Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp

NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp

Tải bản đầy đủ - 0trang

khá cao, vào khoảng 91,72% trong tổng doanh số thu nợ qua 03 năm. Bắt

đầu là vào năm 2006, doanh số này đạt được 268.968 triệu đồng, chiếm tỷ

trọng 98,08% trong tổng doanh số thu nợ năm 2006. Năm 2007, đạt được

447.214 triệu đồng, tăng so với năm 2006 là 178.246 triệu đồng, tương

đương tăng với tỷ lệ 66,27%, nhưng tỷ trọng trong tổng cơ cấu doanh số thu

nợ thì giảm đi chỉ chiếm 96,74%, tức là giảm đi khoảng 1,34% so với tỷ

trọng năm 2006. Sang năm 2008, thì doanh số thu nợ này đã đạt đến 601.922

triệu đồng, nếu so với năm 2007 thì doanh số thu nợ tăng lên 34,59%, tức

tăng tuyệt đối khoảng 154.708 triệu đồng, nhưng tỷ trọng trong tổng doanh

số thu nợ giảm xuống còn 80,34%.

Như vậy, tình hình thu nợ của NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân

Hiệp đã có những bước tiến so với năm trước. Điều này chứng tỏ hoạt động

của chi nhánh ngày càng đi vào ổn định và đạt hiệu quả cao, đầu tư vào đúng

mục đích trong cơng tác thu nợ nhằm đảm bảo cho đồng vốn quay vòng

nhanh, nâng cao hiệu quả hoạt động trong kỳ tiếp theo. Chi nhánh cần phát

huy hơn nữa khả năng thu hồi nợ nhằm làm giảm nợ xấu cũng là giảm rủi ro

trong kinh doanh.

Nhìn chung sự gia tăng doanh số thu nợ là do ngân hàng có chính sách

thu hồi nợ đúng đắn và thẩm định tốt các dự án đầu tư cũng như các món

vay, cho vay có đảm bảo thế chấp, cầm cố tài sản và dễ thu hồi. Vì vậy, ngân

hàng đảm bảo các nguồn thu vững chắc để thu hồi nợ. Năm 2008, Chi nhánh

đã thu hồi được những khoản nợ còn tồn đọng, thu hồi nợ đã được xử lý rủi

ro.

4.2.1.3. Tình hình dư nợ.

Dư nợ phản ánh thực trạng hoạt động của một ngân hàng tại một thời

điểm nhất định, cho biết ngân hàng còn bao nhiêu tiền phải thu về cũng như

khả năng đáp ứng nhu cầu về vốn của Ngân hàng đối với khách hàng có tănghay khơng. Ta xem xét tình hình dư nợ qua 03 năm của Ngân hàng qua bảng

số liệu ở bảng 10 sau đây:Bảng 10: Tình hình dư nợ qua 03 năm của NHNo&PTNT Chi nhánh

huyện Tân Hiệp.

ĐVT: Triệu đồng

So sánh

Chỉ

tiêuDư nợNăm

2006233.417Năm

2007391.06

5Năm

2008437.34

62007/2006

Số

tiền

157.64

82008/2007%Số

tiền%67,5446.28111,83(Nguồn: Phòng Kế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp)DƯ NỢ QUA 03 NĂM CỦA NHNo&PTNT CHI

NHÁNH HUYỆN TÂN HIỆP

233417

Năm 2006437346ĐVT: Tri ệu đồng391065Năm

2007Năm

2008Hình 9: Biểu đồ phản ánh dư nợ qua 03 năm của NHNo&PTNT Chinhánh huyện Tân Hiệp

Qua bảng 10 và hình 9 trên ta thấy: Mức dư nợ năm 2007 là 391.065

triệu đồng, tăng 157.648 triệu đồng với tỉ lệ tăng là 67,54% so với năm 2006

(Dư nợ là 233.417 triệu đồng). Năm 2008 dư nợ đạt được là 437.346 triệu

đồng, tăng 46.281 triệu đồng với tỉ lệ tăng tương ứng là 11,83% so với năm

2007. Để hiểu rõ hơn về tình hình dư nợ theo thời hạn và theo thành phần

kinh tế ta xem xét thêm:

* Tình hình dư nợ theo thời hạn.

Mức dư nợ ngắn hạn cũng như trung hạn phụ thuộc vào mức huy

động vốn của ngân hàng. Nếu nguồn vốn huy động tăng thì mức dư nợ sẽ

tăng và ngược lại. Bất cứ một ngân hàng nào cũng vậy, để hoạt động tốt thì

khơng chỉ nâng cao doanh số cho vay mà còn phải nâng cao mức dư nợ.

Theo thời hạn thì dư nợ được phân theo ngắn hạn và trung hạn và vì Ngân

hàng khơng cho vay dài hạn nên khơng có dư nợ dài hạn. Theo ngắn hạn và

trung hạn thì tình hình dư nợ được tổng kết và phản ánh ở bảng 11 dưới đây:Bảng 11. Dư nợ theo thời hạn qua 03 năm của NHNo&PTNT Chi nhánh

huyện Tân Hiệp

(ĐVT: Triệu đồng)

Năm

Khoản

mục

Ngắn

hạn

Trung

hạn

Tổng

cộng2006So sánh200720082007/20062008/2007Số tiềnTỷ

trọng

(%)Số tiềnTỷ

trọng

(%)Số tiềnTỷ

trọng

(%)Số tiền%Số tiền%190.52781,63324.74583,04395.76090,49134.21870,4571.01521,8742.89018,3766.32016,9641.5869,5123.43054,63-24.734-37,29233.417100391.065100437.346100157.64867,5446.28111,83(Nguồn: Phòng Kế hoạch Kinh doanh NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp)Từ bảng số liệu trên ta nhận thấy, đối với dư nợ ngắn hạn qua 03 năm

đều có sự tăng trưởng nhưng tốc độ tăng nhìn chung là không đều qua các

năm. Nhưng về mặt tỷ trọng trong tổng doanh số dư nợ vẫn tăng đều và

chiếm một tỷ lệ cao, trung bình khoảng 85,05% trong tổng doanh số qua 03

năm. Cụ thể:

Tổng doanh số dư nợ ngắn hạn trong năm 2006 đạt được 190.527

triệu đồng, chiếm tỷ trọng 81,63% trong tổng dư nợ năm 2006. Năm 2007,

dư nợ ngắn hạn đã lên đến 324.745 triệu đồng, tăng so với dư nợ năm 2006

là 70,45%, tương đương tăng 134.218 triệu đồng, tăng tỷ trọng trong tổng dư

nợ so với văm 2006 là 1,41%, tức là chiếm khoảng 73,04% trong năm 2007.

Năm 2008, dư nợ ngắn hạn tăng lên 71.015 triệu đồng, tức là đạt được

395.760 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 90,49% trong tổng dư nợ năm 2008, tỷ lệ

tăng lên khoảng 7,45% so với tỷ trọng dư nợ năm 2007. Nguyên nhân dư nợ

vay ngắn hạn tăng lên qua 03 năm là do nhu cầu sản xuất nông nghiệp của

người dân ngày một tăng theo đà phát triển theo mơ hình sản xuất lúa kết hợp

với chăn ni heo, cá,…cũng như nhu cầu mua nhiên liệu để hoạt động dịch

vụ máy cắt, máy cày trong nông nghiệp.

Tổng doanh số dư nợ trung hạn qua các năm thì lúc tăng lúc giảm

khơng đều nhau, bên cạnh đó nó còn chiếm một tỷ trọng thấp trong tổng dư

nợ, trung bình chỉ vào khoảng 14,95% và tỷ trọng này giảm dần qua các

năm. Năm 2006 dư nợ trung hạn là 42.890 triệu đồng, chiếm tỷ lệ khoảng

18,37% trong tổng dư nợ năm 2006. Đối với năm 2007, dư nợ trung hạn tăng

lên 66.320 triệu đồng, so với năm 2006 thì tăng lên 54,63%, tăng tương ứng

với số tuyệt đối là 23.430 triệu đồng nhưng tỷ trọng giảm xuống so với năm

2006 tỷ lệ này chỉ còn 16,96%. Năm 2008 đạt tổng dư nợ trung hạn là 41.586

triệu đồng, giảm so với năm 2007 là 24.734 triệu đồng, tương đương giảm

với tỷ lệ 37,29%, tỷ trọng cũng giảm xuống chỉ còn 9,51% trong tổng dư nợ.

Dư nợ theo thời hạn được thể hiện rõ hơn qua biểu đồ ở hình 10 dưới đây:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×