Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 KHÁI NIỆM VỀ CƠ ĐIỆN TỬ

1 KHÁI NIỆM VỀ CƠ ĐIỆN TỬ

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Một đònh nghóa khác về Cơ điện tử thường

hay được nói tới do Harashima, Tomizuka va

Fuduka đưa ra năm 1996 : “ Cơ điện tử là sự

tích hợp chặt chẽ của kỹ thuật cơ khí với

điện tử và điều khiển máy tính thông minh

trong thiết kế và chế tạo các sản phẩm và

quy trình công nghiệp.”

 Cung năm đó, Auslander và Kempf cũng đưa ra

một đònh nghóa khác như sau : “ Cơ điện tử là

sự áp dụng tổng hợp các quyết đònh tạo

nên hoạt động của các hệ vật lý.”

 Năm 1997, Shetty lại quan niệm : “ Cơ điện tử

là một phương pháp luận được dùng để

thiết kế tối ưu các sản phẩm cơ điện.”Và gần đây, Bolton đề xuất đònh

nghóa : “ Một hệ cơ điện tử không

chỉ là sự kết hợp chặt chẽ các hệ

cơ khí, điện và nó cũng không chỉ

đơn thuần là một hệ điều khiển;

nó là sự tích hợp đầy đủ của tất

cả các hệ trên.”

 Tất cả những đònh nghóa và phát

biểu trên về Cơ điện tử đều xác

đáng và giàu thông tin, tuy nhiên

bản thân chúng, nếu đứng riêng

lẻ lại không đònh nghóa được đầy

đủ thuật ngữ Cơ điện tử. Ngoài ra còn co các đònh nghóa khác về cơ điện tử

như:

  Chico state university:

 Là lónh vực nghiên cứu mà nó kết hợp những nguyên tắc

chủ yếu của cơ khí, kỹ thuật điện tử và kỹ thuật máy tính.

  Clemson university:

 Là kết hợp của phần mềm và phần cứng cho thiết kế và

phân tích kỹ thuật điều khiển tiên tiến.

  Design with microprocessors for Mechanical engineers

[ Stiffler 1992]:

 Là khoa học mà nó thống nhất giữa cơ khí và điều khiển

điện tử.

  Inductrial Research and Development Advisory Committee of

the European [Alciatore 1998]:

 Là sự liên kết hổ trợ lẩn nhau của cơ khí chính xác, điều

khiển điện tử và hệ thống tư duy trong thiết kế sản phẩm

và các quá trình sản xuất.  Introduction to mechatronic and meaurement systems

(book):

 Là lónh vực kỹ thụât liên nghành thực hiện việc thiết

kế sản phẩm dự trên sự sát nhập các phần tử cơ khí

và điện tử được phối hợp bởi một cấu trúc điều

khiển.

  Journal of mechatronics:

 Là sự liên kết hổ trợ lẩn nhau của cơ khí chính xác ,

điều khiển điện tử và hệ thống tư duy trong thiết kế

tư duy và các quá trình sản xuất.

  Loughborough university (United Kingdom):

 Cơ điện tử là trí tuệ thiết kế mà nó sử dụng một

khối thống nhất kết hợp của cơ khí, điện tử và kỹ

thuật máy tính làm nâng cao chất lượng sản phẩm,

quá trình hoặc hệ thống.  ME magazine:

 “Là tác dụng hổ trợ lẩn nhau của cơ khí chính xác, lí thuyết điều

khiển, khoa học máy tính, cảm biến cơ cấu tác động, để thiết kế

sản phẩm và cải tiến quá trình”. “ứng dụng của công nghệ mới

nhất trong kỹ thuật cơ khí chính xác, lý thuyết điều khiển, khoa

học máy tính và điện tử vào việc thiết kế các quá trình tạo ra

các sản phẩm đa chức năng hơn và đáp ứng nhu cầu tiêu

dùng”. Mechatronical secondary vocational school (Budapest, Hungary:

source: EGK):

 Là sự sát nhập của cơ khí, điện tử và điều khiển bằng máy tính

thông minh trong lónh vực lập kế hoạch, giai đoạn đầu sản suất và

quá trình mà cả ba nghành trên luôn hổ trợ và tăng cường lẩn

nhau một cách không ngừng.

  Mechatronics –Electromechanics and Controlmechanics (Miu

1990):

 Là lónh vực liên nghành mà nó bao gồm đồng thời cơ khí, điện

tử và sự điều khiển bằng máy tính – hệ thống giao tiếp cơ điện.  Mechatronics – Electronic control systems in

mechanical engineering (Bolton 1995)

 Là sự kết hợp giữa điện tử, kỹ thuật điều khiển và

kỹ thuật cơ khí.

  Mechatronics – Electronics in products and processes

[Bradley 1994]:

 L aø lónh vực tích hợp trong quá trình thiết kế kết hợp

giữa kỹ thuật điện tử, máy tính và kỹ thuật cơ khí.

  Mechatronics – Mechanical system interfacing

[Auslander 1994]:

 Là sự ứng dụng của các khả năng phức tạp đối với

sự hoạt động của các hệ thống vật chất.

  Mechatronics engineering (book):

 Là hoạt động trước khi lập kế hoạch liên quan đến cơ

khí, điện tử và phần mềm vào vòng đời sản phẩm

trong hoạt động đồng thời của quá trình phát triển.  Mechatronics system design (shetty 1998):

 Phương thức được dùng cho thiết kế tối ưu hóa các sản

phẩm điện cơ.

  North Carolina state university course:Là sự liên kết hổ trợ lẩn nhau của cơ khí chính

xác, điều khiển điện tử và hệ thống tư duy trong thiết

kế sản phẩm và các quá trình sản suất thông minh.

  University of California at Berkeley:

 Là sự tiếp cận linh hoạt, đa kỹ thuật trong sự kết hợp

của kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật máy

tính và công nghệ thông tin.

  University of Linz:

 Hệ thống kỹ thuật vận hành một cách máy móc với

sự phản hồi tới một vài bộ phận chủ yếu nhưng với

nhiều hoặc ít sự hổ trợ đắc lực của điện tử cho các cơ

cấu cơ khí.  University of Twente (the Neherlands):

 Là công nghệ mà nó kết hợp cơ khí với điện tử và

công nghệ thông tin để hình thành trường tích hợp và

tương tác trong các chi tiết, môdun, sản phẩm và hệ

thống. University of Washington:

 Sự nghiên cứu tổng hợp của thiết kế hệ thống và

sản phẩm mà trong đó sự tính toán, cơ khí hóa, sự tác

động, cảm biến và điều khiển được kết hợp với nhau

để đạt được chất lượng và tính năng của sản phẩm

tiên tiến.

  Virginia polytechnic institute:

 Cơ điện tử liên quan đến sự kết hợp của cơ khí, điện

tử, phần mềm, và kỹ thuật lý thuyết điều khiển vào

trong một khung công việc hợp nhất mà nó làm tăng

cường quá trình thiết kế. Đối với Takashi Yamaguchi, người làm việc ở

phòng kỹ thuật cơ khí Cty Hitachi ở Ibaraki Nhật

Bản thì cơ điện tử là “một phương pháp luận

cho việc thiết kế những sản phẩm mà được

tung ra nhanh trên thò trường, có đặc tính chính

xác. Những đặc tính này có được vì sản phẩm

không chỉ mang yếu tố thiết kế cơ khí mà

còn là sử dụng điều khiển servo, cảm biến

và điện tử”. Ông cũng nói thêm rằng, nó

cũng rất quan trọng để làm cho cấu trúc

cứng vững. Các ổ đỉa máy tính là ví dụ của

sự ứng dụng thành công cơ điện tử: “đóa ghi

được yêu cầu cung cấp sự truy cập rất nhanh,

vò trí chính xác và độ cứng vững tốt để

chống lại những tác động nhiễu biến đổi”. Đối với Giorgio Rizzoni, phó giáo sư cơ khí ở

Đại học bang Ohio tại Columbus thì “cơ điện tử

là sự hội tụ của phương thức thiết kế truyền

thống với cảm biến và khí cụ đo kiểm,

truyền dộng, kỹ thuật cơ cấu tác động được

gắn vào hệ thống vi xử lí thời gian thực”.

Ông nói: những sản phẩm cơ điện tử thể

hiện những tính chất đặt biệt nào đó, bao

gồm sự thay thế nhiều chức năng cơ khí với

những chức năng điện tử mà nó mang đến

sự thiết kế, lập trình dể dàng và linh hoạt

hơn, khả năng bổ sung những điều khiển được

sắp xếp trong hệ thống phức tạp và khả

năng điều khiển sự xuất nhập dữ liệu tự

động. Đối với Masayoshi Tomiyuka giáo sư cơ

khí ở Đại học California, Berkeley: “ cơ

điện tử thật sự không là gì cả

nhưng là một công cụ thiết kế tốt.

Ý tưởng cơ bản là ứng dụng những

phương pháp điều khiển mới để tạo

ra những đặc tính mới từ thiết bò cơ

khí. Nó có nghóa là sử dụng kỹ

thuật hiện đại có giá trò thật sự để

cải tiến đặc tính và tính linh hoạt

của sản phẩm và quá trình sản

xuất.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 KHÁI NIỆM VỀ CƠ ĐIỆN TỬ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×