải thuHạn thanh

toánĐã thanh

toánTổng

cộng

Đà Nẵng ngày tháng

Người lậpSVTH: Lương Thị Mỹ Hoài_Lớp: 34K06.3nămTrang 54Chuyên đề tốt nghiệpGVHD: Th.S Hồ Phước Dũng

KẾT LUẬN.Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng là một trong những công ty

lớn trong ngành Dược. Để cạnh tranh phát triển tốt hơn nữa trong tương lai thì đòi

hỏi doanh nghiệp phải có bộ máy quản lý vững mạnh và phải kiểm soát tốt các hoạt

động kinh doanh diễn ra. Để làm được điều đó thì việc thiết lập hệ thống kiểm sóat

nội bộ thực sự hữu hiệu là nhân tố góp phần hỗ trợ rất lớn cho nhà quản lý, hạn chế

đến mức thấp nhất sự thất thốt tài sản của cơng ty. Đặc biệt trong nền kinh tế thị

trường đang phát triển năng động và môi trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay việc

xây dựng hệ thống KSNB càng quan trọng. Tuy nhiên, để xây dựng một hệ thống kiểm

soát nội bộ như thế không phải là điều dễ dàng đối với các nhà quản lý.

Sau khi được tìm hiểu thực tế và so sánh với lý thuyết đã học về nội dung kiểm

sốt chu trình bán hàng-thu tiền.Cơng ty cần phải tạo lập một bộ phận kiểm sốt để

theo dõi tình hình kinh doanh nói chung và đặc biệt là kiểm sốt q trình đầu ra của

doanh nghiệp, cụ thể ở đây là quá trình bán hàng và thu tiền để tránh tình trạng gian

lận, rủi ro có thể xảy ra, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được thông suốt và

có hiệu quả, đồng thời góp phần nâng cao uy tín chất lượng của cơng ty.

Qua thời gian thực tập tại cơng ty, được sự hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng

dẫn –Thạc sĩ Hồ Phước Dũng cùng các cơ chú trong phòng kế tốn, phòng kinh

doanh, bộ phận kho đã giúp em hiểu thêm về những kiến thức đã được học ở trường

và bước đầu vận dụng vào thực tiễn chu trình kiểm sốt tại cơng ty nói chung và

kiểm sốt chu trình bán hàng – thu tiền nói riêng, và em đã hồn thành được chun

đề thực tập của mình. Tuy nhiên, với kiến thức còn hạn chế và kinh nghiệm thực tế

và thời gian nghiên cứu chưa nhiều nên bài viết của em không thể tránh khỏi các

thiếu sót, em rất mong nhận được sự đóng góp chỉ bảo của thầy giáo hướng dẫn, và

các cơ chú trong phòng kế tốn, phòng kinh doanh, bộ phận kho tại công ty.

Em xin cảm ơn!SVTH: Lương Thị Mỹ Hoài_Lớp: 34K06.3Trang 55Chuyên đề tốt nghiệpGVHD: Th.S Hồ Phước Dũng

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Bài giảng kiểm toán tài chính căn bản: khoa kế tốn- ĐHKT Đà Nẵng

2. Bài giảng kiểm tốn tài chính: Khoa kế tốn- ĐHKT Đà Nẵng

3. MBA. Martin Grimwood, Sổ tay kiểm toán nội bộ, Nhà xuất bản Giao thơng

vận tải, TP.Hồ Chí Minh, 2008

4. Bộ tài chính, Chế độ kế tốn doanh nghiệp –Báo cáo tài chính chứng từ và sổ

kế tốn sơ đồ kế tốn, Nhà xuất bản tài chính, 2006

5. Trang web tìm kiếm:

http://danketoan.com

http://www.kiemtoan.com.vn

http://tailieu.vnSVTH: Lương Thị Mỹ Hồi_Lớp: 34K06.3Trang 56Chun đề tốt nghiệpGVHD: Th.S Hồ Phước DũngPHỤ LỤC

Các ký hiệu dùng để vẽ lưu đồ:

Các phòng ban, bộ phậnXét duyệtChứng từ

Xử lý công việc bằng thủ côngXử lý công việc bằng máySVTH: Lương Thị Mỹ Hoài_Lớp: 34K06.3LưuĐường lưu chuyển của chứng từTrang 57Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần 3:MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐÓI VỚI CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×