Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ph­¬ng tr×nh mÆt ph¼ng

Ph­¬ng tr×nh mÆt ph¼ng

Tải bản đầy đủ - 0trang

b) Phơng trình mặt phẳngTrong không gian Oxyz cho mp () đi qua M(xo;yo;zo)

r

không gian uOxyz

chourmp()

đi 2qua

2

2

và có vtpt n  ( A; B; C ), ( A  B  C 

2 0) 2

2;zo) vµ cã vtpt

n  ( A; B; C ),( A  B  C  0)

Điều kiện cần và đủ để điểm M(x;y;z) thuộc () là:

điều kiện cần và đủ để điểm M(x;y;z) thuộour uuuuur

ur uuuuur

n  M o M � n .M o M  0zA( x  xo )  B( y  yo )  C ( z  zo )  0 (1)

Đặt:D ( Axo Byo Czo )(1) � Ax  By  Cz  D  0 (2)M0

xOr

nM

yVới 2

.

2

2

A B C 0

Khi đó pt(2) gọi là phơng trình tổng quát của

mp ()b) Phơng trình mặt phẳng

*Nhận xét:

Để viết đợc phơng trình mặt phẳng ta cần phải có:

+Tọa độ của 1 điểm thuộc mặt phẳng.

+Tọa độ 1 VTPT của mặt phẳng đó.c) Ví dụ:

VD1: Viết phơng trình mặt phẳng () đi

qua ba điểm M(0; 1; 1), N(1;-2;0), P(1; 0;

r uuur uuur

2).

Hd: Mặt phẳng ()n=

MN

,

MP

đi qua r điểm

M(0;

1;

N

uuuu

r uuur

M

nMN

,

MP

4; 2; 2

1)

1

VTPTPPhơng

trình

mặt

4 x 0phẳng

2  z lµ:

1  0 � 2 x  y  z  0

  2  y  1 ()VD2: Cho A( 1;-2;3) và B(-5;0;1). Lập ph

ơng trình mặt phẳng trung trực (P) của

đoạn

thẳng

. điểm của đoạn thẳng

Hd: Gọi

I lµ AB

trung

AB .� I  2; 1; 2 

uuu

r

  6;là

2; 2

Mặt phẳng (P) đi qua I và có 1 AB

VTPT

Pt mặt phẳng (P) là

6 x 2   2  y  1  2  z  2   0

ABIP� 3 x  y z 3 0Định

lí: gian Oxyz, mọi mặt phẳng

vậy,

trong không

u có phơng trình tổng quát dạng (2): Ax+By+Cz+D

Trong

gian

Oxyz,

mỗi

ph

2

2 không

2

A B C

. 0

2

2

2

ABC

ơng

trình

Ax+By+Cz+D=0

h lí sau

đây

khẳng

định điều ngợc lại 0với

đều là phơng trình của một

xác

Hd:mặt

Lấy 1phẳng

nghiệm

(x0định.

;y0;z0) của pt (2), khi

®ã ta cã: Ax0  By0  Cz0  D 0

Gọir (P) là mặt phẳng đi qua M0(x0;y0;z0)

AVTPT

; B; C  lµ

vµncã

x  x0   B  y  y0   C  z  z0 0

Phơng trình mp (P)A là

Ax By  Cz  Ax0  By0  Cz0  0 � Ax  By  Cz  D  02. Các trờng hợp riêngTrong khoõng gian cho Oxyz cho

mp (α)

(A 2  B2  C2  0)

By (α)

+ Cz

D =gốc

0 (2)

TH 1: Ax+Mp

đi+qua

D=0toạ độToạ độ

điểm O có

thỏa mãn

pt mp ()

hay không ?z

O

xAx+By +Cz=0ymp () song song hoặc chứa

TH 2: A = 0

rr

trục

Ox.

r

TÝnh n.i  ?n   0;B;C vµ cho nhận

z

rxét về phơng

i1

;

0

;

0

của 2 vectơ

z

trên?

z

r

n

j

k

k

O

y

i O

y

y

x

a)x

b)x

c)

Ax+By+D=0TH 3: A = B=0zzα)xz mp(α) song song hc trïng víi

mp (Oxy)OOy

xCz+D=

0By+D=0Oyy

xAx+D=0*Nếu A , B , C , D  0 thì bằng cách

đặt nhö sau :

D

D

D

a 

; b 

; c 

A

B

CA

B

C

 2 � Ax  By Cz  D � D x  D y  D z  1x

y

z

Ta đưa pt (2) về dạng    1

a b c

: 3Pt (3) được gọi là phương trình của mặt

phẳng theo đoạn chắn, hay nói cách

khác pt trên là pt mặt phẳng đi qua 3

điểm lần lượt nằm trên 3 trục Ox , Oy ,

Oz và có tọa độ là M(a ; 0 ; 0) , N(0 ;

b ; 0) , P(0 ; 0 ;c).2. Các trờng hợp riêng :

Dạng phơng

trình

Ax + By + Cz

=0

Ax + By + D =

0

Ax + Cz + D =

0

By + Cz + D =

0

Ax + D = 0

By + D = 0Vị trí của mặt phẳng

so với các yếu tố của hệ toạ độ

Đi qua gốc toạ ®é O

Song song hc chøa trơc Oz

Song song hc chøa trơc Oy

Song song hc chøa trơc Ox

Song song hc trïng với mặt

phẳng (Oyz)

Song song hoặc trùng với mặt

phẳng (Oxz)Ví dụ 3: Trong không giao Oxyz cho điểm

M(30;15;6)

a. Hãy viết phơng trình mặt phẳng (P) đi

qua các hình chiếu của M trên các trục toạ độ

z

b.Tìm toạ độ hình chiếu H của điểm

r

C 6

OBài

trên

mp(P)

giải

:

n

a. Toạ độ hình chiếu của M trên

H

B

các trục toạ độ Ox. Oy, Oz lần lợt

z

O

15

là A(30;0;0),B(0;15;0),C(0;0;6)

A

Phơng mặt phẳng (P) qua

30

A,B,C

x ylà :z

+ + =1 hay x+2y+5z-30=0x

M

30 15 6

A

uuur

OH

b.

Quan hƯ

3

r cđa

n

0

víi vtpt

P

y

cđa mp (P) nhthÕ nµo ?yxVÝ dơ 3: Trong không giao Oxyz cho điểm

M(30;15;6)

a. Hãy viết phơng trình mặt phẳng (P) đi

qua các hình chiếu của M trên các trục toạ

z độ

b.Tìm toạ độ hình chiếu H của điểm C 6

OBài

trêm

giảimp(P)

:

H

uuur r

OH =tn

b. Do H là hình chiếu của O trên

O

(P) nên

A

Gọi H(x;y;z) thì toạ độ của H thỏa mãn

3

hệ phơng trình :

t=1

x+2y+5z-30=0

x=t

x=1

y=2t

y=2

z=5t

z=5x0.Vậy

H( 1;2;5)B

15yTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ph­¬ng tr×nh mÆt ph¼ng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×