Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sự phân chia bề mặt Trái đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ

Sự phân chia bề mặt Trái đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ

Tải bản đầy đủ - 0trang

BàI 22: CáC Đới khí hậu trên tráI đất

Dựa vào sơ đồ hãy điền vị trí , góc chiếu ánh sáng Mặt

Trời, đặc điểm khí hậu của các đới khí hậu trên Trái đất:Tên đới khí hậu

Vị trí

Góc chiếu ánh

sáng Mặt Trời

Đặc điểm Nhiệt

khí hậu

độ

gió

Lợng m

aĐới nóng

(nhiệt

đới)2 đới

ôn hòa

(ôn đới)2 đới lạnh

(hàn đới)Đới nóng

Tên đới khí

hậu(nhiệt đới)Vị tríTừ 23027B23027N-Quanh năm lớn.

Góc chiếu ánh sáng Thời gian

- chiếu

sáng trong năm

Mặt trời

chênh nhau ítĐặc

điể

m

khí

hậuNhiệ

t độNóng quanh

nămGióTín phongLợng

ma

(TB

năm)1000mm2000mmHai đới ôn hòa Hai đới lạnh

(ôn đới)

(hàn đới)Đới nóng

Tên đới khí

hậu(nhiệt đới)Vị tríTừ 23027B23027NHai đới ôn hòa Hai đới lạnh

(ôn đới)

(hàn đới)

+ Từ

23027B66033B+ Từ

0

-Quanh năm

27NGóc23

chiếu0Góc chiếu ánh sáng lớn.Thời

66 33

N

thời

gian

- gian

chiếu sáng trong

chiếu sáng

Mặt trời

năm chênh nhau

trong năm

ít

chênh nhau lớnĐặc

điể

m

khí

hậuNhiệ

t độNóng quanh

nămGióTín phongLợng

ma

(TB

năm)1000mm2000mmNhiệt độ

trung bìnhTây ôn đới500mm1000mmĐới nóng

Tên đới khí

hậu(nhiệt đới)Vị tríTừ 23027B23027NHai đới ôn hòa Hai đới lạnh

(ôn đới)

(hàn đới)

+ Từ

23027B66033B66033BCực Bắc

66033NCực Nam+ Từ

0

-Quanh năm lớn Góc23

27Nchiếu

và -Quanh năm nhỏ

0Góc chiếu ánh sáng

66 33

N

thời

gian

- chiếu

-Thời gian

- Thời gian

chiếu sáng

chiếu sáng giao

sáng trong năm

Mặt trời

trong

năm

động lớn

chênh nhau ít

chênh nhau lớnĐặc

điể

m

khí

hậuNhiệ

t độNóng quanh

nămGióTín phongLợng

ma

(TB

năm)1000mm2000mmNhiệt độ

trung bìnhQuanh năm

giá lạnhTây ôn đớiĐông cực500mm1000mm< 500mmTNG KT

Khoanh tròn chữ cái trớc ý đúng:

Câu 1: Ranh giới để phân chia bề mặt Trái Đất

thành các vòng đai

nhiệt là

a. Xích đạo

b. Vĩ

d

tuyến 60 độ

c. Vĩ tuyến 30 độ

chí tuyến và vòng cực

a

Câu 2: Trên bề mặt Trái Đất có :d. Cáca. 1 ®íi khÝ hËu nhiƯt ®íi , 2 ®íi «n ®íi, 2 đới

hàn đới.

b. 2 đới khí hậu nhiệt đới , 2 đới ôn đới, 2 đới1

Câu 12

Câu 23

Câu 34

Câu 45

Câu 5Câu 1: Đới khí hậu

phân bố từ 66033 B

đến cực bắc và từ

66o33 N đến cực

Nam có nhiệt độ và l

ợng ma rất thấp ,gió

đông cực thổi thờng

xuyên.Câu 2 : Đới khí hậu

phân bố từ 23027 B

đến 23027 N quanh

năm cã lỵng nhiƯt lỵng

ma lín . Cã giã tÝn

phong thỉi thờng

xuyên.Câu 3 : Các đờng mà

Mặt Trời chiếu vuông

góc vào các ngày hạ

chí ,đông chí ?Câu 4: Là Các đờng

giới hạn của khu vực

có ngày và đêm dài

24 giờTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sự phân chia bề mặt Trái đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×