Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài 7: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI. NGUỒN ĐIỆN (tiết 2)

Bài 7: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI. NGUỒN ĐIỆN (tiết 2)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án vật lý 11

Yêu cầu học sinh thực

hiện C8.

Yêu cầu học sinh thực

hiện C9.Gv Lâm Tuấn Kiệt

+ Lực lạ bên trong nguồn

điện: Là những lực mà bản

chất không phải là lực điện.

Tác dụng của lực lạ là tách

và chuyển electron hoặc ion

dương ra khỏi mỗi cực, tạo

thành cực âm (thừa nhiều

electron) và cực dương (thiếu

hoặc thừa ít electron) do đó

duy trì được hiệu điện thế

giữa hai cực của nó.Hoạt động 3 (15 phút) : Tìm hiểu suất điện động của nguồn điện.

Hoạt động của giáo

Hoạt động của học

Nội dung cơ bản

viên

sinh

IV. Suất điện động của

nguồn điện

Giới thiệu công của

Ghi nhận công của 1. Công của nguồn điện

nguồn điện.

nguồn điện.

Công của các lực lạ thực

hiện làm dòch chuyển các

điện tích qua nguồn được gọi

là công của nguồn điện.

2. Suất điện động của

Giới thiệu khái niệm

Ghi nhận khái niệm.

nguồn điện

suất điện động của

a) Đònh nghóa

nguồn điện.

Suất điện động E

của

nguồn điện là đại lượng đặc

trưng cho khả năng thực hiện

công của nguồn điện và

được đo bằng thương số giữa

công A của lực lạ thực hiện

Ghi nhận công thức.

khi dòch chuyển một điện tích

Giới thiệu công thức

dương q ngược chiều điện

tính suất điện động

trường và độ lớn của điện

của nguồn điện.

Ghi nhận đơn vò của tích đó.

suất điện động của b) Công thức

Giới thiệu đơn vò của nguồn điện.

A

E =

suất điện động của

q

nguồn điện.

c) Đơn vò

Đơn vò của suất điện động

Nêu cách đo suất

trong

hệ SI là vôn (V).

điện động của nguồn

Số

vôn

ghi trên mỗi nguồn

Yêu cầu học sinh nêu điện.

điện cho biết trò số của

cách đo suất điện động

của nguồn điên.

Ghi nhận điện trở trong suất điện động của nguồn

điện đó.

của nguồn điện.

Suất điện động của nguồn

Giới thiệu điện trở

điện

có giá trò bằng hiệu

trong của nguồn điện.

điện thế giữa hai cực của

nó khi mạch ngoài hở.

Mỗi nguồn điện có một

điện trở gọi là điện trở

trong của nguồn điện.Học kì 2trang 29Giáo án vật lý 11Gv Lâm Tuấn KiệtHoạt động 4 (7 phút) : hướng dẫn tìm hiểu các nguồn điện hoá học: Pin vàacquy.

Hoạt động của giáo

viênHoạt động của học

sinhĐọc về pin và ắc quy theo hướng

Hướng dẫn học sinh đọc

dẫn của GV

thêm phần nàyNội dung cơ bản

V. Pin và acquy

1. Pin điện hoá

Cấu tạo chung của các pin

điện hoá là gồm hai cực có

bản chất khác nhau được

ngâm vào trong chất điện

phân.

a) Pin Vôn-ta

.b) Pin Lơclăngsê

2. Acquy

a) Acquy chì

b) Acquy kiềmHoạt động 6 (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Cho học sinh tóm tắt những kiến

Tóm tắt những kiến thức cơ bản.

thức cơ bản đã học trong bài.

Yêu cầu học sinh về nhà làm các

Ghi các bài tập về nhà.

bài tập 6 ñeán 12 trang 45 sgk.CHUYÊN ĐỀ:

PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TỐN VỀ TỒN MẠCH

( 7 tiết: từ tiết 14 - 20 )

I. Xác định vấn đề cần giải quyết của chuyên đề

- Cường độ dòng điện chạy trong mạch điện kín có quan hệ như thế nào với điện trở trong của nguồn điện

cũng như các yếu tố khác của mạch điện ?

- Giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện có mối quan hệ như thế nào trong đoạn mạch chứa nguồn

điện ?

- Trong thực tế khi nào xảy ra hiện tượng đoản mạch. Quá trình thực hiện cơng khi có dòng điện chạy qua,

giữa cơng của nguồn điện và điện năng tiêu thụ trong mạch điện kín có mối liên hệ như thế nào ?

- Mạch điện trong thực tế là tương đối phức tạp, hầu hết các thiết bị dùng điện đều có sự chuyển biến năng

lượng điện thành các dạng năng lượng khác nhau , kiến thức về ĐL Ơm cho mạch kín và các loại đoạn mạch

giúp ta có thể tính tốn khi thiết kế và lắp đặt mạng điện

II. Nội dung kiến thức cần xây dựng trong chuyên đề

II.1. Nội dung 1: Định luật Ơm đối với tồn mạch và ghép nguồn điện thành bộ

1) Định luật Ơm đối với tồn mạch

2) Ghép nguồn điện thành bộ

- Bộ nguồn ghép nối tiếp:

- Bộ nguồn ghép song song:

II.2. Nội dung 2: hiện tượng đoản mạch, hiệu suất, điện năng tiêu thụ, công suất điện

1) Hiện tượng đoản mạch

2) Hiệu suất nguồn điện

3) Điện năng tiêu thụ

4) Công suất điện

II.3. Nội dung 3: phương pháp giải một số bài tốn về tồn mạch

Học kì 2trang 30Giáo án vật lý 11Gv Lâm Tuấn Kiệt1) Phương pháp giải một số bài tốn tồn mạch

2) Các BT ví dụ

III. Tổ chức dạy học chuyên đề

1. Mục tiêu

1.1. Kiến thức

- Phát biểu được quan hệ suất điện động của nguồn và tổng độ giảm thế trong và ngoài nguồn

- Phát biểu được nội dung định luật Ôm cho tồn mạch.

- Tự suy ra được định luật Ơm cho toàn mạch từ định luật bảo toàn năng lượng.

- Viết được cơng thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn mắc nối tiếp, mắc song song đơn

giản

- Viết được cơng thức tính cơng của nguồn điện: Ang =  q =  It.

- Viết được công thức tính cơng suất của nguồn điện: Png =  I.

- Trình bày được khái niệm hiệu suất của nguồn điện.

1.2. Kĩ năng

- Vận dụng định luật Ôm để giải các bài tốn về tồn mạch.

- Nhận biết được, trên sơ đồ và trong thực tế, bộ nguồn mắc nối tiếp hoặc mắc song song đơn giản.

- Vận dụng được các cơng thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn nối tiếp, song song để giải

các bài tốn về tồn mạch.

- Giải thích được các hiện tượng đoản mạch xảy ra trong thực tế

- Chỉ ra được mối liên hệ giữa công của lực lạ thực hiện bên trong nguồn điện và điện năng tiêu thụ trong

mạch kín.

- Vận dụng các cơng thức tính điện năng tiêu thụ, công suất tiêu thụ điện năng và công suất toả nhiệt của một

đoạn mạch; công, công suất và hiệu suất của nguồn điện.

1.3. Thái độ

u thích mơn học, tự giác học tập, tham gia xây dựng kiến thức

1.4. Năng lực có thể phát triển

Bảng mơ tả các năng lực có thể phát triển trong chủ đề

Nhóm

năng lực

Nhóm

năng lực

sử dụng

kiến thứcHọc kì 2Năng lực thành phần

K1: Trình bày được kiến thức về các hiện

tượng, đại lượng, định luật, nguyên lí vật lí

cơ bản, các phép đo, các hằng số vật lí

K2: Trình bày được mối quan hệ giữa các

kiến thức vật líMơ tả mức độ thực hiện trong chủ đề

- Phát biểu được nội dung định luật Ơm cho

tồn mạch.

- Viết được biểu thức định luật Ơm cho tồn

mạch.

- Viết được cơng thức tính suất điện động và

điện trở trong của bộ nguồn mắc nối tiếp, mắc

song song đơn giản

- Viết được cơng thức tính cơng của nguồn

điện: Ang =  q =  It.

- Viết được công thức tính cơng suất của nguồn

điện: Png =  I.trang 31Giáo án vật lý 11Gv Lâm Tuấn KiệtK3: Sử dụng được kiến thức vật lí để thực

hiện các nhiệm vụ học tậpNhóm

năng lực

về phươngHọc kì 2- Vận dụng định luật Ơm để giải các bài tốn về

tồn mạch.

- Vận dụng được các cơng thức tính suất điện

động và điện trở trong của bộ nguồn nối tiếp,

song song để giải các bài tốn về tồn mạch.

- Chỉ ra được mối liên hệ giữa công của lực lạ

thực hiện bên trong nguồn điện và điện năng

tiêu thụ trong mạch kín

- Vận dụng các cơng thức tính điện năng tiêu

thụ, cơng suất tiêu thụ điện năng và công suất

toả nhiệt của một đoạn mạch; công, công suất

và hiệu suất của nguồn điện.

K4: Vận dụng (giải thích, dự đốn, tính

- Nhận biết được, trên sơ đồ và trong thực tế,

toán, đề ra giải pháp, đánh giá giải pháp … ) bộ nguồn mắc nối tiếp hoặc mắc song song.

kiến thức vật lí vào các tình huống thực tiễn - Giải thích được các hiện tượng đoản mạch

xảy ra trong thực tế.

P1: Đặt ra những câu hỏi về một sự kiện vật - Cường độ dòng điện chạy trong mạch điện kíncó quan hệ như thế nào với điện trở trong của

nguồn điện cũng như các yếu tố khác của mạch

điện ?

- Khi ghép các nguồn điện với nhau thì suất

điện động và điện trở trong của bộ nguồn sẽ

như thế nào ?

- Khi điện trở mạch ngồi bằng 0 thì cường độ

dòng điện qua mạch như thế nào ?

P2: mô tả được các hiện tượng tự nhiên bằng Mô tả được những hiện tượng liên quan đến sự

ngơn ngữ vật lí và chỉ ra các quy luật vật lí

thực hiện cơng của nguồn điện, hiện tượng

trong hiện tượng đó

đoản mạch, sự thay đổi suất điện động và điện

trở trong khi ghép các nguồn lại với nhau .

P3: Thu thập, đánh giá, lựa chọn và xử lí

Thu thập, đánh giá lựa chọn và xử lí thơng tin

thông tin từ các nguồn khác nhau để giải

từ các nguồn SGK, sách khoa học Vật Lý,

quyết vấn đề trong học tập vật lí

internet, v.v… để tìm hiểu các vấn đề liên quan

đến công nguồn, công suất nguồn điện, ghép

nguồn điện, hiện tượng đoản mạch ...

P4: Vận dụng sự tương tự và các mơ hình

Vận dụng sự tương tự con đường xây dựng

để xây dựng kiến thức vật lí

định luật Ôm đã học ở THCS

P5: Lựa chọn và sử dụng các cơng cụ tốn

Lựa chọn kiến thức về tương quan tỉ lệ thuận và

học phù hợp trong học tập vật lí.

tương quan tỉ lệ nghịch để xây dựng cơng thức

định luật Ơm cho tồn mạch.

P6: chỉ ra được điều kiện lí tưởng của hiện

Trường hợp điện trở mạch ngồi bằng 0

tượng vật lí

P7: đề xuất được giả thuyết; suy ra các hệ

Đề xuất được mối quan hệ giữa các đại lượng

quả có thể kiểm tra được.

khi nghiên cứu định luật Ơm cho tồn mạch.

P8: xác định mục đích, đề xuất phương án,

lắp ráp, tiến hành xử lí kết quả thí nghiệm và

rút ra nhận xét.trang 32Giáo án vật lý 11Gv Lâm Tuấn KiệtP9: Biện luận tính đúng đắn của kết quả thí

nghiệm và tính đúng đắn các kết luận được

khái qt hóa từ kết quả thí nghiệm này.

Nhóm

năng lực

trao đổi

thơng tinNhóm

năng lực

cá thểHọc kì 2X1: trao đổi kiến thức và ứng dụng vật lí

bằng ngơn ngữ vật lí và các cách diễn tả đặc

thù của vật lí

X2: phân biệt được những mô tả các hiện

tượng tự nhiên bằng ngôn ngữ đời sống và

ngơn ngữ vật líTrao đổi những kiến thức và các ứng dụng của

hiện tượng điện trong thực tế bằng ngôn ngữ

vật lý: gọi đúng tên định luật, vẽ hình rõ ràng

Sử dụng được các đại lượng vật lí như: cường

độ dòng điện, hiệu điện thế, suất điện động,

điện trở trong ... để mô tả mối qua hệ giưa

chúng.

X3: lựa chọn, đánh giá được các nguồn So sánh các nhận xét của nhóm với các nhóm

thơng tin khác nhau,

khác và kết luận của sách giáo khoa vật lí 11 về

mối quan hệ giữa cường độ dòng điện, suất

điện đơng và điện trở trong mạch điện.

X4: mô tả được cấu tạo và nguyên tắc hoạt Hiểu được tính chất của bộ nguồn ghép nối

động của các thiết bị kĩ thuật, công nghệ

tiếp, bộ nguồn ghép song song, các điện trở

mạch ngoài ghép nối tiếp và ghép song song.

X5: Ghi lại được các kết quả từ các hoạt

Ghi chép các nội dụng hoạt động của nhóm.

động học tập vật lí của mình (nghe giảng,

tìm kiếm thơng tin, thí nghiệm, làm việc

nhóm… )

X6: trình bày các kết quả từ các hoạt động

Trình bày được kết quả hoạt động của nhóm

học tập vật lí của mình (nghe giảng, tìm

dưới các hình thức văn bản.

kiếm thơng tin, thí nghiệm, làm việc

nhóm… ) một cách phù hợp

X7: thảo luận được kết quả công việc của Thảo luận đúng trọng tâm, thực hiện tốt nhiệm

mình và những vấn đề liên quan dưới góc vụ học tập của bản thân và của nhóm.

nhìn vật lí

X8: tham gia hoạt động nhóm trong học tập Phân cơng hợp lí để đạt nhiệm vụ cao nhất

vật lí

trong thực hiện nhiệm vụ: Lựa chọn thơng tin,

xử lí thơng tin và người báo cáo.

C1: Xác định được trình độ hiện có về kiến

Xác định được trình độ hiện có về phương pháp

thức, kĩ năng , thái độ của cá nhân trong học giải bài tốn tồn mạch thơng qua các bài kiểm

tập vật lí

tra ngắn ở lớp, bài tập tự giải ở nhà.

Đánh giá được thái độ học tập của nhóm thơng

qua phiếu đánh giá đồng đẳng.

C2: Lập kế hoạch và thực hiện được kế Lập kế hoạch, thực hiện được kế hoạch, điều

hoạch, điều chỉnh kế hoạch học tập vật lí chỉnh kế hoạch học tập trên lớp và ở nhà đối

nhằm nâng cao trình độ bản thân.

với tồn chủ đề sao cho phù hợp với điều kiện

học tập.

C3: chỉ ra được vai trò (cơ hội) và hạn chế Biết được ý nghĩa của việc ghép các bộ nguồn

của các quan điểm vật lí đối trong các và hiện tượng đoản mạch trong thức tế để có

trường hợp cụ thể trong mơn Vật lí và ngồi những điều chỉnh thích ứng trong hoạt động

mơn Vật lí

thực tiễn.

C4: so sánh và đánh giá được - dưới khía So sánh đánh giá được các giải pháp khác nhau

cạnh vật lí- các giải pháp kĩ thuật khác nhau trong việc sử dụng còi trong xe gắn máy.

về mặt kinh tế, xã hội và môi trườngtrang 33Giáo án vật lý 11Gv Lâm Tuấn KiệtC5: sử dụng được kiến thức vật lí để đánh

giá và cảnh báo mức độ an tồn của thí

nghiệm, của các vấn đề trong cuộc sống và

của các công nghệ hiện đại.

C6: nhận ra được ảnh hưởng vật lí lên các

mối quan hệ xã hội và lịch sử.

2. Chuẩn bị của GV và HS

2.1. Chuẩn bị của GV

- Đọc sách giáo khoa Vật lí lớp 9 để biết học sinh đã học những gì về cơng, cơng suất của dòng điện

- Hai pin khơ có suất điện động 1,5 V. Một vơn kế.

2.2. Chuẩn bị của HS

Ôn tập những kiến thức về định luật ôm đã học ở lớp 9 THCS

3. Tiến trình dạy học

Nội dung 1: Định luật Ơm đối với toàn mạch. Ghép nguồn điện thành bộ (1 tiết)

Hoạt động 1 (30 phút): Tìm hiểu định luật Ơm đối với toàn mạch

STTBước1Chuyển giao nhiệm vụ2Thực hiện nhiệm vụ3Báo cáo, thảo luận4Kết luận hoặc Nhận định

hoặc Hợp thức hóa kiến

thứcNội dung

GV: giới thiệu mối quan hệ giữa I,  , R và r trong mạch điện  đưa ra

biểu thức định luật Ôm  yêu cầu hs:

+ Nhận xét về sự phụ thuộc của I vào  và điện trở.

+ Phát biểu định luật Ơm cho tồn mạch.

+ Hiệu điện thế mạch ngồi được tính như thế nào?.

+ Thực hiện C3 sgk trang 52.

HS có thể thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi của Gv đặt ra

GV: gợi ý lần lượt từng câu hỏi để học sinh trả lời

HS: cá nhân hoặc nhóm trả lời câu hỏi trước lớp.

HS: cá nhân hoặc các nhóm khác lắng nghe, đưa ra ý kiến thảo luận.

GV: xác nhận ý kiến đúng ở từng câu trả lời.

Định luật Ơm đối với tồn mạch

Cường độ dòng điện chạy trong mạch điện kín tỉ lệ thuận với suất

điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trở tồn phần của

mạch đó.I

Với mạch ngồi ta có: UN = IRN =  – Ir

RN  rHoạt động 2 (15 phút): Tìm hiểu cách ghép các nguồn điện thành bộ.

STT

1Bước

Chuyển giao nhiệm vụNội dung

GV: Vẽ hình 10.3. Giới thiệu bộ nguồn ghép nối tiếp. Yêu cầu HS:

Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn ghép nối tiếp.

GV:Vẽ hình 10.4. Giới thiệu bộ nguồn ghép song song. Yêu cầu HS:

Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn ghép song song.2Thực hiện nhiệm vụHS có thể thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi của Gv đặt ra3Báo cáo, thảo luậnGV: gợi ý lần lượt từng câu hỏi để học sinh trả lời

HS: cá nhân hoặc nhóm trả lời câu hỏi trước lớp.Học kì 2trang 34Giáo án vật lý 11Gv Lâm Tuấn Kiệt

HS: cá nhân hoặc các nhóm khác lắng nghe, đưa ra ý kiến thảo luận.

GV: xác nhận ý kiến đúng ở từng câu trả lời.4Kết luận hoặc Nhận định

hoặc Hợp thức hóa kiến

thứcBộ nguồn mắc nối tiếp:

Suất điện động của bộ nguồn điện ghép nối tiếp bằng tổng suất

điện động của các nguồn có trong bộ.

Eb = E1 + E2 + …..+ En.

Điện trở trong rb của bộ nguồn mắc nối tiếp bằng tổng điện trở các

nguồn có trong bộ.

rb = r1 + r2 + …+ rn

Nếu có n nguồn điện giống nhau có suất điện động E và điện trở

trong r mắc nối tiếp thì suất điện động Eb và điện trở rb của bộ:

Eb = nE và rb = nr .

Bộ nguồn mắc song song:

Nếu có n nguồn điện giống nhau có suất điện động E và điện trở trong

r mắc song song thì suất điện động Eb và điện trở rb của bộ:

r

Eb = E và rb  .

nNội dung 2: Hiện tượng đoản mạch, hiệu suất. Điện năng tiêu thụ, công suất điện (1 tiết)

Hoạt động 1(8 phút): Tìm hiểu về điện năng tiêu thụ mạch.

STTBướcNội dung1Chuyển giao nhiệm vụGV: vẽ hình 8.1  Giới thiệu công của lực điện.

GV: Yêu cầu học sinh thực hiện C3 sgk trang 46?2Thực hiện nhiệm vụHS ghi nhận và trả lời các câu hỏi của Gv đặt ra3Báo cáo, thảo luận4Kết luận hoặc Nhận định

hoặc Hợp thức hóa kiến

thứcHS: cá nhân hoặc nhóm trả lời câu hỏi trước lớp.

HS: cá nhân hoặc các nhóm khác lắng nghe, đưa ra ý kiến thảo luận.

GV: xác nhận ý kiến đúng ở từng câu trả lời.

Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch:

A = Uq = UIt

Điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế

giữa hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện và thời gian dòng

điện chạy qua đoạn mạch đó.Hoạt động 2(5 phút): Tìm hiểu về định luật Jun – Lenxơ.

STTBướcNội dung1Chuyển giao nhiệm vụGV: vẽ hình 8.1  Gv yêu cầu cầu HS trả lời câu hỏi: điện năng mà

đoạn mạch tiêu thụ được biến đổi thành dạng năng lượng nào ?

GV: Từ cơng thức A = UIt, suy ra cơng thức tính nhiệt lượng Q.2Thực hiện nhiệm vụHS ghi nhận và trả lời các câu hỏi của Gv đặt ra3Báo cáo, thảo luậnGV: gợi ý lần lượt từng câu hỏi để học sinh trả lời

HS: cá nhân hoặc nhóm trả lời câu hỏi trước lớp.

HS: cá nhân hoặc các nhóm khác lắng nghe, đưa ra ý kiến thảo luận.Học kì 2trang 35Giáo án vật lý 11

4Kết luận hoặc Nhận định

hoặc Hợp thức hóa kiến

thứcGv Lâm Tuấn Kiệt

GV: xác nhận ý kiến đúng ở từng câu trả lời.

Định luật Jun – Lenxơ:

Q = RI2tHoạt động 3 (7 phút): Tìm hiểu về cơng suất điện và công suất tỏa nhiệt.

STTBước1Chuyển giao nhiệm vụ2Thực hiện nhiệm vụ3Báo cáo, thảo luận4Kết luận hoặc Nhận định

hoặc Hợp thức hóa kiến

thứcNội dung

GV: xuất phát từ hình vẽ 8.1  Giới thiệu lượng điện năng tiêu thụ

trong thời gian t bằng nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn trong thời gian t .

HS ghi nhận và trả lời các câu hỏi của Gv đặt ra

GV: gợi ý lần lượt từng câu hỏi để học sinh trả lời

HS: cá nhân hoặc nhóm trả lời câu hỏi trước lớp.

HS: cá nhân hoặc các nhóm khác lắng nghe, đưa ra ý kiến thảo luận.

GV: xác nhận ý kiến đúng ở từng câu trả lời.

Công suất điện:

A

P =

= UI = RI2

tHoạt động 4 (5 phút): Tìm hiểu về cơng và cơng suất của nguồn điện.

STTBướcNội dung

A

.

q

- GV: Giới thiệu công suất của nguồn điện tương tự công suất điện.1Chuyển giao nhiệm vụ- GV: Giới thiệu công của nguồn điện từ công thức  2Thực hiện nhiệm vụHS ghi nhận và trả lời các câu hỏi của Gv đặt ra3Báo cáo, thảo luận4Kết luận hoặc Nhận định

hoặc Hợp thức hóa kiến

thứcGV: gợi ý lần lượt từng câu hỏi để học sinh trả lời

HS: cá nhân hoặc nhóm trả lời câu hỏi trước lớp.

HS: cá nhân hoặc các nhóm khác lắng nghe, đưa ra ý kiến thảo luận.

GV: xác nhận ý kiến đúng ở từng câu trả lời.

Công của nguồn điện:

Công của nguồn điện bằng điện năng tiêu thụ trong toàn mạch.

Ang = q. E = E.It

Công suất của nguồn điện:

Công suất của nguồn điện bằng cơng suất tiêu thụ điện năng của tồn

mạch.

A

Png = ng = E. I

tHoạt động 5 (15 phút): Tìm hiểu về hiện tượng đoản mạch.

STT

1Bước

Chuyển giao nhiệm vụNội dung

- GV: Từ biểu thức I 

cường độ dòng điện có giá trị lớn nhất

RN  rkhi nào?

- GV: Giới thiệu hiện tượng đoản mạch.

Học kì 2trang 36Giáo án vật lý 11Gv Lâm Tuấn Kiệt

- GV: Yêu cầu học sinh thực hiện C4 sgk trang 52?

 Tích hợp GD mơi trường: Biết cách phòng tránh để khơng xảy

ra hiện tượng đoản mạch2Thực hiện nhiệm vụHS có thể thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi của Gv đặt ra3Báo cáo, thảo luận4Kết luận hoặc Nhận định

hoặc Hợp thức hóa kiến

thứcGV: gợi ý lần lượt từng câu hỏi để học sinh trả lời

HS: cá nhân hoặc nhóm trả lời câu hỏi trước lớp.

HS: cá nhân hoặc các nhóm khác lắng nghe, đưa ra ý kiến thảo luận.

GV: xác nhận ý kiến đúng ở từng câu trả lời.

Hiện tượng đoản mạch

Cường độ dòng điện trong mạch kín đạt giá trị lớn nhất khi R N = 0.

Khi đó ta nói rằng nguồn điện bị đoản mạch và

IE

rHoạt động 6 (5 phút): Tìm hiểu về hiệu suất của nguồn điện.

STTBướcNội dung1Chuyển giao nhiệm vụGV: vẽ hình  Giới thiệu cơng có ích, cơng tồn phần  hiệu

suất của nguồn.2Thực hiện nhiệm vụHS ghi nhận và trả lời các câu hỏi của Gv đặt ra3Báo cáo, thảo luận4Kết luận hoặc Nhận định hoặc

Hợp thức hóa kiến thứcGV: gợi ý lần lượt từng câu hỏi để học sinh trả lời

HS: cá nhân hoặc nhóm trả lời câu hỏi trước lớp.

HS: cá nhân hoặc các nhóm khác lắng nghe, đưa ra ý kiến thảo

luận.

GV: xác nhận ý kiến đúng ở từng câu trả lời.

Hiện tượng của nguồn điện

U It U

H= = N  N

EIt ENội dung 3: Phương pháp giải bài tốn về tồn mạch

Hoạt động 1 (20 phút): Những lưu ý trong phương pháp giải.

STTBướcNội dung1Chuyển giao nhiệm vụGV: yêu cầu HS đọc mục I sgk trang 59 sau đó đề nghị HS:

+ Nhắc lại các lưu ý vừa đọc ở trên.

+ Nhắc lại các công thức cần sử dụng và viết các cơng thức đó

lên bảng.2Thực hiện nhiệm vụHS có thể thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi của Gv đặt ra3Báo cáo, thảo luậnGV: gợi ý lần lượt từng câu hỏi để học sinh trả lời

HS: cá nhân hoặc nhóm trả lời câu hỏi trước lớp.

HS: cá nhân hoặc các nhóm khác lắng nghe, đưa ra ý kiến thảo

luận.

GV: xác nhận ý kiến đúng ở từng câu trả lời.Học kì 2trang 37Giáo án vật lý 11

4Gv Lâm Tuấn KiệtKết luận hoặc Nhận định hoặc

Hợp thức hóa kiến thứcNhững lưu ý trong phương pháp giải

+ Nhận dạng cách mắc bộ nguồn. Từ đó tính suất điện động và

điện trở trong của bộ nguồn

+ Nhận dạng và phân tích các điện trở mạch ngồi được mắc

như thế nào. Từ tính điện trở tương đương của mạch ngồi.

+ Áp dụng định luật Ơm đối với tồn mạch và các cơng thức

phù hợp để tính các đại lượng mà đề bài yêu cầu.

+ Các công thức cần sử dụng:I=

;  = I(RN + r);

RN  r

U = IRN =  – Ir;

Ang = It ; Png = I;

A = UIt; P = UI.Hoạt động 2 (25 phút): Bài tập ví dụ.

STTBướcNội dung1Chuyển giao nhiệm vụGV: cho 1 hoặc 2 bài tập dạng tự luận để cho học sinh làm:2Thực hiện nhiệm vụHS có thể thảo luận nhóm để làm các bài tập của Gv đặt ra3Báo cáo, thảo luậnGV: gợi ý lần lượt từng bài tập để học sinh làm

HS: cá nhân hoặc nhóm làm từng bài tập trước lớp.

HS: cá nhân hoặc các nhóm khác lắng nghe, đưa ra ý kiến thảo

luận.

GV: xác nhận cách làm đúng ở từng bài tập.4Kết luận hoặc Nhận định hoặc

Hợp thức hóa kiến thức4. Kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học

4.1. Hình thức kiểm tra, đánh giá

- Đánh giá thường xuyên các hoạt động học tập của cá nhân và nhóm thơng qua kết quả thực hiện các

nhiệm vụ học tập.

- Kiểm tra nhanh bằng các câu trắc nghiệm khách quan.

- HS tự đánh giá lẫn nhau thơng qua nhận xét nhóm.

- Đánh giá thơng qua bài kiểm tra,…

4.2. Công cụ kiểm tra, đánh giá

- Soạn câu hỏi/bài tập kiểm tra, đánh giá năng lực

4.2.1: Nội dung 1: Định luật Ơm đối với tồn mạch. Ghép nguồn điện thành bộ

Câu 1: Có n nguồn giống nhau mắc song song, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r. Công thức nào sau đây đúng?

A. E b = E; rb = r

B. E b= E; rb = r/n

C. E b = n. E; rb = n.r

D. E b= n.E; rb = r/n

Câu 2: Khi mắc n nguồn nối tiếp, mỗi nguồn có suất đện động E và điện trở trong r giống nhau thì suất điện động và điện trở

của bộ nguồn cho bởi biểu thức:

A.EbHọc kì 2 nE và rb r

r

. B. Eb  E và rb  nr . C. Eb  nE và rb  nr . D. Eb  E và rb  .

n

ntrang 38Giáo án vật lý 11Gv Lâm Tuấn KiệtCâu 3: Nếu ghép 3 pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động 3V thành một bộ nguồn thì bộ nguồn sẽ không đạt được giá trị suất

điện động :

A.3V.

B. 6V.

C. 9V.

D. 5V.

Câu 4: Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp, mỗi pin có suất điện động 9V và có điện trở trong 2  thành một bộ nguồn thì điện trở

trong của bộ nguồn là :

A.6.B. 4.C. 3.D. 2.Câu 5: Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp, mỗi pin có suất điện động 3V và có điện trở trong 1  thành một bộ nguồn thì suất

điện động và điện trở trong của bộ nguồn là :

A.9V và 3.B. 3V và 3.C. 9V và 1/3.D. 3V và 1/3.Câu 6: Nếu song song ghép 3 pin giống nhau, loại 9V - 1  thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là

A.3V - 3.B. 9V - 3.C. 3V -1.D. 9V - 1/3.Đoạn mạch gồm điện trở R1 = 300(), mắc song song với điện trở R2 = 600(), hiệu điện thế giữa

hai đầu đoạn mạch là 24 V. Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở là:

A. I1 = 0,08 A; I2 = 0,04 A. B. I1 = 0,04 A; I2 = 0,08 A.

C. I1 = I2 = 0,027 A;

D. I1 = I2 = 0,08 A.

Câu 8: Một bóng đèn có ghi 3V – 3W. Điện trở của bóng đèn là:

A. 9 ().

B. 3 ().

C. 6 ().

D. 12 ().

Câu 9: Một bóng đèn có ghi 6V – 6W, khi mắc bóng đèn vào hiệu điện thế U = 6 V thì cường độ dòng

điện qua bóng là:

A. 36A.

B. 6A.

C. 1A.

D. 12 A.

Câu 10: Theo định luật Ơm cho tồn mạch thì cường độ dòng điện cho toàn mạch:

A. tỉ lệ nghịch với suất điện động của nguồn.

B. tỉ lệ nghịch với điện trở trong của nguồn.

C. tỉ lệ nghịch với điện trở ngoài của mạch.

D. tỉ lệ nghịch với tổng điện trở trong của nguồn và điện trở ngoài.

Câu 11: Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngồi là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngồi

A. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy trong mạch.

B. tăng khi cường độ dòng điện trong mạch tăng.

C. giảm khi cường độ dòng điện trong mạch tăng.

D. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy trong mạch.

Câu 12: Hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài cho bởi biểu thức nào sau đây?

Câu7:A. U N  IrB. U N  E  IrC. U N  I  R N  r D. U N  E  IrCâu 13: Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 () được mắc với điện trở 4,8 () thành mạch kín. Khi đó

hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 (V). Cường độ dòng điện trong mạch là

A. I = 120 (A).

B. I = 12 (A).

C. I = 2,5 (A).

D. I = 25 (A).

Câu 14: Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 () được mắc với điện trở 4,8 () thành mạch kín. Khi đó

hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 (V). Suất điện động của nguồn điện là:

A. E = 12,00 (V).

B. E = 12,25 (V).

C. E = 14,50 (V).

D. E = 11,75 (V).

Câu 15: Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (), mạch ngoài có điện trở R = 4

().. Tính cường độ dòng điện trong toàn mạch

A. I = 12 (A).

B. I = 1,2 (A).

C. I = 1,0 (A).

D. I = 10 (A).Học kì 2trang 39Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài 7: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI. NGUỒN ĐIỆN (tiết 2)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×