Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Thủ tục cắt nhánh alpha-beta

IV. Thủ tục cắt nhánh alpha-beta

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thủ tục anpha-beta

Giảm bớt các trạng thái cần khảo sát mà vẫn khơng ảnh hưởng gì đến

việc giải quyết bài tốn.

Cắt bỏ các nhánh khơng cần khảo sát.

Ví dụ134Ví dụ135Cơ sở của thủ tục

Nếu val(v)< val(u) thì bất kể

val(a) bằng bao nhiêu thì

val(c) cũng bằng val(u).

Nếu a thuộc lớp min?136Cụ thể

Khi cài đặt, ta dùng một cặp biến alpha, beta.

Alpha - giá trị lớn nhất trong các giá trị của các các nút con đã đánh giá

của một nút max

Beta – giá trị bé nhất trong các giá trị của các các nút con đã đánh giá

của một nút min

Anpha>=beta cắt nhánh đang xét137Định giá cho nút u lớp

Max

Function MaxVal(u, anpha, beta);

begin

if (u là nút lá của cây hoặc cây hạn chế) then Maxval:=f(u)

elsefor w con của u dobegin

alpha:=max{alpha, MinVal(w, alpha, beta)}

if anpha>beta then exit;

end;

MaxVal:=alpha;

end;138Định giá cho nút u - lớp

Min

Function MinVal(u, anpha, beta);

begin

if (u là nút lá của cây hoặc cây hạn chế) then Minval:=f(u)

else

for w con của u do

begin

beta:=min{beta, MaxVal(w, alpha, beta)}

if anpha>=beta then exit;

end;

MinVal:=beta;

end;139Thủ tục hướng dẫn nước đi cho Max

Procedure Alpha_beta(u, var v)

begin

alpha:=-oo; beta:=+oo;

for (w con u) do

if alpha
begin

alpha:=MinVal(w, anpha, beta);

v:=w;

end;

end;140Phần 2.

BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ LẬP LUẬN141Khái niệm về biểu diễn và xử lý tri

thức142Tri thức là gì?

Dữ liệu là các con số, ký hiệu mà máy tính có thể lưu trữ, biểu diễn, xử

lý. Bản thân dữ liệu khơng có ý nghĩa.

Chỉ khi con người cảm nhận, tư duy thì dữ liệu mới có một ý nghĩa nhất

định, đó chính là thông tin.

Tri thức là kết tinh, cô đọng, chắt lọc của thơng tin. Tri thức hình thành

do q trình xử lý thơng tin mang lại.143Phân loại

Các định lý tóan học, định luật vật lý là các tri thức mang tính khẳng

định sự kiện.

Các phương pháp điều chế hóa học, thuật tốn là tri thức mang tính thủ

tục.

Các nhận định, kết luận về sự kiện, hiện tượng là tri thức mô tả.

Các ước lượng, suy đốn hình thành qua kinh nghiệm là tri thức

heuristic144Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Thủ tục cắt nhánh alpha-beta

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×