Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
27 . ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA CÁC MẶT CẮT DẦM.

27 . ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA CÁC MẶT CẮT DẦM.

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Ta có diện tích mặt cắt ngang dầm tính đổi:( Tính cả cốt thép):

Aeqi=Amci+ (n1-1).Aps.

- Mơ men tĩnh của tiết diện quy đổi đối với đáy dầm:

Seqi=Amci.ybi +(n1-1)Aps.Cpsi.

- Khoảng cách từ trọng tâm của tiết diện chưa liên hợp đến đáy dầm.

yb.eqi=Seqi

A eqi- Mơ men qn tính của mặt cắt tính đổi.

Ieqi = Idi +Amci(ybi-ybqei)2 +(n1 -1).Apsi.(ybeqi – Cpsi)2.

Trong đó:

+ Aeqi : Diện tích tính đổi tại mặt cắt thứ i.

+ Amci : Diện tích mặt cắt ngang dầm tại mặt cắt thứ i.

+ Aps : Diện tích cốt thép DƯL tại mặt cắt thứ i.

+ ybi : Khoảng cách từ trọng tâm tiết diện dầm đến đáy dầm tại mặt cắt thứ i.

+ ybi = H-yti; yti : Khoảng cách từ trọng tâm trục trung hòa tới thớ trên của dầm

superT (đã tính ở phần sơ bộ).

+ Cpsi : Tọa độ trọng tâm cốt thép DƯL đến đáy dầm tại mặt cắt thứ i.

+ Seqi : Mô men tĩnh của tiết diện quy đổi đối với đáy dầm tại mặt cắt thứ i.

+ ybei : Khoảng cách từ trọng tâm tiết diện quy đổi đến đáy dầm tại mặt cắt thứ i.

+ Idi : Mơ men qn tính của tiết diện dầm đối với trục trung hòa dầm tại mặt cắt

thứ i.(Đã tính ở phần sơ bộ)

+ Ieqi : Mơ men qn tính của tiết diện quy đổi đối với trục trung hòa tại mặt cắt

thứ i.

Kết quả tính tốn được thể hiện ở bảng sau:

Mặt cắtGốidvko.db1ko.db2l/4l/2Amci(m2)0.69851.31920.52340.52340.52340.5234Apsi(m2)0.00000.00360.00420.00500.00500.0050ybi(m)0.37330.81560.70430.70430.70430.7043Idi(m4)0.02750.13650.10660.10660.10660.1066n1

Cpsi(m)5.1830

0.00005.1830

0.12905.1830

0.12505.1830

0.12425.1830

0.12425.1830

0.1242Aeqi(m2)0.69851.33440.54100.54450.54450.5445

103Seqi(m3)0.26081.07790.37080.37120.37120.3712yeqi(m)0.37330.80780.68550.68180.68180.6818Ieqi(m4)0.02750.14360.11230.11340.11340.11341.27.2 .Bề rộng bản cánh hữu hiệu.[TCN 4.6.2.6]:*Bề rộng hữu hiệu của dầm giữa:

Bề rộng bản cánh hữu hiệu được lấy là giá trị nhỏ nhất trong các giá trị sau:

+1/4 chiều dài nhịp.

L

Bbản1= tt =

435.4

4 = 8.85m+12 lần bề dày trung bình của bản cộng giá trị lớn hơn trong hai giá trị bề

rộng sườn dầm 1/2 bề rộng bản trên dầm Super T.

Bbản2i =12 hf + max( b w ;b6

). = 12*0.20 + max(0.1 ;

20.665/2) = 2.73m+ hf :Bề dày bản mặt cầu.

+ b6 :Bề rộng bản trên dầm Super T. b6=0.665 m.

+ Khoảng cách trung bình giữ a các dầm:

Bbản3i= 2.21m

Vậy bề rộng bản hữu hiệu của dầm giữa:

Bhh.gi =min(Bbản1i;Bbản2i;Bbản3i) =min(8.850m; 2.73m; 2.21m) =2.21m

*Bề rộng hữu hiệu của dầm biên:

Bản cánh dầm có hiệu có thể được lấy bằng ½ bề rộng có hiệu của dầm giữa

cộng thêm trị nhỏ nhất của các gia trị sau đây.

+1/8 chiều dài nhịp.

Bbản1=L tt

= 35.4/8= 4.425m

8+6 lần bề dày trung bình của bản cộng giá trị lớn hơn trong hai giá trị 1/2 bề

rộng sườn dầm 1/4 bề rộng bản trên dầm Super T.

Bbản2i =6 hf + max(bw b6

; ) = 6*0.2 + max(0.1/2;0.665/4) =1.365m

2 4+ hf :Bề dày bản mặt cầu.

+ b6 :Bề rộng bản trên dầm Super T. b6=0.665 m.

104+ Bề rộng phần hẫng:Bbản3i = Sk = 1.105mVậy bề rộng bản hữu hiệu của dầm biên

b hhb =bhhg

2+ min(Bbản1;Bbản2i ; Bbản3i) =2.21

 1.105 = 2.21m

2*Bề rộng quy đổi:

Chuyển đổi bê tông bản sang bê tông dầm:

n’=E cban

=0,837

E cdam+ Bê tông bản có f’c=35 MPa

-Bề rộng bản quy đổi cho dầm giữa:bban.g=n’.(bhh.g) = 0.837* 2.21 = 1.850m-Bề rộng bản quy đổi cho dầm biên.:bban.b=n’.(bhh.b) = 0.837* 2.21 = 1.850m1.27.3 .Đặc trưng hình học của dầm Super T giai đoạn II:- Đặc trưng hình học của dầm biên:

+ Chiều dày bản mặt cầu:hf = 0,2 m.+ Khoảng cách từ trọng tâm của bản tới thớ dưới của dầm là:

ybm =0.2

hf

H =

+1.65 = 1.75m

2

2Bề rộng tính tốn của bản lấy bằng bề rộng cánh hữu hiệu quy đổi cho dầm giữa1659 20221

216Aps70-Diện tích bản mặt cầu: Abm =hf.bban.g = 0.2*2.16= 0.37m2

-Mô men quán tính của bản đối với trục trung hòa của bản:

105Ibm=b ban.b .h 3f

2.16*0.23

=

= 1,23.107mm4

12

12-Diện tích tiết diện mặt cắt liên hợp:

+ Mặt cắt nguyên không kể cốt thép DƯL: Alh.bti =Amci + Abm

+ Mặt cắt quy đổi(có cốt thép DƯL):Alhi = Aeqi + Abm.-Mô men tĩnh của tiết diện liên hợp đối với đáy dầm:

Slh.bti = Amci .ybi +Abmi.ybm

Slhi = Aeqi.yb.eqi + Abmi.ybmi

-Khoảng cách từ trọng tầm tiết diện liên hợp đến đáy dầm:

Yb.lhi =Slhi

;

A lhiYb.lh.bti =Slh.bti

A lh.bti-Mơmen qn tính mặt cắt liên hợp tính đổi

Ilh.bti = Idi +Ibm + Amci.(yb.lh.bti – ybi)2 + Abm.( yb.lh.bti – ybm)2

Ilhi = Ieqi +Ibm+ Aeqi.(yb.lhi – yb.eqi)2 + Abm.( yb.lhi – ybm)2

-Khoảng cách từ thớ nén mép trên dầm liên hợp đến trọng tâm cốt thép DƯL:

dpi = dpIi +hf

Trong đó:

- Abm : Diện tích bản mặt cầu.

- Ibm :Mơ men qn tính bản mặt cầu đối với trục trung hòa bản.- Alh.bti:Diện tích tiết diện liên hợp khơng kể cốt thép DƯL tại mặt cắt thứ i.

- Alhi:Diện tích tiết diện liên hợp kể cả cốt thép DƯL tại mặt cắt thứ i.- Aeqi : Diện tích tính đổi giai đoạn I tại mặt cắt thứ i.

- Amci: Diện tích mặt cắt ngang dầm tại mặt cắt thứ i.

- Slh.bti: Mô men tĩnh của tiết diện liên hợp không kể cốt thép DƯL tại mặt cắt thứ

i.

- Slhi Mô men tĩnh của tiết diện liên hợp kể cả cốt thép DƯL tại mặt cắt thứ i.

- ybi: Khoảng cách từ trọng tâm tiết diện dầm đến dáy dầm tại mặt cắt thứ i.

- ybm: Khoảng cách từ trọng tâm tiết diện bản đến đáy dầm.

- yb.lhi: Khoảng cách từ trọng tâm tiết diện liên hợp kể cả cốt thép DƯL đến đáy

dầm tại mặt cắt thứ i.

- yb.lh.bti:Khoảng cách từ trọng tâm tiết diện liên hợp không kể cốt thép DƯL đến

đáy dầm tại mặt cắt thứ i.

106- Ilh.bti:Mơ men qn tính của tiết diện liên hợp chưa kể cốt thép DƯL đối với trục

trung hòa tại mặt cắt thứ i.

- Ilhi:Mơ men quán tính của tiết diện liên hợp kể cả cốt thép DƯL đối với trục

trung hòa của tại mặt cắt thứ i.

- Idi: Mơ men qn tính của tiết diện dầm đối với trục trung hòa tại mặt cắt thứ i.

- Ibm: Mơ men qn tính của tiết diện bản đối với trục trung hòa.

- Ieqi:Mơ men qn tính của tiết diện tính đổi giai đoạn I tại mặt cắt thứ i.

- Ilhi: Mơ men qn tính của tiết diện tính đổi giai đoạn II.

- dp1i :Khoảng cách từ trục trung hòa của tiết diện tính đổi giai đoạn I đến thớ nén

mép trên dầm supper T tại mặt cắt thứ i.107Bảng tính đặc trưng hình học của tiết diện tính đổi giai đoạn II.

Mặt cắtGốidvko.db1ko.db2l/4l/20.69851.31920.52340.52340.52340.52340.29600.29600.29600.29600.29600.29600.69851.33440.54100.54450.54450.54450.37330.81560.70430.70430.70430.7043(m)0.37330.80780.68550.68180.68180.6818y (m)0.73001.53001.53001.53001.53001.53000.02750.13650.10660.10660.10660.1066I (m )0.02750.14360.11230.11340.11340.1134dpi(m)0.75001.48041.48501.48601.48601.48600.00060.00060.00060.00060.00060.00060.99451.61520.81940.81940.81940.81940.99451.63040.83700.84050.84050.84050.47681.52880.82150.82150.82150.82150.47681.53080.82370.82410.82410.82410.47950.94651.00261.00261.00261.00260.47950.93890.98420.98050.98050.98050.05460.26050.23610.23610.23610.23610.05460.27060.24940.25200.25200.25202mciA (m )

2bmA (m )

2eqiA (m )

biy (m)

b.eqiy

bm4diI (m )

4eqi4bmI (m )

2lh.btiA(m )

2lhiA (m )

3lh.btiS(m )

3lhiS (m )

lh.btiy(m)

lhiy (m)

4lh.btiI(m )

4lhiI (m )1.28 . TÍNH TỐN CÁC MẤT MÁT ỨNG SUẤT .Tổng mất mát ứng suất (Đối với dự ứng lực kéo tước).

fpT = fpES + fpSR + fpCR + fpR(5.9.5.1-1)Trong đó:

+ fpT= tổng mất mát (MPa).

108+ fpES = mất mát do co ngắn đàn hồi (MPa).

+ fpSR = mất mát do co ngót (MPa).

+ fpCR = mất mát do từ biến của bê tông (MPa).

+ fpR= mất mát do tự chùng (dão) của cốt thép dự ứng lực (MPa).Mất mát ứng suất tại các mặt cắt được xác định như sau:

1.28.1 . Mất mát ứng suất do co ngắn đàn hồi:

Ep

f pES 

.f cgp

E ci(TCN 5.9.5.1-1)Trong đó:

+EP – Mơ đun đàn hồi của thép DƯL, Ep = 1,97.1011 Pa.+Eci – Mô đun đàn hồi của bê tông lúc truyền lực.Eci =4800. f c'1 = 3,394 1010 Pa.

+(5.9.5.2.3a-1)fcgp = tổng ứng suất bê tơng ở trọng tâm của các bó thép ứngsuất do lực dự ứng lực khi truyền và tự trọng của bộ phận ở các mặt cắt

mô men max (MPa).

-Ứng suất trong cốt thép DƯL do dự ứng lực lấy

fps = 0.70* fpy=1.172 103 MPa

-Độ lệch tâm của cốt thép DƯL đối với mặt cắt dầm Super T chưa liên hợp bản bê

tông:

eps1i =yb-Cpsi

-Mô men tĩnh tại trọng tâm cốt thép DƯL đối với mặt cắt dầm Super T chưa liên

hợp bản bê tông:

Sps1i =

-Tổng DƯL:I di

e ps1iFpsi=fps Apsifcgpi=Fpsi

A mciFpsi .e psi

S ps1iM DCi

S ps1i+ MDcdci =Mô men do tĩnh tải giai đoạn I gây ra tại các mặt cắt thứ i.109Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

27 . ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA CÁC MẶT CẮT DẦM.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×