Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thủ tục suy diễn tiến

Thủ tục suy diễn tiến

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nhận xét

Tập F được sinh ra khá lớn

Trong F sẽ có nhiều sự kiện chẳng liên quan gì đến H

Khơng có qui tắc để chọn luật2203. Suy diễn lùi

Biểu diễn thành đồ thị và/hoặc

P1˄…˄Pn→Q

Thay vì chứng minh Q đi CM tất cả các giả thiết sinh ra Q là đúng

Để cm các Pi ta cm các giả thiết của Pi221Một giả thiết hiển nhiên là đúng nếu nó thuộc tập sự kiện F

Nếu tất cả các Pi đúng thì Q đúng

Ngược lại nếu có Pi khơng đúng thì quay lui chứng minh theo một luật

khác có kết luận là Q.

Nếu khơng tìm được luật nào như vậy thì Q sai.222Thủ tục

Kí hiệu S(q) chỉ cho tập các luật có vế phải là q

function sdlui(q): boolean;

{true nếu q cm được, ngược lại: false}

begin

if (q thuộc F) then sdlui:=true

else if S(q)=[ ] then sdlui:=false

else

begin

S:=S(q);223while S<>[ ] do

begin

r ← S;

OK:=true;

for (l left(r)) do

if sdlui(l)=false then

begin

OK:=false;

beak; {for}

end;

if OK then break; {while}

S:=S – {r};

end;224if OK then sdlui:=true

else sdlui:=false;end;

end;2254. Ứng dụng

Hệ chuyên gia

Lập trình Prolog226a. Hệ chuyên gia

VD HCG tư vấn dinh dưỡng bệnh nhân tiểu đường.

Các thành phần:Cơ sở tri thức: tri thức luật + tt sự kiện

Bộ suy diễn

Bộ giải thích

Giao diện227b. Lập trình Prolog

Ngơn ngữ lập trình logic

CSTT các câu Horn bd bằng vị từ

Thủ tục suy diễn lùi: đã được cài đặt sẵn.228Cú pháp

Hằng: viết chữ thường a,b,an, nam,...

Biến: viết chữ in đầu tên: X, Y, Sinhvien, Thaygiao

Các phép toán:

, chỉ phép and

; chỉ phép or

:- chỉ phép if...then....

not - phủ định (không dùng trong kết luận)229Cú pháp…

Câu là thành phần đơn vị của chương trình. Một câu có thể viết trên

nhiều dòng. Kết thúc câu là dấu chấm. Có hai loại câu: câu sự kiện và

câu luật (chỉ dùng câu Horn).

Câu Horn viết dưới dạng q:-p1,p2,...,pn. Trong đó q gọi là đầu (head),

p1,...,pn gọi là thân.

Vị từ. bao gồm tên vị từ và các biến. Một vị từ có thể có nhiều biến.230Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thủ tục suy diễn tiến

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×