Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

Tải bản đầy đủ - 0trang

vận tải, duy trì hệ thống dự trữ và phân phối xăng, lợi nhuận định mức và các nghĩa

vụ tài chính của kinh doanh xăng dầu…), để các cơ quan chức năng và giới tiêu

dùng có cơ sở khoa học minh bạch cho việc tính và kiểm tra “giá chuẩn” trên thị

trường kinh doanh xăng dầu trong nước.

- Các cơ quan chức năng nên thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp

hành chính sách pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh xăng dầu đối với

các doanh nghiệp nhằm đảm bảo sự công bằng cho doanh nghiệp và người tiêu

dùng.

- Pháp quy hoá các quy định và yêu cầu quản lý nhà nước có liên quan đến

chất lượng, định giá và quản lý giá xăng dầu, bảo đảm cạnh tranh tự do và minh

bạch về giá cả, cũng như tạo các căn cứ ổn định và thuận lợi cho hình thành và dự

báo giá xăng dầu theo sát các động thái thị trường và giảm thiểu các “thắc mắc”,

đoán mò và tin đồn thất thiệt trên thị trường này./.18KẾT LUẬN

Có thể nói độc quyền trong việc kinh doanh xăng dầu là một cấu trúc thị

trường không tối ưu đối với xã hội, sự xuất hiện và tồn tại của độc quyền làm cho

thị trường vận hành kém hiệu quả, nguồi tài nguyên xã hội không được phân bổ tối

ưu, làm cho xã hội bị thiệt hại. Vì vậy, việc sử dụng nguồn lực phát triển kinh tế

không đạt hiệu quả, các lợi ích đạt được phần lớn thuộc về nhà độc quyền.

Các công ty kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu trong nước được hình thành

và phát triển là do lịch sử để lại. Vì các cơng ty này vừa thực hiện chức năng kinh

doanh của mình và vừa đảm bảo dự trữ năng lượng cho quốc gia, thực hiện nhiệm

vụ chính trị nhà nước giao. Mặt khắc, các công ty này được thành lập theo quyết

định hành chánh, chứ khơng thơng qua hình thức cạnh tranh độc quyền. Mặt dù độc

quyền của ngành xăng dầu đã có một số tác dụng tích cực nhất định đối với phát

triển đất nước như: tạo ra lợi thế về qui mô sản xuất lớn, về hiệu quả đầu tư tập

trung, về an ninh năng lượng quốc gia,… tuy nhiên, bên cạnh đó chúng ta đều có

thể nhận thấy các hạn chế và tác hại của hành vi lạm dụng độc quyền đối với toàn

bộ nền kinh tế, mà nổi bật là làm tăng giá cả của các yếu tố đầu vào dẫn đến đời

sống người dân bị ảnh hưởng. Điều này khơng chỉ gây thiệt hại cho khách hàng mà

còn gây ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh. Khi độc quyền xảy ra thì người

tiêu dùng và nhà sản xuất phải chấp nhận trả ở một mức giá nào đó do nhà độc

quyền quy định vì xăng dầu là mặt hàng không thể thiếu để phục vụ đời sống người

dân và phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Chưa công khai chi phí sản xuất một cách

minh bạch, vấn đề định giá xăng dầu chưa đúng còn nhiều chi phí ảo buộc người

tiêu dùng phải gánh chịu.19TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình Kinh tế học Vi mơ nâng cao, Viện Kinh tế - Học viện Chính trị Quốc

gia Hồ Chí Minh.

2. Website Tạp chí tài chính.

3. Website Tập đồn Xăng dầu Việt Nam.20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×