Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3: Nguồn vốn của NHNo&PTNT Chi nhánh Tân Hiệp qua 03 năm

Bảng 3: Nguồn vốn của NHNo&PTNT Chi nhánh Tân Hiệp qua 03 năm

Tải bản đầy đủ - 0trang

đồng, so với năm 2007 tăng với tỷ lệ 68,36%, tương ứng với số tiền 176.912

triệu đồng

Ta thấy, qua ba năm từ 2006 đến 2008, nguồn vốn của ngân hàng ln

tăng. Trong đó vốn huy động của ngân hàng ln tăng đều đặn theo các năm,

cụ thể trong năm 2006 là 56.356 triệu đồng, chỉ chiếm khoảng 25,69% trong

tổng cơ cầu nguồn vốn năm 2006. Nhưng đến năm 2007, nguồn vốn huy

động đã là

70.576 triệu đồng, tăng so với năm 2006 là 14.220 triệu đồng với tỷ lệ tăng là 25,23

%. Đến năm 2008, nguồn vốn huy động đạt 123.032 triệu đồng, chiếm 28,24 % trong

tổng nguồn vốn hoat động trong năm 2008 của ngân hàng , tăng khoảng 52.456 triệu

đồng so với năm 2007 tương ứng với tỷ lệ 74,33 %. Vốn huy động tăng đều qua các

năm, cho thấy hoạt động huy động vốn và thu hút khách hàng đã được ngân hàng làm

rất tốt, ý thức tiết kiệm của người dân ngày càng được phát huy hơn. Bên cạnh đó từ

cuối năm 2007 đến năm 2008 tình hình lạm phát ln tăng. Để thực hiện theo chỉ thị

của chính phủ phải thắt chặt tiền tệ nên các ngân hàng đều tiến hàng tăng lãi suất, thu

hút lượng tiền trong dân cư. Vì vậy NHNo&PTNT chi nhánh huyện Tân Hiệp cũng đã

tăng mức lãi suất rất hấp dẫn, thu hút tiền gửi tiết kiệm, khiến nguồn vốn huy động

tăng rất khả quan. Nếu so sánh với năm 2007, thì năm 2008, nguồn vốn huy động của

ngân hàng đã tăng hơn 70%.

Bên cạnh nguồn vốn huy động thì nguồn vốn vay từ ngân hàng cấp

trên chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng cơ cấu nguồn vốn và tăng qua các

năm nhưng về tỷ trọng trong tổng cơ cấu nguồn vốn thì có phần giảm dần.

Trong năm 2006, vốn vay từ ngân hàng cấp trên là 163.000 triệu đồng, chiếm

74,31% trong tổng nguồn vốn hoạt động. Năm 2007, nguồn vốn này là

188.214 triệu đồng, nếu so với năm 2006 thì tăng lên 25.214 triệu đồng, với

tỷ lệ tăng là 15,47%, nhưng về tỷ trọng trong tổng cơ cấu nguồn vốn thì đạt

72,73%, giảm so với tỷ trọng năm 2006 là 1,58%. Đến năm 2008, nguồn vốn

vay từ ngân hàng cấp trên là 312.675 triệu đồng, tăng 66,12 % so với năm2007 tương ứng số tiền 124.456 triệu đồng, nhưng về tỷ trọng thì chiếm

khoảng 71,76 % trong tổng cơ cầu nguồn vốn, giảm khoảng 0,97% so với

trọng năm 2007.

Nhìn chung, cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng có những chuyển biến

để phù hợp với tình hình nội bộ cũng như tình hình thực tế của xã hội và nhu

cầu về vốn trên địa bàn. Chi nhánh nên có sự quan tâm, chú trọng mở rộng

đối tượng khách hàng bằng việc tăng cường tiếp thị các tổ chức, cá nhân gửi

tiền với chính sách khuyến mãi hấp dẫn hơn để thu hút ngày càng nhiều hơn

nữa các thành phần kinh tế tham gia gửi tiền. Điều này cũng đồng nghĩa với

việc tăng tính tự chủ của ngân hàng, nhằm đảm bảo được nguồn vốn để giảm

chi phí tín dụng trong việc vay vốn từ ngân hàng cấp trên, nâng cao năng lực

cạnh tranh cũng như uy tín của ngân hàng trong quá trình hoạt động. Nhìn lại

tình hình nguồn vốn của ngân hàng qua 03 năm bằng biểu đồ ở hình 2 sau

đây:Hiệp qua 03 năm.

4.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG

HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TÂN HIỆP.

4.2.1. Thực trạng hoạt động tín dụng của ngân hàng qua 03 năm.

4.2.1.1. Doanh số cho vay.

Cho vay là một trong những hoạt động tín dụng chủ yếu của các Ngân

hàng nói chung và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi

nhánh huyện Tân Hiệp nói riêng. Cùng góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã

hội của huyện nhà, Ngân hàng đã cung cấp một lượng vốn lớn cho các thành

phần kinh tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho dân cư

trên địa bàn huyện. Ngồi ra còn góp phần tạo nguồn thu nhập cho Ngânhàng, giúp Ngân hàng tồn tại và phát triển vững mạnh hơn. Ta xem xét tình

hình cho vay của Ngân hàng qua 03 năm được phản ánh ở bảng 4 dưới đây:

Bảng 4: Doanh số cho vay qua 03 năm 2006- 2007- 2008.

(ĐVT: Triệu đồng)

Chỉ

tiêu

Doanh

số cho

vayNăm

2006319.248Năm

2007Năm

2008619.951795.464So sánh

2007/2006So sánh 2008/2007Số tiền%Số tiền%300.70394,19175.51328,31(Nguồn: Số liệu thống kê Phòng Kế hoạch kinh doanh NHNo& PTNT huyện Tân Hiệp)

Nhìn vào tình hình doanh số cho vay được phản ánh ở bảng 4, ta thấy,

doanh số cho vay qua ba năm đều tăng. Cụ thể, năm 2007 tăng 300.703 triệu

đồng so với năm 2006( Doanh số cho vay năm 2006 là 319.248 triệu đồng )

với tỉ lệ tăng 94,19%. Đến ngày 31/12/2008 doanh số cho vay là 795.464

triệu đồng, tăng 175.513 triệu đồng tương đương với tỉ lệ 28,31% so với năm

2007.DOANH SỐ CHO VAY QUA 03 NĂM CỦA

NHNo&PTNT CHI NHÁNH HUYỆN TÂN HIỆP

319248ĐVT: Tri ệu đồngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3: Nguồn vốn của NHNo&PTNT Chi nhánh Tân Hiệp qua 03 năm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×