Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hợp thành các mệnh đề mờ

Hợp thành các mệnh đề mờ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mệnh đề kéo theo mờ257258Phép kéo theo Zadeh259VD260Phép kéo theo Mamdani261Mamdani tích262VD2634. Qui tắc MP trong LG

mờ264A(x)B(y) là quan hệ

R(x,y)265Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hợp thành các mệnh đề mờ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×