Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 16. Nợ xấu theo thời hạn của NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp qua 03 năm.

Bảng 16. Nợ xấu theo thời hạn của NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp qua 03 năm.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nguyên nhân tăng nợ xấu ngắn hạn là do trong những năm này Chi nhánh

tập trung cho vay ngắn hạn và yếu tố khách quan là do tình hình thiên tai tại

địa phương (mất mùa, dịch cúm gia cầm, giá cả nông sản lại xuống thấp,..)

ảnh hưởng trực tiếp đối với thu nhập của người dân, gây khó khăn trong việc

trả nợ cho ngân hàng.

Đối với nợ xấu trung hạn thì giảm dần qua các năm, năm 2006 nợ xấu

là 269 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 80,54% trong tổng nợ xấu năm 2006. Năm

2007 nợ xấu giảm xuống so với năm 2006 là 31 triệu đồng, giảm với tỷ lệ là

11,52%, tỷ trọng cũng giảm xuống còn 71,9%. Sang năm 2008, nợ xấu trung

hạn tiếp tục giảm xuống 156 triệu đồng so với năm 2007, nợ xấu chỉ còn 82

triệu đồng , tỷ lệ giảm tương ứng là 65,55%, tỷ trọng giảm xuống chỉ còn

12,1% trong tổng nợ xấu. Việc giảm nợ xấu trung hạn trong những năm qua

là do khi vay vốn trung hạn người dân có thể xoay chuyển vốn vay và thu

nhập từ nhiều nguồn khác nhau để đảm bảo trả nợ đúng hạn, nếu như năm

đầu nơng dân bị thất mùa thì qua năm sau có thể cải thiện kịp thời để trả nợ,

bên cạnh đó Ngân hàng còn tiến hành cho vay bổ sung để trả phần nợ đã đến

hạn mà chưa có tiền để trả và hạn chế cho vay trung hạn cũng như tăng thu

nợ đối với loại hình này. Chính vì vậy nên nợ xấu trung hạn giảm dần với tốc

độ tương đối nhanh trong những năm qua.

Kết quả phân tích trên cho thấy kể cả cho vay theo thời hạn hay theo

thành phần kinh tế đều chứa đựng nhiều rủi ro về khả năng thanh toán, do

cho vay thời gian kéo dài trong khi đó tình hình kinh tế ln có những biến

động bất ngờ. Nhưng nhìn chung nợ quá hạn của Chi nhánh vẫn còn ở mức

thấp và có thể chấp nhận được. Và từ năm 2009 trở về sau, chi nhánh sẽ thực

hiện kiểm soát chặt chẽ các khoản nợ đặc biệt là các khoản nợ ngắn hạn và

hộ gia đình- cá thể để khống chế mức gia tăng nợ xấu mới, đồng thời chỉ đạo

cán bộ xử lý, giám sát và đơnHình 18: Nợ xấu theo thời hạn của NHNo&PTNT chi nhánh huyện

Tân Hiệp qua 03 năm.

Từ phân tích trên cho thấy nếu khơng quản lý tốt các khoản nợ xấu thì nợ

xấu sẽ trở thành các khoản nợ khó đòi. Lúc này nợ xấu đã bộc lộ rõ về khoản

cho vay rủi ro, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Để đánh giá thêm về chất lượng tín dụng trong q trình hoạt động của Chi

nhánh, ta xem xét thêm về chỉ tiêu nợ xấu trên tổng dư nợ qua 03 năm được

tổng hợp và trình bày ở bảng 15 dưới đây:Bảng 17: Các chỉ tiêu về chất lượng tín dụng qua 03 năm của NHNo&PTNT

Chi nhánh huyện Tân HiệpCHỈ TIÊUĐơn vị

tínhNămNămNăm200620072008So sánh

2007/20062008/20071. Tổng dư nợTriệu đồng233.417391.065437.346157.64846.2812. Nợ xấuTriệu đồng334331678-3347%0,1430,0850,155-0,0580,073. Nợ xấu/ Tổng

dư nợ(Nguồn: Phòng Kế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp)4.4.4. Nợ xấu trên tổng dư nợ.

Chỉ tiêu nợ xấu trên tổng dư nợ phản ánh hiệu quả chất lượng tín dụng tại

Chi nhánh. Nếu hoạt động tín dụng của Chi nhánh tốt thì tỷ lệ này sẽ thấp và

ngược lại tỷ lệ này cao thì chất lượng tín dụng là khơng tốt. Theo đánh giá

của ngành thì tỷ lệ này ở mức 5% là bình thường, nếu trên 5% là xấu còn

dưới 5% là

tốt.

N XẤU

Ợ QUÁTRÊN

H Ạ NTỔNG

TRÊN TDƯỔNỢ

NG

NỢDÝ NĐ VT: Triệ u đồ ngN ă m 2008

N ă m 2007NNỢ

ợ quá

ạ n tr ên

XẤUh TRÊN

t TỔNG

ổ ng dý DƯ

n NỢ

N ă m 2006

00.050.10.150.2Hình 19. Nợ xấu trên tổng dư nợ

Tỉ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ được tổng kết trong bảng 15 cho ta thấy tỉ lệ

này giảm trong năm 2007 nhưng lại tăng lên vào năm 2008. Cụ thể năm 2006, tỉ

lệ nợ xấu trên tổng dư nợ là 0,143%. Đến năm 2007, tỉ lệ này là 0,085%, so với

năm 2006 thì giảm xuống 0,058%. Nguyên nhân làm cho tỉ lệ nợ xấu năm 2007

thấp như thế là do điều kiện tự nhiên thuận lợi, sản xuất được mùa, giá lúa ổn

định, làm cho khách hàng trả nợ vay đúng thời hạn. Liên tục đến năm 2008, tỉ lệnày đã tăng lên 0,155%, so với năm 2007 thì tăng 0,07%. Ta nhận thấy dư nợ

của Ngân hàng giảm tăng liên tục qua các năm nhưng ta nhận thấy tỷ lệ nợ xấu

còn ở mức thấp - trung bình vào khoảng 0,128%. Đây là tỷ lệ tương đối thấp so

với mục tiêu của Ngân hàng cố gắng đạt dưới 1% và thấp hơn nhiều so với mức

cho phép của NHNo&PTNT Tỉnh (5%). Cho thấy chất lượng tín dụng của ngân

hàng khơng ngừng được nâng cao qua các năm.

Có được kết quả trên là nhờ nỗ lực của tồn thể lãnh đạo chi nhánh và

cán bộ cơng nhân viên đã nâng cao hiệu quả làm việc, công tác thẩm định, tín

dụng ngày càng được hồn thiện tốt nhất. Chi nhánh thường xuyên giám sát

các khoản vay theo từng đối tượng, nắm rõ tình hình tổng thể của từng khách

hàng để có biện pháp thu hồi nợ đúng đắn và cho vay một cách hợp lý. Qua

đó cho thấy Ngân hàng đã trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của

nông dân trong việc cung cấp, đáp ứng nhu cầu về vốn cho sản xuất, góp

phần phát triển kinh tế tại địa phương.

Tỷ lệ này cho thấy rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT Huyện Tân Hiệp

rất thấp, cho thấy đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay

là ngành đầu tư ít rủi ro, đảm bảo tương đối an toàn cho đồng vốn của ngân

hàng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 16. Nợ xấu theo thời hạn của NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp qua 03 năm.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×