Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ví dụ xác định hàm thành viên

Ví dụ xác định hàm thành viên

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Các khái niệm cơ bản

Giá đở

Nhân

Biên

Độ cao

Tập mờ chuẩn

Lát cắt anpha2453. Các phép toán trên

tập mờ

Hợp A và B

Giao A và B

Phần bù của A

◦ A con B

◦ Tập mờ 0

◦ Tập mờ 1x246Phép tốn....

Tích Decac

Mở rộng hình trụ

Phép chiếu2474. Mở rộng các phép

tốn

Giao A và B: Min(A(x),B(x))

Có thể thay min bằng một phép tốn có tính chất như min: t-norm

Định nghĩa: t-norm là hàm [0,1] [0,1] vào [0,1]◦ Giao hốn, kết hợp, có 1 là đơn vị, khơng giảm theo từng biếnVí dụ: x*y là một t-norm248S-norm (t-conorm)

Hợp A và B: Max(A(x),B(x))

Có thể thay max bằng một phép tốn có tính chất như max: s-norm

Định nghĩa: s-norm là hàm [0,1] [0,1] vào [0,1]◦ Giao hốn, kết hợp, có 0 là đơn vị, khơng giảm theo từng biếnVí dụ: min(x+y,1) một s-norm249Bù mờ

Mở rộng của 1N: [0,1] [0,1] thỏa N(0)=1; N(1)=0 và không tăng.

Sugeno N(x)=(1-x)/(1+kx), k>-12505. Quan hệ mờ

Rõ pas VBJavaa110b011c101Mờpas VBJavaa10.80.2b0.20.90.1c0.70.30.9

251Hợp thành các quan hệ

mờRy1xS

zy2R.S(x,z)=?

252Chương 9.

LOGIC MỜ

253Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ví dụ xác định hàm thành viên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×