Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
13 .TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

13 .TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

Tải bản đầy đủ - 0trang

117

21695050

60997

8616510165216

9752162645

227070Hình 1.2. Mặt cắt dọc dầm chủ.Kết

cấu

Dầm

cầu

Super

TBảng 2.1. Tính khối lương dầm cầu Super T

Diện Chiều

Thể

T.lượng

Số

Tiết diện

tích

dài

tích

(KN)

lượng

(m2)

(m)

(m3)

Giửa nhịp

0.64

32

20.41

510.4

5

Đầu dầm

1.52

2.5

3.8

95

5

Trên gối

0.80

1.5

1.2

30.15

5

Dầm ngang

8.3

0.2

6,64

159.36 1 nhịp

Bản đậy

0.04

36

1.344

33.6

4

Bản mặt cầu 0.452

36

16.27

406.8

5

Tổng trọng lượng BT phần dầm cầu cho một nhịpTổng trọng

lượng(KN)

2449,2

456

144

159.36

134.4

1952,4

5162,9Bảng 2.2. Tính khối lượng thép và bêtông phần dầm cầu SuPer T

STTTên cấu kiệnThể tíchHàm lượngTrọng lượng(m3)thép (KN/m3)thép(KN)1

2Dầm chủ

133,77

1.80

Bản mặt cầu

81.35

1.5

Tổng

215,12

Trọng lượng bản thân kết cấu nhịp trên một mét dài:

DC1 240,78

122

366,78Trọng

lượng

BT(KN)

3210,5

1952.4

5162,95529, 6

 153, 6(kn / m)

361.13.2 . Tính tốn khối lượng mố:415015

120

701001100105

250802101000210530752001603045200140450Hình 1.1. Cấu tạo mố chữ U phương án II

Vì hai mố hồn tồn giống nhau nên ta chỉ tính cho một mố:Kết

cấuMố 1STT

1

2

3

4

5Bảng 1.1. tính khối lượng cho một mố

Chiều Chiều

Thể

Chiều

Số

Tiết diện

dài

rộng

tích

cao(m)

lượng

(m)

(m)

(m3)

Tường cánh

5.3

0.5

2.5

6.625

2

Thân mố

11

1.4

2

30.8

1

Tường đỉnh

11

0.3

1.6

5.28

1

Bệ móng

11

4.5

2

99

1

Đá kê gối

1

0.8

0.7

0.56

5

Tổng trọng lượng BT mố 1Tên cấu kiệnThể tíchTường cánh

Thân mố

Tường đỉnh

Bệ móng

Đá kê gối

Tổng

Trọng lượng một mố=3769.5(KN)(m3)

6.625

30.8

5.28

99

0.56Hàm lượng

thép

(KN/m3)

1

1

1

1

1.2Trọng lượng

thép(KN)

6.625

30.8

5.28

99

0.672

142.37Tổng trọng

lượng(KN)

318

739.2

126.72

2376

67.2

3627.12

Trọng

lượng

BT(KN)

318

739.2

126.72

2376

67.2

3627.121.13.3 . Tính khối lượng trụ:(T2)T3Vì hai trụ T2,T4 giống nhau nên ta chỉ tính khối lượng cho một trụ .421100

1401070560708022015075758020071013001602008080550900703504008090070Hình 1.1. Cấu tạo trụ đặc phương án II.Kết

cấuTiết diện

Bệ móngTrụ T1Xà mũ

Thân trụ

Đá kêBảng 1.1. tính khối lượng trụ T2

Chiều Chiều

Thể

Chiều

dài

rộng

tích

cao(m)

(m)

(m)

(m3)

11

4.5

2

99

11

2

0.75

16.5

9

2

0.75

13.5

13

0.75

5.74

5.6

2

13

145.6

0.8

0.7

0.8

0.448

Tổng trọng lượng BT 1 trụSốTổng trọnglượnglượng(KN)1

1

1

1

1

52376

396

324

137.76

3494.4

53.76

6781.943Hình 1.2. tính trọng lượng thép và BT trụ T2

STTTên cấu kiện1

2Bệ móng3Thân trụXà mũ4Thể tíchHàm lượngTrọng lượng(m3)thép (KN/m3)thép(KN)99

16.5

13.5

5.74

145.6

0.4481

1

1

1

1

1.299

16.5

13.5

5.74

145.6

0.448

280.9Đá kê

Tổng

Tổng trọng lượng 1 trụ T2(T3) =7062,8(KN)Trọng

lượng

BT(KN)

2376

396

324

137.76

3494.4

53.76

6781.91.13.4 . Tính khối lượng trụ:(T1)T4

1100

140107056070802201507 57 580200770710200160

80

4008090070350

5508090070Hình 1.1. Trụ T1 và T444Kết

cấuTiết diện

Bệ móngTrụ T1Xà mũ

Thân trụ

Đá kêBảng 1.1. tính khối lượng trụ T1(T4)

Chiều Chiều

Thể

Chiều

Số

dài

rộng

tích

cao(m)

lượng

(m)

(m)

(m3)

11

4.5

2

99

1

11

2

0.75

16.5

1

9

2

0.75

13.5

1

0.75

7.7

3.4

1

5.6

2

7.7

86.24

1

0.8

0.7

0.8

0.448

5

Tổng trọng lượng BT 1 trụTổng trọng

lượng(KN)

2376

396

324

81.6

2069.7

53.76

5301Bảng 1.2. tính trọng lượng thép và BT trụ T1

STTTên cấu kiện1

2Bệ móng3Thân trụThể tíchHàm lượngTrọng lượng(m3)thép (KN/m3)thép(KN)99

16.5

13.5

3.4

86.24

0.4481

1

1

1

1

1.299

16.5

13.5

3.4

86.24

0.56

219.2Xà mũ4Đá kê

Tổng

Tổng trọng lượng 1 trụ T1(T3) =5576.4(KN)

Tên cấu kiệnTrọng

lượng

BT(KN)

2376

396

324

81.6

2069.7

53.76

5301Tổng trọng lượng

(KN)Mố 1

Trụ 1

Trụ 23769.5

5576.4

6781.91.14 . TÍNH TỐN KHỐI LƯỢNG CÁC BỘ PHẬN TRÊN CẦU :

1.14.1 . Trọng lượng các lớp mặt cầu:Kêt cấu lớp phủ mặt cầu dày 75mm gồm:

+ Lớp bê tơng nhựa.

+ Lớp phòng nước.

Thể tích lớp phủ mặt cầu: VMC = 0,075 x 10 x 180 = 135 ( m3 ).

Trọng lượng lớp phủ mặt cầu trên một mét dài:

45V MC 2,25

1,687(T / m) 16.87( KN / m)

180DMC  DMC = 16.87(KN/m).

1.14.2 . Trọng lượng phần chân lan can tay vịn, lan can, tay vịn, đá vỉa :Cấu tạo của lan can, tay vịn, phần chân lan can tay vịn, đá vỉa như hình vẽ:

?ng INOX Ø12cm dày 2mm20

2525600 600200STT12200020002000dai thép dày 2mm502503600Hình 1.1. Cấu tạo lan can, tay vịn phương án II.

Hạng mục

Đơn vị

Diễn giải

Lan can bằng đai thép

dày 2mm rộng

50mm,diện tích

0.00517

Tay vịn Inox 120

dày 2mm (1kg/m)Kn/mKn/m3Bệ đặt cột đứngKn/m4Đá vĩaKn/mTổng khối lượng lan can tay

vịn,cột đứng,đá vĩa

 Tổng tĩnh tải giai đoạn 2:Kn/m(0.00513*0.05*7.85*1

80)/(36*5)=0.2*0.2.

=(0.25*0.3+0.35*0.2)/

36*5*25

(0.2+0.25)/2*0.25*5*2

9*25

=0.021+0.04+7.25+2.0

3Khối lượng0.0210.004

7.25

2.03

9.34DW = DWMC +DWTV +DWLC +DWCLCTV +DWĐV = 9.34(KN/m)

1.15 .TÍNH TỐN SỐ LƯỢNG CỌC TRONG BỆ MÓNG MỐ, TRỤ.

1.15.1 . Xác định sức chịu tải tính tốn của cọc:Sức chịu tải tính tốn của cọc khoan nhồi được lấy như sau:

Ptt= min{Qr, Pr}.

* Tính sức chịu tải của cọc theo vật liệu:

- Sức kháng dọc trục danh định:

Pn= 0,85.[0,85.fc.(Ap-Ast) +fy.Ast] (MN)

46Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

13 .TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×