Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
23 . XÁC ĐỊNH NỘI LỰC DO TĨNH TẢI TÁC DỤNG LÊN DẦM GIỮA VÀ DẦM BIÊN

23 . XÁC ĐỊNH NỘI LỰC DO TĨNH TẢI TÁC DỤNG LÊN DẦM GIỮA VÀ DẦM BIÊN

Tải bản đầy đủ - 0trang

* Giai đoạn khai thác đã đổ bản bê tông.

M DC = DCb*  M

bTrong đó :

- M DC :mơmen do tĩnh tải tác dụng lên dầm biên

b-DCb : trọng lượng dầm biên

-  M : diện tích đường ảnh hưởng mơmenMặt cắtTải trọngDiện tíchMDCbDCb(kN/m)ĐAH(  M )(kN.m)0.0000.830.55

30.5513.84422.81.1630.5520.07613.1330.5548.61484.7630.5588.22694.5L/830.5568.52092.6L/430.55117.53589.6L3/830.55146.874486.9L/230.55156.654785.6Tổng:20170GốiM DW =DW b *  M

bTrong đó :

M DW :mơmen do tĩnh tải tác dụng lên dầm biên

b-DWb : tĩnh tải giai đoạn 2

-  M : diện tích đường ảnh hưởng mơmen

Mặt cắtTải trọngDiện tíchMDWbDWb(kN/m)ĐAH(  M )(kN.m)0.000.000.82.64

2.6413.8436.531.162.6420.0752.9832.6448.6128.3Gối7962.6488.2232.8L/82.6468.5180.8L/42.64117.5310.2L3/82.64146.87387.73L/22.64156.65413.55Tổng:17431.23.2 .. Mơmen do tĩnh tải tác dụng lên dầm giữa* Giai đoạn chưa đổ bê tơng:

M DC = DCdc*  M

dcTrong đó :

- M DC :mômen do tĩnh tải tác dụng lên dầm giữa

dc-DCdc : trọng lượng dầm chủ

-  M : diện tích đường ảnh hưởng mơmen

Mặt cắtTải trọngDiện tíchMDCdcDCdc(kN/m)ĐAH(  M )(kN.m)Gối17.840.000.000.813.84246.91.1617.84

17.8420.07358317.8448.6867617.8488.21573.5L/817.8468.51222L/417.84117.52096L3/817.84146.872620L/217.84156.652794.6Tổng:11778.5* Giai đoạn khai thác đã đổ bản bê tông.

M DCg= DCg*  MTrong đó :

- M DC :mơmen do tĩnh tải tác dụng lên dầm giữa

g-DCg : trọng lượng dầm giữa

-  M : diện tích đường ảnh hưởng mơmen

Mặt cắtTải trọngDiện tíchMDCg

80DCb(kN/m)ĐAH(  M )(kN.m)0.0000.830.55

30.5513.84422.81.1630.5520.07613.1330.5548.61484.7630.5588.22694.5L/830.5568.52092.6L/430.55117.53589.6L3/830.55146.874486.9L/230.55156.654785.6Tổng:20170GốiM DW =DW g *  M

GTrong đó :

-M DW :mơmen do tĩnh tải tác dụng lên dầm giữa

G-DWg : tĩnh tải giai đoạn 2

-  M : diện tích đường ảnh hưởng mơmen

Mặt cắtTải trọngDiện tíchMDWgDWg(kN/m)ĐAH(  M )(kN.m)0.000.000.81.69

1.6913.8423.391.161.6920.0733.9231.6948.682.161.6988.2149.06L/81.6968.5115.76L/41.69117.5198.6L3/81.69146.87248.2L/21.69156.65264.7Tổng:1115.79Gối1.23.3 .Lực cắt do tĩnh tải tác dụng lên dầm biên:* Giai đoạn chưa đổ bê tơng:

V DC = DCdc*

dcV81Trong đó :

- V DC :lực cắt do tĩnh tải tác dụng lên dầm biên

dc-DCdc : trọng lượng dầm chủ

-  V :tổng diện tích đường ảnh hưởng của lực cắt

Mặt cắtTải trọng

DCdc(kN/m)Diện tích

ĐAH(  V )V DCdc(kN.m)Gối17.8417.7315.770.816.89301.321.1617.84

17.8419.18342.17317.8415.61278.48617.8411.42203.73L/817.8413.28236.91L/417.848.86158.06L3/817.844.4278.85L/217.8400.00Tổng:

* Giai đoạn khai thác đã đổ bản bê tơng.

V DC = DCb*

b1915.3VTrong đó :

- V DC :mơmen do tĩnh tải tác dụng lên dầm biên

b-DCb : trọng lượng dầm biên

-V:tổng diện tích đường ảnh hưởng của lực cắt

Mặt cắtTải trọngDiện tíchV DCDCb(kN/m)ĐAH(  V )(kN.m)17.7540.740.830.55

30.5516.89515.991.1630.5519.18585.95330.5515.61476.89630.5511.42348.88L/830.5513.28405.70L/430.558.86270.67Gốib82L3/830.554.42135.03L/230.5503279.85Tổng:

V DW =DW b *  M

bTrong đó :

V DW :lực cắt do tĩnh tải tác dụng lên dầm biên

b-DWb : tĩnh tải giai đoạn 2

-  V : diện tích đường ảnh hưởng lực cắt

Mặt cắtTải trọngDiện tíchVDWbDWb (kN/m)ĐAH(  V )(kN.m)17.746.730.82.64

2.6416.8944.591.162.6419.1850.6432.6415.6141.2162.6411.4230.15L/82.6413.2835.06L/42.648.8623.39L3/82.644.4211.67L/22.640-Tổng:283.43Gối1.23.4 .Lực cắt do tĩnh tải tác dụng lên dầm giữa:* Giai đoạn chưa đổ bê tơng:

V DC = DCdc*

dcVTrong đó :

- V DC :lực cắt do tĩnh tải tác dụng lên dầm giữa

dc-DCdc : trọng lượng dầm chủ

-  V :tổng diện tích đường ảnh hưởng của lực cắt

Mặt cắtTải trọng

DCdc(kN/m)Gối17.84Diện tích

ĐAH(  V )

17.7V DCdc(kN.m)

315.77

830.816.89301.321.1617.84

17.8419.18342.17317.8415.61278.48617.8411.42203.73L/817.8413.28236.91L/417.848.86158.06L3/817.844.4278.85L/217.8400.00

1915.3Tổng:

* Giai đoạn khai thác đã đổ bản bê tơng.

V DC = DCg*

GVTrong đó :

- V DC :mômen do tĩnh tải tác dụng lên dầm giữa

G-DCg : trọng lượng dầm giữa-V:tổng diện tích đường ảnh hưởng của lực cắt84Tải trọngDiện tíchV DCDCb(kN/m)ĐAH(  V )(kN.m)17.7540.740.830.55

30.5516.89515.991.1630.5519.18585.95330.5515.61476.89630.5511.42348.88L/830.5513.28405.70L/430.558.86270.67L3/830.554.42135.03L/230.5503279.85Mặt cắt

GốiTổng:

V DW =DWg *

GGVTrong đó :

-V DW :lực cắt do tĩnh tải tác dụng lên dầm giữa

G- DWg : tĩnh tải giai đoạn 2

-V: diện tích đường ảnh hưởng lực cắt

Mặt cắtTải trọngDiện tíchV DWDWg (kN/m)ĐAH(  V )(kN.m)17.729.910.81.69

1.6916.8928.541.161.6919.1832.4131.6915.6126.3861.6911.4219.30L/81.6913.2822.44L/41.698.8614.97L3/81.694.427.47L/21.690-GốiG85Tổng:181.441.24 . XÁC ĐỊNH NỘI LỰC DO HOẠT TẢI TÁC DỤNG LÊN DẦM GIỮA VÀDẦM BIÊN

1.24.1 .Mômen do xe tải thiết kế .+Tại mặt cắt ½ nhịp

- Mơ men ở vị trí giữa nhịp do xe tải thiết kế gây ra

4.335kN145kN145kN4.3dah M1/26.76.78.8517.735.4m3MXTTK = ( P . y ) = 145 * 8.85 + 145 * 6.7 + 35 * 6.7 = 2489.2 (kN.m).

iii 1 MXTTK = 2489.2 (kN.m).

- Lực cắt ở vị trí giữa nhịp do xe tải thiết kế gây ra

145kN145kN35kN4.34.30.2570.3780.535.4mdah V1/23VXTTK = ( P . y ) = 145 * 0.5 + 145 * 0.378 + 35 * 0.257 = 136.3 (kN.m).

iii 1Các mặt cắt tính tương tự ta được kết quả trong bảng sau:86Mặt

cắt

Mgối

M0.8

M1.16

M3

M6

ML/8

ML/4

ML3/8

ML/2

Vgối

V0.8

V1.16

V3

V6

VL/8

VL/4

VL3/8

VL/2xLttTung độ ĐAHTải trọng trục(m)(m)YmaxY1Y20

0.8

1.16

3

6

4.425

8.85

13.28

17.7

0

0.8

1.16

3

6

4.425

8.85

13.28

17.735.4

35.4

35.4

35.4

35.4

35.4

35.4

35.4

35.4

35.4

35.4

35.4

35.4

35.4

35.4

35.4

35.4

35.40

0.78

1.12

2.74

4.98

3.87

6.64

8.29

8.85

1

0.98

0.96

0.91

0.81

0.88

0.75

0.63

0.50

0.68

0.98

2.38

4.25

3.33

5.56

6.68

6.7

0.87

0.84

0.83

0.77

0.68

0.74

0.62

0.49

0.380

0.58 113.1

0.84 162.4

397.3

2

3.52 722.1

2.79 561.15

4.48 962.8

5.1 1202.05

6.7 1283.25

145

0.74

0.72 142.1

0.71 139.2

0.65 131.95

0.56 117.45

0.62 127.6

0.49 108.75

0.37 91.35

72.5

0.26145(kN)145(kN)

98.6

142.1

345.1

616.25

482.85

806.2

968.6

971.5

126.15

121.8

120.35

111.65

98.6

107.3

89.9

71.05

55.1Tổng

35(kN) Pi.Yi20.3

29.4

70

123.2

97.65

156.8

178.5

234.5

25.9

25.2

24.85

22.75

19.6

21.7

17.15

12.95

9.10.00

232

333.9

812.4

1461.55

1141.65

1925.8

2349.15

2489.25

297.05

289.1

284.4

266.35

235.65

256.6

215.8

175.35

136.71.24.2 .Mômen xe hai trục thiết kế .+tại mặt cắt ½ nhịp

+ Mơ men ở vị trí giữa nhịp do xe 2 trục thiết kế gây ra:

110kN110kN1.2dah M1/28.258.8517.735.4m2MHTTK = ( P . y ) = 110 * 8.85 + 110 * 8.25 = 1881 (kN.m).

iii 1 MHTTK = 1881 (kN.m).

+ Lực cắt ở vị trí giữa nhịp do xe tải thiết kế gây ra87Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

23 . XÁC ĐỊNH NỘI LỰC DO TĨNH TẢI TÁC DỤNG LÊN DẦM GIỮA VÀ DẦM BIÊN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×