Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên Đề Tốt NghiệpGVHD: Th.s Nguyễn Thị Hải ĐườngNHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬPHọ và tên người nhận xét:...............................................................................................

Chức vụ..........................................................................................................................

Nhận xét chuyên đề thực tập:..........................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Ngày …. Tháng …. Năm 2012

( Ký, họ tên, đóng dấu)SVTH: Nguyễn Thị Mỹ DuyênTrang 81Chuyên Đề Tốt NghiệpGVHD: Th.s Nguyễn Thị Hải ĐườngNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ và tên :......................................................................................................................

Chức vụ:.........................................................................................................................

Nhận xét chuyên đề thực tập ..........................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Ngày… Tháng…. Năm 2012

Giáo viên hướng dẫnSVTH: Nguyễn Thị Mỹ DuyênTrang 82Chuyên Đề Tốt NghiệpGVHD: Th.s Nguyễn Thị Hải ĐườngNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

Họ và tên:.......................................................................................................................

Chức vụ:.........................................................................................................................

Nhận xét về chuyên đề thực tập:.....................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Ngày…. Tháng …. Năm 2012

Giáo viênSVTH: Nguyễn Thị Mỹ DuyênTrang 83Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×