Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Gv giới thiệu: khỏang cách từ điểm A đến điểm 0 trên trục số là giá trò tuyệt đối của số nguyên a.Kí hiệu: .

Gv giới thiệu: khỏang cách từ điểm A đến điểm 0 trên trục số là giá trò tuyệt đối của số nguyên a.Kí hiệu: .

Tải bản đầy đủ - 0trang

cặp đơi4 > -610 > -10trình bày.

Hs làm bài theo

nhóm.

Nhóm 1 + 2: câu a.

Nhóm 3 + 4: câu b.

+ Cho hs làm bài 14

sgk/ 73.Bài 12 sgk

a/ Sắp xế các số

nguyên theo thứ tự

tăng dần : -17; -2; 0;

1;2

b/ Sắp x6ép các

số nguyên theo thứ

tự giảm dần :* Trò chơi tóan

học: Cho hs làm bài

12 sgk/73.

Nhóm 1+ 2: câu a.

Nhóm 3 + 4: câu b.2001; 15; 7; 0; -8; -101

Baøi 14 :

| 2000| = 2000, | 3011| = 3011 ; | - 10| =

10

Bài 16 sgk/73

7N

0 NĐ7 Z Đ

0 Z ĐBài 16 sgk/ 73

- Hs lên bảng làm-9 ZĐ -9 NS

11,2  Z ĐBài 18 sgk/ 73

a/ Số nguyên a lớn

hơn 2. Số nguyên a

là số nguyên dươngBài 18 sgkb/ Số nguyên b nhỏ

hơn 3. Số nguyên b

chưa hẳn là số

nguyên âm

c/ Số nguyên c lớn

hơn – 1 . Số nguyên

chưa hẳn là số

nguyên dương

d/ Số nguyên d nhỏ

hơn -5. Số nguyên d

chắc chắn là số

nguyên âm.Hs trả lời + vẽ

trục số và giải

thích lý do

Muốn biết một số

là số nguyên dương

hay số nguyên âm (

trên trục số) em

cần biết vò trí của

nó so với điểm

nào?Bài 21 sgk

- Số đối của -4 là 4

- Số đối của 6 là –

6

Bài 21 sgk/ 73

- Số đối của | -5| là

-5

? giá trò tuyệt đối

của số nguyên

dương là gì , của số

- Số đối của | 3| là nguyên âm là gì,

–3

của 0 là gì ?

- số đối của 4 là –

4

Bài 20 sgk/73 Tính

giá trò biểu thức :Hs lên bảng làm

Cả lớp làm vào

tập

Bài 20 sgka/ | - 8| - | -4| = 8 – 4 =

Muốn tính giá trò

4

biểu thức trước

b/ |-7| .|-3| = 7.3 = 21

tiên em phải làm

gì?

c/ |18| : | -6| = 18 : 6 =

3

( tính giá trò của

mỗi số trong biểu

d/ | 153 | + | -53 | =

thức)

153 + 53 = 206

4 hs lên bảng tínhBài tập 22 sgk/ 74

a/ Số liền trước

của 2 là 1Cả lớp làm vào

tập

Bài tập 22 sgk/ 74Số liền trước của

-8 là -93 hs lên bảng thực

hiện 3 câuSố liền trước của 0

là -1Cả lờp làm vào

vởSố liền trước của

-1 là -2

b/ Số liền sau của –

4 là – 3

Số liền sau của 0

là 1

Số liền sau của 1

là 2

Số liền sau của -25

là -24

c/ Số liền Sau số

nguyên a là một

số nguyên dương ,

số liền trước số

nguyên a là một

số nguyên dương.

Số đó là số 0D.E HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, TÌM TỊI MỞ RỘNG

Mục đích: Vận

dụng các kiến

thức đã học để

giải quyết bài

tập.

Phương thức HĐ:

HĐ cá nhân.Hoàn thành nhiệm vụ được

giao bằng cách tìm tòi hoặc

hỏi ý kiến người khác.Giao nhiệm vụ:- Xem và hiểu sgk ,

vở ghi

- Laøm 13 sgk/73; baøi

17; 18; 20; 21; 23 sbt

? Khi nào thì số

nguyên b liền sausố nguyên a

? so sánh hai số

nguyên tên trục

số ?

? giá trò tuyệt đối

của số nguyên a là

gì ?

? Giá trò tuyệt đối

của số nguyên âm

, số nguyên dương ,

0?

Hướng dẫn

Bài 13:

a) -5 < x <10 => x

b) -3 < x < 3 => x

Baøi 15 :

|3 | < | 5 | |- 3| < | - 5|

| - 1 | > |0 | ; |2 | = |

-2|

Laøm 28; 29; 30; 31;

32; 33; 34 sbt/58Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:TUẦN 16 - TIẾT 46. CỘNG HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU

A. MỤC TIÊU:- Kiến thức: HS biết cộng hai số nguyên cùng dấu, trọng tâm là cộng hai số nguyên âm.- Kĩ năng: Bước dầu hiểu được có thể dùng số nguyên biểu thị sự thay đổi theo hai

hướng ngược nhau của một đại lượng.

- Thái độ: HS bước đầu có ý thức liên hệ những điều đã học với thực tiễn.

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:- Giáo viên: Trục số, bảng phụ.

- Học sinh: Trục số vẽ trên giấy. Ôn tập quy tắc lấy giá trị tuyệt đối của một số nguyên.

C. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:Tên hoạt động

A. Hoạt động

khởi động

MĐ: Ôn tập lại

cách so sánh haiHoạt động của HSHoạt động của GVNhiệm vụ:Gọi 2 HSTrả lời câu hỏiHs 1 : Nêu cách so

sánh 2 số nguyên a

và b trên trục số.Sản phẩm:số ngun và giáGhichú

Dự

kiến

thời

gian: 5

phút.Nêu các nhận xét

về hai số nguyên

trên trục sốtrị tuyệt đối của

số ngunHs 2 : Giá trò tuyệt

đối của số nguyên

a là gì?PTHĐ: Cá nhânNêu cách tìm gía trò

tuyệt đối của số

nguyên dương, số

nguyên âm, số 0.

B. Hoạt động hình

thành kiến thức

Nhiệm vụ:

Hoạt động 1: cộng

hai số ngun

dươngHồn thành các câu hỏiMĐ: Học sinhSản phẩm:biết cộng

hai số

nguyên

cùng dấu,

trọng tâm

là cộng hai

số nguyên

âm.- Cộng hai số

nguyên dương thực

hiện như cộng hai

số nguyên.

(+ 3) + (+2) = 3 + 2 =

5

(+ 8) + (+9) = 8 + 9 =Yêu cầu HS theo dõi sgk và

cho biết qui tắc công hai số

nguyên dươngDự

kiến

thời

gian:

25

phútPTHĐ: Thảo luận, 17

cá nhân

Hoạt động 2: cộng

hai số ngun âmBiết cách

biểu diễn

các số tự

nhiên và

các số

nguyên âm

trên trục

số.

Phương thức HĐ:

HĐ cá nhânvà HĐ

cặp đơiHs Hs minh họa tiếp

phép cộng thứ 2Nhiệm vụ:

Hồn thành các câu hỏi ? 1, ?2

Sản phẩm:2 Hs lên bảng

làm ? 1 ( 1 hs thực

hiện trên trục số

tính (-4) + (-5), 1 hs

tính |-4| + |-5|

Cả lớp so sánh,

nhận xét , rút ra

quy tắc cộng hai s61

nguyên âm

Hs làm ví dụ

* Quy tắc : ( học

sgk)Gv nêu ví dụ

? Nhiệt độ Maxcơva

vào buổi chiều

giảm 2 0C , ta còn

có thể nói nhiệt

độ tăng bao nhiêu

? Để tìm nhiệt độ

buổi chiều ta làm

phép tính gì?

Đvđ : Làm thế nào

để tính tổng của hai

số nguyên âm

Gv lưu ý : vì là số

nguyên âm nên di

chuyển theo chiều

âm( từ phải sang

trái)Ví dụ : (- 17) + ( -54)

= - ( 17 + 54) = - 71

? 2 : Thực hiện phép

tính :

a/ (+ 37) + ( + 81) =

37 + 81 = 118

b/ (-23) + ( -17) = -(23

+ 17 ) = -41C. Hoạt độngNhiệm vụ:Dựluyện tập

Mục đích: củng cố

khắc sâu, vận

dụng kiến thức

vào bài tốn

Phương thức HĐ:

HĐ cá nhânvà HĐ

cặp đơikiến:

10

phútLàm bài tập để khắc sâu kiến

thức vừa học

Sản phẩm:Bài 24: GTTĐ của

-37; 15 ;-33? Bài 23

sgk / 75 TínhHs làm bài 23 sgk;

24 sgka/ 2763 + 152 = 2915

b/ (-7) + ( -14) = ( 7+14) = - 21

c/ ( -35) + ( - 9) = (35+ 9) = - 44

Baøi 24 sgk/75 Tính

a/ (-5) + ( - 248) = - ( 5

+ 248) = - -253

b/ 17 + |-33| = 17 + 33

= 50

c/ | - 37| + | +15| = 37

+ 15 = 52D.E HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, TÌM TỊI MỞ RỘNG

Mục đích: Vận

dụng các kiến

thức đã học để

giải quyết bài

tập.Hồn thành nhiệm vụ được

giao bằng cách tìm tòi hoặc

hỏi ý kiến người khác.Phương thức HĐ:

HĐ cá nhân.Giao nhiệm vụ:- Học theo sgk, vở ghi

- Làm 25, 26 sgk/75 ;

35; 36;39; 41 sbt/ 58;

59

Hướng dẫn

Bài 26: Nhiệt độ 7

0

C có nghóa là gì?Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:TUẦN 16 - TIẾT 47. CỘNG HAI SỐ NGUYÊN KHÁC DẤU

A. MỤC TIÊU:- Kiến thức: HS nắm vững cách cộng hai số nguyên khác dấu (phân biệt với cộng hai số

nguyên cùng dấu).

- Kĩ năng: HS hiểu được dùng số nguyên để biểu thị sự tăng hoặc giảm của một đại

lượng.

- Thái độ: Có ý thức liên hệ những điều đã học với thực tiễn và bước đầu biết diễn đạt

một tình huống thực tiễn bằng ngơn ngữ tốn học.

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:- Giáo viên: Trục số, bảng phụ, phấn màu.

- Học sinh: Trục số vẽ trên giấy.C. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:Tên hoạt động

A. Hoạt động

khởi động

MĐ: Gợi mở phép

tính cộng hai số

nguyên âm.Hoạt động của HS

Nhiệm vụ:

Trả lời câu hỏi

Sản phẩm:

-2 C

0Hoạt động của GV

Nếu nhiệt độ hiện tại là 30C,

sau đó tăng thêm -50C thì làbao nhiêu độ?Ghichú

Dự kiến

thời

gian: 5

phút.Gợi ý, biểu diễn trên trục số

dọc.PTHĐ: thảo luận.

B. Hoạt động hình

thành kiến thứcGv nêu ví dụ

Nhiệm vụ:Hoạt động 1: các ví

dụHồn thành các câu hỏiMĐ: - Hs nắmvững cách

cộng hai số

nguyên

khác dấu

(phân biệt

với cách

cộng hai số

nguyên

cùng dấu)

Hs hiểu

được việc

dùng số

nguyên để

biểu thò sự

tăng hoặc

giảm của

một đại

lượng.

PTHĐ: Thảo luận,

cá nhânSản phẩm:- Hs thực hiện trên

trục sốHs làm ? 1 trên

trục số

Hs làm ? 2 (4 hs : 2

hs thực hiện trên

trục số)

Rút ra quy tắc.? Tính nhiệt độ

trong phòng ướp

lạnh ta làm phép

tính gì ?

Gv lưu ý : một số

nguyên âm, một

số nguyên dương

nên chú ý chiều di

chuyển.

? Rút ra nhận xét

tổng của hai số

nguyên đối nhau.Nhiệm vụ:

Hồn thành các câu hỏi ? 3

Sản phẩm:* Quy taéc ( học sgk)

Hoạt động 2: cộng? Nhiệt độ trong

phòng ướp lạnh

giảm 5 0C có nghó

là tăng bao nhiêu

o

CVí dụ (- 273) + 55 = -Gv nêu ví dụ sgk +

hs áp dụng làm ? 3Dự kiến

thời

gian: 25

phúthai số khác dấu( 273 – 55) = -218Biết cách

cộng hai số

ngun khác dấu? 3 TínhPhương thức HĐ:

HĐ cá nhânvà HĐ

cặp đơiC. Hoạt động

luyện tập

Mục đích: củng cố

khắc sâu, vận

dụng kiến thức

vào bài tốn

Phương thức HĐ:

HĐ cá nhânvà HĐ

cặp đôia/ ( - 38) + 27 = - ( 38

– 27 ) = - 11

b/ 273 + ( -123) = +

(273 – 123) = + 150Nhiệm vụ:

Làm bài tập để khắc sâu kiến

thức vừa họclaøm baøi 23 sgk; 24

sgkSản phẩm:laøm baøi 27 sgkBaøi 27 sgk / 76 Tính

a/ 26 + ( -6) = +(26-6)

= 20? nhận xét các số

cùng với dấu của

chúng ( cộng hai số

khác dấu)b/ (-75) + 50 = -(75-50)

làm bài 28 sgk

= -25

c/ 80 + ( -220) = -( 220

– 80) = - 140

Bài 28 Tính

a/ ( -73) + 0 = -( 73 –

0) = - 73? Để thực hiện bài

tóan này em áp

dụng qui tắc nào?

Vậy một số

nguyên âm cộng

với số 0 được kết

quả ntn?b/ | -18| + ( -12) = 18

+ ( -12) = 6

c/ 102 + ( -120) = ( 120 – 102) = - 8

D.E HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, TÌM TỊI MỞ RỘNGDự

kiến: 10

phútMục đích: Vận

dụng các kiến

thức đã học để

giải quyết bài

tập.Hoàn thành nhiệm vụ được

giao bằng cách tìm tòi hoặc

hỏi ý kiến người khác.Giao nhiệm vụ:- Học theo sgk, vở ghi

- Làm 29;30 sgk/75 ;

42; 43 46; 47 sbt/59

Hướng dẫnPhương thức HĐ:

HĐ cá nhân.Bài 26: p dụng qui

tắc cộng hai số

nguyên khác dấu

để tính, sau đó rút

ra nhận xét

a) đổi dấu các số

hạng thì dấu của

tổng ntn?Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:TUẦN 16 - TIẾT 48. LUYỆN TẬP

A. MỤC TIÊU:- Kiến thức: Củng cố các quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu, cộng hai số nguyên khác

dấu.

- Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng áp dụng quy tắc cộng hai số nguyên, qua kết quả phép tính

rút ra nhận xét.

- Thái độ: Biết dùng số nguyên để biểu thị sự tăng hay giảm của một đại lượng thực tế.

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:- Giáo viên: Bảng phụ.

- Học sinh: Ôn lại quy tắc cộng hai số nguyên.

C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:Tên hoạt động

A. Hoạt động

khởi động

MĐ: Ôn tập lạiHoạt động của HS

Nhiệm vụ:

Trả lời câu hỏi

Sản phẩm:Hoạt động của GVDự kiến

thời

Hs 1: Nêu quy tắc gian: 5

cộng

hai

số phút.Kiểm tra bài cũnguyên

khác

Đ/ÁN: a) 1763 +(+2) dấu.

số nguyên cùng

= 1763 - 2 = 1761 <

dấu và khác dấu.

Laøm baøi 30 sgk/

1763.

76.

PTHĐ: thảo luận.

b) -105 + 5 = -(105 Em có nhận xét

phép tính cộng haiGhichúTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Gv giới thiệu: khỏang cách từ điểm A đến điểm 0 trên trục số là giá trò tuyệt đối của số nguyên a.Kí hiệu: .

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×