Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần 3. LOGIC MỜ VÀ LẬP LUẬN XẤP XỈ

Phần 3. LOGIC MỜ VÀ LẬP LUẬN XẤP XỈ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương 8.

TẬP MỜ

2382392401. Định nghĩa tập mờ

Tập mờ - fuzzy set: Zadeh (1965)

Tập hợp rõ: {3}, {3,4}, tập những địa điểm cách TT không quá 1km.

Tập hợp mờ: các số gần bằng 3, tập những địa điểm gần TT, tập những

người trẻ tuổi.241X={1,2,3,4,5};

Nếu A={3}

A={(1,0),(2,0),(3,1),(4,0),(5,0) }

Nếu A là số gần bằng 3:

A={(1,0),(2,0.6),(3,1),(4,0.6),(5,0) }

A={(x,m(x)) |x thuộc X}242Định nghĩa

Cho X là tập khác rỗng. Một tập mờ A trên X được xác định

bởi hàm thành viên

 A : X   0,1

X - tập vũ trụ

Ký hiệu:

Nếu X rời rạc

Nếu X liên tục243 A ( x)  A( x)

 A ( x1 )

 A ( xn )

A

 

x1

xn

 ( x)

A   A dx

x

XVí dụ xác định hàm

thành viên

A: tập số gần bằng 1 trên X=R

A: “trẻ tuổi”

Tốc độ xe hơi: chậm, nhanh, trung bình2442. Các khái niệm cơ bản

Giá đở

Nhân

Biên

Độ cao

Tập mờ chuẩn

Lát cắt anpha245Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần 3. LOGIC MỜ VÀ LẬP LUẬN XẤP XỈ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×