Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Độ bền đảm bảo an toàn.Vậy chọn S = 6mm

Độ bền đảm bảo an toàn.Vậy chọn S = 6mm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường ĐH Cơng Nghiệp Hà NộiĐồ Án Mơn QT&TB-Tra bích của buồng bốc (bảng XIII.27-ST2-T420)-loai bích1

Kích thước nối

Pb.106N/m2

0,6Dtr

D

D1

(mm

Db

(mm

(mm

)

(mm)

)

)

160177001700166

0Bu lơngD0

(mm

)dbZ(cái)1615M3040Kiểu

bích

1

h

(mm)

40D

DbD1dbDoDt4.3.Đường kính các ống dẫn.

Đường kính các ống dẫn ở của ra và vào được tính theo

cơng thức dựa vào phương trình lưu lượng:

Vs = ,m3/s (CT VI.41-ST2-T74)

d=,m (CT VI.42-ST2-T74)Trong đó: + Vs: lưu lượng dung dịch hay hơi trong ống m3/s

Vs = ,: khối lượng riêng của dung dịch hay hơi trong ống

+ : vận tốc thích hợp của dung dịch hay hơi trong ống

d = (*)

4.3.1.Đường kính ống dẫn hơi đốt vào:

Đối với hơi đốt thì = ( 20 ;40) lấy = 30 m/s

W = D = 4711,878 (Kg/h) - D là lượng hơi đốt.

:khối lượng riêng của hơi nước bão hòa

68

GVHD: Vũ Minh KhơiSVTH: Phạm Văn Linh

CĐĐH Hố 1-K11Trường ĐH Công Nghiệp Hà NộiĐồ Án Môn QT&TB=2,3176 kg/m3 ở Phđ = 4,4 at (bảng I.251-ST1-T355)

d = = 0,155m quy chuẩn d = 200mm

Kích thước nối

Pb.10-6DtrN/m2(mmDD1D0Bu lơng

db

Z(cái)(mm (mm (mm (mm)

0,6Db)

219200)

310)

270)

242KiểuM208bích

1

h

(mm)

224.3.2. Đường kính ống dẫn dung dịch vào

W = Gđ = 12550 kg/h

là vận tốc thích hợp của dung dịch đi trong ống.Với

dung dịch NH4NO3 : = 0,5 1 m/s chọn = 0,5m/s

= 1036,5 kg/m3 ( ở nhiệt độ đầu vào 250C, nồng độ

10%)

(*)d = =0,093 m

quy chuẩn d =100mm

Tra bích của buồng bốc (bảng XIII.27-ST2-T412)

Kích thước nối

Pb.1Dtr0-6(mmN/m2)0,6100DDbD1KiểuD0Bu lơng

db

Z(cái)(mm (mm) (mm) (mm

)

108205)

148170M164bích

1

h

(mm)

144.3.3.Đường kính ống dẫn hơi thứ ra:

Ta có: W=W1=4276,314(Kg/h) là lượng hơi thứ ra khỏi nồi1

là khối lượng riêng của hơi thứ ra khỏi nồi1

Tra bảng I.251-ST1-T314,315 ta có = 0,785 kg/m3

69

GVHD: Vũ Minh KhơiSVTH: Phạm Văn Linh

CĐĐH Hố 1-K11Trường ĐH Công Nghiệp Hà NộiĐồ Án Môn QT&TBlà vận tốc thích hợp của hơi đi trong ống,chọn

=20m/s

Thay số vao cơng thức (*) ta có :

d = =0,31m

quy chuẩn d = 0,35m = 350mm

Tra bích của buồng bốc (bảng XIII.27-ST2-T412)

Kích thước nối

Pb.10-Dtr6(mmN/m2)0,25DDbD1D0(mm (mm) (mm)

)

377350485Kiểu

Bu lơng

db

Z(cái(mm)445415)

12M20bích

1

h

(mm)

224.3.4.Đường kính ống dẫn dung dịch ra.

Ta có: W=Gd -W1 = 12550 – 4314,063= 8273,686 (Kg/h)

: vận tốc thích hợp của dung dịch đi trong ống dẫn , chọn =

= 1060,1 kg/m3 là khối lượng riêng của dung dịch ra0,5m/s

khỏi nồi 1(*)d = =0,074m

Quy chuẩn d = 0,8m = 80mm

Tra bích của buồng bốc (bảng XIII.27-ST2-T412)

Kích thước nối

Pb.10-Dtr6(mmN/m2)0,25DDbD1D0(mm (mm (mm) (mm80)

`76)

160)

110130Kiểu

Bu lơngbích

1dbZ(cáihM12)

4(mm)

1470

GVHD: Vũ Minh KhơiSVTH: Phạm Văn Linh

CĐĐH Hố 1-K11Trường ĐH Cơng Nghiệp Hà NộiĐồ Án Mơn QT&TB4.3.5.Đường kính tháo nước ngưng:

Chọn đường kính ống tháo nước ngưng lấy bằng: d =

70mm

Tra bích của buồng bốc (bảng XIII.27-ST2-T412)Pb.10-62N/m0,25Kích thước nối

Dtr

(mm

D

Db

D1

D0

)

(mm (mm (mm) (mm

)

)

)

7076160130110Bu lơng

db

Z(cái

)

M12

4Kiểu

bích

1

h

(mm)

144.1.6 Ống tuần hồn:

Người ta thường lấy :

fbd : tiết diện của buồng đốt

fth : tiết diện của ống tuần hồn

dn : đường kính ngồi của ống tuần hồnQuy chuẩn đường kính ngồi ống tuần hoàn: 0,4m

chọn:

chiều dày : S = 6 mm

chiều cao : H = 3 m

Tra bích đối với ống tuần hồn dựa vào bảng XIII.26 /ST2 – T409

Bảng 10 :

ốngKích thước nốibích71

GVHD: Vũ Minh KhơiSVTH: Phạm Văn Linh

CĐĐH Hố 1-K11Trường ĐH Cơng Nghiệp Hà NộiĐồ Án Mơn QT&TBPy..106

N/m20,6Dy

mm400DnDDiDtMmmmmmmm89185150128Bu lơng

DbZmmCáiM164h144.4.Tính tai treo và chân đỡ.

Trọng lượng nồi khi tính thủy lực

Gtl = Gnk + Gnd ,N

Gnk: trọng lượng nồi không,N

Gnd: trọng lượng nước được đổ đầy nồi,N

4.4.1. Tính Gnk

Để tính được Gnk ta cân tính các thơng số sau:

a)Khối lượng đáy đốt: m 1=khối lượng của nắp

Kích thước đáy:+ đường kính trong của đáy buồng đốt:

Dtr=1300 mm

+chiều dày: S= 6mm

+chiều cao gờ: h = 25 mm

tra bảng XIII.11-ST2-T384 ta có khối lượng của đáy elip:

m1=92 (kg)

b)Khối lượng thân buồng đốt: m2

m2 = ,kg

: khối lượng riêng của thép CT3: 7900 kg/m3

V2: thể tích thân buồng đốt m3:V2 = h( Dn – Dtr ) m3

h: chiều cao buồng đốt là chiều cao ống truyền nhiêt h=

3m

Dn: đường kính ngoai của buồng đốt:

Dn = Dtr + 2S = 1300 + 2.6= 1312 mm

V2 = 3..(1,3122 – 1,32) = 0,074 m3 ,

72

GVHD: Vũ Minh KhơiSVTH: Phạm Văn Linh

CĐĐH Hố 1-K11Trường ĐH Cơng Nghiệp Hà NộiĐồ Án Môn QT&TBm2 = 7900.0,074 = 584,6 kg

c)Khối lượng hai lưới đỡ ống m3

m3 = 2 ,kg

V3: thể tích lưới đỡ ống: V3 = S ,m3

S: chiều dày lưới đỡ ống 12.10-3 m

D: đường kính trong của buồng đốt: 1,3 m

dn: đường kính ngồi của ống truyền nhiệt: 0,038 m

 là khối lượng riêng của thép CT3: 7900 kg/m3

V3 = V3 = 12.10-3 = 0,011 m3

m3 = 2. 7900.0,011= 173,8 (kg)

d)Khối lượng của các ống truyền nhiệt: m

m44= n.,kgV4: thể tích của các ống truyên nhiệt:V 4 = H m3

H: chiều cao ống truyền nhiệt: 3 m

dn: đường kính ngồi của ống chảy truyền: 0,038 m

dtr: đường kính trong của ống chảy truyền: 0,034 m

n: số ống truyền nhiệt: 331 ống

 là khối lượng riêng của thép CT3: 7900 kg/m3

V4 =3 = 6,782.10-4 m3

m4 =331.7900. 6,782.10-4 = 1773,425 (kg)

e)Khối lượng thân buồng bốc: m5

m5 = ,kg

V5: thể tích thân buồng bốc:V5 = h.( Dn – Dtr )

h: chiều cao buồng bốc: 3m

Dtr: đường kính trong của buồng bốc: 1,6m

Dn: đường kính ngồi của buồng bốc

Dn = Dtr + 2.S = 1,6+ 2.4.10-3 = 1,608 m

V5 = 3= 0,06 m3

73

GVHD: Vũ Minh KhơiSVTH: Phạm Văn Linh

CĐĐH Hố 1-K11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Độ bền đảm bảo an toàn.Vậy chọn S = 6mm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×