Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THI DOT 2 - Ma de 201.Huong dan

THI DOT 2 - Ma de 201.Huong dan

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cho hình lăng trụ đứng ABC. A ' B ' C ' có đáy ABC là

tam giác vng BA  BC  a , cạnh bên AA'  a 2 ,

M là trung điểm của BC (hình vẽ). Khoảng cách giữa

hai đường thẳng AM và B ' C là:

 

 A.a 2

.

2B.a 5

.

5C.a 3

.

3D.a 7

.

7HD: Gọi N là trung điểm của BB’ ta có:

B ' C   AMN   d  AM , B ' C   d  B ',  AMN    d  B,  AMN    BH1

1

1

1

1

1

7

a 7

.Chọn D.

 d  AM , B ' C  

7

BH 2 BN 2 BI 2 BH 2 BA2 BM 2 a 2

Câu 6. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, điểm nào sao đây không thuộc mặt phẳng  P  : x  y  z –1  0.  

 

A. J (0;1;0) .

B. K (0;0;1) .

C. I (1;0;0) .

D. O(0;0;0) .

Ta có:HD: Chọn D.

Câu 7. Tính giá trị của biểu thức K  log a

A. K 3

.

4B. K 3

.

2a a với 0  a  1 ta dược kết quả là:

4

3

C. K  .

D. K 

.

3

433

. Chọn A.

4

 2m  n  x 2  mx  1 ( m, n là tham số) nhận trục hoành và trục tung làm hai

Câu 8. Biết đồ thị hàm số y 

x 2  mx  n  6

đường tiệm cận. Tính m  n .

A. -6.

B. 9.

C. 8.

D. 6.

HD: ĐTHS nhận trục hoành và trục tung làm 2 đường tiệm cận, suy ra:

 2m  n  0

m  3

3x  1



. Khi đó ta có hàm số: y  2

, Thỏa mãn yêu cầu  m  n  9 . Chọn B.x  3x

 n6  0

n  6

a a  a4  K HD: Với 0  a  1 , biến đổiCâu 9.Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi Parabol y 

cong có phương trình y  4 x2

và đường

12x2

( hình vẽ). Diện tích của

4hình phẳng ( H) bằng: 

 A. 4  3  .

3B.4 3 

.

6HD: Hoành độ giao điểm của Parabol y C.4  3

.

62D.2 4  3

3.2x

x

và đường cong y  4 

là nghiệm của PT:

12

4x2

x2

 4

 ..  x  2 3 .

12

4

Trang 2/6 - Mã đề 201Diện Tích hình phẳng (H) bằng:

2 3

2 3

2 3

2 3

x2 x2 

1

4 3

S  2   4

 dx   16  x 2 dx   x 2 dx   16  x 2 dx 

.

4 12 

6 0

3

0 

0

0Đặt x  4sin t 2 3

0316  x 2 dx   16 cos 2 tdt 

02 4  3

8

. Chọn D.

2 3.  S 

3

3Câu 10.Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình chữ

nhật AB  a , cạnh bên SA vng góc với đáy và

SA  a (hình vẽ). Góc giữa hai mặt phẳng  SBC 

và  SAD  bằng:

 

 A. 300 .B. 600 .C. 900 .D. 450 .HD: Mặt phẳng (SBC) và mặt phẳng (SAD) cắt nhau theo giao tuyến là đường thẳng d  BC  AD . Suy

ra góc giữa hai Mặt phẳng (SBC) và mặt phẳng (SAD) bằng 

ASB . ASB vuông cân tại A nên

0ASB  45 . Chọn D.

Câu 11. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai mặt phẳng  P  : 3 x – 2 y  2 z – 5  0 Q  : 4 x  5 y – z  1  0. Các điểmA, B phân biệt thuộc giao tuyến của hai mặt phẳng  P  và  Q  . Khi đó



đây?

AB cùngphương với véc tơ nào sau



A. w  (3; 2; 2) .

B. u  (8; 11; 23) .

C. v  (8;11; 23) .

D. k  (4;5; 1) .





 

 

HD:Do AB  0 và AB vng góc với VTPT của (P) và (Q) nên AB  t  nP ; nQ  .





 

Mà nP  (3; 2; 2); nQ  (4;5; 1)   nP ; nQ   (8;11; 23) . Suy ra chọn đáp án B.

Câu 12.Cho khối nón có bán kính đáy r  2 , chiều cao h  3 (hình vẽ).

Thể tích của khối nón là:

 

 4 3

.

3B.4

.

3C. 4 3 .D.2 3

.

3A.1

4 3

HD: Thể tích của khối nón là: V   r 2 h 

. Chọn A.

3

3

3

2

2

Câu 13. Tìm m để hàm số y  mx  m  1 x  2 x  3 đạt cực tiểu tại x  1 .A. m 3

.

2B. m  3

.

2C. m  0 .D. m  1 .HD:Hàm số y  mx3   m 2  1 x 2  2 x  3 đạt cực tiểu tại x  1 khi và chỉ khi:

 y,  0

3

 m  . Chọn A.

 ,,

2

y  0

Câu 14. Họ nguyên hàm của hàm số f  x   sin 3x là:

Trang 3/6 - Mã đề 201A. 3cos 3x  C .B.1

cos 3x  C .

31

3C.  cos 3 x  C .D. 3cos 3x  C .HD: Chọn C.

Câu 15. Khối lăng trụ có chiều cao bằng h, diện tích đáy bằng B có thể tích là:

1

1

1

A. V  B.h .

B. V  B.h .

C. V  B.h .

D. V  B.h .

2

6

3

HD: Chọn B.

Câu 16. Cho hàm số f  x  liên tục trên  và thỏa mãn1f  x  dx  9 . Tính tích phân5A. 21.B. 75.2HD:2200  f 1  3x   9dx:0C. 15.22D. 27.  f 1  3x   9dx   f 1  3x dx   9dx   f 1  3x dx  18 .

002Đặt 1  3x  t   f 1  3x dx  

05111

1

1

1

f  t dt   f  t dt   f  x dx  .9  331

3 5

3 5

32   f 1  3 x   9 dx  21 . Chọn A.

0Câu 17.Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a, cạnh

bên bằng a 2 (hình vẽ). Thể tích của khối chóp là:

 

 A.2a 3 2

.

3B.a3 6

.

6C.a3 6

.

3D.a3 3

.

6HD: Đường cao của hình chóp là:a 2 22a 2

a 6

 

 

2

 2 1

1

a 6 a3 6

Thể tích của khối chóp là: V  Bh  a 2 .

. Chọn B.3

3

2

6

Câu 18. Cho bất phương trình: 1  log ( x 2  1)  log ( mx 2  4 x  m) (1) . Tìm tất cả các giá trị của m để (1)

5được nghiệm đúng với mọi số thực x :

A. 2
B. 3  m  7.  5C. 2  m  3.  D. m  3; m  7HD:

BPT :1  log 5 ( x 2  1)  log 5 (mx 2  4 x  m) t / m x  R  5( x 2  1)  mx 2  4 x  m  0 x  R

2

(5  m) x  4 x  m  5  0

 2

, x  , ( I )

mx  4 x  m  0

+) m  0, m  5 không thỏa mãn.+)5  m  02

'1  4  (5  m)  0

,

 2  m  3 . Chọn A.

m  0; m  5 ( I )  

m  0

'  4  m 2  0

 2Câu 19. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A  3; 4  .Gọi A' là ảnh của điểm A qua phép quay tâmO  0;0  , góc quay 900 . Điểm A' có tọa độ là:

Trang 4/6 - Mã đề 201A. A '  3; 4  .B. A '  4;3 .C. A '  3; 4  .D. A '  4; 3 .HD: Chọn B.

3b

b 

 a  là:a 

1

D. 

.

3Câu 20. Cho a, b là các số thực dương khác 1 thỏa mãn log a b  3 . Giá trị của log

A. 2 3 .B.  3 .C.3.HD: Với a; b dương, khác 1, ta có:

3logb

ab 1

 log

a 3b

a1

b  log

2b

a1

a .

31

log bCâu 21. Số điểm cực trị của hàm số y 

A. 0.1

1

1

1

1

1

1

 .

 .

 .



b 2

b 3 1  log a 2 1 log b  1

3 . Chọn D.

log a

b

a

2

2

a

a1

là:

xB. 1.C. 2.HD: Chọn A.

Câu 22. Cho log 2 5  a; log 5 3  b . Tính log 24 15 theo a và b:

a 1  2b 

b 1  2a 

a 1  b 

A.

B.

C.

.

.

.

ab  1

ab  3

ab  3

HD: log 2 5  a;log 5 3  b  log 2 3  abD. 3.D.a

.

ab  11

1

1

1

a (1  b)

Ta có: log 24 15  log 24 3  log 24 5  log 24  log 24  3log 2  1  log 3  3log 2  ab  3 . Chọn C.

3

5

3

5

5

3

2

Câu 23. Phương trình tiếp tuyến của đường cong y  x  3 x  2 tại điểm có hồnh độ x0  1 là:

A. y  9 x  7 .

B. y  9 x  7 .

C. y  9 x  7 .

D. y  9 x  7 .

2

HD: Ta có: y '  f '  x   3 x  6 x

Với x0  1  y0  2 và y '  x0   y ' 1  9

Vậy phương trình tiếp tuyến của  C  tại điểm có hồnh độ x0  1 là: y  2  9  x  1  y  9 x  7

Chọn B.

Câu 24.Cho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng 1 và chiều cao

h  3 (hình vẽ). Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là:

 

 A.100

.

27B.C.100

3D. 100 . 25

.

3HD: Gọi hình chóp đang xét là S.ABC có H là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

AB 3

3

. Trong mặt phẳng (SAH) dựng đường trung trực của SA cắt SH tại I thì I là

 AH 3

3

tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC . Dễ thấy SMI đồng dạng với SHA

1

3

2

2

2

SI SM

SA

SH  AH

3  5  V  4 R 2  100 . Chọn A .

 SI 

mc

2 SH

2 SH

27

SA SH

2 3 3 3

Trang 5/6 - Mã đề 201Câu 25. Trong mặt phẳng cho tập hợp P gồm 10 điểm phân biệt trong đó khơng có 3 điểm nào thẳng hàng. Sốtam giác có 3 đỉnh đều thuộc P là:

7

3

3

A. 103 .

B. A10 .

C. C10 .

D. A10 .

HD: Chọn C.

Câu 26. Người ta cần xây một bể chứa nước sản xuất dạng khối hộp chữ nhật khơng nắp có thể tích bằng

200m3. Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đơi chiều rộng. Chi phí để xây bể là 300 nghìn đồng/m2 (chi

phí được tính theo diện tích xây dựng, bao gồm diện tích đáy và diện tích xung quanh, khơng tính chiều dày

của đáy và thành bể). Hãy xác định chi phí thấp nhất để xây bể (làm tròn đến đơn vị triệu đồng).

A. 36 triệu đồng.

B. 75 triệu đồng.

C. 46 triệu đồng.

D. 51 triệu đồng.

100

2

HD: Gọi 3 kích thước của hình hộp là x, 2x và y . Có thể tích 2 x y  200  y  2 .

x

600

150 150 2 150 150

 2  x2 .

 6 3 1502 .

Diện tích cần tính là S  2 x 2  6 xy  2 x 2 

  2.3 3 x .

x

x

x 

x xChi phí xây bể là T  300 S  1800 3 1502  50815,9... (nghìn đồng)  51 triệu đồng. Chọn D.

Câu 27.Cho hình chóp S . ABCD có đáy là hình vng cạnh a,

SA vng góc với mặt phẳng  ABCD  và

SA  a 6 ( hình vẽ). Gọi  là góc giữa đường thẳng

SB và mặt phẳng  SAC  . Tính sin  ta được kết quả

là:

 

 A.1

.

14B.1

.

52

3

D.

.

.

2

2

 

HD: Góc giữa SB và (SAC) là BSO

C.a 2

BO

1 . Chọn A.

 sin  

 2 

SB a 7

14

2Câu 28. Biết 2 x ln  x  1dx  a ln b , với a, b  *và b là số nguyên tố. Tính 6a  7b :0A. 42.B. 33.C. 25.D. 39.1u  ln  x  1 du 

dxx 1

HD: Đặt  dv  2 xdx



x2 1

2

2 2

  2 x ln  x  1dx  x 2  1 ln  x  1    x  1 dx  3ln 3  a ln b .  6a  7b  39 . Chọn D.

0 0

02

2

1

Câu 29. Cho n là số nguyên dương thỏa mãn: An  Cn  Cn  4n  6 . Hệ số của số hạng chứa x 9 của khain3triển biểu thức P  x    x 2   bằng:

xA. 192456.

B. 64152.C. 18564.D. 194265.

1212

3

24 3 k2

2

1

HD: Giải PT: An  Cn  Cn  4n  6 ta được n=12.  P  x    x 2     C k 12 .3k .  x 

.

xk 0

 24  3k  9  k  5 . Nên hệ số cần tìm là: C 512 .35  192456 . Chọn A.Câu 30. Bảng biên thiên dưới đây là của hàm số nào?

Trang 6/6 - Mã đề 201 A. y  x 4  2 x 2  3 .

B. y  x 4  2 x 2  3 .

C. y  x 4  2 x 2  3 .

D. y   x 4  2 x 2  3 .HD: Chọn A.

Câu 31. Cho đường  d  có phương trình 4 x  3 y  5  0 và đường thẳng    có phương trình x  2 y  5  0 .Phương trình đường thẳng  d ' là ảnh của đường thẳng  d  qua phép đối xứng trục    là:

A. 3 x  2 y  5  0 .

B. x  3  0 .

C. y  3  0 .

D. x  y  1  0 .

HD: Vì hai véctơ chỉ phương của  d  và    không cùng phương nên  d  và    cắt nhau. Gọi

4 x  3 y  5  0

 x  1



 I  1;3 . x  2y 5  0

 y3

Lấy điểm M  2; 1   d  . Gọi M ' là điểm đối xứng của M qua    thì đường thẳng  d ' đi qua I vàI    d       tọa độ I thỏa mãn HPT:M ' . H là hình chiếu của M trên     H  3;1  M '  4;3 ,  d ' qua I  1;3 và M '  4;3

  d ' : y  3  0 . Chọn C.

Câu 32.Cho khối hộp ABCD. A ' B ' C ' D ' có đáy là

hình chữ nhật với AB  3; AD  7 . Hai mặt

bên  ABB ' A ' và  ADD ' A ' cùng tạo với đáy

góc 450 , cạnh bên của hình hộp bằng 1 (hình

vẽ). Thể tích của khối hộp là:

 

 7.A. 5.B.C. 7 7 .D. 3 3 .HD: Goi H là hình chiếu vng góc của A ' trên  ABCD  , M và K lần lượt là hình chiếu của H trên AD

và AB, dễ thấy 

A ' MH và 

A ' KH lần lượt là góc giữa  ADD ' A ' ,  ABB ' A ' với đáy.

A ' MH  

A ' KH  450 . Đặt AH  x  x  0   HM  HK  x  A ' M  x 2 .

1

1

2

2

2

2

 A' H 

Trong tam giác vng A ' AM có AM  AA '  A ' M  x  1  2 x  x 

.

3

3

1

 7 . Chọn B.

Thể tích của khối hộp là: V  AB. AD. A ' H  3. 7.

3

2

2

2

Câu 33. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu  S  : ( x  1)  ( y  2)  ( z  3)  9 tâm I vàmặt phẳng  P  : 2 x  2 y  z  24  0 . Gọi H là hình chiếu vng góc của I trên  P  . Điểm M thuộc  S  sao

cho đoạn MH có độ dài lớn nhất.Tìm tọa độ điểm M :

A. M  1;0; 4  .

B. M  3; 4; 2  .

C. M  4;1; 2  .

D. M  0;1; 2  .

HD: Ta có: mặt cầu (S) có tâm I (1; 2;3) , bán kính R  3 . Khoảng cách từ I đến ( P) là d  9  R

Suy ra: mặt cầu (S) và mặt phẳng ( P) khơng có điểm chung. Gọi H là hình chiếu của I trên ( P) . Gọi

M o là giao điểm của đường thẳng IH với ( P) ( I nằm giữa H và M o ).

Ta có: MH  MI  IH  IM 0  IH  M 0 H . Vậy MH có độ dài lớn nhất khi và chỉ khi



1 

M  M 0  IM   IH

3

Trang 7/6 - Mã đề 201

Tính được H (5; 4;6)  IH  (6; 6; 3)  M (3; 4; 2) . Chọn B.

Câu 34. Hàm số nào sau đây đồng biến trên R ?

A. y  x 4  1 .B.y  x2 1 .C. y  x  1 .D. y x

.

x 1HD: Chọn C.U

U U

1

n 1

.U n . Tổng S  U1  2  3  ..  10 bằng:

và U n1 

3

2

3

10

3n

3280

29524

25942

1

A.

B.

C.

D.

.

.

.

.

6561

59049

59049

243

U

U

1 U

n 1

.U n  n 1  . n . Đặt Vn  n ta được dãy số Vn  là một CSN có cơng bội

HD: U n 1 

3n

n 1 3 n

n

1

1  10

U10

U2 U3

1

310  1 29524

1

1 .. 

 V1  V2  V3  ..  V10  . 3 q  ; V1  . Do đó S  U1 

.

2

3

10

3 1 1

2.310 59049

3

3

3

Chọn B.

Câu 36. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  y – 2 z  3  0 và điểm I 1;1;0  .

Câu 35. Cho dãy số U n  xác định bởi: U1 Phương trình mặt cầu tâm I và tiếp xúc với (P) là:

5

25

2

2

2

2

2

2

A. ( x  1)  ( y  1)  z 

B. ( x  1)  ( y  1)  z 

.

.

6

6

25

5

2

2

2

2

2

2

C. ( x  1)  ( y  1)  z 

D. ( x  1)  ( y  1)  z  .

.

6

6

5

25

2

2

HD: R  d ( I ;( P )) 

. PT mặt cầu là:  x  1   y  1  z 2 

. Chọn C.

6

6

4

5

3

Câu 37. Cho hàm số f  x  có đạo hàm f '  x    x  1  x  2   x  3 . Số điểm cực trị của hàm số f  x 

là:

A. 5.B. 3.C. 2.D. 1.HD: Số điểm cực trị của hàm số f ( x ) là: 2a  1 , trong đó a là số điểm cực trị dương của hàm số f ( x) .

Chọn B.Câu 38. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y  f  x  liên tục trên đoạn  a; b  , trục hoành và hai đườngthẳng x  a, x  b,  a  b  có diện tích S là:

bbA. S   f  x  dx .B. S aaHD: Chọn D.

Câu 39. Tìm giới hạn limx 2

.

3

HD: Chọn A.

A. 1Câu 40. Tích phân2x  3

:

1  3x

2

B.

.

3f  x  dx .b2

C. S    f  x  dx .

aC. 3

.

2bD. S   f  x  dx .

aD. 2.1 2 x  5 dx bằng:

01

7

1 5

1 7

log .

ln .

ln .

A.

B.

C.

2

5

2 7

2 5

1

1

1 1 7

1

1

1

1

dxd  2 x  5   ln  2 x  5   ln . Chọn C.

HD: 0 2 5

2x  5

2 0 2x  5

2

0D. 4

.

35Trang 8/6 - Mã đề 201Câu 41. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho mặt cầu ( S ) : x 2  y 2  z 2  2 x  6 y  4 z  2  0 , mặt phẳng( ) : x  4 y  z  11  0 . Gọi  P  là mặt phẳng vng góc với ( ) ,  P  song song với giá của véc tơv  (1;6; 2) và  P  tiếp xúc với (S). Lập phương trình mặt phẳng (P).

A. x  2 y  2 z  3  0 và x  2 y  z  21  0 .

B. 2 x  y  2 z  5  0 và 2 x  y  2 z  2  0 .

C. 2 x  y  2 z  2  0 và x  2 y  z  21  0 .

D. 2 x  y  2 z  3  0 và 2 x  y  2 z  21  0 .

HD: ( S ) có tâm I (1; 3; 2) , bán kính R  4 . Theo giả thiết suy ra: ( P) có VTPT là

  

nP   n ; v   (2; 1; 2)  pt ( P) : 2 x  y  2 z  m  0 . ( P) tiếp xúc với mặt cầu ( S ) nên: m3

. Chọn D.

k / c( I ;( P ))  R  9  m  12  

 m  21

Câu 42. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng đi qua các điểm A  2;0;0  , B  0;3;0  , C  0;0; 4  có

phương trình là:

A. 6 x  4 y  3 z  0.    B. 6 x  4 y  3 z  24  0. C. 6 x  4 y  3 z  12  0.        D. 6 x  4 y  3 z  12  0.

x y z

HD: Phương trình mp ( P ) :    1  6 x  4 y  3 z  12  0 . Chọn C.

2 3 4

Câu 43.Đồ thị ở hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?.

 

 A. y   x 3  6 x 2  9 x  2 .

B. y  x 3  6 x 2  9 x  2 .

C. y  x 3  3 x 2  2 .

D. y   x 3  6 x 2  9 x  2 .HD: Chọn B.

Câu 44. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu ( S ) : ( x  1) 2  ( y  2) 2  ( z  3) 2  16 và

các điểm A(1;0; 2) ; B (1; 2; 2) . Gọi ( P) là mặt phẳng đi qua hai điểm A; B sao cho thiết diện của mặt phẳng

( P) với mặt cầu ( S ) có diện tích nhỏ nhất. Khi viết phương trình ( P) dưới dạng ax  by  cz  3  0 .Tính

T  abc:

A. 3.

B. - 3.

C. - 2.

D. 0.

HD: ( S ) có tâm I (1; 2;3) , bán kính R  4 . Nhận thấy: IA  IB  5  R  A; B nằm bên trong mặt cầu.

Gọi K là trung đểm của AB  K (0;1; 2); IK  AB . Gọi H là hình chiếu của I trên ( P) , ( P) cắt ( S ) theo

thiết diện là đường tròn tâm H bán kính r . Std nhỏ nhất  r nhỏ nhất  IH lớn nhất

 IH  IK  H  K .



Khi đó mp( P) : Đi qua A và có VTPT là IK  (1; 1; 1)  pt ( P ) :  x  y  z  3  0  a  b  c  3

Chọn B.

m

Câu 45. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình : 1  2 cos x  1  2sin x 3

nghiệm thực?

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 5.

  2 

HD: Khơng mất tính tổng qt, chỉ cần xét nghiệm x    ;   . Suy ra ĐK x    ;  . Ta có:

 6 3 

2m

2  2  sin x  cos x  1  2 cos x . 1  2sin x 

PT  

9 .

m

0Trang 9/6 - Mã đề 201 3 1  2 

; 2  và t 2  1  2s inx cos x .

Đặt t  s inx  cos x . Với x    ;   t  

 6 3 

 22

 3 1m

; 2 .

;t 

PT  2  2t  2 2t 2  2t  1 

9

 2 3 1; 2  , ta có:

Xét hàm số f  x   2  2t  2 2t 2  2t  1 trên đoạn 

 2 3 14t

f ' x  2 

 0 , t  

; 2

2

2t  2t  1

 2BBT:

m2

 4 2 1

 3 1 

3

Suy ra PT có nghiệm khi và chỉ khi: 

9m0Mà m    m  5;6;7;8;9  có 5 giá trị m thỏa mãn. Chọn D.3 1  m  62 1(Với mã đề khác có kết quả tương tự, có 3 giá trị của m thỏa mãn).

Câu 46. An và Bình cùng tham gia kì thi THPTQG năm 2018, ngồi thi ba mơn Tốn, Văn , Tiếng Anh bắtbuộc thì An và Bình đều đăng kí thi thêm đúng hai mơn tự chọn khác trong ba mơn Vật lí, Hóa học và Sinh

học dưới hình thức thi trắc nghiệm để xét tuyển Đại học. Mỗi mơn tự chọn trắc nghiệm có 12 mã đề thi khác

nhau, mã đề thi của các mơn khác nhau là khác nhau. Tìm xác xuất để An và Bình có chung đúng một mơn thi

tự chọn và chung một mã đề :

1

1

1

1

A.

B.

C.

D.

.

.

.

.

18

15

10

122HD:Số phần tử của không gian mẫu là   C 23 .C112 .C112 .

Các cặp gồm 2 mơn tự chọn mà mỗi cặp có chung đúng 1 môn thi gồm 3 cặp :

Cặp thứ nhất: ( Lí; Hóa) và (Lí; Sinh)

Cặp thứ hai: (Hóa; Lí) và (Hóa, Sinh)

Cặp thứ ba: ( Sinh; Lí) và (Sinh; Hóa)

1

Số cách chọn mơn thi của An và Bình là: C 3 .2!  6 .

1

1

1

Số cách chọn mã đề của An và Bình là: C 12 .C 12 .1.C 12Xác suất cần tìm là: P 6C112 .C112 .1.C112C2

3.C112 .C11221

18 . Chọn A.1

).

12

Câu 47. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho các điểm A(2;0;0) , B (0;3;0) , C (0;0;6) , D 1;1;1 . Có tất

cả bao nhiêu mặt phẳng phân biệt đi qua 3 trong 5 điểm O, A, B, C , D ?

A. 10.

B. 6.

C. 7.

D. 5.

(Với mã đề khác có kết quả tương tự , xác suất cần tìm làHD: - O,A,B,C khơng đồng phẳng nên chúng là 4 đỉnh của một tứ diện.x y z

   1  D  (ABC). Dễ thấy D không nằm trên các mặt phẳng

2 3 6

(OAB), (OBC), (OCA) ( tự vẽ hình minh họa) . Đếm trực tiếp ta có 7 mặt phẳng phân biệt . Chọn C.

Phương trình mặt phẳng (ABC) làTrang 10/6 - Mã đề 201(Với mã đề khác có kết quả tương tự : điểm D  (ABC) và D  (OAB) nên D  AB; D  các mặt phẳng (OBC),

(OCA),  có 5 mặt phẳng phân biệt .

Câu 48.Xét tứ diện OABC có OA, OB, OC đơi một vng góc. Gọi

 ,  ,  lần lượt là góc giữa các đường thẳng OA, OB, OC với mặt

phẳng  ABC  (hình vẽ). Khi đó giá trị nhỏ nhất của biểu thứcM  3  cot 2  . 3  cot 2  . 3  cot 2 

 

  là:A. 48.B. Số khác.C. 125.D. 48 3 . HD: Cách 1: Đặt hệ trục tọa độ Oxyz  tọa độ các điểm A(a;0;0), B(0;b;0),C(0;0;c) .

Dùng cơng thức tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng ta có được kết quả :

 

bc

sin   cos nABC ; uOA 

2

2

2 .

 bc    ca    ab Viết kết quả tương tự  sin 2   sin 2   sin 2   1 .

1

1

1

1

OH 2 OH 2 OH 2

 1  sin 2   sin 2   sin 2   1 .

OH 2 OA2 OB 2 OC 2

OA2 OB 2 OC 2

1

1 

1

1 27 .

 Dạng M   2   .  2   .  2   với X  Y  Z  1 

X

Y

Z

XYZ1

1 

1

 1 1 1

 1

Biến đổi M  8  4      2 



X Y Z

 XY YZ ZX  XYZCách 2: Từ đẳng thức:M  8  4.3. 31

1

1

 2.3.. 3 8  4.3.3  2.3.9  27  125 .

2

XYZ

 XYZ  XYZDấu "=" xảy ra được nên có Mmin = 125. Chọn C.

(Với mã đề khác có kết quả tương tự minM = 64 )

Câu 49. Cho hàm số f  x  có đạo hàm dương, liên tục trên đoạn  0;1 thỏa mãn f  0   1 và

1112

3

15  f '  x   f  x    dx  2  f '  x  f  x dx . Tích phân   f  x   dx .

25 

0 

0

0

25

5

1

53

A.

B.

C.

D.

.

.

.

.

33

4

2

50

1

1

1

1

2

2

1

1HD: 5  f '  x   f  x    dx  2  f '  x  f  x dx  5 f '  x   f  x   dx   2 f '  x  f  x dx

25 

5

0 

0

0

01

Áp dụng BĐT Cauchy-Schwarz:   

0

1

 5 

022 1 1

2

f '  x  f  x dx    dx. f '  x   f  x   dx

 0 0

21

1

 1

1

1

f '  x  f  x dx    2  f '  x  f  x dx  5   f '  x  f  x dx    0  

5

0

0

 5

0

11

  f '  x  f  x dx 

5k 1.

Dấu “=” xảy ra khi chỉ khi:  0

5f ' x f  x  k

f '  x  f  x dx 1

5Trang 11/6 - Mã đề 201 f  x  

1

1

1

3

  f '  x  f  x  dx   dx  x  C  x  C  f  x  3

x  3C

25

25

3

25

25

32113

3

53

 3f  0   1  3C  1  f  x  

x  1    f  x   dx    x  1dx 

. Chọn D.

25

25

500

0

317(Với mã đề khác có kết quả tương tự ,  f  x   dx  ).

6

032

Câu 50. Xét hàm số f  x   x  ax  b , với a, b là tham số. Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số trên  1;3 .Khi M nhận giá trị nhỏ nhất có thể được, tính a  b .

A. 1.

B. 2.

C. -1.

D. 3.

HD: f  1  1  a  b ; f  3  9  3a  b ; f 1  1  a  b . Xét 4 số f 1 ; f 1 ; f  3 ; f  1 có tổng

T  1  a  b  1  a  b  9  3a  b  1  a  b  8 *  có một trong 4 số không bé hơn 2  M  2 .

- Nếu M = 2 thì điều kiện cần là mỗi số f 1 ; f 1 ; f  3 ; f  1 không lớn hơn M = 2  tổng T  8.

Kết hợp với (*)  dấu "=" ở (*) phải xảy ra , đồng thời cả 4 số f 1 ; f 1 ; f  3 ; f  1 đều bằng 2

 1  a  b  9  3a  b  1  a  b  2  a  2; b  1 .

2

- Ngược lại khi a  2; b  1 , kiểm tra cụ thể f  x   x  2 x  1 thỏa mãn M = 2  a  b  1 . Chọn C(Với mã đề khác có kết quả tương tự a + 2b = - 4)

Chú ý: Có thể quy về bài tốn với đa thức Trê bư sép.------------- Hết ----------------Trang 12/6 - Mã đề 201Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THI DOT 2 - Ma de 201.Huong dan

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×