Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đưa Pipe Network ra các trắc ngang khi bám theo Alignment

Đưa Pipe Network ra các trắc ngang khi bám theo Alignment

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG 10: PIPE NETWORK – HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG

Thêm đối tượng vào mạng

Tìm hiểu Part Builder

Part Builder có chức năng thiết kế định hình một bộ phận nào đó trong

mạng đường ống và có thể lưu trữ như một thành phần trong AutoCAD Civil

3D Part Catalog, tức là khởi tạo một mẫu và có thể dùng lại bất cứ khi nào.

Tổng quan về Part Builder

Placement Points

Use the Autolayout Data option to define the part placement point in the

drawing.

Sử dụng các lựa chọn Autolayout Data để xác định vị trí của đối tượng được

chèn trong bản vẽ.

After finalizing the part model, you need to define the placement point for

the part to ensure that it can be placed correctly in a drawing. The Autolayout

Data option in the part browser controls how placement points can be defined.

When you enable this option, an Autolayout Data folder is available in the part

browser that includes commands for adding placement points.

This is done by selecting a fixed point in the model. This point must be in

the z = 0 plane. By choosing a fixed point, the parametric model will retain this

position as it is dynamically sized.The placement point is the insertion point used to place the part in a

drawing. You simply specify a point in your model for the placement point.CHƯƠNG 10: PIPE NETWORK – HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNGCHƯƠNG 11: CROSS SECTION & VOLUMESCHƯƠNG 11: CROSS SECTIONS & VOLUNMES – MẶT CẮT NGANG

VÀ KHỐI LƯỢNG

Cùng với một thiết kế trắc ngang(Assembly) Sections quy định bề rộng

hiển thị phối cảnh của địa hình sau khi áp thiết kế trắc ngang cho tuyến.

Hiểu chỉnh bảng trắc ngang trong Civil 3D

Section View Properties:CHƯƠNG 11: CROSS SECTION & VOLUMES

Band Type

Style

Description

Gap

Show Labels

Major Interval (*)

Minor Interval (*)

Label Start Offset

Label End Offset

Section1

Section2

Surface1

Surface2

Weeding

Stagger Lablels

Stagger Line Height: Kiểu dữ liệu bảng

: Kiểu

: Mô tả

: Khoảng trống hai hàng

: Check hiển thị nhãn

: Khoảng tăng lưới chính

: Khoảng tăng lưới phụ

: Chèn nhãn ở vị trí đầu

: Chèn nhãn ở vị trí cuối

: Mặt cắt 1

: Mặt cắt 2

: Mặt 1

: Mặt 2

: Mở rộngĐang tiếp tục nghiên cứu đến phần Band của trắc ngang.

Đang thắc mắc sự thể hiện của mặt cắt ngang thiết kế.

Creating Sample Lines

In this exercise, you will create a set of sample lines along the alignment.

This

is the first step in generating cross sections.

The sample lines define the stations at which the cross sections are cut, and

also the width of the sections to the left and right of the alignment. A set of

sample lines is stored under a Sample Line Group for the alignment. Each

sample line group has a unique name. Each line within the group also has a

unique name.

To create sample lines

1 Navigate to the tutorial drawings folder. Open the drawingCHƯƠNG 11: CROSS SECTION & VOLUMES

Corridor-5a.dwg.

2 Turn OSNAP off.

3 Kích Sections menu ➤ Create Sample Lines.

4 At the Select An Alignment prompt, press Enter to display the Select

Alignment dialog box.

5 Select Centerline (1). Kích OK.

The Create Sample Line Group dialog box is displayed. This dialog box

defines the characteristics of the sample line group. The Imperial By Layer

template contains pre-defined line styles and line label styles for the

sample lines.

6 For Sample Line Style, select Road Sample Lines.

7 For Sample Line Label Style, select Name & Section Marks.

The Section Sampling Defaults section lists the possible data sources for

the cross sections. Data sources may include surfaces, corridor models,

and corridor surfaces. Each surface and corridor surface results in a single

cross-sectional string. Using the corridor model as a source includes all

of the points, links, and shapes in the model.

8 Verify that the Sample check boxes are selected for all entries in the table.

9 You can double-kích a Style cell in the table to select the Section Style.

Set the Section Styles to the following:

■ EG: Existing GroundCHƯƠNG 11: CROSS SECTION & VOLUMES

■ Corridor - (1): All Codes

202 | Chapter 11 Corridors

■ Corridor - (1) Corridor - (1) Top: Finished Grade

■ Corridor - (1) Corridor - (1) Datum: Finished Grade

10 Kích OK to close the dialog box.Kiểm tra lại style: Finished Grade của Corridor-6a

The Sample Line Tools toolbar is displayed. A Specify Station prompt is

displayed at the command line.

11 On the toolbar, kích the Down arrow next to the Sample Line Creation

Methods button . Kích From Corridor Stations. This option creates

a sample line at each station found in the corridor model.

The Create Sample Lines - From Corridor Sections dialog box is displayed.

This dialog box provides settings for defining the station range and widths

of the sample lines. Note that it includes options for setting the Start

Station and End Station, and for using offset alignments to set the Left

Swath Width and Right Swath Width.

12 Set the Width values for both the Left Swath Width and Right Swath

Width to 150. Kích OK. This creates and draws the sample lines and

returns you to the Sample Line Tools for defining additional lines, ifCHƯƠNG 11: CROSS SECTION & VOLUMES

desired.

13 Close the Sample Lines Tools toolbar.

14 To continue this lesson, go to Creating Section Views (page 203).Section View Properties.

Distance from Centerline

Distance from Centerline Side

Offset from Centerline

Offset from Centerline SideTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đưa Pipe Network ra các trắc ngang khi bám theo Alignment

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×