Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHIẾU YÊU CẦU HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC & PHÒNG NGỪA

PHIẾU YÊU CẦU HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC & PHÒNG NGỪA

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ngày phát hànhBộ phận thực

hiệnSố quản lýHạn trả lờiTên sản phẩmMức độ quan

trọngSố lượng sai

hỏngLần phát sinhBỘ PHẬN PHÁT HÀNH

Lập

A

Bình

thườngLần đầuB

Nặn

gDuyệtC

Rất

nặngLặp lạiHiện tượng khơng phù hợp :Phân tích ngun nhân

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

...............................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

......................................................

.......................................................................................

.........Đối sách : Tạm thời

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

......................................................Đối sách : Lâu dài.

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

......................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.............................................

BỘ PHẬN TRẢ LỜI ĐỐI SÁCH

Ngày trả

lờiNgày thực

hiện đối

sáchLậpDuyệtQC KIỂM TRA, XÁC NHẬN ĐỐI SÁCH LÂU DÀI

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………ĐÁNH GIÁ KẾT

QUẢ

Ngày xem

xétOKKiểm traNG

Duyệtc. Thiết bị

Quy trình kiểm sốt thiết bị theo tiêu chuẩn ISO

ĐỊNH NGHĨA / VIẾT TẮT :

Định nghĩa:

Bảo dưỡng thiết bị định kỳ :

Là việc bảo dưỡng theo kế hoạch, thực hiện các công việc vệ

sinh, thay dầu mỡ, xem xét kiểm tra tình trạng thiết bị. Điều chỉnh một

số bộ phận, phát hiện những chi tiết mòn chuẩn bị thay thế (Đối với các

thiết bị làm việc trong điều kiện đặc biệt được xây dựng lịch riêng cho

từng thiết bị theo hướng dẫn của nhà chế tạo)

Bảo dưỡng thiết bị thường xuyên :

Là việc vệ sinh tra dầu mỡ và theo dõi thiết bị hoạt động hàng

ngày đối với tất cả các thiết bị trên dây truyền sản xuất.

Sửa chữa đột xuất :

Là việc sửa chữa ngoài kế hoạch khi thiết bị hỏng đột ngột do các

nguyên nhân khác nhau được chia làm 02 mức độ A, B khác nhau:

- Mức độ A: là việc sửa chữa ngoài kế hoạch khi thiết bị bị hỏng đột ngột do

một hoặc một số chi tiết hoặc cụm chi tiết chính của thiết bị bị hỏng gây

ảnh hưởng đến sản xuất.

- Mức độ B: là việc sửa chữa ngoài kế hoạch khi thiết bị bị hỏng đột ngột

do một số chi tiết hoặc cụm chi tiết phụ mà phân xưởng có thể tự giải

quyết không ảnh hưởng đến sản xuất

Sửa chữa định kỳ ( Trung, đại tu ) thiết bị :

Được thực hiện theo kế hoạch. Khi tiến hành sửa chữa phải tháodời một phần hoặc toàn bộ thiết bị, thay thế hoặc sửa chữa nhiều chi

tiết quan trọng. Phục hồi độ chính xác, cơng suất và hiệu suất bình

thường của thiết bị.

Viết tắt

- PGĐ

- PXPhó tổng giám đốc

Phân xưởng

Sửa chữa- SC

NỘI DUNG :Bảo dưỡng định kỳ thiết bị :

Lưu đồ :

TT1Trách nhiệm- Phòng

hoạchKếNội dungLập kế hoạch

Bảo dưỡng thiết bị- PX có thiết

bị2

PGĐ, GĐĐTài liệu

Liên quan Tên tài liệuDuyệtBM/QT14 - Kế hoạch bảo

dưỡng thiết bị

-15

định kỳ năm- Kế hoạch bảo

dưỡng thiết bị

BM/QT14 định kỳ

-153

- PX có thiết

bị

- Phòng

hoạch4BM/QT14 - Phiếu báo cáo

kết quả bảo

-10

dưỡng thiết bịKế- Quản đốc PX

có thiết bị

- Phòng

hoạchThực hiện bảo

dưỡng thiết bịKếBM/QT14

-10

Kiểm tra

Nghiệm thu-- Phiếu báo cáo

kết quả bảo

dưỡng thiết bị+5- PX có thiết

bị

- Phòng

hoạchLưu hồ sơKếBM/QT14 - Phiếu báo cáo

kết

quả

bảo

-10

dưỡng thiết bị Kế hoạch bảo

BM/QT14 dưỡng thiết bị

định kỳ

-15Giải thích lưu đồ :

T

T

1Nội dungLập kế hoạch bảo dưỡng thiết bị :

- Hàng năm Phòng Kế hoạch thiết lập Danh mục thiết bị BM/QT14 -01.

- Căn cứ vào danh mục thiết bị, tính chất làm việc của từng thiết bị

Phòng Kế hoạch và phân xưởng tiến hành lập kế hoạch bảo dưỡng

thiết bị theo BM/QT14-15

2Duyệt:

Trình PGĐ, GĐ duyệt kế hoạch bảo dưỡng thiết bị BM/QT14-15

Thực hiện:

- Theo kế hoạch năm, PX triển khai bảo dưỡng định kỳ cho từng tháng,3nội dung bảo dưỡng cán bộ kỹ thuật PX dựa vào hướng dẫn HD-01 và

ghi vào BM/QT14-10 cho công nhân sửa chữa tổ Cơ điện thực hiện.

- Công nhân đứng máy thực hiện kiểm tra thường xuyên theo

BM/QT14-12

Kiểm tra nghiệm thu :

- Phòng Kế hoạch cùng Quản đốc phân xưởng kiểm tra nghiệm thu bảo4dưỡng định kỳ theo BM/QT14-10.

- Hàng ngày Quản đốc phân xưởng sản xuất phải thường xuyên kiểm

tra việc thực hiện công tác bảo dưỡng thiết bị.5Lưu hồ sơ :

Phòng Kế hoạch, phân xưởng có thiết bị bảo dưỡng cùng lưu hồ sơ bao

gồm : Phiếu bảo dưỡng thiết bị BM/QT14-10.Quy trình kiểm sốt thiết bị

ĐỊNH NGHĨA / VIẾT TẮT :

Định nghĩa: Chế thử sản phẩm là q trình cơng nghệ dựa vào ý

tưởng thiết kế, vật mẫu để tạo thành sản phẩm được chấp nhận.

Viết tắt

-GĐ

-PGĐ

-PKT

-PKH

-PQCGiám đốc

Phó Giám đốc

Phòng Kỹ thuật

Phòng kế hoạch

Phòng QCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHIẾU YÊU CẦU HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC & PHÒNG NGỪA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×