Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:

Tải bản đầy đủ - 0trang

cách rút gọn một Sản phẩm:

phân sốa)PTHĐ: cá nhânphút.naøo?= ; b) =

HS2: 25dm2= m2 =m2Rút gọn thành

phân số tối giản.

a)36dm2 = m2

450cm2 = m2 = m2

575 cm2 = m2b)HS2: Theá nào là

phân số tối giản?

Làm bài 19/15 SGK

25dm2; 36dm2;

450cm2 ; 575cm2

Đổi ra m2 ( viết dưới

dạng phân số tối

giản)= <=> a.d = b.c

=

=

(a,b)(mZ, m0)

vớinƯC? Nêu cách rút gọn

các phân số đó

? 1m2 bằng bao

nhiêu dm2 ,bằng bao

nhiêu cm2?HS viết dạng tổûng

quát, 2 phân số

bằng nhau, tính chất

cơ bản của phân

sốB. Hoạt động

luyện tậpNhiệm vụ:Bài 20/ 15 SGKTrả lời câu hỏiTìm các cặp phân

số bằng nhau trong

các phân

số : ; ; ; ; ;Sản phẩm:

MĐ: + Củngcố đònh

nghóa phân

số bằng

nhau, tính

chất cơ bảnBài 20/15 SGK

= =

=; ==Hoặc = ( vì (-9) . (-11)? Để tìm được các

cặp phân số

băøng nhau ta nênDự

kiến

thời

gian:

25

phútcủa phân

= 33.3

số, phân

số tối giản.

(=99)

+ Rèn luyện

Bài 21/15 SGK

kó năng rút

gọn , so

=; = ; =;

sánh phân

=;=

số, lập

phân số

Vậy = =

bằng phân

Và = Phân số cần

số cho

tìm là

trước.làm thế nào?Bài 17/15 SGK

+ p dụng

rút gọn

a) ; b) ; c) ; d) ; e)

phân số

–3

vào 1 số

bài toán có

nội dung

thực tế.Trong các phân

số,tìm phân số

không bằng phân

số nào trong các

phân số còn lại .Bài 22/15 SGK?Ngoài cách rút

gọn ta còn cách

nào nữa?

GV: cách này không

thuận lợi bằng

cách rút gọn phân

số.

+HS làm bài 21/

15 SGK ( theo

nhóm); ;;;;Bài 17 /15 SGK:

Rút gọn: a) ; b) c)

d)e)GV : Hướng dẫn làm

câu a, d

+HS lên bảng làm

Bài 16/15 SGK

Loại răng cửa

chiếm= t số răng

Loại răng nanh

chiếm=t số răng

… răng cối nhỏ

chiếm=t s răng

Loại răng hàmGV: Nhấn mạnh

trường hợp phân số

có dạng biểu thức ,

phải biến đổi tử

và mẫu thành tích

thì mới rút gọn.

Bài 22/ 15 SGK

GV dùng bảng phụchiếm= Ts răng

Bài 27/ 15 SGK

Cách làm đúng : =

=

Hoặc = = =

Bài 26/16 SGK

CD = . 12 = 9 ( đơn vò

độ dài)

EF = . 12 = 10 ( đơn

vò độ dài)

GH = 6;IK = 15Bài 24/ 16 SGK

=yêu cầu HS lên

điền vào ô trống.

= ; =

+ HS giải thích cách

làm.

? B có thể giải

bằng mấy cách

( dùng đònh nghóa 2

phân số bằng nhau,

áp dụng tính chất cơ

bản của phân số)

Bài 16/15 SGK

+HS đọc đề tóm

tắt và nêu cách

giải= => x = = -7

= => y = = -15

==> x.y = 3.35 =

1.105 = 5. 21

= 7.15 = (

-3) . ( -35) =…

Vaäy: x = 3 ; y = 35

Hoaëc x = 1 ; y = 105B 27/ 15 SGK

HS đọc đề và giải

thích cách giải :

Đúng hay sai? Một

HS rút gọn như sau:

= =

Bài 26/ 16 SGK . GV

dùng bảng phụ

? Đoạn thẳng AB

gồm bao nhiêu đơn

vò độ dài ?

+ CD = AB .Vạy cd

dài bao nhiêu đơn vò

độ dài? Vẽ hình .

+HS giải các phần

còn lại.Bài 24/ 16 SGK

Tìm các số nguyên

x, y biết: = =

? Hãy rút gọn phân

số

+HS lên bảng tìm x,

y

? Nếu bài toán thay

đổi = thì x, y thay

đổi như thế nào?

+Gvgợi ý lập tích

x.y rồi tìm các cặp

số nguyên thoả

mãn x.y = 3. 35 =

105D.E HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, TÌM TỊI MỞ RỘNG

Mục đích: Vận

dụng các kiến

thức đã học để

giải quyết bài

tập.

Phương thức HĐ:

HĐ cá nhân.Hoàn thành nhiệm vụ được

giao bằng cách tìm tòi hoặc

hỏi ý kiến người khác.+ Ôn tính chất cơ

bản của phân số ,

cách rút gọn phân

số ( không được rút

gọn ở dạng tổng)

Bài tập 23;24;25;

26 /16 SGK 29; 31; 32

SBT

Hướng dẫn

Bài 23/ 16 SGK

Cho tập hợp A = {0;

-3 ; 5 }

Viết tập hợp B các

phân số mà n, m

A? Trong các số 0 ; -3;

5 tử số m có thể

nhận các giá trò

nào? mẫu số n có

thể nhận các giá

trò nào?

+GV lưu ý : = = 0 ;

= =1Bài 26 SBT/ 7GV:

Nếu xem một

đoạn nhỏ là 1 DVCD

đoạn thẳng AB dài

bao nhiêu?

GV: Yêu cầu HS tính

độ dài các đoạn

thẳng còn lại. Vẽ

các đoạn thẳng đó

( HS hoạt động theo

nhóm)

HS: Dài 12 đơn vò

chiều dài

Đ/A

CD = AB = .12 = 9; EF

= AB = .12 = 10

GH = AB = .12 = 6; IK

= AB = .12 = 15

Bài 39/9 SBT .

Chứng tỏ rằng

Là phân số tối

giản ( n  N )

? Để chứng tỏ 1

phân số có tử

,mẫuN là phân số

tối giản ta cầnchứng minh điều gì?

+GV gọi d làƯC ( 12n

+1 và 30 n +2)

? BCNN( 12,30) làbao

nhiêu?=> d làƯC

của tích

?(12n +1) và (30n +2)

quan hệ thế nào

với nhau?

+GV : đây là pp cơ

bản để CM phân

số chứa chữ là tối

giản.Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×