Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Phương pháp đặt ẩn phụ

b. Phương pháp đặt ẩn phụ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tiết 33

§5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ

VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƠGARITI. Phương trình mũ

1. Phương trình mũ cơ bản

2. Cách giải một số phương trình mũ đơn giản

a. Phương pháp đưa về cùng cơ số

b. Phương pháp đặt ẩn phụ

Ví dụ 5. Giải phương trình: 3.4x – 2.6x = 9x (5)

Hướng dẫn:

Chia 2 vế của phương trình (5) cho 9x ta được:

2xx�2 �

�2 �

3. � �  2. � � 1  0

�3 �

�3 �Đáp số: x=0Tiết 33

§5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ

VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƠGARITI. Phương trình mũ

1. Phương trình mũ cơ bản

2. Cách giải một số phương trình mũ đơn giản

a. Phương pháp đưa về cùng cơ số

b. Phương pháp đặt ẩn phụ

c. Phương pháp lơgarit hóa (lấy lơgarit hai vế)

x 1x2Ví dụ 6. Giải phương trình: 3 .2  8.4 x  2 (6)Tiết 33

§5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ

VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƠGARIT

x 1x2Ví dụ 6. Giải phương trình: 3 .2  8.4 x  2 (6)

Giải: Lấy lôgarit hai vế với cơ số 2, ta được:

log 2 (3 .2 )  log 2  8.4 x  2 

x 1� log 2 3x 1x2x2 log 2 2  log 2 8  log 2 4 x  2�  x  1 log 2 3  x 2  3  2  x  2   0

� x 2  (2  log 2 3) x  1  log 2 3  0 � x1  1 và x2  1  log 2 3Chú ý: Khi lơgarit hóa, nên chọn cơ số là cơ số của lũy thừa

đã xuất hiện trong phương trình để lời giải được gọn hơn.Tiết 33

§5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ

VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƠGARITI. Phương trình mũ

1. Phương trình mũ cơ bản

2. Cách giải một số phương trình mũ đơn giản

a. Phương pháp đưa về cùng cơ số

b. Phương pháp đặt ẩn phụ

c. Phương pháp lơgarit hóaTiết 33

§5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ

VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƠGARITI. Phương trình mũ

1. Phương trình mũ cơ bản

2. Cách giải một số phương trình mũ đơn giản

Chú ý: Ngồi 3 phương pháp giải ở trên, phương trình

mũ còn có thể giải bằng phương pháp đồ thị và phương

pháp áp dụng tính chất của hàm số mũ.Tiết 33

§5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƠGARITVí dụ 7. Giải phương trình: 4x + 5x = 9 (7)

Giải: Ta có x=1 là nghiệm của phương trình (7)

Ta đi chứng minh x=1 là nghiệm duy nhất.

Thật vậy, xét hàm sồ f(x)= 4x+5x. Là hàm số đồng biến trên tập R.

Do đó, với x>1 thì f(x)>f(1) hay 4x +5x>9 nên phương trình (7)

khơng thể có nghiệm x>1.

Với x<1 thì f(x)
có nghiệm x<1.

Vậy phương trình (7) có nghiệm duy nhất x=1.Tiết 33

§5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ

VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƠGARITI. Phương trình mũ

1. Phương trình mũ cơ bản

2. Cách giải một số phương trình mũ đơn giản

a. Phương pháp đưa về cùng cơ số

b. Phương pháp đặt ẩn phụ

c. Phương pháp lơgarit hóa

d. Phương pháp hàm số và phương pháp đồ thịHướng

Hướng dẫn

dẫn về

về nhà:

nhà:

Đọc

Đọc tiếp

tiếp bà

bà và

và làm

làm bài

bài tập

tập 1,

1, 22 (SGK,

(SGK, trang

trang 84)

84)Tiết 33

§5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH

LƠGARITI. Phương trình mũ

1. Phương trình mũ cơ bản

2. Cách giải một số phương trình mũ đơn giản

a. Phương pháp đưa về cùng cơ số

b. Phương pháp đặt ẩn phụ

c. Phương pháp lơgarit hóa

d. Phương pháp hàm số và phương pháp đồ thịTiết 33

§5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH

LƠGARIT

Bài tập củng cố :

Ví dụ 8. Giải phương trình sau:

a) 5x+3 = 25x

b) 2x+1 +2 x – 1 +2x = 28

c) 3x+1+18.3-x = 29§S: x =

3

§S: x =

3

§S: x =

2,x=log32-1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Phương pháp đặt ẩn phụ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×