Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 6. Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế qua 03 năm tại NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp.

Bảng 6. Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế qua 03 năm tại NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp.

Tải bản đầy đủ - 0trang

2006 chỉ vào khoảng 1,67%. Sang năm 2007 doanh số này là 42.235 triệu

đồng; tăng 36.908 triệu đồng so với năm 2006 tương đương với tỉ lệ tăng lên

đến 692,85%, tỷ trọng trong tổng cơ cấu doanh số cho vay đã đạt được

6,81%. Đến năm 2008 doanh số cho vay thành phần doanh nghiệp là 147.962

triệu đồng; tăng 105.727 triệu đồng, với tỉ lệ tăng là 250,33% so với năm

2007, tỷ trọng tăng lên chiếm được 18,60% trong tổng doanh số năm 2008.

Bên cạnh đó, Doanh số cho vay đối với hộ gia đình- cá thể chiếm tỉ trọng

khá cao, trung bình là 90,97% trong tổng doanh số cho vay trong 03 năm.

Theo tình hình cho vay ở bảng 6 trên cho ta thấy doanh số cho vay đối

với hộ gia đình- cá thể đều tăng qua các năm. Cụ thể, năm 2007, doanh số

cho vay này là 577.716 triệu đồng, tăng so với năm 2006 (trong năm 2006

doanh số cho vay theo hộ gia đình- cá thể là 313.921 triệu đồng) là 263.795

triệu đồng với tỉ lệ tăng là 84,03%, về doanh số là như vậy nhưng về tỷ trọng

trong tổng doanh số cho vay thì giảm so với năm 2006 (tỷ trọng năm 2006 là

98,33%) là 5,14%, chỉ đạt 93,19% trong tổng cơ cấu doanh số cho vay. Đến

năm 2008, doanh số cho vay là 647.502 triệu đồng; tăng 69.786 triệu đồng so

với năm 2007 với tỉ lệ tăng là 12,08%, nhưng tỷ trọng vẫn giảm trong năm

này - chỉ chiếm 81,40%, giảm 11,79% so với năm 2007. Nguyên nhân tăng

của doanh số cho vay theo hộ gia đình- cá nhân là do trong các năm vừa qua

đối tượng này có tình hình tài chính lành mạnh cũng như thu nhập trong

những năm qua tăng cao, có tài sản thế chấp bảo đảm do đất nơng nghiệp vì

đã được chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,…

đã tạo điều kiện cho việc cấp tín dụng phát triển mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó

theo định hướng chung của NHNo&PTNT Việt Nam cũng như chiến lược

phát triển của Chi nhánh huyện Tân Hiệp trong thời gian tới sẽ giảm dần dư

nợ đối với cho vay không có đảm bảo, thay vào đó là cho vay các dự án có

khả năng thu hồi nợ và được thẩm định về khả năng hoàn trả khách hàng vay

vốn nhằm đảm bảo chất lượng nguồn vốn cho vay.Tóm lại, doanh số cho vay phản ánh số lượng và qui mô hoạt động tín

dụng của ngân hàng, doanh số cho vay càng lớn thì họat động tín dụng càng

lớn. Nhìn chung tình hình cho vay của NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân

Hiệp rất khả quan, trong đó cho vay hộ nơng dân- cá thể luôn chiếm tỉ trọng

lớn và đều tăng qua các năm. Còn doanh số cho vay trong khối doanh nghiệp

cũng đang có xu hướng tăng lên mặc dù tỷ trọng vẫn còn thấp. Nhìn lại

doanh số cho vay theo thành phần kinh tế qua 03 năm của NHNo&PTNT Chi

nhánh huyện Tân Hiệp thơng qua biểu đồ ở hình 5 dưới đây:DOANH SỐ CHO VAY THEO THÀNH PHẦN KINH

TẾ QUA 03 NĂM CỦA NHNo&PTNT CHI NHÁNH

HUYỆN TÂN HIỆP

800000Đ VT: Tri ệ u đồ ng700000

600000

500000Doanh nghiệp

Hộ gia đình, cá thể

Tổng cộng400000

300000

200000

100000

0N ă m 2006N ă m2007N ă m 2008Hình 5. Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế qua 03 năm tại

NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp.Như vậy, để có được kết quả này là một nỗ lực rất lớn của Ngân hàng,

tình hình cho vay qua 03 năm của Chi nhánh là rất khả quan do việc cấp tín

dụng ln tăng trưởng. Để duy trì đà tăng trưởng này trong những năm tiếp

theo, ngân hàng cần hoàn thiện hơn nữa để mở rộng doanh số cho vay.

4.2.1.2. Doanh số thu nợ.

Doanh số cho vay thực chất chỉ phản ánh số lượng và quy mơ tín

dụng, mức độ tập trung vốn vay của một loại tín dụng nhất định mà chưa thể

hiện được kết quả sử dụng vốn vay có hiệu quả hay khơng cả về phía Ngân

hàng và khách hàng. Vì vậy, cần phân tích doanh số thu nợ để thấy được rõ

hơn hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng.

Cơng tác thu nợ đóng vai trò quan trọng trong nghiệp vụ tín dụng, nó

phản ánh chất lượng tín dụng, khả năng đánh giá khách hàng của cán bộ tín

dụng, và cơng tác thu nợ cũng phụ thuộc vào khả năng và “mong muốn” trả

nợ của khách hàng vay vốn.NHNo& PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp cũng rất chú trọng đến cơng

tác thu nợ. Trước khi chính thức quyết định cho vay vốn, Chi nhánh thường tiến

hành quá trình thẩm định chặt chẽ nhu cầu và mục đích sử dụng vốn cũng như

tư vấn cho khách hàng sử dụng vốn hợp lý nhất. Khi đã cho vay, Chi nhánh

thường xuyên theo dõi tình hình dụng vốn của khách hàng để kịp thời xử lý

những trường hợp sử dụng vốn sai mục đích hay tình hình doanh nghiệp vay

vốn gặp khó khăn có thể dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán nợ vay.

Đối với nợ đến hạn và những món nợ xấu, cán bộ sẽ gửi giấy thơng báo đến

khách hàng để đơn đốc trả nợ, có như vậy mới đảm bảo thu nợ đủ và đúng hợp

đồng tín dụng đem lại hiệu quả tín dụng cao cho Chi nhánh. Ta xem xét bảng

tổng hợp về tình hình thu nợ của Ngân hàng qua 03 năm qua bảng 7 dưới đây :Bảng 7: Doanh số thu nợ qua 03 năm của NHNo&PTNT Chi nhánh huyện

Tân Hiệp

ĐVT: Triệu đồng

So sánh

Chỉ

tiêu

Doanh

số thu

nợNăm

2006Năm

2007Năm

2008274.22

5462.30

3749.18

32007/2006

Số

%

tiền

188.07868,5

92008/2007

Số tiền%286.88062,05(Nguồn: Phòng Kế hoạch Kinh doanh NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp)Kết quả thu nợ ở bảng 7 cho ta thấy tổng doanh số thu nợ qua các năm

đều tăng đáng kể. Năm 2007, doanh số thu nợ đạt 462.303 triệu đồng ; tăng

188.078 triệu đồng với tỉ lệ tăng 68,59% so với năm 2006 (doanh số thu nợ

năm 2006 là 274.225 triệu đồng). Sang năm 2008, doanh số thu nợ đạt

749.183 triệu đồng; tăng 62,05 % so với năm 2007 với số tuyệt đối tăng làTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 6. Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế qua 03 năm tại NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×