Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tiết 66. KÍNH THIÊN VĂN

Tiết 66. KÍNH THIÊN VĂN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án vật lý 11Gv Lâm Tuấn Kiệt

cuøng A2B2 qua thò kính là ảnh

ảo, nằm trong giới hạn nhìn

rỏ của mắt và góc trông

Cho biết khi ngắm ảnh phải lớn hơn năng suất

chừng ở vô cực thì ảnh phân li của mắt.

trung gian ở vò trí nào.

Mắt đặt sau thò kính để quan

sát ảnh ảo này.

Để có thể quan sát trong

một thời gian dài mà không

bò mỏi mắt, ta phải đưa ảnh

cuối cùng ra vô cực: ngắm

chừng ở vô cực.

Tìm hiểu số bội giác của kính thiên văn.

Hoạt động của học

Nội dung cơ bản

sinh

III. Số bội giác của kính

Quan sát tranh vẽ.

thiên văn

Lập số bội giác của

Khi ngắm chừng ở vô cực:

kính thiên văn khi ngắm

A1 B1

Ta có: tan0 =

; tan =

chừng ở vô cực.

Thực hiện C1.Yêu cầu học sinh thực

hiện C1.

Yêu cầu học sinh cho

biết khi ngắm chừng ở

vô cực thì ảnh trung gian

ở vò trí nào.Hoạt động 4 (10 phút) :

Hoạt động của giáo

viên

Giới thiệu tranh vẽ

hình 34.4.

Hướng dẫn hs lập số

bội giác.f1Nhận xét về số bội

giác.A1 B1

f2

Do dó: G =f

tan 

 1.

tan  0

f2Số bội giác của kính thiên

văn trong điều kiện này

không phụ thuộc vò trí đặt

mắt sau thò kính.

Hoạt động 5 (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Cho học sinh tóm tắt những kiến

Tóm tắt những kiến thức cơ bản.

thức cơ bản.

Ghi các bài tập về nhà.

Yêu cầu học sinh về nhà làm các

bài tập trang 216 sgk và 34.7 sbt.

IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠYTiết 67. BÀI TẬP

Ngày soạn..............................

I. MỤC TIÊU

+ Hệ thống kiến thức và phương pháp giải bài tập về các loại quang cụ bổ

trợ cho mắt.

+ Rèn luyện kó năng giải các bài tập đònh tính về hệ quang cụ bổ trợ cho

mắt.

II. CHUẨN BỊ

Giáo viên:

- Phương pháp giải bài tập.

- Lựa chọn các bài tập đặc trưng.

Học sinh: - Giải các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập thầy cô đã ra về nhà.Học kì 2trang 128Giáo án vật lý 11Gv Lâm Tuấn Kiệt- Chuẩn bò sẵn các vấn đề mà mình còn vướng mắc cần phải hỏithầy cô.

III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

Hoạt động 1 (10 phút) : Một số lưu ý khi giải bài tập

Để giải tốt các bài tập về kính lúp, kính hiễn vi và kính thiên văn, phải

nắm chắc tính chất ảnh của vật qua từng thấu kính và các công thức về thấu

kính từ đó xác đònh nhanh chống các đại lượng theo yêu cầu của bài toán.

Các bước giải bài tâp:

+ Phân tích các điều kiện của đề ra.

+ Viết sơ đồ tạo ảnh qua quang cụ.

+ p dụng các công thức của thấu kính để xác đònh các đại lượng theo

yêu cầu bài toán.

+ Biện luận kết quả (nếu có) và chọn đáp án đúng.

Hoạt động 2 (30 phút) : Các dạng bài tập cụ thể.

Bài toán về kính lúp

+ Ngắm chừng ở cực cận: d’ = - OC C + l ; Gc = |k| = |

+ Ngắm chừng ở vô cực: d’ = -  ; G =

Trợ gúp của giáo viên

Gọi học sinh lên bảng và hướng dẫn

giải bài tập 6 trang 208 sách giáo khoa.

Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ tạo ảnh.

Hướng dẫn học sinh xác đònh các

thông số mà bài toán cho, chú ý

dấu.

Hướng dẫn học sinh dựa vào yêu cầu

của bài toán để xác đònh công thức

tìm các đại lượng chưa biết.

Bài toán về kính hiễn viOC C

.

fHoạt động của học sinh

Làm bài tập 6 trang 208 theo sự hướng

dẫn của thầy cô

Vẽ sơ đồ tạo ảnh cho từng trường

hợp.

Xác đònh các thông số mà bài toán

cho trong từng trường hợp.

Tìm các đại lượng theo yêu cầu bài

toán.+ Ngắm chừng ở cực cận: d2’ = - OCC + l2 ; GC =

+ Ngắm chừng ở vô cực: d2’ = -  ; G =

Trợ gúp của giáo viên

Gọi học sinh lên bảng và hướng dẫn

giải bài tập 9 trang 212 sách giáo khoa.

Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ tạo ảnh.

Hướng dẫn học sinh xác đònh các

thông số mà bài toán cho, chú ý

dấu.

Hướng dẫn học sinh xác đònh công

thức tìm các đại lượng chưa biết.

Hướng dẫn học sinh tìm số bội giác.

Hướng dẫn học sinh tính khoảng cách

ngắn nhất giữa hai điểm của vật mà

mắt người quan sát còn phân biệt

được.

Bài toán về kính thiên vănHọc kì 2d 'C

|.

dCd '1 d ' 2

.

d1 d 2 .OCC

; với  = O1O2 – f1 – f2.

f1 f 2Hoạt động của học sinh

Làm bài tập 9 trang 212 theo sự hướng

dẫn của thầy cô

Vẽ sơ đồ tạo ảnh.

Xác đònh các thông số mà bài toán

cho.

Tìm các đại lượng.

Tìm số bội giác.

Tính khoảng cách ngắn nhất giữa hai

điểm của vật mà mắt người quan sát

còn phân biệt được.trang 129Giáo án vật lý 11Gv Lâm Tuấn KiệtNgắm chừng ở vô cực: O1O2 = f1 + f2 ; G =

Trợ gúp của giáo viên

Gọi học sinh lên bảng và hướng dẫn

giải bài tập 7 trang 216 sách giáo khoa.

Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ tạo ảnh.

Hướng dẫn học sinh xác đònh các

thông số mà bài toán cho, chú ý

dấu.

Hướng dẫn học sinh xác đònh công

thức tìm các đại lượng chưa biết.

Hướng dẫn học sinh tìm số bội giác.f1

f2Hoạt động của học sinh

Làm bài tập 7 trang 216 theo sự hướng

dẫn của thầy cô

Vẽ sơ đồ tạo ảnh.

Xác đònh các thông số mà bài toán

cho.

Tìm các đại lượng.

Tìm số bội giác.Hoạt động 3 (5 phút) : Cũng cố bài học.

+ Nắm, hiểu và vẽ được ảnh của một vật sáng qua các quang cụ bổ trợ cho

mắt.

+ Ghi nhớ các công thức tính số bội giác của mỗi loại kính. Phương pháp giải

các loại bài tập.

+ So sánh điểm giống nhau và khác nhau về cấu tạo, sự tạo ảnh, cách quan

sát của các loại quang cụ.

IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠYHọc kì 2trang 130Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tiết 66. KÍNH THIÊN VĂN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×