Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Sản phẩm lỗi, sản phẩm không phù hợp

b. Sản phẩm lỗi, sản phẩm không phù hợp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ghi chép đầy đủ thông

phiếu giao việctin vào sổ theo dõi

Ghi nhật trình thiết bị

Nạp liệu – rửa – tẩy bóc

– rửa 1,2 – hoạt hóa –Các bước cơng3KTV

TTSXrửa – trung hòa – mạnghệKTV

TTSXkẽm – hồn thiện lớp

mạ

Nhập kho và ghi rõ4Nhập kho5Kiểm traĐKSX

Lưu kho 72h

Lưu kho 72h và KTTTCN

KTV

TTSX

QCQuy trình hành động khắc phúc phòng ngừa theo tiêu chuẩn

ISO

Lưu đồ :

Trách nhiệm

- CBCNV

- Trưởng đơn vị- Trưởng các đơn vị- Trưởng các đơn vị

- Phó Giám đốc

- Giám đốc

- Các đơn vị

- Cá nhân được phân

cơngTiến trìnhPhát hiện sự

khơng phù hợpPhân tích ngun

nhân

về sự khơng phù

hợp

Phê duyệtThực hiệnKiểm tra

- Bộ phận được phân

côngTL liên

quanTên tài liệuBM/QT0305

BM/QT1101

BM/QT1703- Bảng kết quả kiểm tra

- Phiếu yêu cầu KPPN

- Khiếu nại khách hàng.BM/QT1101- Phiếu yêu cầu KPPNBM/QT1101-Phiếu yêu cầu hành động

KPPNBM/QT1101

BM/QT1102-Phiếu yêu cầu hành động

KPPN

-Theo dõi thực hiện các

biện

pháp

khắc

phục/phòng ngừaBM/QT1101Phiếu yêu cầu hành động

KPPN- QC- Bộ phận được phân

công

- QCKết thúc

Lưu hồ sơBM/QT1101

BM/QT1102-Phiếu u cầu hành động

KPPN

-Theo dõi thực hiện các

biện

pháp

khắc

phục/phòng ngừaGiải thích lưu đồ:TTNội dung

Phát hiện sự không phù hợp :

- Các hoạt động khắc phục/phòng ngừa được xác định

thơng qua các vấn đề liên quan đến : Cung ứng, kế hoạch

sản xuất, thiết bị, kết quả kiểm tra sản phẩm (BM/QT03-05),1khiếu nại khách hàng(BM/QT17-03), báo cáo đánh giá chất

lượng nội bộ (BM/QT12-04), biên bản họp xem xét của lãnh

đạo(BM/QT18-03), biên bản sản phẩm không phù

hợp(BM/QT13-01), thông tin từ các bên hữu quan, các hoạt

động khác trong hệ thống quản lý chất lượng .

- Trách nhiệm phát hiện là CBCNV, Trưởng các đơn vị

Phân tích ngun nhân về sự khơng phù hợp:

-Khi có thơng tin về sự khơng phù hợp ở đơn vị nào, thì

Trưởng các đơn vị đó có trách nhiệm xem xét tìm nguyên2nhân và đưa ra các biện pháp khắc phục/phòng ngừa

- Nếu các vấn đề liên quan xử lý được trong phạm vi

đơn vị, quá trình thực hiện ghi vào BM/QT11-02 (Sổ theo

dõi hành động khắc phục / phòng ngừa).3Phê duyệt :

- Đối với điểm khơng phù hợp nhẹ (lần đầu); điểm không

phù hợp bất thường trong sản xuất; trong quá trình kiểm tra

xuất hàng; sản phẩm lỗi cấp độ B,C; sản phẩm bị khách

hàng khiếu nại: Trưởng đơn vị phê duyệt biện pháp xử lý

- Đối với điểm không phù hợp nặng, điểm không phù hợpnhẹ (lặp lại ), sản phẩm bị khiếu nại do phát sinh lỗi ngoài

thị trường khi khách hàng sử dụng, sản phẩm khơng phù hợp

trong q trình kiểm tra đầu vào, sản phẩm lỗi cấp độ A, sản

phẩm lỗi lơ trình GĐ, P.GĐ sản xuất phê duyệt biện pháp

xử lý

Thực hiện :

-Trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện biện

pháp khắc phục / phòng ngừa, tiến hành triển khai kiểm tra

việc thực hiện theo BM/QT11-01.

-Thời gian thực hiện hành động khắc phục phòng ngừa:

+Điểm khơng phù hợp nặng; sản phẩm bị khiếu nại do

phát sinh lỗi ngoài thị trường khi khách hàng sử dụng; sản

phẩm bị lỗi cấp độ A, sản phẩm lỗi lô sau 3 ngày phải trả

lời đối sách.

+Điểm không phù hợp nhẹ; điểm không phù hợp bất

4thường trong sản xuất; trong quá trình kiểm tra xuất hàng;

sản phẩm lỗi cấp độ B; sản phẩm bị khách hàng khiếu nại

sau 5 ngày phải trả lời đối sách.

+Sản phẩm lỗi cấp độ C sau 7 ngày phải trả lời đối

sách.

-Trong trường hợp khơng được thực hiện được

BM/QT11-01 thì phải báo cáo tới PGĐ sản xuất trong các

trường hợp có liên quan đến hoạt động trong hệ thống để có

biện pháp xử lý tiếp theo

Kiểm tra :

- Trong và sau khi thực hiện, bộ phận được phân công

thực hiện theo dõi kiểm tra, đánh giá hành động khắc phục /5phòng ngừa theo BM/QT11-01 trình Giám đốc sản xuất ký

duyệt

- Nếu khơng đạt u cầu đề ra thì thực hiện lại từ bước 2

(Phân tích ngun nhân sự khơng phù hợp)HỒ SƠ :

TT

1

2Tên hồ sơ

Phiếu yêu cầu hành động khắc

phục / phòng ngừa

Sổ theo dõi thực hiện các biện

pháp

hành

động

khắc

phục/phòng ngừaKý hiệuThời gian lưuTrách

nhiệm lưuBM/QT11-0103 năm- Các đơn vịBM/QT11-0203 năm- Các Đơn

vịQuy trình kiểm sốt sản phẩm khơng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO

- Sản phẩm không phù hợp: là các sản phẩm không đạt yêu cầu

chất lượng sau khi kiểm tra so sánh với tiêu chuẩn chất lượng của sản

phẩm đó.

- Phân loại lỗi sản phẩm không phù hợp (cấp độ quan trọng):

Cấp

độĐịnh nghĩaquan

trọngTrường hợp có sự khơng phù hợp về tính năng, cơ năng

hay cấu tạo cụm phụ tùng, cấu tạo của sản phẩm sẽ có nguy

hại nghiêm trọng cho tính mạng người sử dụng.

1. Khơng thể điều khiển được (khơng chạy, khơng vòng,

Akhơng dừng được)

2. Hở điện, bị bỏng, bị thương.

3. Dẫn đến hoả hoạn.

4. Dẫn đến ô nhiễm mơi trường.

5. Khơng có khả năng bảo hộ cho người sản xuất

Ngoài những trường hợp trong mục A, là trườngBChợp có sự khơng phù hợp về cơ năng, tính năng của

sản phẩm, gây thiệt hại đáng kể đến tính thương phẩm

hay cơ năng của sản phẩm.

Ngoài A và B.- Sự cố bất thường (ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản

phẩm): là tình trạng chất lượng có dấu hiệu bất thường của: +Thiết bị

làm việc khác so với lúc bình thường.

+ Độ chính xác của đồ gá kiểm tra, đồ gá gia công không ổn định.

+ Chất lượng sản phẩm sai hỏng khác thường so với tiêu chuẩn.

 Ví dụ: + Thiết bị khác thường (kêu khác, rung động, chạy khơng bình

thường,..) so với bình thường.

+ Các điều kiện sản xuất (mất điện đột xuất, xô máy, vỡ đồ

gá, ...).

+ Phôi liệu khác thường (cứng hơn, nứt vỡ...).

+ Sai hỏng sản phẩm bất thường ( trường hợp Ren tròn xuất hiện

ki cán hren…)

Viết tắt :

GGiám đốcĐPPhòng.đảm bảo chấtQlượngC

PPhó Giám đốcSSảnGPphẩmkhơngĐKphù hợpP

H

Q

MĐại diện lãnh đạo về

chất lượngQ

CQC kiểm

sốt cơng đoạnR

CCơng nhân sản xuấtTNTSSXXTổ

trưởng sản xuấtNỘI DUNG:

Lưu đồ:

T

TTrách nhiệm- Công nhân

- TTSX

1 - Khách hàngTiến trìnhThơng báo

sự khơng phù hợpTài liệu liên

quanTên tài liệu- BM/QT 16- -Bảng TCCĐ

02

-Phiếu xem xét

- BM/QT17- khiếu nại kh/hàng

03-Bảng kiểm tra- BM/QT03- chất lượng SP

05

- Phiếu yêu cầu- Giám đốc,

QMR- BM/QT11-KPPN01- Các đơn vị

2 liên quanĐề xuất

biện pháp xử lý34DuyệtSPKPH trong quá- BM/QT11-- Phiếu yêu cầu01KPPN- BM/QT13- -Biên

01- P.GĐ.bảnSPKPH trong qúa

trình- Trưởng đơn

vị01bảntrình- QC- GĐ,- BM/QT13- -Biên+- BM/QT11-- Phiếu yêu cầu01KPPN- BM/QT13- -BiênbảnSP01

- Đơn vị thựcThực hiệnKPH trong qúa

trìnhhiện (Người- BM/QT11--Phiếu yêu cầuthực hiện)01KPPN- BM/QT16- -Bảng TCCĐ

02

- BM/QT13- -Biên

01

- QC

5- Trưởng đơnKiểm

travịbảnSPKPH trong qúa

trình- BM/QT11--Phiếu yêu cầu01KPPN- BM/QT16- -Bảng TCCĐ

+02-BảngkếtquảbảnSP- BM/QT03- kiểm tra

05

- BM/QT13- -Biên

01KPH trong qúa

trình- QC

6- Các đơn vị- BM/QT11-- Phiếu yêu cầu01KPPN- BM/QT13- - Sổ theo dõi Biênliên quan

Lưu hồ sơ04bản SP không phù

hợptrongqúa- BM/QT03- trình

05- Bảng kết quả- BM/QT16- kiểm tra

02,- Bảng TCCĐGiải thích lưu đồ :

TTNội dung

Thơng báo sự khơng phù hợp:

- Đối với nguyên vật liệu, sản phẩm không phù hợp được phát

hiện khi kiểm tra nhập về đều phải lập bảng kết quả kiểm tra

BM/QT03-05

- QC lập Phiếu yêu cầu KPPN BM/QT 11-01 để thông báo sự

không phù hợp tới các đơn vị liên quan khi phát hiện ra sai hỏng bất

thường trong sản xuất, trong quá trình kiểm tra xuất hàng hoặc từ

thông tin khiếu nại khách hàng:1+ Đối với SP khơng phù hợp phát hiện trong q trình sản xuất

và sản phẩm cuối cùng nhập kho: Căn cứ theo tiêu chuẩn trong bảng

TCCĐ (BM/QT16-02) và bảng kết quả kiểm tra BM/QT03-05

+ Đối với sản phẩm do khách hàng khiếu nại: Căn cứ vào

BM/QT17-03 (Phiếu xem xét khiếu nại khách hàng) hoặc thông tin

từ điện thoại và các tài liệu liên quan

-Trường hợp phát sinh sự cố bất thường trong sản xuất các

đơn vị liên quan tuân thủ PL/QT13-01 (Các bước xử lý khi phát sinh

sự cố bất thường) và cập nhật vào sổ theo dõi sự cố bất thường2BM/QT13-05

Đề xuất biện pháp xử lý:

- Đối với nguyên vật liệu, sản phẩm đầu vào PQC đề xuất biện

pháp xử lý tuân thủ QT03 trình GĐ, P.GĐ phê duyệt

- Đối với các sản phẩm khơng phù hợp trong q trình sản xuất,

sản phẩm bị khách hàng khiếu nại:

+ Nếu sản phẩm bị lỗi cấp độ B,C , sản phẩm bất thường trong

sản xuất, trong quá trình kiểm tra xuất hàng hoặc từ thơng tin khiếu

nại từ khách hàng: NV Phòng QC phối hợp với các đơn vị liên quan

đưa ra các biện pháp xử lý (trong mục 2 Thông tin xử lý sản phẩmkhơng phù hợp BM/QT13-02 ) trình TPQC phê duyệt biện pháp xử+ Nếu sản phẩm bị lỗi cấp độ A, Phòng QC phối hợp với các

đơn vị liên quan tiến hành lập Biên bản SP không phù hợp trong qúa

trình BM/QT13-01, tìm nguyên nhân sai hỏng và đề xuất biện pháp

xử lý (trong mục IV: Biên bản SP khơng phù hợp trong qúa trình) và

đưa ra đối sách trình lên PGĐ sản xuất phê duyệt.

Trưởng đơn vị, GĐ, PGĐ phê duyệt biện pháp xử lý :

- Đối với sản phẩm bị lỗi cấp độ B,C , sản phẩm bất thường

trong sản xuất, trong quá trình kiểm tra xuất hàng hoặc từ thông tin

khiếu nại từ khách hàng : Trưởng Phòng QC phê duyệt biện pháp xử

3

- Đối với sản phẩm bị lỗi cấp độ A, sản phẩm bị khiếu nại do

phát sinh lỗi ngoài thị trường khi khách hàng sử dụng, sản phẩm

không phù hợp kiểm tra đầu vào, sản phẩm lỗi lơ phải trình P.GĐ

sản xuất phê duyệt biện pháp xử lý.

- QC Phô tô gửi các đơn vị liên quan thực hiện

Thực hiện:

- Các đơn vị, bộ phận ... liên quan được chỉ định xử lý tiến hành4thực hiện theo biện pháp xử lý đã được PGĐ phê duyệt, quản lý

riêng lô trên công đoạn sản xuất và lưu chuyển, ghi kết quả vào mục

kết quả thực hiện – trưởng đơn vị ký xác nhận theo BM/QT13-01,

gửi hồ sơ, tài liệu, kết quả thực hiện về P.QC.

Kiểm tra:

- QC tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện ký xác nhận kiểm tra.5+Nếu SP OK : quản lý riêng lô khi luân chuyển và giao hàng.

+Nếu SP NG : Hủy.6- Trưởng phòng QC ký xác nhận hoàn thành

Lưu hồ sơ :LƯU HỒ SƠ :T

TThời

Tên hồ sơKý hiệu hồ sơgian lưu

giữBiên bản sản phẩm

12

34Trách nhiệmkhông phù hợp trong BM/QT13-012 nămq trình

Sổ theo dõi biên bản BM/QT13-042 nămkhơng phù hợp

Sổ theo dõi sự cố bất

thường trong sản xuất

Các bước xử lý khi

phát sinh sự cố bấtBM/QT13-052 năm

Đến khiPL/QT13-01có thaythườngđổiQC, các đơn vị

liên quan

QC

QC, các đơn vị

liên quan

QC, các đơn vị

liên quanCác bước sử lý khi phát sinh sự cố chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISOĐịnh nghĩa về sự cố: Sự cố là những tình trạng làm việc của máy móc, thiết

bị khác so với lúc bình thường, hoặc chất lượng gá Jig, chất lượng của sản

phẩm khác so với tiêu chuẩn đưa ra. Ví dụ:

+ Thiết bị khác thường (kêu khác, rung đơng, chạy khơng bình thương,

…) so với bình thường.

+ Các điều kiện sản xuất (mất điện đột xuất, xô máy, vỡ đồ gá, …)

+ Phôi liệu khác thường (cứng hơn, nứt vỡ,…)Nội dung:

TT

1Nội dung

Thông báo khi

phát sinh sự cốBước thực hiệnTrách nhiệmBáo cáo sự cố phát sinh -CNSX

tổ trưởng sản xuất, lãnh -Tổ trưởng sản

đạo phân xưởng để có xuất

biện pháp xử lý.OK2Xử lý sự cố

`

NG3Thông tin tới

P.Kỹ thuật4Phê duyệt5Chuyển tới

P. Kỹ thuậtQC6

NGThực hiện

OK

Giao hàng- Khi nhận được thông

tin, PX sản xuất xem xét

và chỉ thị cách giải

quyết đến công nhân.

+ Nếu xử lý được,

thơng tin tới PQC phối

hợp khoanh vùng tồn

bộ lơ hàng đã sản xuất,

quản lý riêng ở vị trí

riêng biệt và tiến hành

kiểm tra lỗi. Nếu SP OK

thì gắn quản lý riêng lô,

xuất hàng.

+Nếu không xử lý được

phải hợp PQC thông tin

tới P. Kỹ thuật

P. Kỹ thuật kết hợp với

PX sản xuất, P QC tìm

hiểu điều tra nguyên

nhân và đốisách khắc

phục.

*Trường hợp sản

phẩm có thể sửa chữa

được thì lập phương án

sửa chữa.

* Trường hợp sản

phẩm khơng thể sửa

chữa được thì lập biên

bản hủy sản phẩm.

Phê duyệt phương án

khắc phục sự cố của

P.Kỹ thuật, P.QC với

các bộ phận liên quan

P. Kỹ thuật chuyển

phương án khắc phục đã

được phê duyệt tới PX

SX để thực hiện, PQC

kiểm soát

Sau khi nhận đượ

phương án khắc phục

của P.Kỹ thuậtđã được

lãnh đạo phê duyệt,

phân xưởng sản xuất

triển khai thực hiện.-Lãnh đạo PX SX

-QC kiểm soát-PX sản xuất

-P QC

-P. Kỹ thuật-Lãnh đạo

công tyP. Kỹ thuật

-PX SX

-CNSXTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Sản phẩm lỗi, sản phẩm không phù hợp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×