Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
8 Dự toán công trình

8 Dự toán công trình

Tải bản đầy đủ - 0trang

2

Màng chống thấm

HDPEm219.71225.000492.800.000Màng địa chất HDPEm219.71226.000512.512.000Khối lượng đất đào, đắpm3549.537800439.630.0003

4TỔNG CHI PHÍ XÂY

DỰNG 8 HỐ

C35.319.536.000TRẠM XỬ LÝ NƯỚC

THẢI500.000.000D

CẤP NƯỚC SẠCH200.000.000E

NHÀ HÀNH CHÁNHCái2300.000.000F

SÀN RỬA XE30.000.000G

NHÀ BẢO VỆ- CỔNG,

ĐÀO MƯƠNG LÀM

RANH,

ĐƯỜNG VÀO VÀ NỘI BỘ2.000.000.000H

SÀN TIẾP NHẬN RÁC

Tổng cộng100.000.000

49.999.536.00051CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Dự án xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn quy mô 82,5 ha tại huyện Cần Giờ là một trong

những dự án nhằm cải thiện môi trường sống rất cần thiết cho khu vực. Nhu cầu đầu tư

xây dựng bãi chơn lấp xuất phát từ các tình hình thực tế và đòi hỏi sau đây:

Việc đầu tư xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn là cần thiết cho thực trạng hiện nay của

huyện Cần Giờ về môi trường cũng như kinh tế xã hội.

Dự án giải quyết triệt để vấn đề rác tồn đọng hằng ngày của huyện Cần Giờ trong giai

đoạn hiện tại cũng như trong tương lai.

Công nghệ chôn lấp được lựa chọn cho bãi rác hoàn toàn phù hợp với điều kiện địa chất

thủy văn, địa chất cơng trình cũng như các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khác của khu

vực.

Xây dựng bãi chôn lấp mới là nhằm bảo vệ môi trường sống của cộng đồng xã hội, đảm

bảo vấn đề sức khỏe cho cộng đồng, yếu tố quan trọng hàng đầu trong mục tiêu chính

sách phát triển của Đảng và Nhà nước ta.

Dự án khi thực hiện có tác động tiêu cực đến môi trường khu vực xây dựng trong q

trình triển khai thi cơng và khi đưa vào sử dụng. Do đó, đòi hỏi phải có biện pháp thiết kế

và thi công hợp lý nhằm giảm thiểu tác động đến mơi trường. Song song với việc kiểm

sốt ơ nhiễm, công tác quan trắc môi trường cũng được thực hiện từ khi bắt đầu khảo sát

và kéo dài sau khi đóng cửa. Tuy nhiên, dự án thành cơng sẽ góp phần cải thiện mơi

trường chung và góp phần tích cực tăng trưởng kinh tế cho huyện Cần Giờ.52TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại, ThS. Vũ Hải Yến (Tài liệu lưu hành tại

HUTECH).

[2] http://doc.edu.vn/tai-lieu/do-an-tinh-toan-thiet-ke-bai-chon-lap-chat-thai-ran-do-thicho-thanh-pho-hue-tu-nam-2011-den-nam-2030-50009/

[3] http://doc.edu.vn/tai-lieu/do-an-tinh-toan-va-thiet-ke-bai-chon-lap-chat-thai-ran-sinhhoat-hop-ve-sinh-cho-huyen-vinh-cuu-tinh-dong-nai-quy-mo-5-11668/

[4] https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A7n_Gi%E1%BB%9D53DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTCTRSH:Chất thải rắn sinh hoạtCTR:Chất thải rắnBCL:Bãi chơn lấpVSV:Vi sinh vậtPGS.TS:Phó Giáo Sư. Tiến SĩThS:Thạc sĩ54Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

8 Dự toán công trình

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×