Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thủ tục cm G→H

Thủ tục cm G→H

Tải bản đầy đủ - 0trang

184185Chuơng 6.

LOGIC VỊ TỪ

186Nguyên nhân

Logic mệnh đề chỉ biểu diễn được những sự kiện, không thể biểu diễn

được nhưng câu như: Khơng có vật gì là lớn nhất, cũng khơng có vật gì

là bé nhất…

Các ngơn ngữ dùng cho suy luận trong TTNT đều dựa trên cơ sở của

logic vị từ.187Logic vị từ là sự mở rộng của logic mệnh đề.

LGVT cho phép biểu diễn một lớp các đối tượng trong một miền nào đó.

Thuộc tính của đối tượng, mối quan hệ giữa các đối tượng biểu thị bởi

các vị từ.

Thêm các lượng từ tồn tại, với mọi để tạo ra câu phong phú hơn.1881 Cú pháp.

Hằng: a,b,c,..

Biến: x,y,u,v,..

Vị từ: P(x,y), Q(x),..Vị từ khơng biến là MĐ.

Hàm: f,g

Phép tốn logic

Kí hiệu lượng từ: tồn tại, với mọi

Dấu câu, ngoặc,...189Hạng thức

Các hạng thức (term): là các biểu thức mô tả đối tượng.

Các hằng, biến là hạng thức.

Nếu t1,...,tn là các hạng thức và f là hàm thì f(t1,...,tn) là hạng thức190Cơng thức phân tử - câu

đơn.

Các mệnh đề là công thức phân tử

Nếu P là vị từ n biến và t1,...,tn là các hạng thức thì P(t1,...,tn) là cơng

thức phân tử.

Thich là vị từ hai biến, Like(An, Java) là CTPT

Yeu(X,Y); t=chong(X); Yeu(X,chong(X))

X=lan: Lan yêu chồng Lan!191Công thức

CT được xây dựng từ CTPT bằng các phép tốn logic, các lượng

từ.

Định nghĩa.

Các cơng thức phân tử là công thức

Nếu G và H là cơng thức thì ¬G và G*H là các cơng thức với * là

phép tốn logic.

Nếu G là cơng thức và x là biến thì

xG ( x), xG ( x)

là các công thức.

192Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thủ tục cm G→H

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×