Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chi phí máy thi công

Chi phí máy thi công

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thực tập tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Thị NgaCán bộ cấp nhiên liệu hết ngày ghi cấp nhiên liệu cho từng loại máy vào cột cấp nhiên

liệu. Cán bộ quản lý thiết bị máy móc và cán bộ kỹ thuật theo dõi hoạt động của từng

thiết bị, cách ghi có thể như sau: thiết bị khơng làm việc (0), thiết bị nghỉ sửa chữa (SC),

thiết bị cho thuê ngoài (1).

Công ty nên xây dựng định mức tiêu hao nhiên liệu cho máy thi cơng.

Bên cạnh đó, muốn tồn tại và phát triển, trong các doanh nghiệp sản xuất vật chất nói

chung và doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng cơ bản nói riêng khơng những phải ln

quan tâm đến chất lượng sản phẩm mà còn phải quan tâm đến cả giá thành sản phẩm. Bởi

giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp quan trọng phản ánh toàn bộ hoạt

động sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính của doanh nghiệp. Nó là căn cứ để phân

tích tìm kiếm biện pháp hạ giá thành trên cơ sở tính đúng, tính đủ các khoản chi phí phát

sinh.

Chính vì vậy, tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm là mục tiêu đứng đầu

của Công ty. Để hạ giá thành sản phẩm, Công ty phải hạch tốn tốt chi phí sản xuất, có

những biện pháp tích cực nhằm tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả vật tư lao động. Tuy

nhiên, tiết kiệm khơng có nghĩa là bớt xén một cách máy móc các yếu tố chi phí sản xuất

mà trong điều kiện giảm chi phí vẫn phải đảm bảo được chất lượng và tiến độ thi cơng

cơng trình.

Như vậy, hạ giá thành sản phẩm là một biện pháp giúp cơng ty hoạt động có lãi, tạo

điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng quy mô sản xuất. Xuất phát từ đặc điểm của Công

ty, em xin nêu ra một số biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm như

sau:Bùi Nguyên Vy Thương – Lớp 33K13Trang 52Chuyên đề thực tập tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Thị NgaTiết kiệm nguyên vật liệu

Yếu tố chi phí nguyên vật liệu là một khoản mục chi phí chiếm tỉ trọng lớn trong tổng

chi phí vì vậy Cơng ty càng tiết kiệm được khoản chi phí này càng có lợi. Trên cơ sở khối

lượng cơng việc đặt ra, khi Công ty tiến hành giao cho từng đơn vị thi công mua nguyên

vật liệu nên yêu cầu các đơn vị đó phải chấp hành nghiêm túc về định mức chi phí

nguyên vật liệu đồng thời vẫn phải đảm bảo được chất lượng cơng trình. Bên cạnh đó,

Cơng ty cần có những biện pháp khen thưởng, xử phạt thích đáng đối với cá nhân, tập thể

đã tiết kiệm hay sử dụng lãng phí ngun vật liệu.

Trong cơng tác thu mua, vận chuyển, quản lý và sử dụng nguyên vật liệu cũng khá

quan trọng. Đơn vị sản xuất nên cố gắng giảm hao phí đến mức thấp nhất khơng để vật tư

hao hụt, mất mát hay xuống cấp. Tốt nhất phải có đội bảo vệ cũng như giám sát thi cơng

quản lý.

Do tính chất xây dựng và phạm vi hoạt động của Công ty nên Công ty phải mở rộng

quan hệ với các nhà cung cấp, thực hiện thanh tốn đúng hạn nhằm giữ uy tín cho Cơng

ty từ đó tạo một mối quan hệ lâu dài về nguồn cung cấp vật tư. Khi cần Cơng ty có thể

mua ở địa điểm gần cơng trường nhất, giảm chi phí vận chuyển…

Trong điều kiện có thể Cơng ty nên sử dụng hợp lý, tận dụng tối đa phế thải, phế liệu

để giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm.

Tiết kiệm chi phí nhân cơng

Để tiết kiệm chi phí nhân cơng, Cơng ty có thể tiến hành bằng biện pháp đơn giá tiền

lương, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động nhưng vẫn tăng năng suất lao động.

Thực hiện vấn đề này Công ty cần nghiên cứu, tổ chức thi công một cách khoa học, sắp

xếp công việc theo một trình tự hợp lý tránh để quá trình thi công bị gián đoạn ngắt

quãng. Như vậy, vật tư phải được cung cấp kịp thời cho sản xuất đồng thời Công ty phải

thường xuyên quan tâm tới việc đổi mới công nghệ và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào

thi công nhằm nâng cao năng suất lao động. Bên cạnh đó, Cơng ty nên sử dụng các đòn

bẩy kinh tế, kích thích phát triển như ra chế độ thưởng hợp lý cho nhân cơng Cơng ty để

khuyến khích họ làm việc..

Giảm chi phí sử dụng máy thi cơng

Bằng cách nâng cao năng suất và tiết kiệm nguyên liệu sử dụng cho máy thi cơng,

Cơng ty sẽ giảm được chi phí sử dụng máy thi công. Muốn vậy, Công ty cần tận dụng tốt

khả năng và công suất chạy máy nhưng cũng không nên sử dụng quá định mức công suất

cho phép. Máy nào hết khả năng sử dụng hoặc đã cũ và lạc hậu Công ty phải thanh lý

ngay để đầu tư vào mua máy mới phù hợp hơn với xu hướng phát triển của khoa học kỹ

thuật vừa tránh ứ đọng vốn.

Trong một số trường hợp thì việc thuê máy ngồi là rẻ hơn, chi phí cho sử dụng máy

thi công không lớn nên Công ty vẫn thực hiện th ngồi là chủ yếu. Vì vậy, khi quyết

định mua sắm Cơng ty phải có sự cân nhắc kỹ lưỡng, xem xét nên mua loại máy nào sử

dụng thường xuyên, đem lại hiệu quả cao.

Giảm tối đa chi phí sản xuất chung

Nếu trong q trình sản xuất Cơng ty tiết kiệm chi phí ngun vật liệu, chi phí nhân

cơng mà khơng có sự theo dõi sát sao có thể dẫn tới ảnh hưởng chất lượng cơng trình thi

cơng. Cho nên việc tiết kiệm CPSXC dễ tiến hành hơn và hợp lý nhất. CPSXC bao gồm

nhiều loại chi phí khác nhau nên dễ xảy ra tình trạng lãng phí, chi dùng sai mục đích như

tiền điện, nước, điện thoại, khốn cơng tác phí…Bên cạnh đó, hiện tại Cơng ty cần dự

tốn Chi phí dự tính để sửa chữa và bảo hành cơng trình theo quy định về các hợp đơng

xây dựng do đó nên hạch tốn chi phí bảo hành cơng trình cách hạch tốn cụ thể như sau:

Bùi Ngun Vy Thương – Lớp 33K13Trang 53Chuyên đề thực tập tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Thị NgaKhi bàn giao khối lượng (và ghi nhận doanh thu), kế toán tiến hành ghi nhận chi phí

dự phòng bảo hiểm cơng trình xây lắp (5% theo tỷ lệ doanh thu cơng trình)

Nợ TK 627

Có TK 352

Khi phát sinh chi phí sữa chữa và bảo hành

Nợ TK 621.622.623.627

Nợ TK 133

Có TK 111.112.152.153.331....

Cuối kỳ hoặc khi bảo hành cơng trình xong, ghi:

Nợ TK 1543

Có TK 621.622.623.627

Kết chuyển chi phí bảo hành cơng trình để giảm trừ số trích trước và hồn nhập số dự

phòng khơng sử dụng hết thời hạn bảo hành, ghi:

Nợ TK 352

Có TK 1543

Có TK 711

Tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp

Các chi phí về điện, nước, điện thoại… sử dụng ở Công ty tương đối lớn nhiều khi còn

lãng phí cần tiết kiệm hơn. Công ty cần đề ra những Qui chế hoạt động, chi tiêu nội bộ cụ

thể nhằm hạn chế các khoản chi phí mua sắm tài sản, chi phí điện thoại, vật tư văn phòng,

cơng tác phí, xăng cơng tác… đối với các khoản chi hợp lý và phải có chứng từ chứng

minh.Tuy nhiên đối với khoản chi phí hợp lý phải giải quyết kịp thời để đảm bảo thuận

lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Việc khấu hao TSCĐ cần để bảo đảm nguyên tắc phù hợp trong Kế tốn, khi doanh

thu được ghi nhận, thì các chi phí cần thiết để tạo ra khoản doanh thu đó cũng phải được

ghi nhận trong cùng kỳ kế toán. Với bản chất của khấu hao như trên thì, nếu xét thuần t

về Kế tốn, tiêu chí để lựa chọn khấu hao không phải là thu hồi vốn nhanh hay chậm, giá

thành cao hay thấp, tăng trưởng nhanh hay chậm. Căn cứ để lựa chọn phương pháp khấu

hao phải là bản chất của tài sản, tức là tài sản đó tham gia như thế nào vào quá trình tạo

doanh thu của doanh nghiệp. Trong q trình đó cơ chế hao mòn của tài sản đó như thế

nào. Vì thế việc lựa chọn phương pháp khấu hao đường thẳng của Công ty cần cân nhắc

lại vì phương pháp này có nhược điểm là trong nhiều trường hợp không thu hồi vốn kịp

thời do khơng tính hết được sự hao mòn vơ hình của TSCĐ. Khấu hao nhanh sẽ tăng giá

thành, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.Bùi Nguyên Vy Thương – Lớp 33K13Trang 54Chuyên đề thực tập tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Thị Nga

MỤC LỤCBùi Nguyên Vy Thương – Lớp 33K13Trang 55Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chi phí máy thi công

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×