Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hệ điều khiển mờ

Hệ điều khiển mờ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tóm lại

Bộ ĐK mờ: tự động hóa dựa trên kinh nghiệm con người.

Hệ mờ là hệ dựa trên tri thức

Ứng dụng thành công trong nhiều lĩnh vực: hệ chuyên gia y học, quản lý,

nhất là các hệ điều khiển.2742. Cấu trúc của một hệ

mờ

CS luậtxMờ hóaA’Bộ suy diễnB’Khử mờy2753. Phân loại

SISO một đầu vào - một đầu ra

MISO nhiều đầu vào - một đầu ra

MIMO nhiều đầu vào nhiều đầu ra

Chỉ cần quan tâm đến dạng MISO?2764. Xây dựng bộ suy

diễn từ CS luật

Luật thứ k trong CS luật có dạng:

if x1 is Ak1,...,xn is Akn then Y is Bk

Chuyển thành dạng

if x is Ak then Y is Bk

Ở đây, x=(x1,...,xn); Ak=Ak1 x...xAkn, tính tốn cụ thể theo min hoặc tnorm

Mỗi luật xác đinh Rk theo Denies-Rescher, Zadeh, Mamdani,...277a. Kết hợp trước suy

diễn sau

Kết hợp các Rk thành một R (có thể phụ thuộc hoặc độc lập)

Tính B’=A’ o R278b. Suy diễn trước, kết

hợp sau

Mỗi luật k: if x is Ak then Y is Bk,

Tính B’k= A’ o Rk

Kết hợp các B’k thu được B’279Nhận xét

Có nhiều kết quả thu được khi tính B’:

◦ Chọn pp1 hay pp2

◦ Chọn cách tính R nào

◦ Chọn t-norm, s-norm nàoTiêu chuẩn chung là phù hợp với mong muốn chủ quan của chuyên gia2805. Mờ hóa (fuzzification)

Biến đổi giá trị đầu vào x thuộc U thành tập mờ A’ trên U

Nguyên tắc:◦ x phụ thuộc cao vào A’

◦ Hiệu quả trong tính tốn281Các cách mờ hóa

Mờ hóa đơn thể

Mờ hóa Gauss A’(x)=exp(-((u-x)/a)^2), a>0

Mờ hóa tam giác2826. Khử mờ

(defuzzification)

Biến đổi tập mờ B’ thành số y thuộc V đại diện cho B’

Nguyên tắc◦ B’(y) lớn nhất

◦ Hiệu quả trong tính tốn

◦ Liên tục: B’ thay đổi ít thì y thay đổi ít283Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hệ điều khiển mờ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×