Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 6: Doanh số thu nợ qua 03 năm của NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp.

Hình 6: Doanh số thu nợ qua 03 năm của NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ngắn

hạn

Trung

hạn

Tổng

cộng229.03783,52404.26487,45650.27586,80175.22776,51246.01160,8545.18816,4858.03912,5598.90813,2012.85128,4440.86970,42274.225100462.303100749.183100188.07868,59286.88062,05(Nguồn: Phòng Kế hoạch Kinh doanh NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp)Nhìn vào bảng 8 ta thấy tổng doanh số thu nợ theo thời hạn qua các

năm đều tăng đáng kể nhưng chủ yếu vẫn là thu nợ ngắn hạn, thu nợ ngắn

hạn chiếm tỷ trọng trung bình khoảng 85,92% trong tổng doanh số thu nợ

trong 03 năm 2006- 2007- 2008, thu nợ trung hạn chỉ chiếm trung bình

khoảng 14,08% trong tổng doanh số thu nợ. Cụ thể, năm 2006, doanh số thu

nợ ngắn hạn là 229.037 triệu đồng, chiếm 83,52% trong tổng cơ cấu doanh

số thu nợ năm 2006. Sang năm 2007, doanh số thu nợ ngắn hạn đã đạt

404.264 triệu đồng; tăng 76,51 % so với năm 2006 với số tuyệt đối tăng là

175.227 triệu đồng, tỷ trọng trong tổng doanh số thu nợ đã tăng lên và đạt

được 87,45%, tương ứng tăng 3,93%. Đóng góp vào sự gia tăng của doanh số

thu nợ, thu nợ ngắn hạn năm 2008 lại tiếp tục tăng với số tiền thu nợ là

650.275 triệu đồng, tăng so với năm 2007 là 246.011 triệu đồng, tương

đương tăng 60,85%, chiếm tỷ trọng 86,80% trong tổng doanh số thu nợ năm

2008.DOANH SỐ THU NỢ THEO THỜI HẠN CỦA NHNo&PTNT CHI

NHÁNH HUYỆN TÂN HIỆP

800000

700000

600000

500000Đ VT: Tri ệ u đồ ngNgắn

hạn

Trung hạn

Tổng400000

300000

200000

100000

0N ă m 2006N ăm 2007N ăm 2008Hình 7. Doanh số thu nợ theo thời hạn của NHNo&PTNT Chi nhánh

Huyện Tân Hiệp

Mặt thứ hai của doanh số thu nợ theo thời hạn là doanh số thu nợ

trung hạn. Năm 2006, doanh số thu nợ trung hạn chỉ đạt được 45.188 triệu

đồng, chiếm tỷ trọng 16,48% trong tổng doanh số thu nợ theo thời hạn năm

2006. Nhưng đến năm 2007, doanh số thu nợ này đã tăng lên 12.851 triệu

đồng so với năm 2006, đạt được 58.039 triệu đồng, nhưng về mặt tỷ trọng

trong tổng doanh số thu nợ năm 2007 thì giảm xuống chỉ còn 12,55%,

nguyên nhân của sự tăng về mặt doanh số nhưng giảm về mặt tỷ trọng là do

tốc độ tăng của doanh số thu nợ ngắn hạn nhanh hơn tốc độ tăng của doanh

số thu nợ trung hạn trong năm 2007. Năm 2008, doanh số thu nợ trung hạn

vẫn đà tiếp tục tăng và đạt được doanh số thu nợ là 98.908 triệu đồng, tăng

cao so với năm 2007 là 40.869 triệu đồng với tỷ lệ tăng tương ứng 70,42%.

Về mặt tỷ trọng so với năm 2007 đã tăng lên nhưng không cao- chỉ tăng

0,65% so năm 2007, nên chỉ chiếm khoảng 13,20% trong tổng doanh số thu

nợ năm 2008

Doanh số thu nợ đạt kết quả tốt như vậy là do Ngân hàng đã sàng lọc

khách hàng trước khi cho vay, thẩm định các món vay một cách thận trọng vềtình hình tài chính cũng như nguồn chi trả chính của đối tượng vay vốn và tài

sản bảo đảm nhằm đảm bảo nguồn thu đúng thời hạn. Bên cạnh đó, Ngân

hàng cân nhắc rất kỹ đối với các dự án trung hạn nhằm hạn chế những rủi ro.

* Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế.

Công tác thu nợ theo thành phần kinh tế của Chi nhánh đạt được kết

quả khả quan trong 03 năm qua, ta có thể đánh giá công tác thu nợ theo thành

phần kinh tế của Ngân hàng thông qua bảng tổng kết sau (bảng 9):

Bảng 9. Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế qua 03 năm tại

NHNo&PTNT Chi nhánh Huyện Tân Hiệp.

ĐVT: Triệu đồng

Năm

Khoản

mục

Doanh

nghiệp

Hộ gia

đình,

cá thể

Tổng

cộng2006So sánh200720082007/2006Số tiềnTỷ

trọng

(%)Số tiềnTỷ

trọng

(%)Số tiềnTỷ

trọng

(%)Số tiền5.2571,9215.0893,26147.26119,66268.96898,08447.21496,74601.922274.225100462.303100749.1832008/2007%Số tiền%9.832187,03132.172875,9580,34178.24666,27154.70834,59100188.07868,59286.88062,05(Nguồn: Phòng Kế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân hiệp)Hiệu quả sử dụng vốn được phản ánh thông qua khả năng trả nợ đúng

thời hạn đã cam kết của khách hàng với ngân hàng được thể hiện một phần

thông qua doanh số thu nợ hàng năm của Chi nhánh. Từ bảng số liệu trên ta

nhận thấy:

Đối với doanh số thu nợ theo khối doanh nghiệp ta nhận thấy nó

chiếm một tỷ trọng rất thấp, trung bình chỉ vào khoảng 8,28% nhưng có xu

hướng tăng cao về doanh số qua 03 năm. Cụ thể, năm 2006 doanh số thu nợ

của chi nhánh là 5.257 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 1,92% trong tổng doanh số

thu nợ năm 2006. Trong năm 2007, doanh số thu nợ doanh nghiệp tăng 9.832triệu đồng với tỉ lệ tăng là 187,03% so với năm 2006, tức là doanh số thu nợ

năm 2007 đạt được là 15.089 triệu đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 3,26% trong

tổng doanh số thu nợ năm 2007. Đến ngày 31/12/2008 doanh số thu nợ của

doanh nghiệp tiếp tục tăng với tốc độ cao với số tiền 147.261 triệu đồng, nếu

so với năm 2007 thì tăng được 132.172 triệu đồng tương ứng với một tỷ lệ

khá cao là 875,95%.NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp

Bên cạnh đó, góp phần vào tăng cao doanh số thu nợ theo thành phần

kinh tế phải kể đến đó là doanh số thu nợ đối với hộ gia đình- cá thể. Nhìn

chung, doanh số thu nợ theo thành phần này tăng cao qua các năm, mặc dù tỷ

trọng qua các năm có giảm nhưng khơng nhiều và nó vẫn chiếm một tỷ lệkhá cao, vào khoảng 91,72% trong tổng doanh số thu nợ qua 03 năm. Bắt

đầu là vào năm 2006, doanh số này đạt được 268.968 triệu đồng, chiếm tỷ

trọng 98,08% trong tổng doanh số thu nợ năm 2006. Năm 2007, đạt được

447.214 triệu đồng, tăng so với năm 2006 là 178.246 triệu đồng, tương

đương tăng với tỷ lệ 66,27%, nhưng tỷ trọng trong tổng cơ cấu doanh số thu

nợ thì giảm đi chỉ chiếm 96,74%, tức là giảm đi khoảng 1,34% so với tỷ

trọng năm 2006. Sang năm 2008, thì doanh số thu nợ này đã đạt đến 601.922

triệu đồng, nếu so với năm 2007 thì doanh số thu nợ tăng lên 34,59%, tức

tăng tuyệt đối khoảng 154.708 triệu đồng, nhưng tỷ trọng trong tổng doanh

số thu nợ giảm xuống còn 80,34%.

Như vậy, tình hình thu nợ của NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân

Hiệp đã có những bước tiến so với năm trước. Điều này chứng tỏ hoạt động

của chi nhánh ngày càng đi vào ổn định và đạt hiệu quả cao, đầu tư vào đúng

mục đích trong cơng tác thu nợ nhằm đảm bảo cho đồng vốn quay vòng

nhanh, nâng cao hiệu quả hoạt động trong kỳ tiếp theo. Chi nhánh cần phát

huy hơn nữa khả năng thu hồi nợ nhằm làm giảm nợ xấu cũng là giảm rủi ro

trong kinh doanh.

Nhìn chung sự gia tăng doanh số thu nợ là do ngân hàng có chính sách

thu hồi nợ đúng đắn và thẩm định tốt các dự án đầu tư cũng như các món

vay, cho vay có đảm bảo thế chấp, cầm cố tài sản và dễ thu hồi. Vì vậy, ngân

hàng đảm bảo các nguồn thu vững chắc để thu hồi nợ. Năm 2008, Chi nhánh

đã thu hồi được những khoản nợ còn tồn đọng, thu hồi nợ đã được xử lý rủi

ro.

4.2.1.3. Tình hình dư nợ.

Dư nợ phản ánh thực trạng hoạt động của một ngân hàng tại một thời

điểm nhất định, cho biết ngân hàng còn bao nhiêu tiền phải thu về cũng như

khả năng đáp ứng nhu cầu về vốn của Ngân hàng đối với khách hàng có tăngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 6: Doanh số thu nợ qua 03 năm của NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×