Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 4: MÔ PHỎNG MẠNG VỚI MININET VÀ OPENDAYLIGHT

CHƯƠNG 4: MÔ PHỎNG MẠNG VỚI MININET VÀ OPENDAYLIGHT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án tốt nghiệpChương 4: Mô phỏng mạng SDN với Mininet và OpenDaylight- OpenDaylight: Bộ điều khiển SDN (SDN controller) điều khiển các truy cập

giữa các máy tính trong mạng. Mơ hình sẽ sử dụng 2 bộ điều khiển OpenDaylight để

đảm bảo tính sẵn sàng cho hệ thống, dự phòng trường hợp khi 1 bộ điều khiển gặp sự

cố không thể điều khiển được mạng, thì hệ thống vẫn còn hoạt động tốt do đã có 1 bộ

điều khiển đảm nhận nhiệm vụ của nó, giúp nâng cao tính an toàn cho hệ thống mạng.

4.3 TRIỂN KHAI BỘ ĐIỀU KHIỂN DỰ PHÒNG

4.3.1 Cài đặt Mininet

$sudo apt-get install git

$git clone git://github.com/mininet/mininet

$sudo mininet/util/install.sh –a

4.3.2 Cài đặt Opendaylight

- Tải OpenDaylight từ trang chủ:

http://www.opendaylight.org/software/downloads

Sau đó giải nén:

$unzip ~/Download/distributions-serviceprovider-0.1.1-osgipackage.zip

- Để chạy được OpenDaylight, cần phải được cài đặt Java.

$ sudo apt-get install openjdk-7-jdk

- Khởi động OpenDaylight.

$cd opendaylight

$./run.sh

- Sau đó mở trình duyệt và đăng nhập vào OpenDaylight theo đường dẫn mặc định,

http://localhost.8080.

user: admin - password: adminHình 4.2: Trang đăng nhập OpenDaylight

Vương Văn Tĩnh – D13VT836Đồ án tốt nghiệpChương 4: Mô phỏng mạng SDN với Mininet và OpenDaylight4.3.3 Tiến hành thử nghiệm.

- Đăng nhập vào Mininet và tạo ra một tập tin python, có nội dung như sau:

#!/usr/bin/python

from mininet.net import Mininet

from mininet.node import Controller, OVSKernelSwitch, RemoteController

from mininet.cli import CLI

from mininet.log import setLogLevel, info def emptyNet():

net = Mininet(controller=RemoteController, switch=OVSKernelSwitch)

c1=net.addController('c1',controller=RemoteController,ip="10.0.0.103", port=6633)

c2=net.addController('c2',controller=RemoteController,ip="10.0.0.144", port=6633)

h1 = net.addHost( 'h1', ip='10.0.0.1' ) h2 = net.addHost( 'h2', ip='10.0.0.2' ) h3 =

net.addHost( 'h3', ip='10.0.0.3' ) h4 = net.addHost( 'h4', ip='10.0.0.4' ) s1 =

net.addSwitch( 's1' )

s2 = net.addSwitch( 's2' )

s1.linkTo( h1 )

s1.linkTo( h2 )

s1.linkTo( s2 )

s2.linkTo( h3 )

s2.linkTo( h4 )

net.build()

c1.start()

c2.start()

s1.start([c1,c2])

s2.start([c1,c2])

net.start()

net.staticArp()

CLI( net )

net.stop()

ifname__ == ' main ': setLogLevel( 'info' ) emptyNet()- Thực thi đoạn mã trên bằng câu lệnh.Vương Văn Tĩnh – D13VT837Đồ án tốt nghiệpChương 4: Mô phỏng mạng SDN với Mininet và OpenDaylight$ sudo pyhton tenfile.py

- Đoạn mã python trên tạo ra mơ hình mạng theo đúng yêu cầu trên cả hai bộ điều

khiển OpenDaylight. Các host được đặt theo địa chỉ IP từ 10.0.0.1 đến 10.0.0.4.Hình 4.3 Hiển thị mơ hình mạng trong OpenDaylightKiểm tra các kết nối của tất cả các host bằng lệnh pingall, và các host đều ping

thấy nhau.Hình 4.4: Kiểm tra kết nối giữa các host.OpenDaylight điều khiển luồng traffic trong mạng, kiểm tra khả năng kiểm soát

mạng của OpenDaylight bằng cách thử chặn luồng traffic đi từ địa chỉ IP 10.0.0.1

không cho đi đến địa chỉ 10.0.0.2.

Trong giao diện OpenDaylight ta chọn Add Flow-entry trong mục Flows, và

cấu hình:

Source IP Address: 10.0.0.1

Destination IP Address: 10.0.0.2

Action: DropVương Văn Tĩnh – D13VT838Đồ án tốt nghiệpChương 4: Mô phỏng mạng SDN với Mininet và OpenDaylightHình 4.5: Bảng Flow hiển thị Action của h1 và h2Thử ping để kiểm tra, và kết quả là 10.0.0.1 khơng ping qua được 10.0.0.2Hình 4.6: Kiểm tra kết nối giữa h1 và h2Giả sử 1 bộ điều khiển bị ngừng hoạt động, các host trong mạng không thê kết

nối đến được bộ điều khiển đó.

Do hệ thống được xây dựng với 2 bộ điều khiển, bộ điều khiển còn lại cũng sẽ

có khả năng điều khiển được mạng.

Ta thử kiểm tra khả năng điều khiển mạng của bộ điều khiển dự phòng bằng

cách điều khiển chặn kết nối giữa địa chỉ 10.0.0.1 khơng cho đến 10.0.0.3.Hình 4.7: Flow TableKiểm tra kết nối, nhận thấy IP 10.0.0.1 không thể ping tới được 10.0.0.3, thực

hiện đúng yêu cầu đưa ra.Hình 4.8: Kiểm tra kết nối giữa h1 và h3

Vương Văn Tĩnh – D13VT839Đồ án tốt nghiệpChương 4: Mô phỏng mạng SDN với Mininet và OpenDaylight4.4 KẾT LUẬN CHƯƠNG

Nội dung của chương 4 tập trung vào việc minh họa tính linh hoạt trong hệ thống

SDN. Bằng việc tắt 1 bộ điều khiển khiến, các host trong mạng không thê kết nối đến

được bộ điều khiển đó và ta sử dụng bộ điều khiển dự phòng để điều khiển mạng. Như

vậy với hệ thống mạng bao gồm nhiều bộ điều khiển đã làm cho mạng hoạt động liên

tục hơn, không bị ngưng trệ. Khi 1 bộ điều khiển xảy ra lỗi, các bộ điều khiển còn lại

sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ của nó.Vương Văn Tĩnh – D13VT840Đồ án tốt nghiệpKết luận và hướng phát triểnKẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Qua một thời gian tìm hiểu, tiếp cận và nghiên cứu các vấn đề kỹ thuật của

mạng SDN, đồ án tốt nghiệp đã hoàn thành và đạt được những mục tiêu nghiên cứu đề

ra khi thực hiện các vấn đề liên quan đến kiến trúc trong mạng SDN. Các vấn đề được

trình bày bao gồm:

 Các nội dung tổng quan, đặc điểm và tính chất cơ bản của mạng định nghĩa

phần mềm SDN.

 Kiến trúc, các chức năng và ứng dụng trong mặt phẳng chuyển tiếp và mặt bằng

điều khiển SDN.

 Đi sâu vào giao thức OpenFlow sử dụng để truyền thông giữa thiết bị và bộ

điều khiển trong kiến trúc SDN, qua đó trình bày về cấu trúc cũng như hoạt

động của các thiết bị mạng OpenFlow và giao thức OpenFlow.

 Thực hiện mơ phỏng số và phân tích các kết quả đạt được. Kết quả mơ phỏng

số được trình bày trong đồ án đã cho thấy một số ưu điểm nhất định của mơ

hình phân tích đề xuất.

Tuy nhiên với những hạn chế nhất định, đồ án đã chưa thể đi sâu vào một vấn đề cụ

thể mà chỉ dừng lại ở việc nắm được kiến trúc căn bản của mạng định nghĩa phần mềm

(SDN). Trong tương lai, các hướng nghiên cứu về các bộ điều khiển Controller của

kiến trúc SDN, các ứng dụng trên nền tảng SDN, các vấn đề về điều khiển QoS, điều

khiển Security trong mạng SDN, … là phù hợp nhất với khả năng và sự phát triển của

đồ án.

Trên đây là một số kết luận và hướng nghiên cứu của đồ án. Em xin chân thành cảm

ơn các quý thầy, cô đã hướng dẫn khoa học và phản biện để giúp em hoàn thiện những

thiếu sót trong đồ án tốt nghiệp cũng như định hướng cho việc phát triển đề tài trong

tương lai.Vương Văn Tĩnh – D13VT841Đồ án tốt nghiệpTài liệu tham khảoTÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Open Networking Foundation, OpenFlow Switch Specification, version 1.5.1

(2015).

[2] Open Networking Foundation, Technical Reference, SDN architecture, version

1.0 (2014).

[3] Thomas D. Nadeau & Ken Gray, SDN: Software Defined Networks, O’Reilly,

Canifornia, 2013.

[4] William Stallings, Foundation of Modern Networking SDN, NFV, QoE, IoT,

and Cloud, Addison-Wesley Professional, Indiana, USA, 2015.Vương Văn Tĩnh – D13VT842Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 4: MÔ PHỎNG MẠNG VỚI MININET VÀ OPENDAYLIGHT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×