Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Đê đảm bảo chất lượng cung cấp dich vụ kiểm tốn, cơng ty ln có những khóa huấnluyện nhân viên, cập nhật văn bản luật thường xuyên, cập nhật liên tục chế độ, thông

tư mới nhất áp dụng, hướng dẫn đơn vi khách hàng hoạch toán cho phù hợp. Các nhân

viên của công ty được huấn luyện kĩ về khả năng giao tiếp khách hàng: luôn lich sự,

tôn trọng khách hàng, Nhờ vậy khách hàng ln có thái độ tốt, nhiệt tình trong việc

cung cấp sổ sách, báo cáo chứng từ thuận lợi cho cuộc kiểm toán diễn ra nhanh chóng,

tiết kiệm thời gian cho nhóm kiểm tốn.

- Chi nhánh cơng ty TNHH Kiểm tốn CPA áp dụng chương trình kiểm tốn BCTC mẫu

do Hội kiểm tốn viên hành nghề Việt Nam (VACPA) ban hành, việc thực hiện kiểm

toán BCTC tại công ty đã được thực hiện tốt đúng với quy định.

- Quy trình kiểm tốn tại cơng ty được thực hiện đầy đủ cả 3 giai đoạn chính: giai đoạn

chuẩn bị, giai đoạn thực hiện và hoàn thành kiểm tốn. Điều này giúp cơng ty đánh giá

được khách hàng, thực hiện kiểm toán và kết thúc cuộc kiểm toán theo đúng kế hoạch,

hạn chế tối đa các rủi ro kiểm tốn có thể xảy ra. Hoạt động kiểm tốn của cơng ty

ln tn thủ chặt chẽ khung pháp lý của hoạt động kiểm tốn đó là Chuẩn mực kế

toán, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, chuẩn mực kiểm toán quốc tế được áp dụng tại

Việt Nam

- Các bài cáo kiểm tốn được cơng ty trước khi phát hành đều được soát xét kỹ và đúng

hạn như đã ký trong hợp đồng nên khách hàng rất hài lòng về dịch vụ của công ty.

- Công ty hướng dẫn cụ thể việc sắp xếp, phân loại tài liệu, bằng chứng kiểm toán một

cách khoa học và hợp lý giúp cho việc kiểm toán được thuận lợi, KTV trưởng cũng dễ

dàng kiểm soát tra cứu số liệu

3.1.2 Nhược điểm

- Khi kiểm tốn các doanh nghiệp nhỏ thì KTV thường ít chú trọng đến việc kiểm tra hệ

thống kiểm soát nội bộ mà thường đi vào kiểm tra chi tiết các nghiệp vụ nhiều hơn.

Mặc dù, các doanh nghiệp nhỏ này, hệ thống kiểm soát nội bộ thường đơn giản và

hiếm khi có gian lận.

- Các khách hàng của cơng ty chủ yếu là những khách hàng nhỏ, phạm vi hoạt động nhỏ

nên các cuộc kiểm toán khá đơn giản với các đơn giản với các anh chị KTV vì các

khách hàng này thường này thường có ít những tình huống phức tạp phải xử lý trong

tình huống phức tạp phải xử lý trong chuyên môn như vậy các KTV sẽ bị giới hạn khả

năng học hỏi và giải quyết những tình huống khó.

- Mơi trường cạnh tranh quyết liệt từ nhiều cơng ty kiểm tốn nước ngồi khác có mặt

sớm hơn Cơng ty TNHH Kiểm tốn CPA cũng như nhiều cơng ty kiểm tốn mới thành

lập nên cơng ty cần nâng cao dịch vụ sớm hơn nữa, có những chính sách quảng bá

hình ảnh của mình về hoạt động của cơng ty.

- Một KTV phải lập từ 10 đến 15 báo cáo cho một mùa kiểm tốn có thể làm giảm chất

lượng của cuộc kiểm toán do KTV phải phân bổ thời gian đi kiểm tại khách hàng và

thời gian phát hành báo cáo cho khách hàng. Chính điều này cũng gây quá tải cho

KTV khi phải đảm đương nhiều công việc và có thể giảm tính hữu hiệu của cuộc kiểm

tốn.

GVHD: Th.S Trịnh Ngọc Anh26- Chủ nhiệm nhóm kiểm tốn đã lập kế hoạch về thời gian kiểm toán rất cụ thể, chi tiếtnhưng do số lượng khách hàng quá nhiều nên việc kiểm toán một số khách hàng vào

cuối mùa kiểm tốn thường gấp rút vì áp lực thời gian và khối lượng công việc nhiều

dẫn đến không tránh khỏi sai sót về lịch kiểm tốn, làm giảm chất lượng dịch vụ cung

cấp đới với những khách hàng này.

3.2 Kiến nghị

- Trước khi đi kiểm toán tại khách hàng kiểm toán viên nên chuẩn bị trước hồ sơ kiểm

toán đông thời thông báo trước cho khách hàng biết để họ chuẩn bị trước chứng từ sổ

sách, góp phần làm cuộc kiểm tốn được tiến hành nhanh hơn

- Cơng ty nên xây dựng chương trình kiểm tốn cho từng khách hàng cũng như các phần

hành cụ thể phù hợp với luật việt nam và chuẩn mực quốc tế điều này giúp kiểm tốn

viên giảm bớt thời gian phải tìm hiểu về khách hàng trước khi kiểm toán, xác định

được những cơng việc cần làm từ đó xốy sâu vào những nội dung chính đảm bảo

cơng việc hồn thành một cách hiệu quả nhất

- Công ty nên đầu tư vào việc xây dựng một số phần mềm máy tính xác định mức trọng

yếu cũng như việc tính tốn chọn mẫu trên phần mềm để giảm khối lượng cơng việc

cho kiểm tốn viên.

- Cơng ty nên có ba cấp sốt xét giấy tờ làm việc đó là nhóm trưởng sốt xét cơng việc

của các thành viên trong nhóm, sau đó đến trưởng chi nhánh kiểm tra lại và cuối cùng

là sự soát xét của Ban giám đốc điều này sẽ giúp hạn chế tối đa rủi ro sai sót của kiểm

tốn viên trong q trình kiểm tốn

- Sau khi cuộc kiểm tốn kết thúc công ty nên khảo sát mức độ kiểm tốn tại khách hàng

giúp cơng ty nắm bắt u cầu từ phía khách hàng làm cơ sở để nâng cao chất lượng

các cuộc kiểm toán sau này.

- Các hồ sơ kiểm toán cần được lưu trữ riêng biệt giữa hỗ sơ kiểm tốn chung và hồ sơ

kiểm tốn năm, có dán nhãn màu phân biệt, ghi tên khách hàng dễ dàng cho việc tra

cứu sau nàyGVHD: Th.S Trịnh Ngọc Anh27KẾT LUẬN

Trong các khoản mục của Báo cáo tài chính, khoản mục phải thu khách hàng là

khoản mục mang ý nghĩa quan trọng trong q trình kiểm tốn. Thơng qua khoản mục

PTKH cho chúng ta biết về tình hình tài chính của cơng ty, khả năng thanh tốn, cũng

như tình hình chiếm dụng vốn của cơng ty. Từ đó KTV có thể đánh giá một cách chung

nhất về tình hình hoạt động của công ty khách hàng, giúp KTV đưa ra những kết luận

kiểm tốn phù hợp với tình hình cơng ty khách hàng trong mỗi cuộc kiểm toán.

Tuy nhiên do thời gian kiến tập có hạn và có nhiều hạn chế trong hiểu biết về kinh

nghiệm thực tế, do đó các vấn đề tơi trình bày trong khóa luận này chưa có tính khái qt

cao, việc giải quyết chưa hẳn đã hồn tồn thấu đáo và khơng tránh khỏi thiếu sót. Vì vậy

tơi mong nhận được sự góp ý và giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn là Th.S. Trịnh Ngọc

Anh và các anh/chị làm việc trong Công ty TNHH Kiểm tốn CPA để khóa luận này được

hồn thiện hơn.GVHD: Th.S Trịnh Ngọc Anh281.

2.

3.

4.

5.

6.

7.TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sách TS. Vũ Hữu Đức và Th.s Võ Anh Dũng (2012), “KIỂM TOÁN”,

NXB Lao động xã hội, Hà Nội

Bộ mơn Kiểm tốn, Khoa Kế toán-Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế

TPHCM, Kiểm toán 2 (Xuất bản lần thứ 6), NXB Kinh tế TPHCM 2014

VACPA, Chương trình kiểm tốn mẫu, ban hành theo Quyết định số

1089/QĐ VACPA, ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA.

Quy trình kiểm tốn mẫu, Cơng ty Kiểm tóan TNHH Kiểm tóan CPA.

Website: http://www.vacpa.org.vn

Website: http://www.immanuel.com.vn

Tài liệu lưu hành tại HutechGVHD: Th.S Trịnh Ngọc Anh29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×