Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 5. Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế qua 03 năm tại NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp.

Hình 5. Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế qua 03 năm tại NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp.

Tải bản đầy đủ - 0trang

NHNo& PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp cũng rất chú trọng đến cơng

tác thu nợ. Trước khi chính thức quyết định cho vay vốn, Chi nhánh thường tiến

hành quá trình thẩm định chặt chẽ nhu cầu và mục đích sử dụng vốn cũng như

tư vấn cho khách hàng sử dụng vốn hợp lý nhất. Khi đã cho vay, Chi nhánh

thường xuyên theo dõi tình hình dụng vốn của khách hàng để kịp thời xử lý

những trường hợp sử dụng vốn sai mục đích hay tình hình doanh nghiệp vay

vốn gặp khó khăn có thể dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán nợ vay.

Đối với nợ đến hạn và những món nợ xấu, cán bộ sẽ gửi giấy thơng báo đến

khách hàng để đơn đốc trả nợ, có như vậy mới đảm bảo thu nợ đủ và đúng hợp

đồng tín dụng đem lại hiệu quả tín dụng cao cho Chi nhánh. Ta xem xét bảng

tổng hợp về tình hình thu nợ của Ngân hàng qua 03 năm qua bảng 7 dưới đây :Bảng 7: Doanh số thu nợ qua 03 năm của NHNo&PTNT Chi nhánh huyện

Tân Hiệp

ĐVT: Triệu đồng

So sánh

Chỉ

tiêu

Doanh

số thu

nợNăm

2006Năm

2007Năm

2008274.22

5462.30

3749.18

32007/2006

Số

%

tiền

188.07868,5

92008/2007

Số tiền%286.88062,05(Nguồn: Phòng Kế hoạch Kinh doanh NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp)Kết quả thu nợ ở bảng 7 cho ta thấy tổng doanh số thu nợ qua các năm

đều tăng đáng kể. Năm 2007, doanh số thu nợ đạt 462.303 triệu đồng ; tăng

188.078 triệu đồng với tỉ lệ tăng 68,59% so với năm 2006 (doanh số thu nợ

năm 2006 là 274.225 triệu đồng). Sang năm 2008, doanh số thu nợ đạt

749.183 triệu đồng; tăng 62,05 % so với năm 2007 với số tuyệt đối tăng là286.880 tỷ đồng. Nhìn lại kết quả thu nợ qua 03 năm của NHNo&PTNT Chi

nhánh huyện Tân Hiệp qua biểu đồ ở hình 6 bên dưới:DOANH SỐ THU NỢ QUA 03 NĂM CỦA

NHNo&PTNT CHI NHÁNH TÂN HIỆPĐVT: Tri ệu đồng

749183Năm 2006

462303Năm 2007

274225Năm 2008Hình 6: Doanh số thu nợ qua 03 năm của NHNo&PTNT Chi nhánh

huyện Tân Hiệp.

Cũng như doanh số cho vay, ta xem xét doanh số thu nợ phân theo thời

hạn và phân theo thành phần kinh tế:

*Doanh số thu nợ theo thời hạn.

Doanh số thu nợ theo thời hạn được phản ánh thông qua bảng số liệu ở bảng 8

dưới đây:

Bảng 8. Doanh số thu nợ theo thời hạn của NHNo&PTNT Chi nhánh huyện

Tân Hiệp

(ĐVT: Triệu đồng)

Năm

Khoản

mục2006

Số tiềnSo sánh2007

Tỷ

trọng

(%)Số tiền2008

Tỷ

trọng

(%)Số tiền2007/2006

Tỷ

trọng

(%)Số tiền%2008/2007

Số tiền%Ngắn

hạn

Trung

hạn

Tổng

cộng229.03783,52404.26487,45650.27586,80175.22776,51246.01160,8545.18816,4858.03912,5598.90813,2012.85128,4440.86970,42274.225100462.303100749.183100188.07868,59286.88062,05(Nguồn: Phòng Kế hoạch Kinh doanh NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp)Nhìn vào bảng 8 ta thấy tổng doanh số thu nợ theo thời hạn qua các

năm đều tăng đáng kể nhưng chủ yếu vẫn là thu nợ ngắn hạn, thu nợ ngắn

hạn chiếm tỷ trọng trung bình khoảng 85,92% trong tổng doanh số thu nợ

trong 03 năm 2006- 2007- 2008, thu nợ trung hạn chỉ chiếm trung bình

khoảng 14,08% trong tổng doanh số thu nợ. Cụ thể, năm 2006, doanh số thu

nợ ngắn hạn là 229.037 triệu đồng, chiếm 83,52% trong tổng cơ cấu doanh

số thu nợ năm 2006. Sang năm 2007, doanh số thu nợ ngắn hạn đã đạt

404.264 triệu đồng; tăng 76,51 % so với năm 2006 với số tuyệt đối tăng là

175.227 triệu đồng, tỷ trọng trong tổng doanh số thu nợ đã tăng lên và đạt

được 87,45%, tương ứng tăng 3,93%. Đóng góp vào sự gia tăng của doanh số

thu nợ, thu nợ ngắn hạn năm 2008 lại tiếp tục tăng với số tiền thu nợ là

650.275 triệu đồng, tăng so với năm 2007 là 246.011 triệu đồng, tương

đương tăng 60,85%, chiếm tỷ trọng 86,80% trong tổng doanh số thu nợ năm

2008.DOANH SỐ THU NỢ THEO THỜI HẠN CỦA NHNo&PTNT CHI

NHÁNH HUYỆN TÂN HIỆP

800000

700000

600000

500000Đ VT: Tri ệ u đồ ngNgắn

hạn

Trung hạn

Tổng400000

300000

200000

100000

0N ă m 2006N ăm 2007N ăm 2008Hình 7. Doanh số thu nợ theo thời hạn của NHNo&PTNT Chi nhánh

Huyện Tân Hiệp

Mặt thứ hai của doanh số thu nợ theo thời hạn là doanh số thu nợ

trung hạn. Năm 2006, doanh số thu nợ trung hạn chỉ đạt được 45.188 triệu

đồng, chiếm tỷ trọng 16,48% trong tổng doanh số thu nợ theo thời hạn năm

2006. Nhưng đến năm 2007, doanh số thu nợ này đã tăng lên 12.851 triệu

đồng so với năm 2006, đạt được 58.039 triệu đồng, nhưng về mặt tỷ trọng

trong tổng doanh số thu nợ năm 2007 thì giảm xuống chỉ còn 12,55%,

nguyên nhân của sự tăng về mặt doanh số nhưng giảm về mặt tỷ trọng là do

tốc độ tăng của doanh số thu nợ ngắn hạn nhanh hơn tốc độ tăng của doanh

số thu nợ trung hạn trong năm 2007. Năm 2008, doanh số thu nợ trung hạn

vẫn đà tiếp tục tăng và đạt được doanh số thu nợ là 98.908 triệu đồng, tăng

cao so với năm 2007 là 40.869 triệu đồng với tỷ lệ tăng tương ứng 70,42%.

Về mặt tỷ trọng so với năm 2007 đã tăng lên nhưng không cao- chỉ tăng

0,65% so năm 2007, nên chỉ chiếm khoảng 13,20% trong tổng doanh số thu

nợ năm 2008

Doanh số thu nợ đạt kết quả tốt như vậy là do Ngân hàng đã sàng lọc

khách hàng trước khi cho vay, thẩm định các món vay một cách thận trọng vềtình hình tài chính cũng như nguồn chi trả chính của đối tượng vay vốn và tài

sản bảo đảm nhằm đảm bảo nguồn thu đúng thời hạn. Bên cạnh đó, Ngân

hàng cân nhắc rất kỹ đối với các dự án trung hạn nhằm hạn chế những rủi ro.

* Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế.

Công tác thu nợ theo thành phần kinh tế của Chi nhánh đạt được kết

quả khả quan trong 03 năm qua, ta có thể đánh giá công tác thu nợ theo thành

phần kinh tế của Ngân hàng thông qua bảng tổng kết sau (bảng 9):

Bảng 9. Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế qua 03 năm tại

NHNo&PTNT Chi nhánh Huyện Tân Hiệp.

ĐVT: Triệu đồng

Năm

Khoản

mục

Doanh

nghiệp

Hộ gia

đình,

cá thể

Tổng

cộng2006So sánh200720082007/2006Số tiềnTỷ

trọng

(%)Số tiềnTỷ

trọng

(%)Số tiềnTỷ

trọng

(%)Số tiền5.2571,9215.0893,26147.26119,66268.96898,08447.21496,74601.922274.225100462.303100749.1832008/2007%Số tiền%9.832187,03132.172875,9580,34178.24666,27154.70834,59100188.07868,59286.88062,05(Nguồn: Phòng Kế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân hiệp)Hiệu quả sử dụng vốn được phản ánh thông qua khả năng trả nợ đúng

thời hạn đã cam kết của khách hàng với ngân hàng được thể hiện một phần

thông qua doanh số thu nợ hàng năm của Chi nhánh. Từ bảng số liệu trên ta

nhận thấy:

Đối với doanh số thu nợ theo khối doanh nghiệp ta nhận thấy nó

chiếm một tỷ trọng rất thấp, trung bình chỉ vào khoảng 8,28% nhưng có xu

hướng tăng cao về doanh số qua 03 năm. Cụ thể, năm 2006 doanh số thu nợ

của chi nhánh là 5.257 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 1,92% trong tổng doanh số

thu nợ năm 2006. Trong năm 2007, doanh số thu nợ doanh nghiệp tăng 9.832triệu đồng với tỉ lệ tăng là 187,03% so với năm 2006, tức là doanh số thu nợ

năm 2007 đạt được là 15.089 triệu đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 3,26% trong

tổng doanh số thu nợ năm 2007. Đến ngày 31/12/2008 doanh số thu nợ của

doanh nghiệp tiếp tục tăng với tốc độ cao với số tiền 147.261 triệu đồng, nếu

so với năm 2007 thì tăng được 132.172 triệu đồng tương ứng với một tỷ lệ

khá cao là 875,95%.NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp

Bên cạnh đó, góp phần vào tăng cao doanh số thu nợ theo thành phần

kinh tế phải kể đến đó là doanh số thu nợ đối với hộ gia đình- cá thể. Nhìn

chung, doanh số thu nợ theo thành phần này tăng cao qua các năm, mặc dù tỷ

trọng qua các năm có giảm nhưng khơng nhiều và nó vẫn chiếm một tỷ lệTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 5. Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế qua 03 năm tại NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×