Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hiệp qua 03 năm.

Hiệp qua 03 năm.

Tải bản đầy đủ - 0trang

hàng, giúp Ngân hàng tồn tại và phát triển vững mạnh hơn. Ta xem xét tình

hình cho vay của Ngân hàng qua 03 năm được phản ánh ở bảng 4 dưới đây:

Bảng 4: Doanh số cho vay qua 03 năm 2006- 2007- 2008.

(ĐVT: Triệu đồng)

Chỉ

tiêu

Doanh

số cho

vayNăm

2006319.248Năm

2007Năm

2008619.951795.464So sánh

2007/2006So sánh 2008/2007Số tiền%Số tiền%300.70394,19175.51328,31(Nguồn: Số liệu thống kê Phòng Kế hoạch kinh doanh NHNo& PTNT huyện Tân Hiệp)

Nhìn vào tình hình doanh số cho vay được phản ánh ở bảng 4, ta thấy,

doanh số cho vay qua ba năm đều tăng. Cụ thể, năm 2007 tăng 300.703 triệu

đồng so với năm 2006( Doanh số cho vay năm 2006 là 319.248 triệu đồng )

với tỉ lệ tăng 94,19%. Đến ngày 31/12/2008 doanh số cho vay là 795.464

triệu đồng, tăng 175.513 triệu đồng tương đương với tỉ lệ 28,31% so với năm

2007.DOANH SỐ CHO VAY QUA 03 NĂM CỦA

NHNo&PTNT CHI NHÁNH HUYỆN TÂN HIỆP

319248ĐVT: Tri ệu đồngNăm

2006Năm

2007795464Năm

2008619951Hình 3: Doanh số cho vay qua 03 năm của NHNo&PTNT Chi nhánh Tân

Hiệp.

Để hiểu rõ hơn về tình hình cho vay của Ngân hàng, ta phân chia doanh

số cho vay theo thời hạn cho vay và theo thành phần kinh tế:

* Doanh số cho vay theo thời hạn cho vay:

Theo thời hạn cho vay thì doanh số cho vay được phân thành cho vay ngắn

hạn và cho vay trung hạn. Ngân hàng không cho vay dài hạn. Ta xem xét

bảng số liệu (bảng 5) sau đây:

Bảng 5. Doanh số cho vay theo thời hạn của NHNo&PTNT Chi nhánh

huyện Tân Hiệp qua 03 năm.

(ĐVT: Triệu đồng)

Năm

Khoản

mục2006So sánh200720082007/20062008/2007Số tiềnTỷ

trọng

(%)Số tiềnTỷ

trọng

(%)Số tiềnTỷ

trọng

(%)Số tiền%Số tiền%Ngắn

hạn278.95987,38538.48286,86721.29090,68259.52393,03182.80833,95Trung

hạn40.28912,6281.46913,1474.1749,3241.180102,21-7.295-8,95Tổng

cộng319.248100619.951100795.464100300.70394,19175.51328,31(Nguồn: Phòng Kế hoạch Kinh doanh NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp)Ta thấy, trong doanh số cho vay thì doanh số cho vay ngắn hạn năm

2006 đạt được là 278.959 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 87,38% trong tổng cơ

cấu doanh số cho vay năm 2006. Năm 2007 doanh số cho vay ngắn hạn là

538.482 triệu đồng; tăng 93,03% so với năm 2006 với số tuyệt đối là 259.523

triệu đồng. Về tỷ trọng trong tổng doanh số cho vay thì trong 2007, con số

này tuy có giảm nhưng vẫn khơng có gì biến đổi nhiều, chiếm khoảng

86,86%. Sang năm 2008, doanh số cho vay ngắn hạn là 721.290 triệu đồng;

tăng 33,95% so với năm 2007 với số tuyệt đối là 182.808 triệu đồng, chiếm

tỷ trọng 90,68% trong tổng doanh số cho vay năm 2008.

Xét về mặt trung hạn thì doanh số cho vay trung hạn năm 2006 đạt

được là 40.289 triệu đồng, chiếm tỷ trọng thấp chỉ khoảng 12,62% trong tổng

cơ cấu doanh số cho vay trong năm 2006. Đến năm 2007 doanh số cho vay

trung hạn này là 81.469 triệu đồng; tăng 41.180 triệu đồng so với năm 2006

với tỉ lệ tăng là 102,21%, thay đổi theo hướng tăng về tỷ trọng trong tổng cơ

cấu doanh số cho vay, chiếm được 13,14%. Năm 2008 doanh số cho vay

trung hạn là 74.174 triệu đồng, giảm 7.295 triệu đồng so với năm 2007 tương

đương giảm với tỉ lệ 28,31%, tỷ trọng trong tổng doanh số cho vay năm 2008

chỉ còn 9,32%, giảm khoảng 3,82% so với tỷ trọng năm 2007.

Nhìn chung doanh số cho vay ngắn hạn tại chi nhánh luôn chiếm tỷ trọng

cao và tăng ổn định qua các năm. Điều này cho thấy chi nhánh tập trung đầu tư

cao trong lĩnh vực tín dụng ngắn hạn, chủ yếu là cho vay bổ sung vốn lưu động

cho các thành phần kinh tế. Còn doanh số cho vay trung hạn tuy chiếm một tỉ lệ

nhỏ trong tổng doanh số cho vay nhưng cũng đã góp phần làm tăng doanh số

cho vay, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng.Hình 4. Doanh số cho vay theo thời hạn qua 03 năm của

NHNo&PTNT Chi nhánh Huyện Tân Hiệp.Riêng năm 2008, doanh số cho vay trung hạn giảm so với năm 2007

Nguyên nhân một phần là do biến động kinh tế của địa phương trong bối

cảnh tình trạng lạm phát cao, ngân hàng phải tăng lãi suất huy động vốn kéo

theo lãi suất cho vay tăng cao. Nguyên nhân khác: huyện Tân Hiệp là vùng

kinh tế thuần nơng do đó nguồn vốn huy động từ loại hình tiền gửi có kỳ hạn

thấp do đó Ngân hàng hạn chế cho vay trung và dài hạn, bên cạnh đó

NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp phải vay vốn của ngân hàng cấp

trên nhằm đáp ứng nhu vầu về vốn cho nông dân nên ngân hàng chưa chủ

động được các loại hình cho vay vì vốn vay từ Ngân hàng cấp trên là vốn

điều hòa trong toàn hệ thống và chỉ tiêu cho vay từng loại được Ngân hàng

cấp trên thơng báo về từng q. Đặc biệt hơn nữa là cho vay trung hạn do

chứa đựng yếu tố rủi ro do khoản vay trung hạn có đặc điểm thu hồi vốntrong nhiều năm nên lãi suất u cầu càng cao. Do đó, chi nhánh ln cẩn

trọng khi cho vay trung hạn.

Tuy nhiên, chi nhánh cũng nên xem xét đầu tư mở rộng việc cho vay

trung và dài hạn, vì tuy có rủi ro lớn nhưng đem lại lợi nhuận cao. Đối tượng

cần hướng tới là các khách hàng làm ăn có hiệu quả, có uy tín, có vòng quay

vốn nhanh nhằm đưa ngân hàng ngày càng phát triển.

* Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế.

Để có thể hiểu rõ hơn về tình hình cho vay của ngân hàng, ta xem xét

doanh số cho vay ở một góc độ khác là loại hình cho vay phân loại theo

thành phần kinh tế theo bảng tổng hợp (bảng 6) dưới đây:

Bảng 6. Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế qua 03 năm tại

NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp.

(ĐVT: Triệu đồng)

Năm

Khoản

mục

Doanh

nghiệp

Hộ gia

đình,

cá thể

Tổng

cộng2006So sánh200720082007/20062008/2007Số tiềnTỷ

trọng

(%)Số tiềnTỷ

trọng

(%)Số tiềnTỷ

trọng

(%)Số tiền%Số tiền%5.3271,6742.2356,81147.96218,6036.908692,85105.727250,33313.92198,33577.71693,19647.50281,40263.79584,0369.78612,08319.248100619.951100795.464100300.70394,19175.51328,31(Nguồn: Phòng Kế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp)Nhìn chung về doanh số cho vay cho khối doanh nghiệp, ta thấy trong

03 năm 2006- 2007- 2008, doanh số cho vay theo thành phần doanh nghiệp

tăng qua các năm nhưng vẫn chiếm một tỷ lệ khá nhỏ trong tổng doanh số

cho vay. Cụ thể năm 2006, doanh số cho vay cho khối doanh nghiệp là 5.327

triệu đồng, chiếm tỷ trọng thấp trong tổng cơ cấu doanh số cho vay năm2006 chỉ vào khoảng 1,67%. Sang năm 2007 doanh số này là 42.235 triệu

đồng; tăng 36.908 triệu đồng so với năm 2006 tương đương với tỉ lệ tăng lên

đến 692,85%, tỷ trọng trong tổng cơ cấu doanh số cho vay đã đạt được

6,81%. Đến năm 2008 doanh số cho vay thành phần doanh nghiệp là 147.962

triệu đồng; tăng 105.727 triệu đồng, với tỉ lệ tăng là 250,33% so với năm

2007, tỷ trọng tăng lên chiếm được 18,60% trong tổng doanh số năm 2008.

Bên cạnh đó, Doanh số cho vay đối với hộ gia đình- cá thể chiếm tỉ trọng

khá cao, trung bình là 90,97% trong tổng doanh số cho vay trong 03 năm.

Theo tình hình cho vay ở bảng 6 trên cho ta thấy doanh số cho vay đối

với hộ gia đình- cá thể đều tăng qua các năm. Cụ thể, năm 2007, doanh số

cho vay này là 577.716 triệu đồng, tăng so với năm 2006 (trong năm 2006

doanh số cho vay theo hộ gia đình- cá thể là 313.921 triệu đồng) là 263.795

triệu đồng với tỉ lệ tăng là 84,03%, về doanh số là như vậy nhưng về tỷ trọng

trong tổng doanh số cho vay thì giảm so với năm 2006 (tỷ trọng năm 2006 là

98,33%) là 5,14%, chỉ đạt 93,19% trong tổng cơ cấu doanh số cho vay. Đến

năm 2008, doanh số cho vay là 647.502 triệu đồng; tăng 69.786 triệu đồng so

với năm 2007 với tỉ lệ tăng là 12,08%, nhưng tỷ trọng vẫn giảm trong năm

này - chỉ chiếm 81,40%, giảm 11,79% so với năm 2007. Nguyên nhân tăng

của doanh số cho vay theo hộ gia đình- cá nhân là do trong các năm vừa qua

đối tượng này có tình hình tài chính lành mạnh cũng như thu nhập trong

những năm qua tăng cao, có tài sản thế chấp bảo đảm do đất nơng nghiệp vì

đã được chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,…

đã tạo điều kiện cho việc cấp tín dụng phát triển mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó

theo định hướng chung của NHNo&PTNT Việt Nam cũng như chiến lược

phát triển của Chi nhánh huyện Tân Hiệp trong thời gian tới sẽ giảm dần dư

nợ đối với cho vay khơng có đảm bảo, thay vào đó là cho vay các dự án có

khả năng thu hồi nợ và được thẩm định về khả năng hoàn trả khách hàng vay

vốn nhằm đảm bảo chất lượng nguồn vốn cho vay.Tóm lại, doanh số cho vay phản ánh số lượng và qui mơ hoạt động tín

dụng của ngân hàng, doanh số cho vay càng lớn thì họat động tín dụng càng

lớn. Nhìn chung tình hình cho vay của NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân

Hiệp rất khả quan, trong đó cho vay hộ nông dân- cá thể luôn chiếm tỉ trọng

lớn và đều tăng qua các năm. Còn doanh số cho vay trong khối doanh nghiệp

cũng đang có xu hướng tăng lên mặc dù tỷ trọng vẫn còn thấp. Nhìn lại

doanh số cho vay theo thành phần kinh tế qua 03 năm của NHNo&PTNT Chi

nhánh huyện Tân Hiệp thông qua biểu đồ ở hình 5 dưới đây:DOANH SỐ CHO VAY THEO THÀNH PHẦN KINH

TẾ QUA 03 NĂM CỦA NHNo&PTNT CHI NHÁNH

HUYỆN TÂN HIỆP

800000Đ VT: Tri ệ u đồ ng700000

600000

500000Doanh nghiệp

Hộ gia đình, cá thể

Tổng cộng400000

300000

200000

100000

0N ă m 2006N ă m2007N ă m 2008Hình 5. Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế qua 03 năm tại

NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp.Như vậy, để có được kết quả này là một nỗ lực rất lớn của Ngân hàng,

tình hình cho vay qua 03 năm của Chi nhánh là rất khả quan do việc cấp tín

dụng ln tăng trưởng. Để duy trì đà tăng trưởng này trong những năm tiếp

theo, ngân hàng cần hoàn thiện hơn nữa để mở rộng doanh số cho vay.

4.2.1.2. Doanh số thu nợ.

Doanh số cho vay thực chất chỉ phản ánh số lượng và quy mơ tín

dụng, mức độ tập trung vốn vay của một loại tín dụng nhất định mà chưa thể

hiện được kết quả sử dụng vốn vay có hiệu quả hay khơng cả về phía Ngân

hàng và khách hàng. Vì vậy, cần phân tích doanh số thu nợ để thấy được rõ

hơn hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng.

Cơng tác thu nợ đóng vai trò quan trọng trong nghiệp vụ tín dụng, nó

phản ánh chất lượng tín dụng, khả năng đánh giá khách hàng của cán bộ tín

dụng, và cơng tác thu nợ cũng phụ thuộc vào khả năng và “mong muốn” trả

nợ của khách hàng vay vốn.NHNo& PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp cũng rất chú trọng đến công

tác thu nợ. Trước khi chính thức quyết định cho vay vốn, Chi nhánh thường tiến

hành quá trình thẩm định chặt chẽ nhu cầu và mục đích sử dụng vốn cũng như

tư vấn cho khách hàng sử dụng vốn hợp lý nhất. Khi đã cho vay, Chi nhánh

thường xuyên theo dõi tình hình dụng vốn của khách hàng để kịp thời xử lý

những trường hợp sử dụng vốn sai mục đích hay tình hình doanh nghiệp vay

vốn gặp khó khăn có thể dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán nợ vay.

Đối với nợ đến hạn và những món nợ xấu, cán bộ sẽ gửi giấy thông báo đến

khách hàng để đôn đốc trả nợ, có như vậy mới đảm bảo thu nợ đủ và đúng hợp

đồng tín dụng đem lại hiệu quả tín dụng cao cho Chi nhánh. Ta xem xét bảng

tổng hợp về tình hình thu nợ của Ngân hàng qua 03 năm qua bảng 7 dưới đây :Bảng 7: Doanh số thu nợ qua 03 năm của NHNo&PTNT Chi nhánh huyện

Tân Hiệp

ĐVT: Triệu đồng

So sánh

Chỉ

tiêu

Doanh

số thu

nợNăm

2006Năm

2007Năm

2008274.22

5462.30

3749.18

32007/2006

Số

%

tiền

188.07868,5

92008/2007

Số tiền%286.88062,05(Nguồn: Phòng Kế hoạch Kinh doanh NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp)Kết quả thu nợ ở bảng 7 cho ta thấy tổng doanh số thu nợ qua các năm

đều tăng đáng kể. Năm 2007, doanh số thu nợ đạt 462.303 triệu đồng ; tăng

188.078 triệu đồng với tỉ lệ tăng 68,59% so với năm 2006 (doanh số thu nợ

năm 2006 là 274.225 triệu đồng). Sang năm 2008, doanh số thu nợ đạt

749.183 triệu đồng; tăng 62,05 % so với năm 2007 với số tuyệt đối tăng là286.880 tỷ đồng. Nhìn lại kết quả thu nợ qua 03 năm của NHNo&PTNT Chi

nhánh huyện Tân Hiệp qua biểu đồ ở hình 6 bên dưới:DOANH SỐ THU NỢ QUA 03 NĂM CỦA

NHNo&PTNT CHI NHÁNH TÂN HIỆPĐVT: Tri ệu đồng

749183Năm 2006

462303Năm 2007

274225Năm 2008Hình 6: Doanh số thu nợ qua 03 năm của NHNo&PTNT Chi nhánh

huyện Tân Hiệp.

Cũng như doanh số cho vay, ta xem xét doanh số thu nợ phân theo thời

hạn và phân theo thành phần kinh tế:

*Doanh số thu nợ theo thời hạn.

Doanh số thu nợ theo thời hạn được phản ánh thông qua bảng số liệu ở bảng 8

dưới đây:

Bảng 8. Doanh số thu nợ theo thời hạn của NHNo&PTNT Chi nhánh huyện

Tân Hiệp

(ĐVT: Triệu đồng)

Năm

Khoản

mục2006

Số tiềnSo sánh2007

Tỷ

trọng

(%)Số tiền2008

Tỷ

trọng

(%)Số tiền2007/2006

Tỷ

trọng

(%)Số tiền%2008/2007

Số tiền%Ngắn

hạn

Trung

hạn

Tổng

cộng229.03783,52404.26487,45650.27586,80175.22776,51246.01160,8545.18816,4858.03912,5598.90813,2012.85128,4440.86970,42274.225100462.303100749.183100188.07868,59286.88062,05(Nguồn: Phòng Kế hoạch Kinh doanh NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp)Nhìn vào bảng 8 ta thấy tổng doanh số thu nợ theo thời hạn qua các

năm đều tăng đáng kể nhưng chủ yếu vẫn là thu nợ ngắn hạn, thu nợ ngắn

hạn chiếm tỷ trọng trung bình khoảng 85,92% trong tổng doanh số thu nợ

trong 03 năm 2006- 2007- 2008, thu nợ trung hạn chỉ chiếm trung bình

khoảng 14,08% trong tổng doanh số thu nợ. Cụ thể, năm 2006, doanh số thu

nợ ngắn hạn là 229.037 triệu đồng, chiếm 83,52% trong tổng cơ cấu doanh

số thu nợ năm 2006. Sang năm 2007, doanh số thu nợ ngắn hạn đã đạt

404.264 triệu đồng; tăng 76,51 % so với năm 2006 với số tuyệt đối tăng là

175.227 triệu đồng, tỷ trọng trong tổng doanh số thu nợ đã tăng lên và đạt

được 87,45%, tương ứng tăng 3,93%. Đóng góp vào sự gia tăng của doanh số

thu nợ, thu nợ ngắn hạn năm 2008 lại tiếp tục tăng với số tiền thu nợ là

650.275 triệu đồng, tăng so với năm 2007 là 246.011 triệu đồng, tương

đương tăng 60,85%, chiếm tỷ trọng 86,80% trong tổng doanh số thu nợ năm

2008.DOANH SỐ THU NỢ THEO THỜI HẠN CỦA NHNo&PTNT CHI

NHÁNH HUYỆN TÂN HIỆP

800000

700000

600000

500000Đ VT: Tri ệ u đồ ngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hiệp qua 03 năm.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×