Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
7 Hệ thống thu gôm vả xử lý bãi chôn lấp

7 Hệ thống thu gôm vả xử lý bãi chôn lấp

Tải bản đầy đủ - 0trang

CO2

N2

O2

Mercaptans, hợp chất chứa lưu huỳnh

NH3

H2

CO

Các khí khác

Tính chất

Nhiệt độ (oF)

Tỷ trọng40 – 60

2–5

0,1 – 1,0

0 – 1,0

0,1 – 1,0

0 – 0,2

0 – 0,2

0,01 – 0,06

Giá trị

100 – 200

1,02 – 1,06(Nguồn: Tchobanoglous và cộng sự, 1993).

Thành phần khí vi lượng:

Một số khí vi lượng, mặc dù tồn tại ở một lượng nhỏ nhưng có tính độc và nguy cơ

gây hại đến sức khỏe của cộng đồng dân cư rất cao. Các nghiên cứu ở Mỹ và Anh cho

thấy, có tổng cộng 116 hợp chất có thể tìm thấy trong khí ở bãi chôn lấp như acetone,

benzene, chlorobenzene, chloroform, vinyl chloride,…. Sự có mặt của các chất khí này

trong nước rò rỉ từ bãi chôn lấp phụ thuộc vào nồng độ của chúng trong khí bãi chơn lấp

khi tiếp xúc với nước rò rỉ. Cần lưu ý, nồng độ đáng kể của các chất hữu cơ bay hơi trong

khí bãi chơn lấp thường xuất hiện ở bãi chôn lấp cũ đã tiếp nhận các loại chất thải rắn

công nghiệp và thương mại có chứa các chất hữu cơ bay hơi. Trong các bãi chôn lấp mới

hơn mà các chất thải rắn nguy hại bị cấm đổ vào, nồng độ các chất hữu cơ bay hơi trong

khí bãi chơn lấp cực kỳ thấp.

4.7.2 Tính tốn lượng khí phát sinh

Ước tính độ ẩm của chất thải rắn của huyện Cần Giờ khi biết thành phần khối lượng

của nó:

Thơng thường, chất hữu cơ có trong chất thải rắn được phân làm 2 loại:38Chất có khả năng phân hủy sinh học nhanh (3 tháng đến 5 năm) và chất hữu cơ có khả

năng phân hủy sinh học chậm (5 đến 50 năm). Tỷ lệ chất hữu cơ có khả năng phân hủy

sinh học tùy thuộc rất nhiều vào hàm lượng lignin của chất thải. Khả năng phân hủy sinh

học của các chất hữu cơ khác nhau là khác nhau dựa trên cơ sở hàm lượng lignin.

Bảng 9: Khả năng phân hủy của các thành phần chất hữu cơ trong CTR

Thành phần chất hữu cơKhả năng phân hủy sinh học

Nhanh

ChậmRác thực phẩmGiấy báoGiấy văn phòngCarton

Plastic

Khơng phân hủy sinh họcVảiCao suDaRác vườnGỗCác chất hữu cơ khác

(Nguồn: Tchobanoglous và cộng sự, 1983)

Bảng 10: Độ ẩm của các thành phần trong CTR đô thị

STT

I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

II

1

2

3

4Thành phần

Chất hữu cơ

Thực phẩm thừa

Giấy

Giấy carton

Nhựa

Vải vụn

Cao su

Da

Chất thải trong vườn

Gỗ

Chất vô cơ

Thủy tinh

Can thiết

Nhôm

Kim loại khácĐộ ẩm (% KL)

70

6

5

2

10

2

10

60

20

2

3

2

3

395

Bụi, tro

8

(Nguồn : Integrated Solid Waste Management, McGRAW-HILL 1933.)

Dựa vào bảng ta phân loại thành phần các chất hữu cơ phân hủy sinh học của chất thải

huyện Cần Giờ như sau:

Bảng 11 : Phân loại thành phần các chất hữu cơ phân hủy sinh học của chất thải huyện

Cần Giờ

Thành phầnChất hữu cơ phân

hủy nhanh:

Lá cây, rác hữu cơ

Giấy vụn, carton

Tổng cộng

Chất hữu cơ phân

hủy chậm:

Cao su

Tổng cộng

(Nguồn: tổng hợp)% khối lượng (1)69,67

1,14

70,81

2,31

2,31Độ ẩm (% khối

lượng) (2)Khối lượng khô (kg)

(3)

(3)= (1) x (100% (2))68,8521

1,2

22,222,2638

2,2638Thành phần chất thải bao gồm 70,81% chất thải phân hủy sinh học nhanh, 2.31% chất

thải phân hủy sinh học chậm, còn lại plastic và các chất được coi là các chất trơ về mặt

hóa học và sinh học. Trong q trình phân hủy chỉ có 75% khối lượng chất thải phân hủy

sinh học nhanh, 50% chất thải phân hủy sinh học chậm bị phân hủy.

Tổng lượng khí sinh ra trong q trình phân hủy sinh học nhanh và quá trình phân hủy

sinh học chậm lần lượt là 0,8746 và 0,9996 m 3/kg (nguồn : Giáo trình Quản lý và Xử lý

chất thải rắn – GS. TS Nguyễn Văn Phước). Thời gian phân hủy hoàn toàn của CTR phân

hủy sinh học nhanh là 5 năm, phân hủy sinh hoc chậm là 15 năm.

Sản lượng khí sinh học sinh ra đối với 1kg CTR phân hủy nhanh và 1kg CTR phân

hủy chậm qua các năm là :

Chất hữu cơ phân hủy nhanh

Sử dụng mô hình tam giác40Hình 3 : Mơ hình tam giác tính tốn lượng khí sinh ra đối với CHC PHSH nhanh.Áp dụng cơng thức :

Tổng lượng khí sinh ra của rác phân hủy nhanh, m3/kg:

= ½ x thời gian phân hủy (năm) x tốc độ sinh khí cực đại (m3/kg.năm)

Tốc độ sinh khí cực đại của rác phân hủy nhanh

= (2 x tổng lượng khí sinh ra)/thời gian phân hủy

Tốc độ phát sinh khí cực đại cuối năm 1 :

h = = 0,34984 (m3/kg.năm).

Tổng lượng khí sinh ra trong năm thứ nhất :

V1= x 0,3498 = 0,1749 (m3/kg).

Tốc độ phát sinh khí cuối năm 2 :

h1 = x h = x 0.34984 = 0,26238 (m3/kg.năm)

Tổng lượng khí sinh ra trong năm thứ 2 là :

V2 = x (h+h1) = x (0,34984 + 0,26238) = 0,30611 (m3/kg)

Tốc độ phát sinh khí cuối năm 3 :

41h2 = x h = x 0.34984 = 0,1749 (m3/kg.năm)

Tổng lượng khí sinh ra trong năm thứ 3 là :

V3 = x (h1 + h2) = x (0,26238+ 0,1749) = 0,30611 (m3/kg)

Tốc độ phát sinh khí cuối năm 4 :

h3 = x h = x 0.34984 = 0,0875 (m3/kg.năm)

Tổng lượng khí sinh ra trong năm thứ 4 là :

V4 = x (h2 + h3) = x (0,1749 + 0,0875 ) = 0,13119 (m3/kg)

Tổng lượng khí sinh ra trong năm thứ 4 là :

V5 = x h3 = x 0,0875 = 0,04373 (m3/kg)

Tương tự ta có bảng số liệu sau :

Bảng 12 : kết quả tính tốn tốc độ phát sinh khí và tổng lượng khí sinh ra ở cuối các

năm đối với 1kg CHC PHSH nhanh.

Cuối

nămTốc độ phát sinh khí

(m3/kg.năm)Tổng lượng khí sinh ra10,34980,1749220,26240,3061130,17490,2186540,08750,13119500,04373Tổng(m3/kg)0,87460Khối lượng chất phân hủy sinh học nhanh là :

MPHN = 0,7081 x 27862 = 19729 (tấn)

Khối lượng chất phân hủy sinh học nhanh phân hủy được là :

M1 = 0,75 x 19729 = 14797 (tấn).

Vậy ta có tổng lượng khí sinh ra trong các năm là :

Vnăm 1 = 0,17492 x 14797 x103 = 2588238 (m3).

42Tốc độ phát sinh khí trong các năm là :

hnăm 1 = 0,3498 x 14797 x103 = 5175884 m3/năm.Tương tự ta có kết quả sau :

Bảng 13 : Tốc độ phát sinh khí và tổng lượng khí sinh ra đối với tồn bộ rác thải chơn

lấp năm 2017

Chất hữu cơ phân hủy sinh học chậm

năm12345Tốc độ phát

sinh khí

(m3/năm)51758843882653258794212947110Tổng lượng

khí sinh ra

(m3)2588238452941632352971941178TỔNG647059 12941189Mơ hình tam giác :43Hình 4 : Mơ hình tam giác tính tốn lượng khí sinh ra đối với CHC PHSH chậm

Áp dụng cơng thức

Tốc độ sinh khí cực đại của rác phân hủy chậm :Tính tốn với 1kg chất phân hủy sinh học chậm

Ta có :

h =hmax = = 0,1333 (m3/kg.năm)

Tốc độ phát sinh và tổng lượng khí sinh ra trong năm thứ nhất:

h1 = = = 0,026656 (m3/kg.năm)

v1 = = =0,013328 (m3)

Tốc độ phát sinh khí và tổng lượng khí sinh ra trong năm thứ 2 là:

h2 = = = 0,05331 (m3/kg.năm)

v2 = (h1 + h2) = (0,026656 + 0,05331)= 0,039984 (m3)

Tốc độ phát sinh khí và tổng lượng khí sinh ra trong năm thứ 3 là:

h3 = = = 0,079968 (m3/kg.năm)

v3 = (h2 + h3) = 0,06664 (m3)

Tính tương tự cho các năm sau ta có:

Bảng 14: Tốc độ phát sinh khí vào cuối các năm và tổng lượng khí sinh ra của 1kg chất

thải phân hủy sinh học chậm.

Cuối

nămh

3

(m /kg.năm)v (m3)Cuối nămh

3

(m /kg.năm)v (m3)10,0266560,01332890,0799680,08663

2

4420,0533120,039984100,0666400,07330430,0799680,066640110,0533120,05997

640,1066240,093296120,0399840,04664

850,1332800,119952130,0266560,03332860,1199520,126616140,0133280,01999

270,1066240,113288150,0000000,00666

480,0932960,099960Lượng khí sinh ra đối với tồn bộ rác thải chơn lấp năm 2017

Khối lượng chất thải phân hủy chậm là:

MPHC = 0,0231 x 27862 = 644 (tấn)

Khối lượng chất thải phân hủy chậm phân hủy là:

M2 = MPHC x 0,5 = 644 x 0,5 = 322 (tấn)

Thể tích khí năm nhất do khối lượng trên sinh ra là:

V1 = 322 x103 x 0,013328 = 4289 (m3)

Tương tự ta có:

Bảng 15 : Tổng thể tích khí sinh trong các năm của tồn lượng chất thải đem chơn năm

2017

NĂM

1

2

3

4

5

6Tổng lượng khí sinh ra (m3)

4289

12867

21445

30023

38601

40745

457

8

9

10

11

12

13

14

1536456

32167

27878

23589

19300

15011

10725

6433

2144Sau đây là kết quả tính tốn tổng lượng khí sinh ra ở BCL :

Bảng 16 :Lượng khí phát sinh ra trong năm 2017 của bãi chơn lấpThể tích (m3)Cuối năm

Phân hủy nhanhPhân hủy chậmTổng12588238428925968162452941612867455515033235297214453278187419411783002320012245647059386017242616407458149073645672912832167643349278785575610235894717811193003860012150113002246131072521450146433128661521444288

13262861TổngCác năm sau tính tương tự ta sẽ được bảng sau :

Bảng 17 :Lượng khí phát sinh ra ở bãi chơn lấp

cuối

nămTổng lượng khí sinh ra

(PHN)Tổng lượng khí sinh ra

(PHC)Tổng2017258823842892592527201875058891779975236882019118670704191411908984202015588309782251566653420211857361512855818702173202221359657188587215482442023245636062533322481693820242824814732350028571647202532485369399904328852732026373581744834773784165120274296190057530143537201202849406185676608500827932029568171147888245760593820306533967991358166253260203175140631105062176191252203286411727121067587622402

472033993734851392280 10076576520341142795081601122 11588063020351314214351841290 13326272520361511346502117484 15325213420371738048482435104 17623995220381998755762800370 20267594620392298569103220426 23307733620402643354473703490 26803893720412298970024136241 23403324320421347262174388357 13911457420436232419544327456675694020441610625342382462034449920453769020376902020463168026316802620472599659259965920482068807206880720491581101158110120501143013114301320517619857619852052446577446577205320655620655620545338053380 Hệ thống thu gom khí bãi rácPhương pháp thu khí đặt ống phun thẳng là các giếng khoan vào CTR đã chơn lấp

khoảng 1m, có thể khoan sâu tới lớp lót đáy. Nếu chất rắn đã đóng kết thành khối

48Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

7 Hệ thống thu gôm vả xử lý bãi chôn lấp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×