Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệpGVHD: Th.S Hồ Phước DũngPHỤ LỤC

Các ký hiệu dùng để vẽ lưu đồ:

Các phòng ban, bộ phậnXét duyệtChứng từ

Xử lý công việc bằng thủ côngXử lý công việc bằng máySVTH: Lương Thị Mỹ Hoài_Lớp: 34K06.3LưuĐường lưu chuyển của chứng từTrang 57Chuyên đề tốt nghiệpGVHD: Th.S Hồ Phước DũngCƠNG TY CP DƯỢC – TBYT

VIỆT NAM

ĐÀ NẴNG

PHÚCCỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH

HỢP ĐỒNG KINH TẾCăn cứ pháp lệnh hợp đồng kinh tế của hội đồng nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam ban hành ngày 25/09/1989.

Hôm nay ngày 28/02/2010, tại Công ty CP Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng, chúng tơi

gồm có:

Bên A: Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 – Phan Đình Phùng – TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 05113821642

Fax: 05113891752

Tài khoản số: 70100147 Ngân Hàng Công Thương TP. Đà Nẵng

Mã số thuế: 0400101404

Do ông: Ngô Phú Cán

Chức vụ: Dược sỹ - Đại diện

Bên B: Công ty TNHH-TM Dược Thuận Gia

Địa chỉ: 516 Lê Văn Sỹ- P14 – Q.3 - TP HCM

Điện thoại: 0839319389

Fax: 0839319379

Tài khoản số: 102010000116815- NHCông thương CN3-TPHCM

Mã số thuế: 0301445281-1

Do ông: Nguyễn Đình Lâm

Chức vụ: Đại diện

Sau khi bàn bạc, 2 bên đã thỏa thuận và cam kết thi hành các điều khoản sau:

-Điều 1: Bên A đồng ý cung cấp cho bên B số lượng thuốc như sau:STT Tên Hàng Hóa

1 Acodine( Sanofi VN)

2 Dầu gió Kim (Sanofi VN)

Decontractyl 250mg (Sanofi

3 Aventis – VN)

4 Decontractyl 500mg

5 Elbas (Phil Inter Pharma – VN)

6 Sorbitol LD (Sanofi VN)

Theralene 5mg (Sanofi Aventis –

7 VN)

Theralene sp (Sanofi Aventis –

8 VN)

9 to'thema (Innotech – France)

Tiền chiết khấu

Cộng tiền hàng

Tiền thuế GTGT:

Tổng cộng tiền thanh toánSVTH: Lương Thị Mỹ Hoài_Lớp: 34K06.3ĐVT

H/50V

H/10

LỌSố

Đơn

Thành

Lượng giá

tiền

810 23.810 19.286.100

50050.857 25.428.500H/50V

H/24 V

H/60V

H/20G1000 35.238 35.238.000

200 30.476 6.095.200

10 113.334 1.133.340

120 24.286 2.914.320H/50V100016.280 16.280.000600

4809.460 5.676.000

90.000 43.200.000C/90ML

H/20 Ô155.251.460

7.762.573

163.014.033Trang 58Chuyên đề tốt nghiệpGVHD: Th.S Hồ Phước DũngBằng chữ: một trăm sáu mươi ba triệu không trăm mười bốn nghìn khơng trăm ba

mươi ba đồng y.

- Điều 2: Chất lượng hàng hóa

Chất lượng hàng hóa được thực hiện theo thỏa thuận của 2 bên

- Điều 3: Phương thức và thời gian giao nhận

Thời gian giao hàng đúng 7 ngày sau ngày ký hợp đồng, giao tại kho CD6

241 Ông ích Khiêm-Q.Hải Châu-TP Đà Nẵng

Thời gian thanh toán: Trả tiền sau khi nhận hàng

- Điều 4: Thanh tốn

Các hình thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong vòng

15 ngày kể từ sau ngày nhận hàng.

- Điều 5: Thời hạn hiệu lực

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 31/03/2011. Sau 10 ngày kể

từ ngày hợp đồng hết hiệu lực hay thực hiện xong, 2 bên tiến hành thanh lý hợp đồng.

- Điều 6: Điều khoản chung:

Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Trong q

trình thực hiện, nếu có vấn đề gì phát sinh thì kịp thời thơng báo cho nhau bằng văn

bản để cùng giải quyết. Bên nào vi phạm gây thiệt hại cho bên kia sẽ phải bồi thường

theo pháp luật hiện hành của nhà nước.

Đại diện bên B

(Ký, họ tên, đóng dấu)SVTH: Lương Thị Mỹ Hồi_Lớp: 34K06.3Đại diện bên A

(Ký, họ tên, đóng dấu)Trang 59Chuyên đề tốt nghiệpGVHD: Th.S Hồ Phước DũngMỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU..............................................................................................................1

Phần I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SỐT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ

THU TIỀN.................................................................................................................... 2

1.Khái quát chung về hệ thống kiểm soát nội bộ.......................................................2

1.1. Khái niệm về hệ thống kiểm soát nội bộ.........................................................2

1.2. Tầm quan trọng của hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp...............2

1.3. Chức năng của hệ thống kiểm sốt nội bộ......................................................3

1.4.Những hạn chế vốn có của hệ thống kiểm soát nội bộ...................................3

1.5. Các yếu tố cơ bản của hệ thống kiểm soát nội bộ...........................................4

2. Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền...................................................6

2.1. Khái quát về chu trình bán hàng và thu tiền....................................................6

2.1.1. Nội dung về chu trình..........................................................................................6

2.1.2. Chức năng của chu trình......................................................................................7

2.1.3. Hệ thống chứng từ, sổ sách và các báo cáo của chu trình....................................82.1.3.1. Hệ thống chứng từ............................................................................8

2.1.3.2. Hệ thống sổ sách kế toán..................................................................9

2.1.3.3. Báo cáo kế tốn................................................................................9

2.2. Quy trình kiểm sốt nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền...........................10

2.2.1. Các mục tiêu và thủ tục kiểm soát đối với nghiệp vụ bán hàng........................10

2.2.2. Các mục tiêu và thủ tục kiểm soát đối nghiệp vụ thu tiền.................................11

2.2.3. Đo lường kết quả................................................................................................12

2.2.4. Các gian lận và sai sót thường gặp trong chu trình bán hàng – thu tiền............132.3. Kiểm sốt nội bộ trong mơi trường trường tin học hóa.............................14

2.3.1. Kiểm sốt chung:.............................................................................................14

2.3.2. Kiểm sốt ứng dụng..........................................................................................15Phần 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU

TIỀN TẠI CƠNG TY CP DƯỢC – THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG...............................16

1. Đặc điểm tình hình chung về cơng ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng............16

1.1. Giới thiệu chung về công ty..........................................................................16

1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty..................................17

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy tại công ty............................................................17SVTH: Lương Thị Mỹ Hoài_Lớp: 34K06.3Chuyên đề tốt nghiệpGVHD: Th.S Hồ Phước Dũng1.4. Đặc điểm tố chức cơng tác kế tốn tại cơng ty..............................................20

1.4.1 Bộ máy kế tốn tại cơng ty.................................................................................20

1.4.2. Hình thức ghi sổ kế tốn tại cơng ty..................................................................21

1.4.3. Chế độ kế toán vận dụng..................................................................................232.Thực trạng kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại cơng ty...............23

2.1. Mơi trường kiểm sốt tại cơng ty..................................................................23

2.1.1 Đặc thù quản lý và cơ cấu tổ chức của cơng ty...................................................23

2.1.2Chính sách nhân sự của cơng ty...........................................................................24

2.1.3.Các nhân tố bên ngồi........................................................................................242.2. Đặc điểm hàng hóa, khách hàng và hình thức tiêu thụ sản phẩm tại cơng ty 24

2.2.1. Đặc điểm hàng hóa, khách hàng........................................................................24

2.2.2. Phương thức tiêu thụ sản phẩm tại công ty........................................................252.3. Kiểm sốt nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại cơng ty.........................26

2.3.1. Thủ tục kiểm sốt chu trình bán hàng................................................................262.3.1.1. Bán hàng nội bộ..............................................................................26

2.3.1.2. Bán hàng cho các đơn vị bên ngồi cơng ty.....................................29

2.3.1.2.1.Đơn đặt hàng..............................................................................30

2.3.1.2.2.Kiểm tra tín dụng và hàng tồn kho.............................................31

2.3.1.2.3.Lập hóa đơn và giao hàng..........................................................31

2.3.1.2.4.Xuất hàng...................................................................................33

2.3.1.2.5. Ghi nhận nghiệp vụ bán hàng...................................................35

2.3.1.2.6. Theo dõi thanh toán..................................................................35

2.3.1.3. Kiểm soát việc bán hàng tại các chi nhánh và đơn vị trực thuộc.....36

2.3.2. Thủ tục kiểm soát chu trình thu tiền..................................................................432.3.2.1.Kiểm sốt nghiệp vụ thu tiền mặt.....................................................43

2.3.2.2.Kiểm soát nghiệp vụ thu tiền gửi ngân hàng....................................45

2.3.2.3. Kiểm soát nợ phải thu......................................................................46

Phần 3:MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM SỐT NỘI BỘ ĐĨI VỚI

CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY......................................49

1.Đánh giá tổng quát về kiểm sốt nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại cơng ty

................................................................................................................................ 49

1.1.Ưu điểm.........................................................................................................49

SVTH: Lương Thị Mỹ Hồi_Lớp: 34K06.3Chun đề tốt nghiệpGVHD: Th.S Hồ Phước Dũng1.2. Nhược điểm..................................................................................................49

2. Các giải pháp hồn thiện chu trình bán hàng và thu tiền.....................................50

2.1. Hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội bộ...........................................................50

2.1.1. Hình thành kiểm tốn nội bộ ở Cơng ty............................................................51

2.1.2. Hồn thiện kiểm sốt trong việc sử dụng máy vi tính.......................................52

2.1.3. Hồn thiện bộ máy kế tốn tại cơng ty..............................................................522.2. Hồn thiện kiểm sốt nội bộ đối chu trình bán hàng và thu tền....................53

2.2.1.Hồn thiện kiểm sốt đối chu trình bán hàng.....................................................53

2.2.2. Hồn thiện kiểm sốt đối chu trình thu tiền.....................................................54KẾT LUẬN................................................................................................................56

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................57

PHỤ LỤC................................................................................................................... 58

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆNSVTH: Lương Thị Mỹ Hoài_Lớp: 34K06.3Chuyên đề tốt nghiệpGVHD: Th.S Hồ Phước Dũng

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

..................................................................................................................................SVTH: Lương Thị Mỹ Hoài_Lớp: 34K06.3Chuyên đề tốt nghiệpGVHD: Th.S Hồ Phước Dũng..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................SVTH: Lương Thị Mỹ Hoài_Lớp: 34K06.3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x