Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
A(x)B(y) là quan hệ R(x,y)

A(x)B(y) là quan hệ R(x,y)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mở rộng A’(x)266Xác định B’(y)267VD268VD269?270Chương 10.

HỆ MỜ

2711. Khái niệm

Điều chỉnh tự động van sao cho nước trong bình.

Dựa theo một số nguyên tắc gọi là các luật:

Nếu mực nước thấp thì mở van lớn

Nếu mực trung bình thì mở van trung bình

Nếu mực nước cao thì mở van nhỏ

Nếu mực nước rất cao thì mở van rất nhỏ272Hệ điều khiển mờ

Tự động điều khiển theo luật mờ: HĐK mờ

Đặc trưng:

Nguyên tắc đk: các luật (kinh nghiệm)

Khơng cần mơ hình tóan học chính xác

Mực nước: đầu vào

Van: đầu ra273Tóm lại

Bộ ĐK mờ: tự động hóa dựa trên kinh nghiệm con người.

Hệ mờ là hệ dựa trên tri thức

Ứng dụng thành công trong nhiều lĩnh vực: hệ chuyên gia y học, quản lý,

nhất là các hệ điều khiển.274Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

A(x)B(y) là quan hệ R(x,y)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×