Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phép kéo theo Mamdani

Phép kéo theo Mamdani

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mamdani tích262VD2634. Qui tắc MP trong LG

mờ264A(x)B(y) là quan hệ

R(x,y)265Mở rộng A’(x)266Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phép kéo theo Mamdani

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×